Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313871/8133/2020 Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο video game development μέσω δράσεων και προγραμμάτων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2020 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα, Λοιπά

ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313871/8133/2020
Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο video game development μέσω δράσεων και προγραμμάτων

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313871/8133/2020

(ΦΕΚ Β' 2545/24-06-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και ιδίως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”(Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104),
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ε.Ε. στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352 της 21.10.2013),
γ. του ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),
δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύουν,
ε. του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’ 52),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), Διόρθωση Σφάλματος (Α’ 158), όπως ισχύει,
η. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών…» (Α’ 114),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών,  Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
ια. την υπ’ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
ιβ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 153),
ιγ. της υπ’αρ. Υ3/20.1.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 48).

2. Την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στο video game development λόγω της πανδημίας του COVID-19.

3. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΓ/Γ.Δ.Ο.Υ./269902/14971/ 16332/4.6.2020 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης  της  Γενικής  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 300.000 € κατά μέγιστο, η οποία δεν είναι πρόσθετη καθότι αποτελεί μέρος της δαπάνης των 15.000.000 € που έχει προβλεφθεί για τις νομοθετικές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και ειδικότερα επί του άρθρου πεντηκοστού τετάρτου και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ε.Φ. 1021-205, ΑΛΕ 2310802897),

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο Πρώτο
Πεδίο Εφαρμογής


1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στην ανάπτυξη εφαρμογών παιχνιδιών βίντεο (video game development), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και οι οποίοι δεν ανήκουν στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι ανωτέρω δικαιούχοι δύνανται να λαμβάνουν επιχορήγηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Οι σχετικές επιχορηγήσεις διενεργούνται στο πλαίσιο δράσεων και προγραμμάτων για την υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και των επαγγελματιών του πολιτισμού. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν περιλαμβάνονται οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

2. Ως «video game development» κατά την έννοια της παρούσας ορίζεται η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών παιχνιδιών βίντεο, σχεδιασμένων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κονσόλες, κινητές συσκευές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες.

Άρθρο Δεύτερο
Σκοπός της Δράσης


Σκοποί της δράσης είναι η πρόταση ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών παιχνιδιών βίντεο, σχεδιασμένων για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κονσόλες, κινητές συσκευές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες.
Οι ως άνω δημιουργίες θα αποτυπωθούν σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.04.2021.

Άρθρο Τρίτο
Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων, δικαιούχων υποβολής αίτησης και ύψους οικονομικής ενίσχυσης


1. Στο πλαίσιο της στήριξης δραστηριοποιούμενων στο video game development, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο δεύτερο, θα επιχορηγηθούν συνολικά έως σαράντα (40) προτάσεις με το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €) έκαστη.

2. Οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτόν. Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μία ενιαία επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης αθροιζόμενη με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τής έχουν χορηγηθεί δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για το ποσό της ενίσχυσης de minimis που λαμβάνει.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης έχουν: [α] φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και το video game development και έχουν ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 620121 (Παραγωγή πρωτότυπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή ή/και 5821 (Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές) καθώς και οι εξαψήφιοι και οκταψήφιοι αυτού και
[β] ασκούν κατ’επάγγελμα δραστηριότητα σχετιζόμενη με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και το video game development επί δύο (2) συναπτά έτη προ της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

4. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας του αιτούμενου είναι η εκ μέρους του υποβολή στην πλατφόρμα της παρ.1 του άρθρου τέταρτου πρότασης ανάπτυξης ψηφιακής εφαρμογής παιχνιδιού βίντεο, σχεδιασμένου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κονσόλες, κινητές συσκευές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες.

Άρθρο Τέταρτο
Διαδικασία


1. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδίδει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της παρούσας όχι πέραν της 30ης Ιουνίου τρέχοντος έτους με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των αιτούντων στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Πύλη Πολιτιστικών Φορέων» (drasis.culture.gr), ο τρόπος και η προθεσμία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της πρότασης, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια. Η ως άνω πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στον ιστότοπο της πλατφόρμας (drasis.culture.gr).

2. O αιτούμενος εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας υποβάλλει αίτηση στην ως άνω ειδική πλατφόρμα, η οποία συνοδεύεται από πρόταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της παρούσης και από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την αξιολόγηση αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. Α’ του άρθρου πέμπτου της παρούσας.

3. Οι υποβληθείσες αιτήσεις της παρ. 1 του παρόντος αξιολογούνται από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή υπάλληλο της Διεύθυνσης αυτής, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας ή υπάλληλο της Διεύθυνσης αυτής, δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο των εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών και του gaming ή εν γένει της δημιουργικής οικονομίας προτεινόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ένα μέλος προτεινόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών. Έργο και αντικείμενο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων και η επιλογή των προτεινόμενων τελικών δικαιούχων της επιχορήγησης.

4. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει μόνο τις προτάσεις για επιχορήγηση που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Προτάσεις που δεν υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, κατά τη λήξη της προθεσμίας, δε θα εξεταστούν.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού εξετάσει για κάθε αίτηση τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου της παρούσας και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των περ. 1-9 της παρ. Α του άρθρου πέμπτου προβαίνει σε αξιολόγηση της πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου πέμπτου.
Οι αιτήσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί άπαντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. Α του άρθρου πέμπτου και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της παρ. Β του άρθρου πέμπτου καθώς και τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου τρίτου θεωρούνται επιλεγείσες προς επιχορήγηση αιτήσεις.

6. Μετά την περάτωση του ανωτέρω σταδίου, η Γνωμοδοτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:
[α] οι επιλεγείσες ανά κατηγορία αιτήσεις προς επιχορήγηση,
[β] αιτιολόγηση της επιλογής της αίτησης,
[γ] οι απορριφθείσες αιτήσεις και αιτιολογία απόρριψης τους.
Το ως άνω πρακτικό εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7. Στη συνέχεια, ενημερώνονται μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, άπαντες οι αιτούμενοι σχετικά με την πρόκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

8. Στους αιτούμενους των οποίων οι αιτήσεις προκρίθηκαν χορηγείται εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, προκειμένου να προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο έκτο της παρούσας.

9. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού εξετάσει το σύνολο των υποβληθέντων εγγράφων, εκδίδει βεβαίωση για την πληρότητα και ορθότητα αυτών.

10. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται: το εγκεκριμένο πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, το οποίο επέχει θέση τεκμηριωμένου αιτήματος για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τους δικαιούχους, η βεβαιωτική πράξη της παρ. 9 καθώς και τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά του άρθρου έκτου της παρούσας.

11. Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και απόφαση επιχορήγησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο Πέμπτο
Δικαιολογητικά και Κριτήρια για την αξιολόγηση της πρότασης από την Γνωμοδοτική Επιτροπή


Α. Δικαιολογητικά

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούχος υποβολής αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο οφείλει να υποβάλει αίτημα, στο οποίο να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό και σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται τα εξής: σύσταση εταιρείας, τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, προφίλ/ιστορικό εταιρείας (δραστηριότητα, παραγωγή έργων) και έγγραφα εκ των οποίων να προκύπτουν οι μέτοχοι/εταίροι και διαχειριστές. Στους καταστατικούς σκοπούς του νομικού προσώπου θα πρέπει να αναφέρεται δραστηριότητα σχετική με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και το video game development.
2. Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης: [α] Περιεχόμενο πρότασης: πρέπει να περιλαμβάνει
σαφή περιγραφή κατά το δυνατόν του περιεχομένου της πρότασης, να ορίζει την προβληματική και το υπό κρίση θέμα,
[β] Περιγραφή απαρχής/αφορμής/εναύσματος της πρότασης,
[γ] Περιγραφή της τυχόν πρακτικής επαγγελματικής διάστασης της πρότασης,
[δ] Περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται η πρόταση,
[ε] Περιγραφή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσαν να προκύψουν με αφορμή την πρόταση,
[στ] Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των προσδοκιών αναφορικά με τυχόν μακροπρόθεσμη υλοποίηση της πρότασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών θα δημιουργήσει ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κατά τον τρόπο που θα ορισθεί στην ειδικώς προς τούτο εκδοθείσα πρόσκληση) έως 30.04.2021, στο οποίο θα περιέχεται η εφαρμογή video game.
4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με την σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5. Δύο τιμολόγια ανά έτος, εκδοθέντα εντός των δύο τελευταίων ετών από την δημοσίευση της παρούσας με εκδότη το αιτούν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκ των οποίων θα αποδεικνύεται η επαγγελματική δραστηριοποίηση του αιτούμενου στον χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και το video game development.
6. Κάθε έγγραφο (π.χ. εκτύπωση από την εικόνα του taxisnet, αντίγραφο Ε3) εκ του οποίου προκύπτει ο κύριος και τυχόν δευτερεύων Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας, υπό τον οποίο δραστηριοποιείται.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών την επιχορήγηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι η υποβληθείσα πρόταση και οι δημιουργούμενες δυνάμει αυτών εφαρμογές, καθ’ όλα τα στοιχεία τους, δεν θίγουν δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή συγγενικά δικαιώματα τρίτων.
9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί από την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των προτεινόμενων τελικών δικαιούχων.

Β. Κριτήρια αξιολόγησης

1. Η προαγωγή του game development στην Ελλάδα μέσω της πρότασης, ως βιώσιμου επιχειρηματικού κλάδου.
2. Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας video games με ευρεία απήχηση.
3. Η προαγωγή και ανάδειξη κοινωνικών σκοπών με όχημα το gaming.
4. Η συμβολή της πρότασης στην εμπέδωση του χαρακτήρα και στην ενίσχυση της φήμης των ελληνικών video games σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο Έκτο
Δικαιολογητικά για την έκδοση και την πληρωμή της δαπάνης

Α. Για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ι. Για νομικά πρόσωπα


1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
2. Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου τέταρτου εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Βεβαίωση της παρ. 9 του άρθρου τέταρτου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού.
4. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η ίδρυση του προς επιχορήγηση φορέα και οι σχετικές τροποποιήσεις ή καταστατικό και σχετικές τροποποιήσεις αυτής ή τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή πιστοποιητικό Μεταβολών ΓΕΜΗ.
5. Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμου εκπροσώπου ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης.
6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του επιχορηγούμενου φορέα στην οποία αναγράφεται ο επιχειρηματικός τραπεζικός λογαριασμός με μορφή ΙΒΑΝ στον οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να κατατεθεί το ποσό της επιχορήγησης συνοδευόμενο από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο, στα οποία να φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος ή εκτύπωση από το e-banking.
8. α) Πιστοποιητικό του αρμόδιου δικαστηρίου περί μη θέσεως σε εκκαθάριση και περί μη κατάθεσης αίτησης για εκκαθάριση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, β) Πιστοποιητικό του αρμοδίου δικαστηρίου περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για το οποίο χορηγείται τέτοιο πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, γ) Βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ότι συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο δεν ανήκει στο μητρώο Φ.Γ.Κ. της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
9. Διαβιβαστικό Έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου με το οποίο έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Δ/νση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών του ΥΠΠΟΑ α) ο απολογισμός του προηγούμενου έτους, β) ο ειδικός απολογισμός επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από δημόσιο φορέα (εάν έχει ληφθεί από τον εν λόγω φορέα) και γ) ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Εάν ο φορέας δεν έχει λάβει επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στο διαβιβαστικό των ανωτέρω α και γ στοιχείων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που φορέας ιδρύθηκε εντός του 2020 απαιτείται μόνο η υποβολή προϋπολογισμού.

