Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημόσια Πρόσκληση 6/2020 Προς δικαιούχους και παρόχους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021»

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Δημόσια Πρόσκληση 6/2020
Προς δικαιούχους και παρόχους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021»

Δημόσια Πρόσκληση 6/2020 Προς δικαιούχους και παρόχους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιδότησ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Α.Π.: 36335/24.06.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -Α6

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος
ΤΚ: 17456

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2020
ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021»


Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α'/88)

2. Την υπ' αριθμ. 60646/1915/17-02-2020 ΚΥΑ (673/Β'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 21659/547/22.6.2020 (2497/Β'): «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2020-2021, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» καλεί τους ενδιαφερόμενους Δικαιούχους και Παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021» να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από τις 25.06.2020 και ώρα 10:00 έως τις 02.07.2020 και ώρα 23:59 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα στηριχθεί στην κατάρτιση Μητρώων Δικαιούχων - Ωφελουμένων και Παρόχων κατά τη διαδικασία που ακολουθεί. 

ΜΕΡΟΣ 1ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση δικαιούχων, που επιλέγονται με μοριοδότηση, και των ωφελουμένων μελών τους, για την πραγματοποίηση διακοπών σε Τουριστικά Καταλύματα της Ελλάδας που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων του ΟΑΕΔ και την ακτοπλοϊκή μετάβασή τους σε αυτά, εφόσον επιλεγούν νησιωτικοί προορισμοί.

Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 01.08.2020 έως 31.07.2021.

2. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι (6) διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων.

3. Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων που βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κω ή στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 30.000.000,00 €.

Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελουμένων του Προγράμματος ανέρχεται στα 300.000 άτομα.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ ( www. oaed. gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΜΕΡΟΣ 2ο : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


1. Ποιοι είναι Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
α. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2019 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας,
β. ασφαλισμένες που το έτος 2019 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας,
γ. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2019 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον πενήντα (50) ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,
δ. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2019 συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α' έως γ', δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον eΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,
ε. άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

2. Ποιοι είναι Ωφελούμενοι του προγράμματος

Ωφελούμενα μέλη των δικαιούχων του προγράμματος είναι:
α. τα φυσικά, νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα παιδιά και γενικά τα παιδιά των οποίων οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια:
i. ηλικίας από 5 έως 18 ετών (μη συμπληρωμένο το 18ο έτος - παιδιά με ημερομηνίες γέννησης από 02.08.2002 έως 31.12.2015),
ii. ηλικίας από 18 έως 24 ετών (συμπληρωμένο το 18ο έτος - παιδιά με ημερομηνίες γέννησης από 02.08.1995 έως 01.08.2002), όταν είναι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων έμμεσα ασφαλισμένα μέλη είτε του ίδιου του δικαιούχου είτε του άλλου γονέα,
iii. ηλικίας από 18 ετών και ανεξαρτήτως ορίου (με ημερομηνία γέννησης έως 01.08.2002), όταν έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως και είναι κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων έμμεσα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας, χωρίς ημέρες εργασίας.
β. οι σύζυγοι των δικαιούχων,
• όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων,
• όταν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπως αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1, και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β.4.
γ. οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των παραπάνω περιπτώσεων α' και β' που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και μόνο όταν:
i. υπάρχει ανάγκη συνοδείας, δηλαδή:
• ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη, που θα μπορούσαν να τον συνοδέψουν,
• ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του/χρήζουν και αυτά συνοδείας.
ii. η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ' του παρόντος.
Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση.
Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί ένας συνοδός.

3. Ποιοι δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 όσοι:
α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2,
β. έλαβαν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος περιόδου 2019-2020, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της επιταγής ή όχι.
Εξαιρούνται και μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιόδου 2020-2021, ακόμα και αν έλαβαν επιταγή στο πλαίσιο του προγράμματος περιόδου 2019-2020:
• δικαιούχοι ΑμεΑ με ποσοστό 50% και άνω και τα ωφελούμενα μέλη τους
• δικαιούχοι και τα ωφελούμενα μέλη τους, εφόσον στην αίτηση έχει δηλωθεί παιδί, ωφελούμενο ή μη, με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.
γ. είναι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

4. Έλεγχος της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής δικαιούχων - ωφελουμένων

α. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον eΕΦΚΑ, με βάση τον ΑΜΑ (Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου) που ο δικαιούχος θα συμπληρώσει στην αίτησή του και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης αυτού (ΑΜΚΑ). Συμπλήρωση εσφαλμένου ΑΜΑ μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό του δικαιούχου από το πρόγραμμα. Συμπλήρωση ΑΜΑ που αντιστοιχεί σε άλλο ασφαλισμένο, επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν μηχανογραφηθεί από τον eΕΦΚΑ (όπως: φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, εκδοροσφαγείς), ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των δικαιούχων από το πρόγραμμα.
β. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και της επιδοτούμενης ανεργίας καθώς και της εγγεγραμμένης ανεργίας για τα ΑμεΑ θα γίνει από το Μητρώο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ.
γ. Ο έλεγχος της συγγενικής σχέσης και των στοιχείων των ωφελουμένων μελών θα πραγματοποιηθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα με βάση τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν στην αίτησή τους οι δικαιούχοι. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. πολίτες τρίτων χωρών κ.ο.κ.) για τις οποίους δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος.
δ. Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων ωφελουμένων μελών θα πραγματοποιηθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα ή από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος. Η ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να είναι ενεργός κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr. από τις 25.06.2020 και ώρα 10:00 έως τις 02.07.2020 και ώρα 23:59.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται:
• από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ,
• αποκλειστικά από τους δικαιούχους και όχι από τους ωφελούμενους αυτών. Στην αίτηση των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους.
Υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή.
Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

2. Πως γίνεται η πιστοποίηση χρηστών για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr) είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του ΟΑΕΔ (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ). Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης οι δικαιούχοι πρέπει να ζητούν ανάκτηση αυτών μέσω της επιλογής «Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;»
Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

3. Πως συμπληρώνεται η αίτηση - Σφάλματα και διορθώσεις αιτήσεων

α. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
• Οι δικαιούχοι από τη δ/νση www.gov.gr ακολουθούν τη διαδρομή «Εργασία και Ασφάλιση» - «Αποζημιώσεις και Παροχές» - «Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού» (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata- koinonikou-tourismou).
• Επιλέγουν «Είσοδος στην Υπηρεσία» και πραγματοποιούν είσοδο στο σύστημα κατά τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
• Επιλέγουν την Αίτηση Κοινωνικού Τουρισμού. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες. Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του δικαιούχου ή των ωφελούμενων μελών του από το πρόγραμμα ή στη μη ορθή μοριοδότησή του.
• Υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικώς στο ΚΠΑ2 όπου ανήκουν βάσει της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης.
• Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
β. Στην περίπτωση που το ίδιο άτομο υποβάλλει αίτηση ως δικαιούχος και δηλωθεί και ως ωφελούμενο μέλος σε άλλη αίτηση, θα λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο η αίτηση που υπέβαλε ως δικαιούχος,εκτός και αν πρόκειται για συνοδό ΑμεΑ που θα λαμβάνεται υπ' όψιν η αίτηση που δηλώθηκε ως ωφελούμενος. γ. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων αιτήσεων.
Με την επιλογή του πεδίου «ΑΚΥΡΩΣΗ», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακυρώσουν την αίτησή τους για οποιονδήποτε λόγο. Αν επιθυμούν να υποβάλουν και πάλι αίτηση, επαναλαμβάνουν την αρχική διαδικασία υποβολής αίτησης, επισυνάπτοντας εκ νέου δικαιολογητικά, όταν απαιτείται.
Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
δ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α'/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια, η δήλωση ψευδών στοιχείων ή η εξασφάλιση της συμμετοχής από μη δικαιούχους της παροχής με τη σκόπιμη χρήση στοιχείων άλλων ασφαλισμένων (π.χ. δήλωση ΑΜΑ που αντιστοιχεί σε άλλο άτομο) επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εκδόθηκε επιταγή κατόπιν ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αυτή θα διαγράφεται αυτοδίκαια με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 και θα επιβάλλεται κύρωση της Ενότητας Α.1. του 10ου Μέρους της παρούσας.
ε. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.

4. Πως συμπληρώνονται οι αιτήσεις συζύγων - οικογενειών


α. Αν δύο δικαιούχοι της παροχής είναι σύζυγοι, δίνεται η δυνατότητα να λάβουν και οι δύο Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, ακόμα και αν επιλεγόμενος βάσει της μοριοδότησης είναι μόνο ο ένας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μία αίτηση από τον σύζυγο που βάσει των κριτηρίων του Πίνακα Μοριοδότησης (παρ. 2, Ενότητα Ε' του παρόντος) συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλεγεί, ο/η οποίος/α θα δηλώνει στα ωφελούμενα μέλη, εκτός από τα παιδιά του/της, και τον/τη δικαιούχο σύζυγό του/της. Ο/Η δικαιούχος σύζυγος που δηλώνεται ως ωφελούμενο μέλος δεν μοριοδοτείται.
Η δυνατότητα ταυτόχρονης επιλογής και των δύο συζύγων βάσει της μοριοδότησης του ενός δίνεται και στην περίπτωση που υποβληθούν από αυτούς ξεχωριστές αιτήσεις, εφόσον συμπληρώσουν στις αιτήσεις τους τα ζητούμενα στοιχεία του/της συζύγου. Τυχόν ωφελούμενα παιδιά ή συνοδοί μπορούν να δηλώνονται και στις δύο αιτήσεις, αλλά σε περίπτωση επιλογής των γονέων τους θα εκδοθεί μία επιταγή επ' ονόματί τους στο πλαίσιο της αίτησης του δικαιούχου γονέα που συμπληρώνει τα περισσότερα μόρια. Τα ανήλικα παιδιά θα δηλώνονται υποχρεωτικά και από τους δύο συζύγους για τη μοριοδότηση. Στην περίπτωση που το ίδιο άτομο υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος και δηλωθεί και ως ωφελούμενο μέλος του συζύγου του, θα λαμβάνεται υπ' όψιν η αίτηση που υπέβαλε ως δικαιούχος.
β. Αν ο ένας μόνο σύζυγος είναι δικαιούχος της παροχής και ο άλλος είναι έμμεσα ασφαλισμένο μέλος αυτού, ο δικαιούχος σύζυγος υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνοντας στα ωφελούμενα μέλη και τον/τη σύζυγό του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (π.χ. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ), ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. Σε κάθε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εκδόθηκε επιταγή κατόπιν ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αυτή θα διαγράφεται αυτοδίκαια με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 και θα επιβάλλεται κύρωση της Ενότητας Α.1 του 10ου Μέρους της παρούσας.

5. Δήλωση ανηλίκων παιδιών

Σε κάθε αίτηση πρέπει να δηλώνονται όλα τα ανήλικα παιδιά των δικαιούχων έως 18 ετών (μη συμπληρωμένο το 18ο έτος), ακόμα και αν δεν εντάσσονται ηλικιακά στα ωφελούμενα, προκειμένου να μοριοδοτηθούν γι' αυτά οι γονείς τους.

6. Πότε δηλώνεται στην αίτηση συνοδός

Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή μόνο οι δικαιούχοι που έχουν ωφελούμενους ΑμεΑ μπορούν να δηλώνουν συνοδούς στην αίτησή τους και μόνο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. Α.2.γ του παρόντος. Δήλωση συνοδού χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εκδόθηκε επιταγή κατόπιν ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αυτή θα διαγράφεται αυτοδίκαια με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 και θα επιβάλλεται κύρωση της Ενότητας Α.1 του 10ου Μέρους της παρούσας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι δικαιούχοι οφείλουν:
Α) να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, για τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων οικογενειακής μερίδας). Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία των παιδιών τους μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την αρμόδια Υπηρεσία και τα παιδιά δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των Μητρώων.
Β) να προσέξουν ιδιαίτερα την ΟΡΘΗ συμπλήρωση των ζητούμενων ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ΑΜΑ. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει πρόβλημα ταυτοποίησης με τα στοιχεία που θα ληφθούν μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία, που μπορεί να οδηγήσει είτε σε εσφαλμένες εγγραφές στα Μητρώα που θα καταρτισθούν είτε στον αποκλεισμό των παιδιών και των συζύγων με τα εσφαλμένα στοιχεία. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αναντιστοιχίας των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων και των στοιχείων που θα ληφθούν αυτεπάγγελτα, ως αποδεικτικά της ταυτότητας των δηλουμένων μελών θα εκληφθούν αυτά που θα προκύψουν από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Η αναζήτηση των στοιχείων που πιστοποιούν την ιδιότητα των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση (βλ. σχετικά Ενότητες Α' και Β' του παρόντος).
Ωστόσο, για ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο διάθεση στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς ή η αναζήτηση αυτών λόγω ελλείψεων στις αιτήσεις των δικαιούχων, απαιτούνται δικαιολογητικά, τα οποία οι δικαιούχοι σαρώνουν και επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επεσύναψαν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, μπορούν είτε να τα προσκομίσουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής που ανήκουν με αυτοπρόσωπη παρουσία - εφόσον δεν ισχύουν έκτακτα περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοϊού - είτε να τα αποστείλουν με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, συνοδεύοντάς τα με αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης μέχρι την 03.07.2020.
Συγκεκριμένα, δικαιολογητικά απαιτούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:
i. Όταν οι δικαιούχοι  έχουν ημέρες εργασίας κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του eΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτούνται:
• Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 με κρατήσεις
υπέρ της Εργατικής Εστίας (αναλυτικά ανά έτος) ή
• Φωτοαντίγραφα Ατομικών Δελτίων Εισφορών (ΑΔΕΙ) ή Δελτίων Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) ετών 2017, 2018 και 2019.
ii. Όταν οι δικαιούχοι είναι πολίτες τρίτων χωρών με ωφελούμενα μέλη (παιδιά - σύζυγο) και δεν μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά στοιχεία για την οικογενειακή τους κατάσταση, οπότε απαιτείται:
• Άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή και
• Αυτοτελής Άδεια διαμονής μελών πολίτη τρίτης χώρας ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για
έκδοση άδειας διαμονής ή
• Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
KAI
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων μελών
iii. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ως ωφελούμενα μέλη παιδιά που προέρχονται από προηγούμενο γάμο τους που έχει λυθεί/διακοπή συμφώνου συμβίωσης/ακυρωμένο γάμο, οπότε απαιτείται:
• όταν η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον/στη δικαιούχο: Φωτοαντίγραφο Απόφασης Ανάθεσης της Επιμέλειας ή Υπεύθυνη Δήλωση2 του ν. 1599/86, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, ότι ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια των παιδιών και βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών.
• όταν η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον άλλο γονέα: Φωτοαντίγραφο Απόφασης Ανάθεσης της Επιμέλειας και Υπεύθυνη Δήλωση3 του ν. 1599/86 του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και Βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών.
Τα ως άνω δικαιολογητικά είναι δυνατόν να προσκομισθούν και σε περιπτώσεις αναγνωρισμένων παιδιών εκτός γάμου, όταν δεν έχει την επιμέλεια η μητέρα. Ομοίως, είναι δυνατόν να προσκομιστούν σε περιπτώσεις συζύγων σε διάσταση, όταν ήδη έχει ανατεθεί η επιμέλεια με προσωρινή διαταγή σε έναν από τους δύο. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να προσκομισθεί και Φωτοαντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την ανάθεση της επιμέλειας, με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών και των δύο συζύγων.
iv. Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι φυσικοί ή θετοί γονείς των παιδιών, αλλά τρίτα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα/επιμέλεια/ επιτροπεία αυτών, οπότε απαιτείται:
• η προσκόμιση επίσημου δικαιολογητικού από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας/επιτροπείας και
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών
v. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν παιδιά (ως ωφελούμενα μέλη ή απλώς για μοριοδότηση) τα οποία είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του άλλου γονέα, ο οποίος είτε δεν ασφαλίζεται σε ταμείο ενταγμένο στον eΕΦΚΑ είτε δεν έχουν καταχωρισθεί τα στοιχεία του στην αίτηση για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτείται:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για τα παιδιά όλων των ηλικιών.
• Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα για την ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού, για τα παιδιά άνω των 18 ετών.
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ, για τα παιδιά όλων των ηλικιών (για τα παιδιά άνω των 18 ετών δεν απαιτείται, αν προκύπτει από τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας).
vi. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ως ωφελούμενα μέλη παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία είναι άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας (χωρίς ημέρες ασφάλισης), οπότε απαιτείται:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας και Βεβαίωση ΑΜΚΑ (αν ο ΑΜΚΑ δεν προκύπτει από τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας).
vii. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ως ωφελούμενα μέλη παιδιά ηλικίας άνω των 24 ετών με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, οπότε απαιτείται:
Πιστοποιητικό αναπηρίας των παιδιών από αρμόδιο Δημόσιο φορέα, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αυτής και η διάρκεια ισχύος.
viii. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν στην αίτηση παιδιά ωφελούμενα ή μη με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, οπότε απαιτείται:
Πιστοποιητικό αναπηρίας των παιδιών από αρμόδιο Δημόσιο φορέα, με το οποίο προσδιορίζεται το ποσοστό αναπηρίας και η διάρκεια ισχύος.
viiii . Όταν οι δικαιούχοι είναι Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω που θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής συγκεντρώνοντας 50 ημέρες κατά το έτος 2019 είτε από την εργασία τους είτε από επιδότηση ανεργίας είτε από ειδική παροχή προστασίας μητρότητας είτε αθροιστικά, οπότε απαιτείται:
• Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημοσίου φορέα ή σχετική αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή, εάν η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου, πιστοποίηση της αναπηρίας (δεν απαιτείται για ΑμεΑ εγγεγραμμένα στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ που κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είχαν βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ, εκτός και αν έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δηλώνουν συνοδό ως ωφελούμενο μέλος).
x. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν συνοδούς των ιδίων ή ωφελουμένων τους, επειδή ανήκουν στην κατηγορία ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οπότε απαιτείται:
• Πιστοποιητικό σε ισχύ από αρμόδιο Δημόσιο φορέα για το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου/ ωφελούμενου και για την αναγκαιότητα συνοδείας.
• Φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συνοδού σε ισχύ (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.).
xi. Όταν οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013, ως ισχύει, στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, οπότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr4 περί μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος.
xi i. Όταν οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι που επιθυμούν τη συνεξέταση των αιτήσεών τους και δεν έχουν υποβάλει το φορολογικό έτος 2018 κοινή φορολογική δήλωση, οπότε απαιτείται:
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• 1. Οι δικαιούχοι που επιλέγουν την προσέλευση στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση των δικαιολογητικών οφείλουν για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους να προσέλθουν σε αυτές άμεσα μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους.
• 2. Μη επισύναψη των ως άνω δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική αίτηση ή μη εμπρόθεσμη προσκόμιση αυτών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή μη πλήρωση των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων με τα προσκομισθέντα/αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά συνεπάγεται είτε αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενου αυτού από το πρόγραμμα είτε μη μοριοδότησή του για τα κριτήρια εκείνα στα οποία αφορούν τα δικαιολογητικά.

2. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επ' αυτών ή επί κατατεθέντων δικαιολογητικών.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

1. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στις αιτήσεις αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Στις περιπτώσεις που κατά την παράγραφο 1 της Ενότητας Γ' του παρόντος απαιτούνται δικαιολογητικά, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση ή που παραλαμβάνουν και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.

3. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες που:
α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά την ενότητα Α' του παρόντος,
β. δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, γιατί δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Β' του παρόντος, και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα πεδία της αίτησης ή έχουν συμπληρώσει εσφαλμένα στοιχεία στην αίτηση,
γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα ή επισυναπτόμενα/προσκομισθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής,
δ. δεν έχουν επισυνάψει ή προσκομίσει όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται κατά την Ενότητα Γ' του παρόντος.

4. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των αιτήσεων συμμετοχής τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΜΚΑ τους και οι λόγοι του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.

5. Μέλη αποκλειομένων δικαιούχων που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 3 της Ενότητας Α' του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστό Πίνακα.

6. Ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων καταρτίζεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Για τους συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού, στην οποία θα στηριχθεί η επιλογή τους ή μη για την επιδότηση της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα.
Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του - εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 της Ενότητας Α' του παρόντος - και την έκδοση Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

2. Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων είναι τα εξής:

Πίνακας Μοριοδότησης Κριτηρίων Επιλογής

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΜΟΡΙΑ

1

ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

1.

έως 10.000,99 €

30

2.

10.001,00 -20.000,99 €

20

3.

20.001,00-30.000,99€

10

4.

30.001,00€ και άνω

0

2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ

10

3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 και 2019 (ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)

Για κάθε 25 ημέρες ασφάλισης και με ανώτατο αριθμό μορίων τα 36

1

4

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για κάθε 1 πλήρη μήνα ανεργίας μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και με ανώτατο αριθμό μορίων τα 36

1


3. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

4. Ως ατομικό εισόδημα φορολογικού έτους 2018 νοείται το πραγματικό εισόδημα του υποχρέου για το έτος χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2019. Ως οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2018 νοείται το πραγματικό εισόδημα του υποχρέου, της συζύγου του και των εξαρτωμένων τέκνων του για το έτος χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2019.

5. Για το κριτήριο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ», τα τέκνα πρέπει να είναι ανήλικα μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Διαφορετικά οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται μόνο για τα τέκνα εκείνα που παραμένουν ανήλικα μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
Ανήλικα τέκνα είναι όλα τα τέκνα της οικογενείας που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανήλικα τέκνα θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο με βάση τα στοιχεία που οι δικαιούχοι έχουν δηλώσει ή από τα δικαιολογητικά της Ενότητας Γ' του παρόντος.

6. Για το κριτήριο «ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» ο δικαιούχος μοριοδοτείται, εφόσον η κατάσταση ανεργίας υφίσταται μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας θα αναζητηθούν από το Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού.

7. Οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό ημερών ασφάλισης των δικαιούχων θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τον eΕΦΚΑ με βάση τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου που συμπληρώνουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι στις αιτήσεις τους και τον ΑΜΚΑ τους, εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 ημέρες ασφάλισης μη μηχανογραφημένες, οπότε οι πληροφορίες θα στηριχθούν στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι.

8. Σε περιπτώσεις δικαιούχων που κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν και βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης και ημέρες εγγεγραμμένης ανεργίας κατά τη μοριοδότηση θα υπολογίζονται μόρια μόνο για τις ημέρες εγγεγραμμένης ανεργίας.

9. Η βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη διαδικασία μοριοδότησης οι δικαιούχοι που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω διπλασιάζεται. Οι πληροφορίες για τη μοριοδότηση θα επιβεβαιωθούν από τις Υπηρεσίες βάσει των βεβαιώσεων που θα προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι ή από το Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

10. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία της μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως του αριθμού των 300.000 αθροιστικά με τους ωφελουμένους
τους. Υπέρβαση του ορίου αυτού είναι δυνατή προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι ωφελούμενοι του τελευταίου επιλεγόμενου δικαιούχου.

11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κατάταξης και, αν αυτά συμπίπτουν, στο επόμενο κριτήριο. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία, προηγείται ο δικαιούχος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του, όπως προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αυτής.

12. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση αθροιστικά με τους ωφελούμενους που έχουν δηλωθεί δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό δεν θα εφαρμοστεί αυτονόητα η διαδικασία μοριοδότησης.

13. Στις περιπτώσεις συζύγων που και οι δύο είναι δικαιούχοι της παροχής, η επιλογή του ενός θα εξασφαλίζει και την επιλογή του άλλου ανεξαρτήτως του ύψους της μοριοδότησής του, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση ή αιτήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα Β.4 του παρόντος.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης συντάσσεται το προσωρινό «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

2. Στο προσωρινό Μητρώο αναγράφονται:
• Οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
• τα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, τυχόν προσαύξηση (για τις περιπτώσεις ΑμεΑ), η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους,
• τα αρχικά και τα δύο τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
• η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

3. Δικαιούχοι για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δεν έχουν επιλεγεί για την επιδότηση διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα.

4. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων -Ωφελουμένων.

5. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων καταρτίζεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.

Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

3. Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη
διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν:
• να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα,
• να αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί) και
• να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης_(Βλ. σχετικά Ενότητα Γ.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Πρόγραμμα»).

Παραδείγματα:
-Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν εκδόθηκε επιταγή σε ωφελούμενο παιδί του ηλικίας 18 έως 24 ετών, του οποίου τα στοιχεία είχε δηλώσει σωστά στην αίτηση, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι: αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα (και όχι η βεβαίωση σπουδών από σχολή στην οποία φοιτά), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ΑΜΚΑ.
-Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν μοριοδοτήθηκε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο, πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος φορολογικού έτους 2018. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής σάρωσης των δικαιολογητικών οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων και ώρα 13:00. Τα ΚΠΑ2 αυθημερόν επισυνάπτουν τα εν λόγω δικαιολογητικά στην ένσταση με ηλεκτρονική σάρωση.

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ του Οργανισμού καταρτίζονται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή του ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο προσωρινό Πίνακα και Μητρώο καθώς και τον μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό αριθμό Επιταγής.

2. Κατά του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

3. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

ΜΕΡΟΣ 3ο : ΠΑΡΟΧΟΙ

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων και πάροχοι ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

3.1. ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα εξής τουριστικά καταλύματα:
• Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων (ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν εντός κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς)
• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια/διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) πέντε (5), τεσσάρων (4), τριών (3), δύο (2) κλειδιών και χωρίς κατάταξη σύμφωνα με το άρθρ. 45 του ν. 4442/2016 και την περ.3 του άρθρ. 1 της ΥΑ 12868/24.7.2018 (Β' 3119).
• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα)
• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) που διαθέτουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λειτουργίας τους σε ισχύ (βλ. παρακάτω ενότητα 3.1.Γ).
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα:
• Τουριστικά καταλύματα κάθε μορφής και κατηγορίας που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω.
• Τουριστικά Γραφεία και κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω.
3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα των ως άνω επιχειρήσεων είναι οι εξής:
α. να πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, ανάλογα με την κατηγορία ενός εκάστου τουριστικού καταλύματος,
β. να διαθέτουν εντός των δωματίων ιδιαίτερο λουτρό, ατομικό ή κεντρικό σύστημα ψύξης - θέρμανσης ανάλογα με τις περιόδους λειτουργίας τους, ψυγείο και τηλεόραση (δεν απαιτούνται για τις οργανωμένες κατασκηνώσεις),
γ. να έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.
δ. να διαθέτουν δωμάτια στους δικαιούχους/ωφελούμενους του προγράμματος καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του καταλύματος, χωρίς να εξαιρούν συγκεκριμένες περιόδους.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr από τις 25.06.2020 και ώρα 10:00 έως τις 02.07.2020 και ώρα 23:59. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

2. Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές αιτήσεις για κάθε κατάλυμα, οι οποίες κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ που είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

3. Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται κατά περίπτωση ως εξής:
Πάροχοι που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη έχουν. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο της ονομασίας χρήστη ή του συνθηματικού, πρέπει να ζητήσουν ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή "Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;" ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρούν είσοδο μέσω της πιστοποίησης από τη ΓΓΠΣ.
Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ χορηγεί ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για την έδρα και για κάθε άλλο τουριστικό κατάλυμα του παρόχου. Συνεπώς, οι πάροχοι που θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός καταλύματα, χρησιμοποιούν για κάθε αίτηση τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης. Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, και θέλουν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για ένα τουριστικό κατάλυμα μπορούν να πραγματοποιήσουν είσοδο στο σύστημα με τη χρήση κωδικών TAXISnet, επιλέγοντας «Σύνδεση στο σύστημα μέσω πιστοποίησης από τη ΓΓΠΣ», και πραγματοποιώντας εγγραφή ως νομικά πρόσωπα.
Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, και θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός τουριστικά καταλύματα, πρέπει να αιτηθούν από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το κάθε τουριστικό κατάλυμα τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης, συνοδεύοντας το αίτημά τους με τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της επιχείρησης και, εφόσον το αίτημα υποβληθεί ηλεκτρονικά, με Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.
Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει αναλυτικά ως εξής:
• Οι πάροχοι από τη δ/νση www.gov.gr ακολουθούν τη διαδρομή «Εργασία και Ασφάλιση» - «Αποζημιώσεις και Παροχές» - «Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού» (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphaNse/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi- koinonikou-tourismou).
• Επιλέγουν «Είσοδος στην Υπηρεσία» και πραγματοποιούν είσοδο στο σύστημα κατά τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
• Επιλέγουν την Αίτηση Κοινωνικού Τουρισμού και την κατηγορία παρόχου τουριστικών καταλυμάτων, συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητούνται στην ηλεκτρονική αίτηση και επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
• Υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία κατατίθεται στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του παρόχου. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
• Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε άλλο τουριστικό κατάλυμα του παρόχου, με τους ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε κατάλυμα.

4. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων, κατόπιν ακύρωσής τους.

5. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

6. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


1. Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσέλευση των παρόχων στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ: οι πάροχοι σαρώνουν τα δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους.
Με βάση το θεσμικό πλαίσιο απλούστευσης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες παρόχων που κατά περίπτωση πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

1. ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


α. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας /Πιστοποιητικό Κατάταξης σε ισχύ (βλ. Σημείωση).
β. Άδεια/Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, π.χ. κυλικείου ή μπαρ, εφόσον υπάρχει και παρέχεται πρωινό.
Σημειώνεται ότι ο χώρος για την παροχή του πρωινού θα λειτουργεί υποχρεωτικά εντός της μονάδας σε όλες τις περιπτώσεις που το τουριστικό κατάλυμα παρέχει πρωινό, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Άδεια/Γνωστοποίηση λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής, εφόσον υπάρχει στο τουριστικό κατάλυμα πισίνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων παρατείνεται από τη λήξη της και:
• μέχρι την 31/12/2021 για ξενοδοχεία και οργανωμένες κατασκηνώσεις camping με τις εξής διαφοροποιήσεις (άρθρ. 20, ν.4638/2019):
■ Για όσα υφιστάμενα ξενοδοχεία καταταγούν μέχρι τις 31/12/2020, το πιστοποιητικό κατάταξης θα ισχύει για 5 χρόνια.
■ Για όσα υφιστάμενα ξενοδοχεία καταταγούν από 1/1/2021 μέχρι 31/12/2021, το πιστοποιητικό κατάταξης θα ισχύει για 3 χρόνια.
■ Για όσα ξενοδοχεία έχουν καταταγεί μέχρι και την 18η Νοεμβρίου 2019, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για επιπλέον 3 χρόνια από τη λήξη του.
• μέχρι την 31/12/2020 (ΦΕΚ Β' 1497/2019) για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
• μέχρι την 31.05.2022 για Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα (αρθρ. 48 ν. 4688/2020)
Εφόσον δεν δοθεί παράταση των προθεσμιών αυτών με νεότερη ΥΑ οι πάροχοι των προαναφερομένων κατηγοριών που υποχρεούνται στην υποβολή αίτησης επανακατάταξης (ξενοδοχειακά καταλύματα και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις) οφείλουν έως τις προαναφερθείσες ημερομηνίες κατά περίπτωση να έχουν προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΠΑ2 Πιστοποιητικό κατάταξης. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους έχουν ήδη λάβει πιστοποιητικό κατάταξης το συνυποβάλλουν στην αίτησή τους.
Πάροχοι που δυνητικά υποβάλλουν αίτηση κατάταξης σε κατηγορία (ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα/δωμάτια), εφόσον έχουν επανακαταταγεί, συνυποβάλλουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού και το πιστοποιητικό κατάταξης.
Πάροχοι που έχουν υποβάλει αίτηση κατάταξης, αλλά εκκρεμεί η έκδοση του πιστοποιητικού, συνυποβάλλουν στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού και αντίγραφο της αίτησης κατάταξης, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση προσκόμισης και του πιστοποιητικού, όταν αυτό εκδοθεί.
Πάροχοι που είχαν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, αλλά επήλθε εν συνεχεία μεταβολή στα στοιχεία της λειτουργίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν επιπλέον και τη γνωστοποίηση της μεταβολής.

2. ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ


α. Γνωστοποίηση Λειτουργίας Τουριστικού Καταλύματος (Αρχική ή και Μεταβολή, εφόσον υπάρχει).
β. Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχει και παρέχεται πρωινό.
γ. Γνωστοποίηση λειτουργίας κολυμβητικής Δεξαμενής, εφόσον υπάρχει στο τουριστικό κατάλυμα πισίνα.
δ. Πιστοποιητικό Κατάταξης Καταλύματος (όταν απαιτείται) ή, εφόσον εκκρεμεί η έκδοσή του, Αντίγραφο Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης σε κατηγορία αστέρων και κλειδιών, με
την υποχρέωση προσκόμισης στην Υπηρεσία του Πιστοποιητικού Κατάταξης, όταν αυτό εκδοθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ


α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ για το σύνολο της εγκατάστασης. Επισημαίνεται ότι, εξαιρέσει των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, για καταλύματα μέχρι και 51 κλίνες δεν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Παρ' όλα αυτά τα εν λόγω καταλύματα δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, για την τήρηση των οποίων υπεύθυνοι είναι οι εκάστοτε εκμεταλλευτές ή οι κατά νόμο υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων αυτών.
β. Όταν η άδεια κυλικείου - μπαρ εντός του καταλύματος είναι σε διαφορετικό όνομα από του υποψηφίου παρόχου, θα συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον πάροχο, με το εξής περιεχόμενο:
«Είμαι εκ παραλλήλου και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον   (ονοματεπώνυμο) κάτοχο
της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος  (επωνυμία) για την παροχή πρωινού στους
πελάτες δικαιούχους του Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020 - 2021, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και τη σχετική Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ».
γ. Όταν η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής είναι σε διαφορετικό όνομα από του υποψηφίου παρόχου που έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση με το εξής περιεχόμενο:
«Είμαι εκ παραλλήλου και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον   (ονοματεπώνυμο) κάτοχο της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος. (επωνυμία) για την παροχή πισίνας στους δικαιούχους - ωφελούμενους του Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020 - 2021 ». Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επ' αυτών ή επί κατατεθέντων δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι Υπεύθυνες Δηλώσεις των υποψηφίων παρόχων που αντικαθιστούν άδειες, σήματα ή οποιοδήποτε άλλο από τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
Η αίτηση των παρόχων αποτελεί και ΥΔ για την ισχύ του υποβαλλόμενου νομιμοποιητικού πιστοποιητικού λειτουργίας (ειδικό σήμα, γνωστοποίηση κ.λπ.). Οι αλλαγές σχετικά με την κατάταξη, υποχρεωτική ή μη, τουριστικών καταλυμάτων, ελέγχονται και από τη βάση δεδομένων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και από το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.

2. Πάροχοι Τουριστικών Καταλυμάτων που είχαν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο του προγράμματος έτους 2019-2020, από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλουν μόνο εκείνα που έχουν τροποποιηθεί ή η ισχύς τους έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τροποποίηση ή μεταβολή συνυποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη μεταβολή ή τροποποίηση δικαιολογητικών.

3.2. ΠΑΡΟΧΟΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που εκτελούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θαλάσσιες ενδομεταφορές με δρομολογημένα επιβατηγά πλοία και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών.
Απαραίτητη Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί η έκδοση ειδικής κατηγορίας εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού.
Οι πάροχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσφέροντας όλα τα εκτελούμενα δρομολόγιά τους.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr από τις 25.06.2020 και ώρα 10:00 έως τις 02.07.2020 και ώρα 23:59. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

2. Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους παρόχους που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες (δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ ) και η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται ως εξής:
• Οι πάροχοι από τη δ/νση www.gov.gr ακολουθούν τη διαδρομή «Εργασία και Ασφάλιση» - «Αποζημιώσεις και Παροχές» - «Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού» (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphaNse/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi- koinonikou-tourismou).
• Επιλέγουν «Είσοδος στην Υπηρεσία» και «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω Πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».
• Με τους κωδικούς Taxisnet εισάγονται στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, εγγράφονται ως νομικά πρόσωπα, επιλέγουν την Αίτηση Κοινωνικού Τουρισμού και την κατηγορία παρόχου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητούνται στην ηλεκτρονική αίτηση και επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
• Υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία κατατίθεται στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα του παρόχου. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

3. Αν οι πάροχοι είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, στο δεύτερο βήμα της παραπάνω παραγράφου, μετά την «Είσοδο στην Υπηρεσία» πραγματοποιούν «Είσοδο στο Σύστημα», εισάγοντας το όνομα χρήστη και το συνθηματικό που ήδη έχουν. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του ονόματος χρήστη ή του συνθηματικού, πρέπει να ζητήσουν ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή "Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;", και όχι να επιχειρήσουν είσοδο μέσω της πιστοποίησης από τη ΓΓΠΣ.

4. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων, κατόπιν ακύρωσής τους.

5. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

6. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι πάροχοι δεν προσέρχονται στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ: οι πάροχοι σαρώνουν τα δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους. Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης:
α. Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης: Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.
β. Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. & Ε.Ε:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και
i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.
ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
γ. Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και
i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
δ. Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε.:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και
i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.
ii. Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή
Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ).
iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση.
ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου/Νομικής Οντότητας:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο/τη Νομική Οντότητα και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου/Νομικής Οντότητας.
Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επ' αυτών ή επί κατατεθέντων δικαιολογητικών.

3.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ


1. Οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν βάσει αυτών τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων.

2. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες πάροχοι που:
α. δεν έχουν δικαίωμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τις ενότητες 3.1.Α και 3.2.Α. του παρόντος,
β. δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στις ενότητες 3.1.Β. και 3.2.Β. του παρόντος,
γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,
δ. δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ε. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ,

3. Για τους αποκλειόμενους συντάσσονται 2 προσωρινοί πίνακες ανά κατηγορία παρόχου, ο Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και ο Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων, στους οποίους αναγράφονται οι επωνυμίες των επιχειρήσεων, τα 4 τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους και οι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία.

4. Για τους λοιπούς συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας από τους ως άνω λόγους αποκλεισμού, συντάσσονται 2 Προσωρινά Μητρώα Παρόχων ανά κατηγορία.
Στο Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων τα καταλύματα κατηγοριοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα, ανά τύπο και κατηγορία καταλύματος και αναγράφεται ανά επιχείρηση η επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της, η δυναμικότητά της, ο χρόνος λειτουργίας της, στοιχεία επικοινωνίας: περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, email, ιστοσελίδα καθώς και η παροχή ή όχι πρωινού. Στο Προσωρινό Μητρώο Παρόχων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων αναγράφονται οι επωνυμίες των επιχειρήσεων και ο ΑΦΜ τους.

5. Οι Προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων και τα Προσωρινά Μητρώα Παρόχων καταρτίζονται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή του.

3.4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Τα προσωρινά Μητρώα Παρόχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ.

3. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων και του προσωρινού Μητρώου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

3.5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ του Οργανισμού καταρτίζονται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή του τα οριστικά Μητρώα Παρόχων και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τα προσωρινά Μητρώα και Πίνακες της ενότητας 3.3. του παρόντος.

2. Τα οριστικά Μητρώα Παρόχων και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

3. Κατά των οριστικών Μητρώων Παρόχων και των Οριστικών Πινάκων Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες πάροχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ.

5. Με την ένταξη των παρόχων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων στο οριστικό Μητρώο, η υποβληθείσα αίτησή τους επέχει θέση σύμβασης με τον Οργανισμό, η οποία διέπεται από το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων της Δημόσιας Πρόσκλησης.

3.6. ΛΗΞΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ


1. Σε περίπτωση λήξης ενός εκ των δικαιολογητικών της ενότητας 3.1.Γ. του παρόντος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι πάροχοι υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή του και την άμεση αποστολή σχετικού αντιγράφου στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.
Σε αντίθετη περίπτωση ή μέχρι την τακτοποίηση της εν λόγω εκκρεμότητας το κατάλυμα δεν θα δέχεται δικαιούχους - ωφελούμενους. Σε περίπτωση που δεχθεί δικαιούχους δεν θα εξοφλούνται οι Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού της χρονικής περιόδου κατά την οποία κάποιο από τα δικαιολογητικά αυτά είχε λήξει.

2. Οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων οφείλουν να προσκομίζουν στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 οποιαδήποτε μεταβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας τους. Ενδεικτικά:
α. Τυχόν μεταβολή της δυναμικότητας των κλινών της μονάδας θα γνωστοποιείται αμέσως στον Οργανισμό και θα αποστέλλεται η γνωστοποίηση από όπου θα προκύπτει η μεταβολή, προκειμένου για την αντίστοιχη ενημέρωση του φακέλου του παρόχου και του Μητρώου.
β. Σε περίπτωση προαγωγής ή υποβιβασμού κατηγορίας της τουριστικής μονάδας θα επέρχεται η αντίστοιχη μεταβολή στην οικονομική αξία της Επιταγής και της ιδιωτικής συμμετοχής, εκτός από τις περιπτώσεις που λόγω της μεταβολής το κατάλυμα υποπίπτει σε κατηγορία που δεν περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση (βλ. σχετικά Ενότητα 3.1.Α. του παρόντος), οπότε ο πάροχος θα διαγράφεται από το Μητρώο. Για τη μεταβολή των οικονομικών όρων απαιτείται η υποβολή της γνωστοποίησης της μεταβολής/του πιστοποιητικού κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΥΑ 17352/11.10.2018 (Β' 4822), τα υφιστάμενα στις 09.01.2015 ξενοδοχεία δύο αστέρων που δεν διαθέτουν αίθουσα παροχής πρωινού υποβαθμίζονται στην κατηγορία ενός αστέρος.
γ. Σε περίπτωση αλλαγής της μορφής της τουριστικής μονάδος, π.χ. από ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ξενοδοχείο κ.λπ., ο πάροχος υποχρεούται να το γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, αποστέλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου για την αντίστοιχη ενημέρωση του φακέλου του και του Μητρώου Παρόχων.
δ. Σε περίπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή της τουριστικής μονάδος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αρχικός εκμεταλλευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και να προσκομίσει τη μεταβολή της γνωστοποίησης. Ο νέος εκμεταλλευτής, εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας, θα αποστείλει τη μεταβολή της γνωστοποίησης και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. ενότητα 3.1.Γ του παρόντος) επ' ονόματί του καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης. Ημερομηνία ένταξης του νέου εκμεταλλευτή στο πρόγραμμα θα είναι η ημερομηνία υποβολής της Υ.Δ. και των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία ΚΠΑ2.
ε. Γνωστοποίηση/ αλλαγές στα στοιχεία αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και γνωστοποίηση/μεταβολή στοιχείων/ διακοπή της λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής θα δηλώνονται άμεσα στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών, προκειμένου για την ενημέρωση του φακέλου και του Μητρώου Παρόχων.

3. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τουριστικού καταλύματος ο πάροχος υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 την ακύρωση της γνωστοποίησης.

4. Σε περίπτωση που πάροχος διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων κατόπιν επιβολής κύρωσης, όπως περιγράφεται στο 10ο Μέρος της παρούσας, η διαγραφή γνωστοποιείται στον πάροχο και η μονάδα του υποχρεούται να μη δέχεται δικαιούχους και να προβαίνει εγκαίρως στην ενημέρωση όσων τυχόν έχουν ήδη κάνει κράτηση δωματίου. Σε περίπτωση αποδοχής δικαιούχων μετά τη γνωστοποίηση της διαγραφής, αυτές δεν θα εξοφλούνται από τον Οργανισμό.

5. Διαγραφή παρόχου τουριστικού καταλύματος από το Μητρώο είναι δυνατή με υποβολή αίτησης προς την αρμόδια Υπηρεσία, εφόσον αυτή υποβληθεί εντός μηνός από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Μετά την πάροδο του μήνα, διαγραφή παρόχου από το Μητρώο με απλή αίτηση δεν είναι δυνατή.

3.7. ΛΗΞΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1. Οι πάροχοι Ακτοπλοϊκών εισιτηρίων οφείλουν να ενημερώνουν σε περίπτωση που επέλθει κατά τη διάρκεια του προγράμματος οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της επιχείρησης (νομική μορφή, επωνυμία κ.ο.κ.), αποστέλλοντας άμεσα και τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2. Οι μεταβολές αποτυπώνονται στο Μητρώο Παρόχων του Οργανισμού.

2. Αιτήματα παρόχων ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για διαγραφή από το Μητρώο κρίνονται από το ΔΣ του Οργανισμού μετά τη διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.

3. Σε περίπτωση που πάροχος διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων κατόπιν επιβολής κύρωσης, όπως περιγράφεται στο 10ο Μέρος της παρούσας, η διαγραφή γνωστοποιείται στον πάροχο. Μετά τη διαγραφή ο πάροχος δεν είναι δυνατόν να εκδίδει εισιτήρια για τους δικαιούχους/ωφελούμενους του Προγράμματος.

4. Στην περίπτωση που ο ΟΑΕΔ για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει τη διακοπή του Προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, το Μητρώο καταργείται αζημίως για τον ΟΑΕΔ.

5. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους Παρόχους του Μητρώου οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο για την εξακρίβωση της εφαρμογής των όρων της Πρόσκλησης.

ΜΕΡΟΣ 4ο : ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


1. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού που αποκτούν οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών με την έκ¬δοση των οριστικών αποτελεσμάτων, μέσω της οποίας επιδοτούνται για την πραγματοποίηση των διακοπών τους, είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός, διαφορετικός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο, ο οποί¬ος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων - ωφελουμένων στο «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελου¬μένων» και στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

2. Κάθε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία:
α) για τη διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα και
β) για την ακτοπλοϊκή μετακίνηση σε και από αυτό (μετάβαση - επιστροφή) και ανταλλάσσεται από τους δικαιούχους και τους ωφελούμενους του προγράμματος με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαμονής, στην πρώτη περίπτωση, από τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, και υπηρεσιών ακτοπλοϊκής μετακίνησης, στη δεύτερη, από τους παρόχους ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, των Μητρώων Παρόχων του Οργανισμού.
Με βάση την υπηρεσία για την οποία ανταλλάσσεται σύμφωνα με τα παραπάνω, η ίδια Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού διακρίνεται σε δύο επιμέρους Επιταγές, στην «Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα» και στην «Επιταγή Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης».

3. Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού - Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα
α.Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού - Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος (βλ. σχετικά Πίνακες 1 & 2, 5ο Μέρος της Πρόσκλησης) και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν.
β. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού- Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα ενεργοποιείται με τη σύναψη σύμβασης (ιδιωτικού συμφωνητικού) μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου, και την καταγραφή της ενεργοποίησής της στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού. Στη σύμβαση προσδιορίζονται μεταξύ άλλων: ο ακριβής αριθμός διανυκτερεύσεων, το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής, τα ωφελούμενα μέλη που θα πραγματοποιήσουν διακοπές με τον δικαιούχο, το είδος του δωματίου, η προσθήκη κλίνης και η παροχή ή όχι πρωινού.
γ. Οι Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού- Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους μπορούν να ενεργοποιηθούν σε διαφορετικό χρόνο και από διαφορετικό πάροχο, υπό την προϋπόθεση ότι:
• οι ωφελούμενοι είναι παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών,
• οι ωφελούμενοι είναι σύζυγοι των δικαιούχων,
• οι ωφελούμενοι είναι παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών που συνοδεύονται από τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη),
• η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα άνω των 18 ετών ή τον άλλο γονέα/σύζυγο που συνοδεύει τα ανήλικα ωφελούμενα τέκνα (ωφελούμενο ή μη) με νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων. Δεν μπορεί να γίνει ενεργοποίηση της επιταγής για συνοδούς χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν, ούτε για παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους/τις δικαιούχους ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη).
δ. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού - Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα μετά την ενεργοποίησή της με την υπογραφή σύμβασης δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη και αν με τη σύμβαση δεν εξαντλήθηκε ο μέγιστος δυνατός αριθμός διανυκτερεύσεων.

4. Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης
α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης είναι ανάλογο με την κατηγορία και την περίοδο χρήσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων οικονομικής θέσης (βλ. Ενότητα 5.2. του 5ου Μέρους της Πρόσκλησης).
β. Η οικονομική αξία της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης δεν καλύπτει τη μεταφορά οχημάτων αλλά μόνο τη μετακίνηση επιβατών.
γ. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο παράλληλα με την Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα: μόνο οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι που θα διαμείνουν σε τουριστικό κατάλυμα του Μητρώου σε νησιωτικό προορισμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης για τη μετάβαση σε αυτό, σε χρόνο που θα συμπίπτει με την άφιξή τους στο κατάλυμα. Υπό την προϋπόθεση αυτή, η επιστροφή μπορεί να μη συμπίπτει χρονικά με την αναχώρηση από το κατάλυμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του προγράμματος. δ. Η ενεργοποίηση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης πραγματοποιείται με την έκδοση εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής. Μετά την ενεργοποίησή της η Επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ξανά.

5. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων από τα Μητρώο Παρόχων του Οργανισμού σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

6. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από την έναρξη και μέχρι τη λήξη αυτού.

7. Μετά την 31.07.2021 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) η Επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Συνεπώς, οι επιλεγέντες δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ενεργοποίηση των Επιταγών τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
α. η διάρκεια διαμονής τους στο τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να εξαντλείται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιδοτηθούν μόνο για τις διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 31.07.2021.
β. η ακτοπλοϊκή μετάβαση και επιστροφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την 31.07.2021. 

ΜΕΡΟΣ 5ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΙΜΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Α. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)


1. Οι τιμές επιδότησης του Οργανισμού για τους Δικαιούχους - Ωφελούμενους, που θα ισχύσουν για το πρόγραμμα περιόδου 2020 -2021 έχουν αναλυτικά ως εξής για τα καταλύματα όλων των περιοχών της Ελλάδας, πλην αυτών που βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Λέρο, Σάμο, Χίο, Κω και στον Νομό Έβρου:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τιμές Επιδότησης Καταλυμάτων εκτός των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021
(ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ – ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ**

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ**

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)*

5 ΑΣΤΕΡΩΝ

27,50 €

27,00€

4 ΑΣΤΕΡΩΝ

26,50 €

24,50€

3 ΑΣΤΕΡΩΝ

25,00 €

23,00€

2 ΑΣΤΕΡΩΝ*

22,00 €

21,00€

1 ΑΣΤΕΡΟΣ

20,00 €

20,00€

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)*

5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

23,50 €

23,50 €

4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

20,50 €

20,50 €

3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

18,50 €

18,50 €

2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

15,50 €

15,50 €

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

14,00€

14,00€

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ –ΕΠΑΥΛΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)

-

18,00 €

18,00 €

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

-

9,00 €

9,00 €*Σύμφωνα με το αρθρ. 67 του ν. 4582/2018 τα Παραδοσιακά Καταλύματα ΑΑ' τάξης κατατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία 5 αστέρων, τα Α ' τάξης στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β' τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία 2 αστέρων. Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει έως την 31.12.2020, σύμφωνα με την ΥΑ 8273/25-04-2019 (Β' 1497).
**Η παροχή ή μη πρωινού σε όλα τα καταλύματα που έχουν σχετική άδεια συμφωνείται μεταξύ του δικαιούχου και παρόχου στη μεταξύ τους σύμβαση, κατά την επιθυμία του δικαιούχου.


2. Οι τιμές επιδότησης του Οργανισμού για τους Δικαιούχους - Ωφελούμενους που θα επιλέξουν για τη διαμονή τους καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου,Κω και του Νομού Έβρου έχουν αναλυτικά ως εξής ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία του καταλύματος:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Τιμές Επιδότησης Καταλυμάτων νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και Νομού Έβρου

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ – ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)

5 ΑΣΤΕΡΩΝ

39,00 €

4 ΑΣΤΕΡΩΝ

35,00 €

3 ΑΣΤΕΡΩΝ

29,00 €

2 ΑΣΤΕΡΩΝ

25,00 €

1 ΑΣΤΕΡΟΣ

21,00 €

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)

5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

29,00 €

4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

25,00 €

3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

22,00 €

2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

18,00 €

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

16,00 €

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ –ΕΠΑΥΛΕΙΣ
(ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)

-

22,00 €

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

-

9,00 €3. Οι τιμές επιδότησης ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος περιόδου 2020-2021, χωρίς να επηρεάζονται από τυχόν μεταβολές των οικονομικών και λοιπών συνθηκών.

4. Στην επιδότηση (οικονομική αξία της Επιταγής) αντιστοιχούν οι Υπηρεσίες του Παρόχου προς τους δικαιούχους - ωφελούμενους με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.). Φόροι που βαρύνουν τους διαμένοντες δεν καλύπτονται από την επιδότηση και δεν ενσωματώνονται στην οικονομική αξία της επιταγής5.

5. Το ποσό της επιδότησης που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ είναι ίσο με τον πραγματικό αριθμό των διανυκτερεύσεων του δικαιούχου και των ωφελουμένων του, όπως αυτές προκύπτουν από τη συναφθείσα μεταξύ παρόχου και δικαιούχου σύμβαση ή από την Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου σε περίπτωση αναχώρησης προγενέστερης της συμφωνηθείσας με τη σύμβαση (βλ. 4ο Μέρος παρ. 3.β και 6.1 Μέρος, παρ. 7 & 10 της Πρόσκλησης).

6. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη προσθήκης κλίνης σε δωμάτιο με τη συμφωνία του δικαιούχου που αποτυπώνεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό της παρ. 3.β του 4ου Μέρους της παρούσας, είναι δυνατή η προσθήκη μίας κλίνης κατ' ανώτατο όριο ανά δωμάτιο. Σε περίπτωση προσθήκης περισσότερων της μίας κλινών δεν θα καταβάλλεται επιδότηση για τις επιπλέον της μίας κλίνες.

7. Οι πάροχοι την ημέρα αναχώρησης του δικαιούχου εκδίδουν Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) στο όνομα του δικαιούχου αποκλειστικά για το ποσό της επιδότησης. Στο παραστατικό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ. πλην των φόρων που βαρύνουν τους διαμένοντες) και αποτυπώνεται το γινόμενο του αριθμού ατόμων (δικαιούχος - ωφελούμενοι) επί τον αριθμό διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν επί το ποσό επιδότησης ΟΑΕΔ και οι αριθμοί των Επιταγών. Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται αντίγραφο του παραστατικού, ενώ το πρωτότυπο παραστατικό συνυποβάλλεται από τους παρόχους με τα λοιπά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος (βλ. 8ο Μέρος της παρούσας Πρόσκλησης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τιμολόγιο ή η Απόδειξη επιδότησης εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ακόμα και αν πρόκειται για περιπτώσεις ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο. Παράδειγμα σχετικά με την έκδοση των τιμολογίων/αποδείξεων για την επιδότηση:
Έστω ότι δικαιούχος με τρεις ωφελούμενους (4 άτομα) πραγματοποιεί 5 διανυκτερεύσεις σε ένα τετράκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου της Κρήτης 5 αστέρων (ποσό επιδότησης ΟΑΕΔ σύμφωνα με τον Πίνακα 1: 27,50 € ανά δικαιούχο/ωφελούμενο και ανά διανυκτέρευση). Το ποσό της επιδότησης του ΟΑΕΔ θα ανέρχεται σε 550,00 € και ο πάροχος οφείλει να εκδώσει Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα του δικαιούχου για το ποσό αυτό που θα αναλύεται ως εξής: 4 άτομα Χ 5 διανυκτερεύσεις Χ 27,50 €.

8. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για κάθε δικαιούχο εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Οργανισμού έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.

9. Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για τον ΟΑΕΔ.

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Ως ποσά ιδιωτικής συμμετοχής ορίζονται τα ποσά που οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν στους παρόχους για τη διαμονή τους στο κατάλυμα. Οι δικαιούχοι που επιλέγουν για τις διακοπές τους καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή του Νομού Έβρου δεν καταβάλλουν ιδιωτική συμμετοχή, ενώ πιθανή αξίωση παρόχου για καταβολή ποσού ιδιωτικής συμμετοχής αποτελεί λόγο μη καταβολής της επιδότησης.

2. Για τα καταλύματα περιοχών -πλην των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω και του Νομού Έβρου- που προβλέπεται η καταβολή ιδιωτικής συμμετοχής, το ποσό καθορίζεται κατ' αρχάς από τους παρόχους υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος του ποσού δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζει ο ΟΑΕΔ ανάλογα με τη μορφή και την κατηγορία του καταλύματος (βλ. Πίνακα 3 «Ανώτατα Ποσά ιδιωτικής συμμετοχής»).
Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προϋπόθεσης δεν θα καταβάλλεται η επιδότηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:Ανώτατα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής για καταλύματα ευρισκόμενα εκτός των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ,ΚΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)

5 ΑΣΤΕΡΩΝ

11,50 €

7,00 €

4 ΑΣΤΕΡΩΝ

8,50 €

5,50 €

3 ΑΣΤΕΡΩΝ

4,00 €

2,00 €

2 ΑΣΤΕΡΩΝ

3,00 €

1,00 €

1 ΑΣΤΕΡΟΣ

1,00 €

0,00 €

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΔΩΜΑΤΙΑ -ΕΕΔΔ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)

5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

5,50 €

3,50 €

4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

4,50 €

2,50 €

3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

3,50 €

1,50 €

2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

2,50 €

1,00 €

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1,50€

1,00€

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΕΠΑΥΛΕΙΣ

-

5,00 €

3,00 €

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

-

-

-3. Στις τιμές ιδιωτικής συμμετοχής με ή χωρίς πρωινό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.).

4. Η παροχή ή μη πρωινού σε όλα τα καταλύματα που έχουν σχετική άδεια συμφωνείται μεταξύ του δικαιούχου και παρόχου στη μεταξύ τους σύμβαση, κατά την επιθυμία του δικαιούχου. Σε περίπτωση που η παροχή συμφωνηθεί:
• στα καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου ο πάροχος δεν θα εισπράξει κανένα επιπλέον ποσό, γιατί αυτό έχει ενσωματωθεί στην επιδότηση.
• στα καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας θα εισπράξει ολόκληρη τη συμμετοχή με την οποία επιβαρύνεται ο δικαιούχος, ανεξαρτήτως από το αν αυτός λάβει το πρωινό ή όχι.
Η άρνηση εκ μέρους του παρόχου για παροχή πρωινού, εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί, αποτελεί λόγο επιβολής κύρωσης της Β' Ενότητας του 10ου Μέρους της παρούσας.

5. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων για αύξηση του ποσού ιδιωτικής συμμετοχής στις περιπτώσεις που απαιτείται πέραν των αναγραφόμενων ορίων στον ως άνω Πίνακα 3, ανεξαρτήτως από τυχόν μεταβολές των οικονομικών και λοιπών συνθηκών.

6. Το ποσό ιδιωτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό επίπεδο και στις ποιοτικές παροχές της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων θα είναι ανάλογες της κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται σύμφωνα με τα σε ισχύ δικαιολογητικά τους.

7. Οι πάροχοι θα εισπράττουν τα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις που απαιτείται, χωρίς καμιά ευθύνη ή ανάμειξη του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αναχώρησής τους. 

8. Το ποσό ιδιωτικής συμμετοχής που καταβάλλει ο δικαιούχος, στις περιπτώσεις που απαιτείται, είναι ίσο με τον πραγματικό αριθμό των διανυκτερεύσεων αυτού και των ωφελουμένων του, όπως αυτές προκύπτουν από τη συναφθείσα μεταξύ παρόχου και δικαιούχου σύμβαση (βλ. 4ο Μέρος, παρ. 3.β της Πρόσκλησης).

9. Στις περιπτώσεις που καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή, οι πάροχοι την ημέρα της αναχώρησης του δικαιούχου από το κατάλυμα εκδίδουν Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) αποκλειστικά για το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής στο όνομα του δικαιούχου. Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται το πρωτότυπο παραστατικό, ενώ αντίγραφο αυτού συνυποβάλλεται από τον πάροχο με τα λοιπά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος (βλ. 8ο Μέρος της Πρόσκλησης). Το Τιμολόγιο ή η Απόδειξη ιδιωτικής συμμετοχής εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ακόμα και αν πρόκειται για περιπτώσεις ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο κατόπιν εξουσιοδότησής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απόδειξη ιδιωτικής συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά το ποσό που αντιστοιχεί στη διαμονή και στο πρωινό (εφόσον υπάρχει) του δικαιούχου και των ωφελούμενων αυτού και όχι σε άλλες υπηρεσίες που τυχόν παρασχέθηκαν ή σε άλλα άτομα - μη δικαιούχους που τυχόν διέμειναν μαζί τους. Στην περίπτωση που περιλαμβάνονται άλλες υπηρεσίες ή άλλα άτομα, πρέπει να γίνεται ανάλυση του ποσού στις επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, και στα άλλα άτομα, που εξυπακούεται ότι δεν επιδοτούνται.
Παράδειγμα σχετικά με την έκδοση των τιμολογίων/ αποδείξεων για την ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου:
Έστω ότι δικαιούχος με τρεις ωφελούμενους (4 άτομα) πραγματοποιεί 5 διανυκτερεύσεις σε τετράκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Κρήτη με ποσό ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με τη σύμβαση ύψους 11,00 € (με πρωινό) ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση. Το ποσό που πρέπει να εισπράξει από τον δικαιούχο ο πάροχος θα ανέρχεται στα 220,00 € (4 άτομα Χ 5 διανυκτερεύσεις Χ 11,00 €). Ο πάροχος οφείλει να εκδώσει Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα του δικαιούχου ύψους 220,00 €. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.).

10. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή, αν για οποιονδήποτε λόγο ο δικαιούχος αναχωρήσει πρόωρα από το κατάλυμα, υποχρεούται να καταβάλει στον πάροχο τόσο το ποσό που αναλογεί στη συμμετοχή του για τις ισάριθμες ημέρες παραμονής του στη μονάδα, όσο και το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή και στην επιδότηση που θα καταβαλλόταν για τις ημέρες της κράτησης κατά τις οποίες το δωμάτιο δεν χρησιμοποιήθηκε.
Μη τήρηση της υποχρέωσης του δικαιούχου συνεπάγεται την επιβολή κύρωσης της Α' Ενότητας του 10ου Μέρους της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που προβλέπεται ιδιωτική συμμετοχή κατά τον καθορισμό αυτής οι πάροχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος. Συνεπώς, θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε να είναι αισθητά μειωμένη η τιμή που προκύπτει από το άθροισμα επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής σε σχέση με την τιμή της ελεύθερης αγοράς.

5.2. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Για την ακτοπλοϊκή μετακίνηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων του προγράμματος εκδίδονται από τους παρόχους ειδικά εισιτήρια, τα Εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού, στα οποία αποτυπώνονται, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, η ένδειξη του προγράμματος και ο αριθμός επιταγής.
Τα Εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού είναι αποκλειστικά οικονομικής θέσης και η τιμή τους διαφοροποιείται με βάση την ευρύτερη κατηγορία εισιτηρίων στην οποία υπάγονται και τη δρομολογιακή περίοδο κατά την οποία χρησιμοποιούνται.
Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες Εισιτηρίων Κοινωνικού Τουρισμού:
■ Ενηλίκων (και παιδιών ηλικίας άνω των 10 ετών)
■ Παιδιών ηλικίας έως 10 ετών
■ Πολυτέκνων
■ ΑμεΑ

Στην τιμή των εισιτηρίων Κοινωνικού Τουρισμού συμμετέχουν οικονομικά:
■ Οι πάροχοι, προσφέροντας συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης.
■ Ο ΟΑΕΔ, με συγκεκριμένο ποσοστό επιδότησης.
■ Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι, με συγκεκριμένο ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής, εκτός από τους δικαιούχους/ωφελούμενους ΑμεΑ που το ποσοστό συμμετοχής τους είναι μηδενικό.

Συγκεκριμένα, τα ποσοστά συμμετοχής με τα οποία συμμετέχουν οι πάροχοι, ο ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι - ωφελούμενοι ανά κατηγορία εισιτηρίου για κάθε δρομολογιακή περιόδο είναι τα εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(και παιδιών ηλικίας άνω των 10 ετών)

33,333%

33,333%

33,333%

ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ

50%

25%

25%

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

50%

25%

25%

ΑμεΑ

50%

50%

0%
2. Τα ποσοστά έκπτωσης, επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα, ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος περιόδου 2020-2021, χωρίς να επηρεάζονται από τυχόν μεταβολές των οικονομικών και λοιπών συνθηκών.

3. Στα Εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού αποτυπώνεται η τιμή που προκύπτει από τα ποσά που αντιστοιχούν στην επιδότηση του ΟΑΕΔ και την ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Τα ακριβή ποσά επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής καθορίζονται με βάση τα ναυλολόγια του παρόχου για την εκάστοτε δρομολογιακή περιόδο που ισχύουν για την κατηγορία του δικαιούχου/ωφελουμένου. Στην τελική τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

4. Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή τους κατά τη συνήθη διαδικασία που τηρείται από τους παρόχους, χωρίς καμιά ευθύνη ή ανάμειξη του ΟΑΕΔ.

5. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στους παρόχους το ποσό της επιδότησης των δικαιούχων/ωφελουμένων κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο 8ο Μέρος της παρούσας. Με την καταβολή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για κάθε δικαιούχο/ωφελούμενο εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Οργανισμού έναντι του δικαιούχου και του παρόχου.

6. Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για τον ΟΑΕΔ.

7. Τα Εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού εκδίδονται μετ' επιστροφής από τον ίδιο πάροχο. Εισιτήρια επιστροφής είναι δυνατόν να εκδοθούν από άλλο πάροχο για λόγους που ανάγονται στον πάροχο (π.χ. ακύρωση δρομολογίου).

8. Τα εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού δεν ακυρώνονται, είναι όμως δυνατόν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας, που δεν είναι δυνατόν να είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

ΜΕΡΟΣ 6ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
 
6.1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ


1. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται σε θέματα κράτησης δωματίων. Οι κρατήσεις θα γίνονται από τους ίδιους τους δικαιούχους χωρίς τη μεσολάβηση του Οργανισμού αλλά και χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε τρίτου. Απαγορεύεται η κράτηση δωματίου μέσω άλλων επιχειρήσεων, Γραφείων Τουρισμού κ.λπ.

2. Δικαιούχος και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές υπό την προϋπόθεση της παρ. 3.γ του 4ου Μέρους της παρούσας.

3. Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα:
α. το τουριστικό κατάλυμα όπου επιθυμούν να διαμείνουν από το αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ Μητρώο Παρόχων, με τον περιορισμό ότι το κατάλυμα δεν βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους ή σε απόσταση μικρότερη των 60 χιλιομέτρων από αυτήν. Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες:
• Τουριστικό κατάλυμα και τόπος κατοικίας ευρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων.
• Το τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται σε ηπειρωτικό και ο τόπος κατοικίας σε νησιωτικό τμήμα, ή το αντίθετο, της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (π.χ. αν ο τόπος διαμονής του δικαιούχου είναι στον Πειραιά, μπορεί να επιλεχθεί κατάλυμα στην Αίγινα).
• Τουριστικό κατάλυμα και τόπος κατοικίας ευρίσκονται σε διαφορετικούς δήμους νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που διαθέτουν ένα δήμο (π.χ. η Περιφερειακή Ενότητα της Κω περιλαμβάνει δύο νήσους, την Κω και τη Νίσυρο, που καθεμία διαθέτει από έναν δήμο. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοικος της Νισύρου μπορεί να επιλέξει τουριστικό κατάλυμα στην Κω).
Εξαιρείται κάθε περιορισμού η νήσος Λέσβος.
Ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο τόπος διαμονής των δικαιούχων που έχει δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.
β. τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους εντός του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του προγράμματος,
γ. τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που θα πραγματοποιήσουν στο κατάλυμα, με τον περιορισμό ότι δεν υπερβαίνει τις 10 διανυκτερεύσεις για τα καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου και τις 6 διανυκτερεύσεις για τα καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

4. Οι δικαιούχοι επικοινωνούν απευθείας με τον πάροχο του τουριστικού καταλύματος που επέλεξαν, δηλώνουν ότι είναι κάτοχοι Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού και αναλόγως προβαίνουν σε κράτηση, αφού ενημερωθούν για τις παροχές και για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που θα αποτυπωθεί στη σύμβαση της παρ.3.β του 4ου Μέρους της παρούσας.

5. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται σε θέματα προκαταβολής για τις κρατήσεις ή διαμονής μεμονωμένου δικαιούχου σε δίκλινο δωμάτιο ή συγκατοίκησης δικαιούχου με μη δικαιούχο κ.ο.κ.

6. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα να προσκομίσουν στον πάροχο φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας δικό τους (ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.) και των ωφελουμένων εκείνων με τους οποίους πραγματοποιούν κοινές διακοπές (ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ. ή βεβαίωση ΑΜΚΑ). Τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων ταυτοπροσωπίας τηρούνται στο αρχείο του παρόχου.

7. Ο πάροχος κατά την άφιξη του δικαιούχου μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr):
 • επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος - οι ωφελούμενοί του είναι κάτοχοι Επιταγής, ελέγχοντας παράλληλα τα στοιχεία ταυτότητάς τους από τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που επιδεικνύονται,
 • ελέγχει τον τόπο μόνιμης διαμονής του δικαιούχου και επιβεβαιώνει ότι δεν υπόκειται στον περιορισμό της παρ. 3α του παρόντος,
 • εκτυπώνει, συμπληρώνει και συνυπογράφει με τον δικαιούχο την προτυποποιημένη σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό) σε τρία (3) αντίγραφα (ένα για τον δικαιούχο, ένα για τον πάροχο και ένα για τον ΟΑΕΔ).
 • υποβάλλει τη σύμβαση ηλεκτρονικά.-

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις ωφελούμενου που πραγματοποιεί διακοπές χωρίς τον/τη δικαιούχο (βλ. σχετικά Μέρος 4ο, παρ. 3.γ), η σύμβαση υπογράφεται από τον ενήλικο ωφελούμενο ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη) που συνοδεύει ωφελούμενους 5-18 ετών, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τη σύμβαση.
Με αυτόν τον τρόπο αναγγέλλεται ηλεκτρονικά η άφιξη του δικαιούχου - ωφελουμένων και ενεργοποιούνται οι Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού.
Μη άμεση ηλεκτρονική αναγγελία της άφιξης δικαιούχου - ωφελουμένων δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση αποδεδειγμένου τεχνικού προβλήματος. Σε τέτοια περίπτωση ο πάροχος οφείλει:
• να ενημερώσει για την άφιξη άμεσα την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. φαξ, e-mail κ.ο.κ.), συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αναγγελίας άφιξης που υπάρχει αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, αναφέροντας και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε,
• με την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος να αναγγείλει και ηλεκτρονικά την άφιξη σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τη Δ/νση Μηχανογράφησης.
Αν διαπιστωθεί ότι ο πάροχος δεν προέβη στις ως άνω ενέργειες, δεν θα εισπράξει την επιδότηση που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες επιταγές.

8. Ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί στο κατάλυμα έντυπες συγκεντρωτικές Ονομαστικές Καταστάσεις για τον ΟΑΕΔ (το έντυπο είναι αναρτημένο στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ) με τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους και τα στοιχεία διαμονής τους. Οι ονομαστικές καταστάσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ και να συνυποβάλλονται για την αποπληρωμή, άλλως οι Επιταγές δεν θα εξοφλούνται.

9. Σε περίπτωση που δικαιούχος έχει προβεί σε κράτηση δωματίου, αλλά μεταβάλλει για οποιονδήποτε λόγο γνώμη με την άφιξή του στο κατάλυμα, δεν υπογράφεται η σύμβαση και, συνεπώς, δεν ενεργοποιείται η Επιταγή του.

10. Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιούχος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία, δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο:
• Ο δικαιούχος συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και καταθέτει τη μία στον πάροχο και την άλλη σε οποιοδήποτε ΚΠΑ2 του Οργανισμού την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή του. Το ΚΠΑ2 στο οποίο έχει κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση οφείλει να τη διαβιβάσει άμεσα στην Υπηρεσία αρμοδιότητας του τουριστικού καταλύματος.
• Ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed. gr) και πριν από την αναχώρηση του δικαιούχου (check out) ή ταυτόχρονα με αυτήν, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος.
Σε περίπτωση ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο (βλ. σχετικά Μέρος 4 ο, παρ. 3.γ) η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα ίδια άτομα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν τη σύμβαση.
Μη άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση για την πρόωρη αναχώρηση του δικαιούχου - ωφελουμένων δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση αποδεδειγμένου τεχνικού προβλήματος. Σε τέτοια περίπτωση ο πάροχος οφείλει:
• να ενημερώσει άμεσα με την αναχώρηση του δικαιούχου - ωφελουμένων την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. φαξ, e-mail κ.ο.κ.) για την πρόωρη αναχώρηση, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο πρόωρης αναχώρησης που υπάρχει αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, αναφέροντας και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε.
• με την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος να ενημερώσει την ηλεκτρονική εφαρμογή για την αναχώρηση του δικαιούχου σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τη Δ/νση Μηχανογράφησης.
Αν από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο πάροχος δεν προέβη στις ως άνω ενέργειες, δεν θα εισπράξει την επιδότηση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη επιταγή με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν προέβη στην κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης πρόωρης αναχώρησης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της Ενότητας Α.1 του 10ου Μέρους της Πρόσκλησης.

11. Σε περίπτωση άρνησης του παρόχου να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στο παρόν, εφαρμόζονται οι κυρώσεις της Ενότητας Β' του 10ου Μέρους της Πρόσκλησης.

6.2. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Οι πάροχοι που θα ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων οφείλουν να δημιουργήσουν ειδικά Εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού για το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 5.2 της παρούσας.

2. Η διαδικασία έκδοσης Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού και ενεργοποίησης της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης έχει ως εξής:
• Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων εκτυπώνουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού που έχει εκδοθεί επ' ονόματί τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
• προσέρχονται στα Ταξιδιωτικά Γραφεία/ Πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή στα εκδοτήρια εισιτηρίων των παρόχων, επιδεικνύουν την εκτυπωμένη Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται, για την απόδειξη της οποίας πρέπει να φέρουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που την αποδεικνύουν (π.χ. ταυτότητα πολυτέκνου).
• Μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) εκδίδεται το εισιτήριο και ενεργοποιείται η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης για τη μετάβαση και επιστροφή.
• Η ενεργοποίηση της επιταγής αποτυπώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.

3. Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο, αλλιώς δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση του εισιτηρίου τους.

4. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την Ενότητα 5.2.7 ο πάροχος εκδώσει μόνο εισιτήριο μετάβασης, ενεργοποιείται μόνο το μέρος της Επιταγής που καλύπτει τη μετάβαση, ενώ το μέρος της Επιταγής που αφορά στην επιστροφή μπορεί να ενεργοποιηθεί από άλλο πάροχο με την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω.

5. Σε περίπτωση που ο πάροχος για οποιονδήποτε λόγο που ανάγεται στο πρόσωπό του πρέπει να ακυρώσει εισιτήριο που εξέδωσε, αποδεσμεύει την επιταγή, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί από άλλο πάροχο.

ΜΕΡΟΣ 7ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7.1. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ


1. Τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι πάροχοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και των Πελατών αυτών καθώς και από την κείμενη νομοθεσία.

2. Οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

3. Οι πάροχοι υποχρεούνται:
α. να δέχονται στο κατάλυμά τους δικαιούχους - ωφελούμενους, κατόχους Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού από της ενάρξεως του προγράμματος και μέχρι τη λήξη του. Τυχόν διάθεση δωματίου πριν ή μετά τον χρόνο λήξης του προγράμματος δεν θα γεννά καμιά υποχρέωση σε βάρος του ΟΑΕΔ,
β. να δέχονται δικαιούχους του Προγράμματος σε όλα τα τμήματα της μονάδας τους καθ' όλο το διάστημα λειτουργίας τους, που θα δηλώνεται στην αίτηση, χωρίς να εξαιρούν κάποιο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, και μέχρι του ορίου δυναμικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο Ειδικό Σήμα /Γνωστοποίηση Λειτουργίας,
γ. να διαθέτουν το 25% τουλάχιστον της συνολικής δυναμικότητας των κλινών τους κατά την περίοδο του καλοκαιριού και των εορτών, εφόσον έχει προηγηθεί κράτηση από τους Δικαιούχους,
δ. να διαθέτουν - ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την κατηγορία του καταλύματος - αδαπάνως τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τον Οργανισμό δωμάτια με ατομικό ή κεντρικό σύστημα ψύξης/θέρμανσης (ανάλογα με την περίοδο λειτουργίας τους) , με ιδιωτικό λουτρό, ψυγείο και τηλεόραση,
ε. να μη διαθέτουν σε καμία περίπτωση προβληματικά δωμάτια (υπόγεια, εσωτερικά, χωρίς επαρκή φωτισμό ή αερισμό κ.λπ.),
στ. να μην προβαίνουν σε ενοικίαση του χώρου του σαλονιού διαμερίσματος σε Δικαιούχους - Ωφελούμενους, καθώς και σε ενοικίαση διαμερισμάτων των ξενοδοχείων, των επιπλωμένων διαμερισμάτων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων κατά δωμάτιο,
ζ. να προσφέρουν άνευ αποζημιώσεως ή αμοιβής στους δικαιούχους όλες τις υπηρεσίες που υποχρεούνται κατά τις σχετικές διατάξεις να παρέχουν προς τρίτους,
η. να καθαρίζουν τα δωμάτια και να αλλάζουν τον ιματισμό τους (πετσέτες, σεντόνια κ.λπ.) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις Τουριστικής Νομοθεσίας,
θ. να παρέχουν στους Δικαιούχους - Ωφελούμενους, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια, πρωινό ίδιο με εκείνο που προσφέρουν στους άλλους πελάτες του καταλύματος, με σύνθεση σύμφωνη με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

4. Οι πάροχοι δεν επιτρέπεται:
α. να δέχονται δικαιούχους - ωφελουμένους Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού μέσω Γραφείων Τουρισμού,
β. να προβαίνουν σε κράτηση δωματίων από άλλα πρόσωπα, διαφορετικά των δικαιούχων,
γ. να δέχονται ως δικαιούχο - ωφελούμενο οποιονδήποτε τρίτο, μη νόμιμο κάτοχο της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού,
δ. να δέχονται δικαιούχους - ωφελούμενους, των οποίων ο τόπος κατοικίας βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το κατάλυμα ή σε απόσταση μικρότερη των 60χλμ από αυτό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ.3.α του Μέρους 6.1. της παρούσας.
Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο 10ο Μέρος της Πρόσκλησης περί κυρώσεων.

5. Κατά την προσφορά υπηρεσιών δεν επιτρέπεται διάκριση στη μεταχείριση των δικαιούχων - ωφελούμενων του Προγράμματος ως προς οποιαδήποτε παρεχόμενη Υπηρεσία. Η απαγόρευση αυτή αφορά μόνο στις Υπηρεσίες εκείνες για τις οποίες το Ξενοδοχείο δεν αξιώνει από τους υπόλοιπους πελάτες του πρόσθετη αμοιβή και δεν εντάσσονται σε εκείνες που προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση να παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση εξακριβωμένης μη ισότιμης μεταχείρισης των δικαιούχων του προγράμματος από την τουριστική επιχείρηση, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το 10ο Μέρος της Πρόσκλησης κυρώσεις.

6. Ο Οργανισμός ουδεμία απολύτως ευθύνη έχει έναντι του παρόχου ακόμα και στην περίπτωση που θα κάνει χρήση της μονάδας του περιορισμένος αριθμός Δικαιούχων - Ωφελούμενων ή και καθόλου, δεδομένου ότι η μονάδα παραμένει ούτως ή άλλως ανοικτή.

7. Οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν στον χώρο του τουριστικού καταλύματος φάκελο, στον οποίο θα υπάρχουν τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν με την αίτηση, τα έντυπα που προβλέπονται στο πλαίσιο του Προγράμματος (συμβάσεις, αντίγραφα εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ονομαστικές καταστάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις δικαιούχων, εξουσιοδοτήσεις κ.ο.κ.) καθώς και όλα τα πρωτότυπα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, τα οποία συγκεκριμένα είναι:
α. Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης: Βεβαίωση έναρξης εργασιών - επιτηδεύματος από αρμόδια ΔΟΥ.
β. Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. & Ε.Ε:
i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.
ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
γ. Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.:
i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
δ. Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε.:
i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.
ii. Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή
Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ).
iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση.
ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου/Νομικής Οντότητας:
Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο/τη Νομική Οντότητα και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου/Νομικής Οντότητας.
Τα δικαιολογητικά του φακέλου ελέγχονται από τους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 9ο Μέρος της Πρόσκλησης.

7.2. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

1. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

2. Οι πάροχοι οφείλουν να τηρούν κατά τη μεταφορά των επιβατών τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

3. Εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού είναι δυνατόν να εκδίδονται για ημερομηνίες χρήσης από της ενάρξεως του προγράμματος και μέχρι τη λήξη του. Τυχόν έκδοση εισιτηρίων με ημερομηνίες χρήσης πριν ή μετά τον χρόνο λήξης του προγράμματος δεν θα γεννά καμιά υποχρέωση σε βάρος του ΟΑΕΔ,

4. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται σε ζητήματα κρατήσεων ή αποζημίωσης των δικαιούχων ή παρόχων για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αποζημίωση δικαιούχου για ακύρωση εισιτηρίου λόγω κατάργησης δρομολογίου).

5. Δεν είναι δυνατή η χρήση της Επιταγής Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης για μετάβαση σε προορισμό που δεν σχετίζεται με τη διαμονή σε κατάλυμα του Μητρώου Παρόχων και για το ίδιο χρονικό διάστημα άφιξης σε αυτό. Παράβαση του όρου αυτού δεν επιφέρει καμία οικονομική συνέπεια στον πάροχο, αλλά στον δικαιούχο, ο οποίος οφείλει να επιστρέψει στον ΟΑΕΔ το ποσό της επιδότησης, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Κ.Π (βλ. σχετικά Ενότητα 10.Α.2 της παρούσας). Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής των δικαιούχων ελέγχεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και όχι από τους παρόχους.

6. Οι πάροχοι οφείλουν να εκδίδουν εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού για όλα τα ενδοχώρια δρομολόγια που εκτελούν, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, χωρίς διακριτική μεταχείριση σε βάρος των δικαιούχων/ωφελουμένων του προγράμματος.

7. Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που ακολουθούν οι πάροχοι.

ΜΕΡΟΣ 8ο : ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8.1. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ


1. Προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων που σύναψαν και υλοποίησαν συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταθέτουν Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση και φάκελο με δικαιολογητικά αποπληρωμής στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεών τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου είτε ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Οι αιτήσεις αποπληρωμής θα υποβάλλονται από την πρώτη του μηνός που έπεται του μήνα λήξης των συμβάσεων της παρ. 3.β.του 4ου Μέρους της παρούσας και οπωσδήποτε έως την 31.10.2021.

3. Αιτήσεις και φάκελοι αποπληρωμής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται.

4. Το έντυπο αιτήσεως αποπληρωμής είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που πάροχος συμμετέχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός καταλύματα, υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών ανά κατάλυμα.

5. Μαζί με την αίτηση αποπληρωμής συνυποβάλλεται φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Το πρωτότυπο παραστατικό για την επιδότηση του ΟΑΕΔ (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) που έχει εκδοθεί από τον πάροχο στο όνομα του δικαιούχου και αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού ατόμων (δικαιούχος / ωφελούμενοι) επί τον αριθμό διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν επί το ποσό επιδότησης ΟΑΕΔ (βλ. σχετικά Μέρος 5.1., Ενότητα Α', παρ. 7 της Πρόσκλησης).
β. Το αντίγραφο του παραστατικού (Τιμολογίου ή Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών) που έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο για το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής του, όταν αυτό απαιτείται (βλ. σχετικά ο Μέρος 5.1., Ενότητα Β', παρ. 9 της Πρόσκλησης).
γ. Το ένα εκ των τριών αντιγράφων της σύμβασης μεταξύ παρόχου - δικαιούχου με πρωτότυπες υπογραφές (βλ. σχετικά 4ο Μέρος, παρ. 3.β της Πρόσκλησης) ή το ένα εκ των τριών αντιγράφων της σύμβασης μεταξύ παρόχου - δικαιούχου που έχει υπογραφεί από το εξουσιοδοτημένο από τον δικαιούχο άτομο και την πρωτότυπη εξουσιοδότηση του δικαιούχου.
δ. Στην περίπτωση που έχει γίνει πρόωρη αναχώρηση την πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση πρόωρης αναχώρησης που κατατέθηκε στον πάροχο (βλ. σχετικά Μέρος 6.1., 10 της Πρόσκλησης).
ε. Την έντυπη συγκεντρωτική Ονομαστική Κατάσταση Δικαιούχων και Ωφελουμένων που φιλοξενήθηκαν στο κατάλυμα στην περίοδο αναφοράς (βλ. σχετικά Μέρος 6.1., παρ.8. ης Πρόσκλησης).
Επισημαίνεται ότι η κατάσταση θα πρέπει να συμφωνεί ως προς τον αριθμό των Δικαιούχων - Ωφελουμένων και των διανυκτερεύσεων που αυτοί πραγματοποίησαν με τα Τιμολόγια / Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών.
στ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, στο
οποίο αποτυπώνεται η επωνυμία και ο Λογαριασμός ΙΒΑΝ του παρόχου. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα προσκομίζεται λογαριασμός IBAN στον οποίο ο πάροχος θα εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Επισημαίνεται ότι το αναγραφόμενο στον λογαριασμό όνομα του δικαιούχου στην περίπτωση φυσικών προσώπων ή η αναγραφόμενη επωνυμία της εταιρείας στην περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να συμπίπτουν απόλυτα με την αναγραφόμενη Επωνυμία στην Αίτηση Συμμετοχής του Παρόχου, άλλως η αποπληρωμή δεν θα καθίσταται δυνατή.
Σε περίπτωση απόκλισης των στοιχείων ο πάροχος οφείλει να μεριμνήσει για την εμπρόθεσμη αντικατάσταση του εν λόγω αντιγράφου με νέο, που θα πληροί την ως άνω προϋπόθεση.
ζ. Αντίγραφο Ειδικού Σήματος/Γνωστοποίησης Λειτουργίας /Πιστοποίησης κατάταξης σε ισχύ (ανάλογα με τα δικαιολογητικά λειτουργίας που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο κατά περίπτωση).

6. Φάκελοι με παραστατικά που παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται προς συμπλήρωση ή διόρθωση, δεδομένου ότι ελλείψεις των προβλεπομένων δικαιολογητικών συνεπάγονται μη καταβολή των επιδοτήσεων.

7. Οι Υπηρεσίες προβαίνουν σε έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών και με απόφαση του Προϊσταμένου ΚΠΑ2 εγκρίνουν το ποσό της επιδότησης που θα εισπράξει ο πάροχος. Ενδεικτικοί λόγοι απόρριψης ποσών επιδότησης είναι οι εξής:
α. Ενεργοποίηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού σε διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν σε ισχύ το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας/δεν είχε υποβληθεί γνωστοποίηση λειτουργίας/ ο πάροχος είχε διαγραφεί από το Μητρώο/ δεν είχε πλέον την εκμετάλλευση του καταλύματος ή δεν είχε υποβάλει ΥΔ συμμετοχής στο Πρόγραμμα μετά την απόκτηση της εκμετάλλευσης από πρώην πάροχο του προγράμματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.δ της 3.6 Ενότητας του 3ου Μέρους της παρούσας.
β. Μη ηλεκτρονική ενεργοποίηση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού (χωρίς να έχουν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες της παρ. 7 του 6.1. Μέρους της Πρόσκλησης).
γ. Μη δήλωση πρόωρης αναχώρησης (χωρίς να έχουν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες της παρ. 10 του 6.1. Μέρους της Πρόσκλησης).
δ. Ενεργοποίηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, όταν ο τόπος μόνιμης διαμονής του δικαιούχου ευρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα ή σε απόσταση μικρότερη των 60 χλμ από αυτόν του καταλύματος και δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις της παρ.3.α του 6.1. Μέρους της παρούσας.
ε. Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ιδιωτικής συμμετοχής ή χρέωση σε υπηρεσίες που παρέχονται αδαπάνως σύμφωνα με την Πρόσκληση, γιατί αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
στ. Ελλιπή δικαιολογητικά.
ζ. Αναντιστοιχία μεταξύ δικαιολογητικών (π.χ. τιμολόγια/ αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για αριθμό ατόμων που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση).
η. Αναντιστοιχία ποσών επιδότησης και κατηγορίας της τουριστικής μονάδας.
θ. Προσθήκη περισσότερων της μίας κλίνης ανά δωμάτιο ή προσθήκη κλίνης χωρίς να προκύπτει η συμφωνία από τη σύμβαση.
ι. διαμονή των δικαιούχων σε εξαιρούμενα δωμάτια/μη εγκεκριμένα (υπέρβαση του ορίου δυναμικότητας).

8. Πάροχοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με τα δικαιολογητικά της παρ. 3.1.Γ.1 και δεν προέβησαν άμεσα στις ενέργειες που απαιτούνται για την ανανέωση της ισχύος τους με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα αποπληρώνονται μόνο για τις επιταγές που ενεργοποιήθηκαν σε διαστήματα που τα δικαιολογητικά τους ήταν σε ισχύ με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

9. Πάροχοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με τα δικαιολογητικά της παρ. 3.1.Γ.1. δεν θα είναι δυνατόν να αποπληρωθούν για επιταγές που ενεργοποιήθηκαν μετά τη λήξη της ισχύος τους, αν δεν προσκομίσουν στις Υπηρεσίες τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο.

10. Το ποσό επιδότησης που θα καταβάλλεται στους παρόχους αντιστοιχεί στην κατηγορία κατάταξης του καταλύματος βάσει του σε ισχύ εγγράφου (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας/ Γνωστοποίηση Λειτουργίας/ Πιστοποίηση Κατάταξης) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11. Για διάστημα που εκκρεμεί η πιστοποίηση κατάταξης λαμβάνεται υπ' όψιν η αναφερόμενη κατάταξη στη γνωστοποίηση. Σε περίπτωση διαφοροποίησης αυτής στο πιστοποιητικό κατάταξης κατόπιν της καταβολής της επιδότησης, τροποποιείται η απόφαση καταβολής ως προς το αναφερόμενο ποσό, με βάση την αναφερόμενη στο πιστοποιητικό κατηγορία.

8.2. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1. Προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που εξέδωσαν εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταθέτουν Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση και φάκελο με δικαιολογητικά αποπληρωμής στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεών τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου είτε ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Οι αιτήσεις αποπληρωμής θα υποβάλλονται από την πρώτη του επομένου μηνός από την ημερομηνία του εισιτηρίου επιστροφής και οπωσδήποτε έως την 31.10.2021. Σε περίπτωση μετατροπής εισιτηρίου σε ανοικτό ή μεγάλης χρονικής απόστασης μεταξύ μετάβασης και επιστροφής, οι αιτήσεις αποπληρωμής είναι δυνατόν να υποβάλλονται από την πρώτη του μήνα που έπεται της ημερομηνίας μεταβάσεως.

3. Αιτήσεις και φάκελοι αποπληρωμής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται.

4. Το έντυπο αιτήσεως αποπληρωμής είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

5. Μαζί με την αίτηση αποπληρωμής συνυποβάλλεται φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Στέλεχος (ή στελέχη) του Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού, στο οποίο αποτυπώνεται το ποσό επιδότησης και το ποσό ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην Ενότητα 5.2.
β. Κατάσταση με τα δρομολόγια και τα ναυλολόγια της δρομολογιακής περιόδου κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν τα εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού.
γ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού , στο
οποίο αποτυπώνεται η επωνυμία και ο Λογαριασμός ΙΒΑΝ του παρόχου. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα προσκομίζεται λογαριασμός IBAN στον οποίο ο πάροχος θα εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Επισημαίνεται ότι το αναγραφόμενο στον λογαριασμό όνομα του δικαιούχου στην περίπτωση φυσικών προσώπων ή η αναγραφόμενη επωνυμία της εταιρείας στην περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να συμπίπτουν απόλυτα με την αναγραφόμενη Επωνυμία στην Αίτηση Συμμετοχής του Παρόχου, άλλως η αποπληρωμή δεν θα καθίσταται δυνατή.
Σε περίπτωση απόκλισης των στοιχείων ο πάροχος οφείλει να μεριμνήσει για την εμπρόθεσμη αντικατάσταση του εν λόγω αντιγράφου με νέο, που θα πληροί την ως άνω προϋπόθεση.

6. Φάκελοι με παραστατικά που παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται προς συμπλήρωση ή διόρθωση, δεδομένου ότι ελλείψεις των προβλεπομένων δικαιολογητικών συνεπάγονται μη καταβολή των επιδοτήσεων.

7. Οι Υπηρεσίες προβαίνουν σε έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών και με απόφαση του Προϊσταμένου ΚΠΑ2 εγκρίνουν το ποσό της επιδότησης που θα εισπράξει ο πάροχος. Ενδεικτικοί λόγοι απόρριψης ποσών επιδότησης είναι οι εξής:
α. Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ιδιωτικής συμμετοχής
β. Ελλιπή δικαιολογητικά
γ. Τιμή εισιτηρίου στην οποία δεν έχουν τηρηθεί τα ποσοστά συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος 5.2 της παρούσας βάσει του ναυλολογίου για την δρομολογιακή περίοδο αναφοράς.

ΜΕΡΟΣ 9ο :ΕΛΕΓΧΟΙ

Προκειμένου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επακριβούς τηρήσεως των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στην παρούσα Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους μετά την κατάρτιση των οριστικών μητρώων και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (έλεγχοι υπαγωγής και έλεγχοι ορθής υλοποίησης του προγράμματος).
Οι πάροχοι οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών - υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, να επιδεικνύουν προς έλεγχο τον φάκελο της παραγράφου 7 του Μέρους 7.1 της παρούσας και να συνεργάζονται πλήρως με τους ελεγκτές, παρέχοντας οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο τους ζητηθεί, από το οποίο μπορεί να εξακριβωθεί η ορθή εφαρμογή των γενικότερων όρων του προγράμματος αλλά και των ειδικότερων όρων της σύμβασης μεταξύ παρόχου και δικαιούχου.

ΜΕΡΟΣ 10ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


1. Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από δικαιούχο, το ΔΣ του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ6, μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της επιδότησης ή τον αποκλεισμό του δικαιούχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως τρία (3) χρόνια.

2. Στην περίπτωση που η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού - Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης δεν συσχετίζεται τοπικά ή και χρονικά με την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα, το ποσό της επιδότησης που καταβάλλεται στον Πάροχο Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων, καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον δικαιούχο με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Κ.Π. και εισπράττεται με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.

Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από πάροχο, το ΔΣ του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της επιδότησης του δικαιούχου και τη μη καταβολή της στον πάροχο ή τον αποκλεισμό του παρόχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως πέντε (5) χρόνια.

ΜΕΡΟΣ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος μεταξύ ΟΑΕΔ - επιλεγέντων δικαιούχων - παρόχων επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, εφόσον υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Σ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

____________________________
1 Οι αιτούντες δικαιούχοι και οι επίσης δικαιούχοι σύζυγοι αυτών, που υποβάλλουν κοινή αίτηση.
2 Σε όλες τις περιπτώσεις που ζητείται Υ.Δ. του αιτούντος, όταν αυτή προσκομίζεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα στην Υπηρεσία, δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
3 βλ. υποσημείωση 2.
4 Βλ. υποσημείωση 2.
5 Όπως είναι ο φόρος διαμονής του άρθρ.53 του ν. Ν.4389/2016 (Α’94), ως ισχύει.
6 Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης