ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313837/8129/2020

Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο design μέσω δράσεων και προγραμμάτων

22 Ιούν 2020

Taxheaven.gr
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313837/8129/2020
 
(ΦΕΚ Β' 2547/24-06-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πεντηκοστού τετάρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και ιδίως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ε.Ε. στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352 της 21.10.2013),
γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως ισχύουν,
ε. του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α’ 52),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,
ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), Διόρθωση Σφάλματος (Α’ 158), όπως ισχύει,
η. του π.δ. 70/2015 (Α’ 114),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών,  Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
ια. την υπ’ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
ιβ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ιγ. της υπ’αρ. Υ3/20-1-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 48).

2. Την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στο design λόγω της πανδημίας του COVID-19.

3. Την  υπ’αρ.  ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./258394/13589/15703/01.6.2020 εισηγητική οικονομική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 500.000 € κατά μέγιστο, η οποία δεν είναι πρόσθετη καθότι αποτελεί μέρος της δαπάνης των 15.000.000 € που έχει προβλεφθεί για τις νομοθετικές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της από 13.04.2020 ΠΝΠ «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και ειδικότερα επί του άρθρου πεντηκοστού τετάρτου και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ε.Φ. 1021-205, ΑΛΕ 2310802897),

αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Πεδίο Εφαρμογής


1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στο σχέδιο (design), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και οι οποίοι δεν ανήκουν στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι ανωτέρω δικαιούχοι δύνανται να λαμβάνουν επιχορήγηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Οι σχετικές επιχορηγήσεις διενεργούνται στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων για την υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και των επαγγελματιών του πολιτισμού. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν περιλαμβάνονται οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

2. Ως «σχέδιο» ή «design» κατά την έννοια της παρούσας ορίζεται η εικόνα, την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει. Ως «προϊόν» κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι κάθε βιομηχανικό αντικείμενο ή χειροτέχνημα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξαρτημάτων, που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν, της συσκευασίας και της παρουσίασης, των γραφικών συμβόλων και των τυπογραφικών στοιχείων, αποκλειομένων όμως των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

3. Πεδία design, στα οποία έχει εφαρμογή η παρούσα είναι τα εξής: [α] γραφιστική, τυπογραφία και οπτική επικοινωνία, [β] μόδα, σχεδιασμός κοσμημάτων, σχεδιασμός υφασμάτων, [γ] βιομηχανικό σχέδιο, σχεδιασμός αντικειμένων από γυαλί ή πηλό, σχεδιασμός επίπλων.

Άρθρο δεύτερο
Σκοπός της Δράσης


Σκοποί της δράσης είναι: [α] η δημιουργία σχεδίων, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της παρούσης, σε ένα από τα οριζόμενα πεδία της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της παρούσης ή [β] η δημιουργία έργου λόγου (βιβλίο, περιοδική έκδοση, κ.λπ.) με θέμα το design, την ιστορία του και τον ρόλο του στην Ελλάδα και τον κόσμο ή [γ] η δημιουργία οπτικοακουστικού έργου με θέμα το design, την ιστορία του και τον ρόλο του στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οι ως άνω δημιουργίες θα αποτυπωθούν σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.4.2021.

Άρθρο τρίτο
Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων, δικαιούχων υποβολής αίτησης και ύψους οικονομικής ενίσχυσης


1. Στο πλαίσιο της στήριξης δραστηριοποιούμενων στην δημιουργία σχεδίων, στην δημιουργία έργων λόγου και οπτικοακουστικών έργων για το design, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο άρθρο, θα επιχορηγηθούν συνολικά έως διακόσιες (200) προτάσεις με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) έκαστη.

2. Οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’αρ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτόν. Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μία ενιαία επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης αθροιζόμενη με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της έχουν χορηγηθεί δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως για το ποσό της ενίσχυσης de minimis που λαμβάνει.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης έχουν: [α] φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο σχέδιο και έχουν ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συναφή με τα οριζόμενα πεδία της παρ. 3 του άρθρου πρώτου ή εν γένει με το σχέδιο, ως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2
του άρθρου πρώτου της παρούσας και
[β-i] είτε ασκούν κατ’επάγγελμα δραστηριότητα σχετιζόμενη με το σχέδιο επί δύο συναπτά έτη προ της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης,
[β-ii] είτε είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, συναφούς με το σχέδιο και ασκούν κατ’ επάγγελμα δραστηριότητα σχετιζόμενη με το σχέδιο επί ένα έτος προ της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

4. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας του αιτούντος είναι η εκ μέρους του υποβολή στην πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου πρότασης: [α] δημιουργίας σχεδίου, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της παρούσης, σε ένα από τα οριζόμενα πεδία της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της παρούσης ή [β] δημιουργίας έργου λόγου (βιβλίο, περιοδική έκδοση, κ.λπ.) με θέμα το design, την ιστορία του και τον ρόλο του στην Ελλάδα και τον κόσμο ή [γ] δημιουργίας οπτικοακουστικού έργου με θέμα το design, την ιστορία του και τον ρόλο του στην Ελλάδα και τον κόσμο κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο πέμπτου της παρούσας.

Άρθρο τέταρτο
Διαδικασία


1. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδίδει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της παρούσης, όχι πέραν της 30ης Ιουνίου τρέχοντος έτους, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των αιτούντων στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Πύλη Πολιτιστικών Φορέων» (drasis.culture.gr), ο τρόπος και η προθεσμία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της πρότασης, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια. Η ως άνω πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στον ιστότοπο της πλατφόρμας (drasis.culture.gr).

2. O αιτούμενος εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας υποβάλλει αίτηση στην ως άνω ειδική πλατφόρμα, η οποία συνοδεύεται από πρόταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της παρούσης και από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την αξιολόγηση αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. Α’ του άρθρου πέμπτου της παρούσας.

3. Οι υποβληθείσες αιτήσεις της παρ. 1 του παρόντος αξιολογούνται από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού ή υπάλληλο της Διεύθυνσης αυτής, δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο του σχεδίου ή εν γένει των τεχνών προτεινόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ένα μέλος προτεινόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών. Έργο και αντικείμενο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων και η επιλογή των προτεινόμενων τελικών δικαιούχων της επιχορήγησης.

4. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει μόνο τις προτάσεις για επιχορήγηση που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Προτάσεις που δεν υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, κατά τη λήξη της προθεσμίας, δε θα εξεταστούν.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, αφού εξετάσει για κάθε αίτηση τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου της παρούσας και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1-9 της παρ. Α του άρθρου πέμπτου, προβαίνει σε αξιολόγηση της πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο Β του άρθρου πέμπτου. Οι αιτήσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί άπαντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. Α του άρθρου πέμπτου και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα τεθέντα κριτήρια της παρ. Β του άρθρου πέμπτου καθώς και τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου τρίτου, θεωρούνται επιλεγείσες προς επιχορήγηση αιτήσεις.

6. Μετά την περάτωση του ανωτέρω σταδίου, η Γνωμοδοτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:
[α] οι επιλεγείσες ανά κατηγορία αιτήσεις προς επιχορήγηση,
[β] αιτιολόγηση της επιλογής της αίτησης,
[γ] οι απορριφθείσες αιτήσεις και αιτιολογία απόρριψης αυτών.
Το ως άνω πρακτικό εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7. Στη συνέχεια, ενημερώνονται μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, άπαντες οι αιτούντες σχετικά με την πρόκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

8. Στους αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις προκρίθηκαν χορηγείται εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, προκειμένου να προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο έκτου της παρούσας.

9. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού εξετάσει το σύνολο των υποβληθέντων εγγράφων, εκδίδει βεβαίωση για την πληρότητα και ορθότητα αυτών.

10. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται: το εγκεκριμένο πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, το οποίο επέχει θέση τεκμηριωμένου αιτήματος για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τους δικαιούχους, η βεβαιωτική πράξη της παρ. 9, καθώς και τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά του άρθρου έκτου της παρούσας.

11. Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και απόφαση επιχορήγησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο πέμπτο
Δικαιολογητικά και Κριτήρια για την αξιολόγηση της πρότασης από την Γνωμοδοτική Επιτροπή

Α. Δικαιολογητικά:


Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούχος υποβολής αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο οφείλει να υποβάλει αίτημα, στο οποίο να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό και σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται τα εξής: σύσταση εταιρείας, τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, προφίλ/ιστορικό εταιρείας (δραστηριότητα, παραγωγή έργων) και έγγραφα εκ των οποίων να προκύπτουν οι μέτοχοι/εταίροι και διαχειριστές. Στους καταστατικούς σκοπούς του νομικού προσώπου θα πρέπει να αναφέρεται δραστηριότητα σχετική με το σχέδιο.
2. Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης: [α] περιεχόμενο πρότασης: πρέπει να περιλαμβάνει
σαφή περιγραφή κατά το δυνατόν του περιεχομένου της πρότασης, να ορίζει την προβληματική και το υπό κρίση θέμα,
[β] περιγραφή απαρχής/αφορμής/εναύσματος της πρότασης,
[γ] περιγραφή της τυχόν πρακτικής επαγγελματικής διάστασης της πρότασης,
[δ] περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται η πρόταση,
[ε] περιγραφή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσαν να προκύψουν με αφορμή την πρόταση,
[στ] εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των προσδοκιών αναφορικά με τυχόν μακροπρόθεσμη υλοποίηση της πρότασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών θα δημιουργήσει ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κατά τον τρόπο που θα ορισθεί στην ειδικώς προς τούτο εκδοθείσα πρόσκληση) έως 30.04.2021, στο οποίο θα περιέχεται: [α] το σχέδιο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ή [β] το έργο λόγου (βιβλίο, περιοδική έκδοση, κ.λπ.) ή [γ] το οπτικοακουστικό έργο, σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση.
4. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με την σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5. [α] Δύο τιμολόγια ανά έτος, εκδοθέντα εντός των δύο τελευταίων ετών από την δημοσίευση της παρούσας με εκδότη το αιτούν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπό β-i της παρ. 2 του άρθρου τρίτου ή [β] Δύο τιμολόγια εκδοθέντα εντός του τελευταίου έτους από την δημοσίευση της παρούσας με εκδότη το αιτούν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπό β-ii της παρ. 2 του άρθρου τρίτου καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, συναφούς με το σχέδιο.
6. Κάθε έγγραφο (π.χ. εκτύπωση από την εικόνα του taxisnet, αντίγραφο Ε3) εκ του οποίου προκύπτει ο κύριος και τυχόν δευτερεύων Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας, υπό τον οποίο δραστηριοποιείται.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών την επιχορήγηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι η υποβληθείσα πρόταση και τα δημιουργούμενα δυνάμει αυτών σχέδια, έργα λόγου και οπτικοακουστικά έργα, δεν θίγουν δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή συγγενικά δικαιώματα τρίτων.
9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί από την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των προτεινόμενων τελικών δικαιούχων.

Β. Κριτήρια αξιολόγησης:

1. Η προαγωγή του design στην Ελλάδα μέσω της πρότασης και του δημόσιου διαλόγου γύρω από αυτό.
2. Η ανάπτυξη υψηλής αισθητικής design με ευρεία απήχηση.
3. Η προαγωγή και ανάδειξη κοινωνικών σκοπών με όχημα το design.
4. Η συμβολή της πρότασης στην εμπέδωση του χαρακτήρα και στην ενίσχυση της φήμης του ελληνικού design σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο έκτο
Δικαιολογητικά για την έκδοση και την πληρωμή της δαπάνης

Α. Για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Ι. Για νομικά πρόσωπα

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
2. Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 4 εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Βεβαίωση της παρ. 9 του άρθρου τέταρτου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού.
4. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ίδρυση του προς επιχορήγηση φορέα και οι σχετικές τροποποιήσεις ή καταστατικό και σχετικές τροποποιήσεις αυτής ή τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή πιστοποιητικό Μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ.
5. Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμου εκπροσώπου ή πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης.
6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του επιχορηγούμενου φορέα στην οποία αναγράφεται ο επιχειρηματικός τραπεζικός λογαριασμός με μορφή ΙΒΑΝ στον οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να κατατεθεί το ποσό της επιχορήγησης συνοδευόμενο από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο, στα οποία να φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος ή εκτύπωση από το e-banking.
8. α) Πιστοποιητικό του αρμόδιου δικαστηρίου περί μη θέσεως σε εκκαθάριση και περί μη κατάθεσης αίτησης για εκκαθάριση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, β) Πιστοποιητικό του αρμοδίου δικαστηρίου περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για το οποίο χορηγείται τέτοιο πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, γ) Βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο δεν ανήκει στο μητρώο Φ.Γ.Κ. της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
9. Διαβιβαστικό έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου με το οποίο έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών του ΥΠΠΟΑ α) ο απολογισμός του προηγούμενου έτους, β) ο ειδικός απολογισμός επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από δημόσιο φορέα (εάν έχει ληφθεί από τον εν λόγω φορέα) και γ) ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Εάν ο φορέας δεν έχει λάβει επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στο διαβιβαστικό των ανωτέρω α και γ στοιχείων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που φορέας ιδρύθηκε εντός του 2020 απαιτείται μόνο η υποβολή προϋπολογισμού.

ΙΙ. Για φυσικά πρόσωπα

Για τα φυσικά πρόσωπα απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά πλην των υποπεριπτώσεων 4, 5, 8 και 9 της περ.Ι της παρ. Α του παρόντος. Αντ’ αυτών, υποβάλλεται εκτύπωση από το taxisnet έναρξης ατομικής επιχείρησης.

Β. Για την πληρωμή της δαπάνης απαιτούνται πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών:

1. Αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης του φορέα/ φορέων.
 
2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένη αρμοδίως, που περιλαμβάνει:
i) τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/ΑΛΕ,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη
iii) την πρόσκληση την οποία αφορά,
iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ
v) το ποσό της επιχορήγησης και
vi) την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Τιμολόγιο λοιπών εσόδων (χωρίς ΦΠΑ).

Άρθρο έβδομο
Λοιπές υποχρεώσεις αιτούντων και δικαιούχων επιχορήγησης


1. Οι δικαιούχοι επιχορήγησης οφείλουν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους όσο το δυνατόν πιο πιστά. Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου μπορούν να υποβληθούν, προκειμένου να λάβουν την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

2. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το τυχόν υλικό προώθησης και επικοινωνίας σε περίπτωση περαιτέρω προβολής και εκμετάλλευσης του σχεδίου ή έργου λόγου ή οπτικοακουστικού έργου τους ότι επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Οι επιχορηγούμενοι υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο όγδοο
Παράδοση Ψηφιακού Αρχείου


1. Οι επιχορηγηθέντες οφείλουν να παραδώσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.4.2021 το ψηφιακό αρχείο, στο οποίο θα έχει αποτυπωθεί το σχέδιο, το έργο λόγου ή το οπτικοακουστικό έργο, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα δεύτερο και τρίτο με τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα καθορισθούν στην εκδοθησόμενη πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου της παρούσας.

2. Το παραδιδόμενο ψηφιακό  αρχείο  υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο από την υπηρεσία που θα ορίσει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού στην εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου πρόσκληση.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιχορηγηθείς δεν παραδώσει εμπρόθεσμα και προσηκόντως το παραδοτέο ψηφιακό αρχείο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει τηρηθεί οιαδήποτε προϋπόθεση/όρος/διαδικασία/ δέσμευση σύμφωνα με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση και τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου, τότε το ποσό της ληφθείσας επιχορήγησης βεβαιώνεται ως οφειλή προς το Δημόσιο και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.δ. 356/1974 περί κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Άρθρο ένατο
Τρόπος καταβολής


Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε όλους τους επιλεγέντες δικαιούχους με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα που εκδίδεται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το ποσό της καταβολής του προηγούμενου εδαφίου είναι ακατάσχετο.

Άρθρο δέκατο
Λόγοι Αποκλεισμού


1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός μόνο αιτήματος. Ο ως άνω περιορισμός ισχύει και για φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν καθ’οιοδήποτε ποσοστό σε έτερα νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου εταίροι/μέτοχοι/διαχειριστές, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αιτούντος νομικού προσώπου, οι οποίοι έχουν υποβάλει αυτοτελώς αίτηση στην παρούσα διαδικασία, αποκλείονται. Αποκλείεται επίσης και το αιτούν νομικό πρόσωπο.

2. Οι επιχορηγήσεις αφορούν προτάσεις για νέο σχέδιο, δηλαδή σχέδιο για το οποίο δεν έχει διατεθεί στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο ή υπόδειγμα και ατομικό, δηλαδή η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή διαφέρει από τη συνολική εντύπωση που προκαλεί στον εν λόγω καταναλωτή κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει διατεθεί στο κοινό.

3. Σε καμία περίπτωση οι υποβληθεισόμενες προτάσεις και τα δημιουργούμενα δυνάμει αυτών σχέδια, έργα λόγου και οπτικοακουστικά έργα, δεν θα πρέπει να θίγουν δικαιώματα διανοητικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα.

Άρθρο ενδέκατο
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020
 
Οι Υπουργοί
 
Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ


Taxheaven.gr