ΙΙ. Για φυσικά πρόσωπα

Για τα φυσικά πρόσωπα απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά πλην των υποπερ. 4, 5, 8 και 9 της περ. Ι της παρ.Α του παρόντος. Αντ’αυτών, υποβάλλεται εκτύπωση από το taxisnet έναρξης ατομικής επιχείρησης.

Β. Για την πληρωμή της δαπάνης απαιτούνται πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών:

1. Αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης του φορέα/ φορέων.
2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη αρμοδίως που περιλαμβάνει: ι) τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/ΑΛΕ, ιι) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη ιιι) την πρόσκληση την οποία αφορά, ιν) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ν) το ποσό της επιχορήγησης και νι) την αρμόδια ΔΟΥ.
3. Τιμολόγιο λοιπών εσόδων (χωρίς ΦΠΑ).

Άρθρο Έβδομο
Λοιπές υποχρεώσεις αιτούντων και δικαιούχων επιχορήγησης


1. Οι δικαιούχοι επιχορήγησης οφείλουν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους όσο το δυνατόν πιο πιστά. Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου μπορούν να υποβληθούν, προκειμένου να λάβουν την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

2. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το τυχόν υλικό προώθησης και επικοινωνίας σε περίπτωση περαιτέρω προβολής και εκμετάλλευσης της εφαρμογής video game τους ότι επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Οι επιχορηγούμενοι υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο Όγδοο
Παράδοση Ψηφιακού Αρχείου


1. Οι επιχορηγηθέντες οφείλουν να παραδώσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.04.2021 το ψηφιακό αρχείο, στο οποίο θα έχει αποτυπωθεί η εφαρμογή video game κατά τα οριζόμενα στα άρθρα Δεύτερο και Τρίτο με τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα καθορισθούν στην πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου Τέταρτου της παρούσας.

2. Το παραδιδόμενο ψηφιακό αρχείο υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχοαπό την υπηρεσία που θα ορίσει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού στην εκδοθείσα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου πρόσκληση.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιχορηγηθείς δεν παραδώσει εμπρόθεσμα και προσηκόντως το παραδοτέο ψηφιακό αρχείο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει τηρηθεί οιαδήποτε προϋπόθεση/όρος/διαδικασία/ δέσμευση σύμφωνα με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση και τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τετάρτου, τότε το ποσό της ληφθείσας επιχορήγησης βεβαιώνεται ως οφειλή προς το Δημόσιο και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.δ.356/1974 περί κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Άρθρο Ένατο
Τρόπος καταβολής


Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε όλους τους επιλεγέντες δικαιούχους με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα που εκδίδεται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το ποσό της καταβολής του προηγούμενου εδαφίου είναι ακατάσχετο.

Άρθρο Δέκατο
Λόγοι Αποκλεισμού


1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός μόνο αιτήματος. Ο ως άνω περιορισμός ισχύει και για φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν καθ’οιοδήποτε ποσοστό σε έτερα νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου εταίροι/μέτοχοι/διαχειριστές, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αιτούντος νομικού προσώπου, οι οποίοι έχουν υποβάλει αυτοτελώς αίτηση στην παρούσα διαδικασία, αποκλείονται. Αποκλείεται επίσης και το αιτούμενο νομικό πρόσωπο.

2. Οι επιχορηγήσεις αφορούν προτάσεις για νέα εφαρμογή video game, δηλαδή εφαρμογή, για την οποία δεν έχει διατεθεί στο κοινό ταυτόσημη και η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή διαφέρει από τη συνολική εντύπωση που προκαλεί στον εν λόγω καταναλωτή κάθε άλλη εφαρμογή που έχει διατεθεί στο κοινό.

3. Σε καμία περίπτωση οι προτάσεις που υποβάλλονται και οι δημιουργούμενες δυνάμει αυτών εφαρμογές, δεν θα πρέπει να θίγουν δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα.

Άρθρο Ενδέκατο
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί
 
Υφυπουργός Οικονομικών    
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης