Αποτελέσματα live αναζήτησης

64260/22.6.2020 Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)

Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Οι προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης μετά την επαναλειτουργία τους - Διευκρινίσεις ενεργοποίησης vouchers

64260/22.6.2020
Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)

64260/22.6.2020 Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 64260-22/06/2020

(ΦΕΚ Β' 2496/23-06-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Το άρθρο δέκατο έβδομο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

3. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265).

4. Την υπ’ αρ. 57382/30-05-2019 κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β’ 2119), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 12998/232/23.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών (Β’ 1078).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 121).

8. Την υπ’αρ. 47/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 3100).

9. Την υπ’ αρ. οικ.14676/253/7.4.2020 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Εργασίας.

10. Την υπ’ αρ. 37445/09.04.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Ζητήματα εφαρμογής του Άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75)» (Β’ 1270), όπως ισχύει.

11. Την υπ’αρ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Επαναλειτουργία δομών ανοικτής φροντίδας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμΕΑ)».

12. Την υπ’ αρ. Γ.Π. Δ11/οικ.: 20799/711/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Επαναλειτουργία Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα και εν γένει των Βρεφικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων που λειτουργούν βάσει της υπ’ αρ. Δ22/οικ. 11828/293/13.3.2017 απόφασης (Β’ 1157)».

13. Την υπ’ αρ. Γ.Π. Δ11/οικ.: 20728/709/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, μετά την επαναλειτουργία των δομών σε συνέχεια της άρσης της αναστολής λειτουργίας αυτών

Άρθρο 1
ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, η συνέχιση της χρηματοδότησης των φορέων/δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ήτοι:
- Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ), των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και επαναλειτουργούν σε συνέχεια της άρσης της αναστολής λειτουργίας αυτών και μέχρι την 31/07/2020, πραγματοποιείται ως εξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 57382/30-05-2019 (Β’ 2119) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει, και το άρθρο 17, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111):

α) Για το διάστημα λειτουργίας από 1/06/2020 έως και 31/07/2020.

αα) Οι πληρωμές για το διάστημα αυτό εκτελούνται κανονικά και αδιακρίτως προς όλους τους φορείς/δομές και αφορούν στο σύνολο των ενεργοποιημένων «αξιών τοποθέτησης» (vouchers), που ήταν σε ισχύ πριν την έναρξη αναστολής λειτουργίας τους, με την επιφύλαξη της υποπαρ. αγ της παρούσας.

Τυχόν μείωση της παρουσίας βρεφών/παιδιών λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την επαναλειτουργία των φορέων/δομών ή/και λόγω άρνησης μητέρων/ κηδεμόνων, λόγω του COVID-19, για την παροχή των υπηρεσιών φροντίδας από τις δομές στα τέκνα τους (που οδηγεί σε προσωρινή ή οριστική διακοπή των υπηρεσιών), δεν επιφέρει απομείωση της πληρωμής για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020.

αβ) Η ενεργοποίηση «αξιών τοποθέτησης» (vouchers) που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 57382/30-05-2019 (Β’2119) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει, μπορεί να πραγματοποιηθεί, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

- H ενεργοποίηση «αξίας/αξιών τοποθέτησης» μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ' εξαίρεση και μόνο για το μήνα Ιούνιο 2020, για όσες δεν ενεργοποιήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 6 της υπ’αρ. 57382/30-05-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών λόγω της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των φορέων/δομών. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των αξιών τοποθέτησης αποτελεί το ότι ο Φορέας/Δομή έχει διαθέσιμες θέσεις και βάσει της συνολικής του δυναμικότητας.

- H συνολική δυναμικότητα που λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία της υποχρεωτικής αναστολής της λειτουργίας τους και αφορά στο σύνολο Φορέων/Δομών που παρείχαν ήδη τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο της Δράσης.
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις των Φορέων/ Δομών που παρείχαν ήδη τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο της δράσης και έκαναν τροποποίηση της άδειας τους, με αύξηση της δυναμικότητας τους, έως και το χρονικό σημείο της έναρξης αναστολής λειτουργίας τους.

- Ο φορέας δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική δυναμικότητα, που αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της/των δομής/ών του, σύμφωνα με τα παραπάνω, ακόμη και εάν φιλοξενεί βρέφη/παιδιά εκ περιτροπής.

αγ) Οι «αξίες τοποθέτησης» που ενεργοποιούνται σύμφωνα με το οριζόμενα στην υποπαρ. αβ, συμπεριλαμβάνονται στις προς πληρωμή προβλέψεις της υποπαρ. αα ανωτέρω.

β) Ειδικές διατάξεις για τα ΚΔΑΠ μεΑ για την περίοδο 25 -31/05/2020

Ειδικά για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ), τα οποία με βάση την υπ’αρ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από τις 25/05/2020 ισχύουν τα εξής:

βα) Οι δομές οι οποίες, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας τους, επέλεξαν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020, σύμφωνα με τις σχετικές τις διατάξεις της υπ’ αρ. 37445/09-04-2020 (Β’ 1270) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων», όπως ισχύει, πληρώνονται τις ενεργοποιημένες αξίες τοποθέτησης για το μήνα Μάιο στο σύνολό του, συνεπώς το διάστημα 25-31/05/2020 εμπεριέχεται στην εν λόγω πληρωμή.

ββ) Για τα ΚΔΑΠ μεΑ τα οποία, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας τους επέλεξαν να μην χρηματοδοτούνται από την δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020, και επαναλειτούργησαν από 25.5.2020 και το προσωπικό απασχολήθηκε κανονικά από την ημερομηνία αυτή και μετά, πραγματοποιείται πληρωμή αναλογικά για τις ημέρες λειτουργίας κατά το διάστημα 25-31/05/2020 και με βάση το σύνολο των ενεργοποιημένων αξιών τοποθέτησης που ήταν σε ισχύ πριν την έναρξη αναστολής λειτουργίας των δομών, σύμφωνα με το οριζόμενα στο πεδίο αα ανωτέρω.

γ) Επισημαίνεται ότι, όλοι οι φορείς/δομές θα πρέπει από την ημέρα επανέναρξης τους έως και τις 31/7/2020, να λειτουργούν και να απασχολούν το αναλογούν προσωπικό για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στις ωφελούμενες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης για τις λοιπές Δομές που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Άρθρο 2


Η χρηματοδότηση των Δομών στο πλαίσιο πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 πέραν των αναφερομένων στο κεφάλαιο Α, των οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί (πλήρως ή μερικώς) στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες επαναλειτουργούν σε συνέχεια της άρσης της αναστολής λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) πραγματοποιείται ως εξής:

α) Για το διάστημα λειτουργίας από 01/06/2020 και για όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα επαναλειτουργίας των εν λόγω δομών.
Οι πληρωμές για το διάστημα αυτό εκτελούνται κανονικά και αδιακρίτως προς όλες τις δομές (ή φορείς που τις λειτουργούν) και αφορούν στο σύνολο των ωφελουμένων προς τους οποίους παρείχαν υπηρεσίες, πριν την έναρξη αναστολής λειτουργίας των δομών. Τυχόν μείωση της παρουσίας ωφελουμένων λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την επαναλειτουργία των δομών ή/και λόγω άρνησης των ωφελουμένων ατόμων (ή κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη αυτών), λόγω του COVID-19, να συνεχίσουν να λαμβάνουν υπηρεσίες και που οδηγεί σε προσωρινή ή οριστική διακοπή των υπηρεσιών, δεν επιφέρει απομείωση της πληρωμής.

β) Για το διάστημα λειτουργίας από 25/05/2020 έως και 31/05/2020 (μόνο για Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΗΦ).
Για τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) τα οποία με βάση την υπ’αρ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ξεκίνησαν την λειτουργία τους την 25/05/2020 και μόνο για το διάστημα από 25/05/2020 έως και 31/05/2020, η χρηματοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πεδία βα και ββ του άρθρου 1 της παρούσας, ανάλογα με το αν οι δομές αυτές επέλεξαν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται ή όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με βάση το σύνολο των ωφελουμένων προς τους οποίους παρείχαν υπηρεσίες, πριν την έναρξη αναστολής λειτουργίας των δομών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. α του παρόντος άρθρου.

γ) Επισημαίνεται ότι, όλοι οι φορείς/δομές θα πρέπει από την ημέρα επανέναρξης τους να λειτουργούν και να απασχολούν το αναλογούν προσωπικό για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στα ωφελούμενα άτομα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3


Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία άρσης της αναστολής λειτουργίας των δομών.

Η υποπαρ. αβ της παρ. α του άρθρου 1 ισχύει για τις αξίες τοποθέτησης που ενεργοποιούνται από 1.6.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης