Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1138/2020 myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία - Xρόνος και διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1227/2020, την Α.1300/2020, την Α.1054/2021, την Α.1156/2021, την Α.1090/2022, την Α.1188/2022, την Α.1023/2023 και την Α.1170/2023.

Βλέπε απόφαση Α.1038/2022 «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α 170)».

Βλέπε και απόφαση Α.1010/2024 «Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α'206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α' 206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA».

Σύμφωνα με την Α.1090/2022, η υποχρέωση υποβολής στην Α.Α.Δ.Ε. πληροφοριακών στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, καθώς και την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1016/1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκπληρώνεται για τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους 2021 και επομένων, με την αποστολή δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1090/2022.

Για τα στοιχεία των ετών 2021 και επομένων, η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1016/1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παύει να ισχύει.

Σημείωση στη σχετική σελίδα πληροφοριών της ΑΑΔΕ
: Επισημαίνεται οι προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου που έχουν ήδη επιλέξει την χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και έχουν υποβάλλει τη «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου» στη Φορολογική Διοίκηση (Α.1258/2020 και Α.1138/2020), υποχρεούνται να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω παρόχου και να τα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτύου peppol και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2020 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)
Αφορά : myData - Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013

Α.1138/2020
Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)


Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020
Α 1138/12-6-2020
 
(ΦΕΚ Β' 2470/22-06-2020)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.
Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
- ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ', Α’
 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3610065, 3375962
Fax : 210-3615052
E-Mail :
Url :www.aade.gr
 
Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
I. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
- ΤΜΗΜΑ Γ'
ΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
- ΤΜΗΜΑ Β'
III. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ Ε'
 
Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210 4802251
Fax:
Mail:
Url: www.aade.gr
 
Α 1138/2020
 
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)».

 
KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α΄201) και ισχύει.
β) Του ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) Του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄285), όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), όπως ισχύει.
 
2.  Την αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει.
 
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
 
5. Την υπ’ αρ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).
 
6. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).
 
7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
 
8. Την ανάγκη ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών, με σκοπό τη φορολογική συμμόρφωση των οντοτήτων.
 
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,
 
αποφασίζουμε:
 
Ορίζουμε την έκταση εφαρμογής, τις εξαιρέσεις, τα δεδομένα που διαβιβάζονται, το χρόνο διαβίβασης, τις ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων, τη διαδικασία καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Α’ 170).
 
Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

 
Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:
 
1. Ως «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.»: Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε..
 
2. Ως «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.» ή «Πλατφόρμα myDATA»: Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.
 
3. Ως «Σύνοψη παραστατικού»: Τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού με ή χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών υπηρεσιών).
 
4. Ως «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών»: Η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης.
 
5. Ως «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)»: Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA.
 
6. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»: Η οντότητα η οποία είτε κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), είτε για δικό της λογαριασμό, διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης.
 
7. Ως «Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)»: Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν α) τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων, καθώς και β) της λογιστικής διαχείρισης για τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας.
 
8. Ως «Απώλεια Διασύνδεσης»: Η ανυπαίτια αδυναμία διαβίβασης των δεδομένων στο χρόνο που ορίζεται στην παρούσα απόφαση, ανά Τύπο Παραστατικού και τρόπου διαβίβασης, λόγω διακοπής είτε της σύνδεσης internet, είτε του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 
9. Ως «Τύποι Παραστατικών myDATA»: Τα «παραστατικά» που προδιαγράφονται από την Α.Α.Δ.Ε. και περιέχουν συνόψεις και χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και εγγραφών τακτοποίησης εσόδων - εξόδων, ανεξάρτητα εάν τα ποσά αυτών, επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Τα εν λόγω «παραστατικά» αφορούν είτε σε εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία, είτε σε λογιστικές εγγραφές που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.
 
Άρθρο 2
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 
1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης.
Ειδικότερα, για τα έτη 2021 έως και 2023, οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), διαβιβάζουν τα ως άνω δεδομένα τους προαιρετικά.

2. Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας δεν εμπίπτουν:
α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ (παρ. 9, άρθρο 8 του ν. 4308/2014).

3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.:
α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 8, 10 και 12 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια στοιχεία λιανικής πώλησης και παραστατικά διακίνησης),
β) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ' εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα δεδομένα των παραστατικών που εκδίδονται για την τεκμηρίωση της είσπραξης/πληρωμής ενοικίου,
γ) τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους.
δ) δεδομένα των εκδοθέντων δελτίων παραγγελίας εστίασης, δελτίων παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), αποδείξεων επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS) και αντίστοιχων αποδείξεων Μέσων Πληρωμών (POS) για λογαριασμό τρίτων κ.λπ.

Άρθρο 3
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

 
1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας, στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης τυποποιούνται τα παραστατικά και περιγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα των παραστατικών και οι εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων των υπόχρεων οντοτήτων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε..

2. Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής:
i. Α.Φ.Μ.
ii. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη
β) Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης)
γ) Στοιχεία Παραστατικού:
i. Ημερομηνία έκδοσης
ii. Σειρά/αριθμός
iii. Αριθμός Εγκατάστασης
δ) Για τα παραστατικά διακίνησης, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
i. Πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των αντισυμβαλλομένων
ii. Είδος και ποσότητα των διακινούμενων αγαθών
iii. Ημερομηνία που έγινε η διακίνηση
ε)
Στοιχεία συναλλαγής: Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή αξία + Φ.Π.Α. - Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι + Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη - Κρατήσεις υπέρ Λοιπών Φορέων του Δημοσίου.

3. Για τα στοιχεία λιανικής πώλησης, διαβιβάζονται όσα από τα δεδομένα της παρ. 2 προβλέπονται ως υποχρεωτικά αναγραφόμενα από τις κείμενες διατάξεις καθώς και όσα προβλέπονται στο Παράρτημα της παρούσας. Ειδικότερα στην περίπτωση των παραστατικών διακίνησης τα σχετικά δεδομένα που διαβιβάζονται ορίζονται σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 9Γ του άρθρου 5 του ν. 4308/2014.

4. Τα ως άνω δεδομένα διαβιβάζονται και για τα συσχετιζόμενα με το εκδοθέν παραστατικό πώλησης παραστατικά, όπως το δελτίο αποστολής, το δελτίο παραγγελίας εστίασης, το δελτίο παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), το πιστωτικό, το δελτίο ποσοτικής παραλαβής, το συμπληρωματικό τιμολόγιο πώλησης, καθώς και τις αποδείξεις είσπραξης και επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS).

5.
Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του ν. 4308/2014), τα δεδομένα της συναλλαγής που διαβιβάζονται από τον τρίτο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας αφορούν την αμοιβή-προμήθειά του, τον Φ.Π.Α. που υπολογίζεται επί αυτής, καθώς και την αξία (με Φ.Π.Α.) των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της οντότητας.
 
6. Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων (ανά χρέωση και πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους. Από τις εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά οι λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου.
 
Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

 
1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, υπό μορφή σύνοψης, με ή χωρίς αναλυτική διάκριση ειδών, κατά περίπτωση, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.
 
2. Ειδικά, τα δεδομένα των στοιχείων λιανικής, του άρθρου 3 διαβιβάζονται ως εξής:
 
α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ., αυτά διαβιβάζονται αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που διαβίβασαν στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA, από το Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και των λογιστικών εγγραφών εσόδων λιανικής τους, αυτές διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β' και γ' της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, για τις χρονικές περιόδους από 1.1.2021 έως και 31.12.2021, από 1.1.2022 έως και 31.12.2022, καθώς και από 1.1.2023 έως 31.12.2023 και από 1.1.2024 έως 31.3.2024, τα δεδομένα του προηγούμενου εδαφίου (λογιστικές εγγραφές) διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β' και γ' της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, σε όλες τις περιπτώσεις, ήτοι και σε εκείνες που δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις και στον χρόνο που ορίζεται ανά περίπτωση. Για το έτος 2023, στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων λιανικής ΦΗΜ από τα ξενοδοχεία που λειτουργούν σύμφωνα με την ξενοδοχειακή ημέρα (λογιστικοποίηση εσόδων λιανικής ΦΗΜ με βάση την ημερομηνία ανοίγματος), τα δεδομένα εσόδων λιανικής ΦΗΜ που αντλούν οι οντότητες αυτές από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., δύναται να διαβιβάζονται συνολικά με χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των χαρακτηρισμών συναλλαγών εσόδων λιανικής ΦΗΜ, διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β' και γ' της παρ. 6 του παρόντος άρθρου και στον χρόνο που ορίζεται ανά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση δεδομένων των παραπάνω περιπτώσεων, δεν αναιρεί την υποχρέωση διασύνδεσης και διαβίβασης των εκδιδόμενων αποδείξεων εσόδων λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
 
β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA. Κατ' εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31.12.2021 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β' και γ' της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
 
γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA.
 
3. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται ανά χαρακτηρισμό συναλλαγής από τον εκδότη τους και σε κάθε περίπτωση ανά συντελεστή φόρου και τέλους, ανεξάρτητα από την αξία και τον τρόπο έκδοσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
 
4.
Κατ' εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις:
  
α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών).
  
β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής.
  
γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, έως την 30.6.2023.
 
δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος έως την 30.6.2023.
  
ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και
  
στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη.
 
ζ) Διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη με απόκλιση.
 
5. Στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, στοιχεία λιανικών συναλλαγών) εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή (ανάθεση τιμολόγησης), τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο (λήπτη) ή από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική αναφορά στην προαπαιτούμενη συμφωνία (παρ. 5, άρθρο 8 του ν.4308/2014).
Στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, τα οποία προκύπτουν μετά από εκκαθάριση συναλλαγών χονδρικής και λιανικής (π.χ. αμοιβών, διάθεσης εισιτηρίων κ.ά.), την υποχρέωση διαβίβασης των υπόψη δεδομένων έχουν οι οντότητες που διενεργούν τις σχετικές εκκαθαρίσεις. Στην περίπτωση διενέργειας εκκαθάρισης εισιτηρίων από το ελληνικό τμήμα του διεθνούς μη κρατικού οργανισμού IATA (International Air Transport Association) BSP (Rilling and Settlement Plan), την υποχρέωση διαβίβασης των υπόψη δεδομένων, την έχουν διακριτά για τα έσοδα τους, οι αεροπορικές εταιρίες, καθώς και τα γραφεία γενικού τουρισμού. Στην περίπτωση διενέργειας εκκαθάρισης φορτωτικών (cargo) από το ελληνικό τμήμα του διεθνούς μη κρατικού οργανισμού IATA (International Air Transport Association) CASS (Cargo Account Settlement Systems), την υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, την έχουν οι αεροπορικές εταιρίες.
 
6. Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:
 
α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου, είτε για συναλλαγές με άλλες υπόχρεες οντότητες, είτε στις περιπτώσεις που αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.
Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία πλήρους ένταξης των οντοτήτων που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύναται να ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που συνάπτεται με τον πάροχο ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
 
β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.
 
γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:
  
γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020, 2021,2022, 2023 και 2024 τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα ή
 
γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β' 179) απόφαση. Ειδικότερα για το έτος 2022 λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων της υποβληθείσας κατάστασης φορολογικών στοιχείων πελατών έτους 2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β' 179) απόφαση.
 
δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές.
 
ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης) και για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.
 
7.
Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, είτε:
 
α) Από την ίδια την οντότητα ή εξουσιοδοτημένο λογιστή,
 
β) Από το λήπτη, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
 
γ) Από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και
 
δ) Από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης.
 
8. Η επιχειρησιακή και τεχνική τεκμηρίωση της διαδικασίας διαβίβασης, αναφορικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής (www.aade.gr/mydata).

Άρθρο 5
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Τα οριζόμενα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από χονδρικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. από την οντότητα και του λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-διπλογραφικό) που αυτή τηρεί, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:
α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις περ. α' και ε' της παρ. 6 του άρθρου 4, καθώς και από την 1.1.2024 τα εν λόγω δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 4.
β) Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών, για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 4, έως και την 31.12.2023. Εξαιρετικά, για το 2020, τα δεδομένα διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών και όχι αργότερα από την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.
 γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περ. γ' της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. Εξαιρετικά, για το έτος 2022 ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν και για το έτος 2023 ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η δέκατη (10ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν, για τις οντότητες που το προηγούμενο φορολογικό έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).
 Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο. Στην ίδια ως άνω προθεσμία διαβιβάζονται και οι περιπτώσεις δεδομένων που αφορούν σε Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις με την αντίστοιχη ένδειξη. Ειδικότερα για τις Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις έτους 2021, σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την υπό στοιχεία Ε.2046/2022 εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζονται έως την 31.12.2022.
 Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022, καθώς και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2023 έως 30.6.2023, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση. Από την 1.7.2023 και εφεξής, οι οντότητες του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), διαβιβάζουν τα δεδομένα συναλλαγών χονδρικής αναλυτικά μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών και τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων εσόδων λιανικής που έχουν εκδοθεί χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ., συγκεντρωτικά ανά μήνα και μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έκδοσης αυτών. Ειδικότερα στην περίπτωση οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, για τις συναλλαγές εσόδων λιανικής παραστατικών διοδίων που εκδίδονται στους σταθμούς διελεύσεων, αυτά διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα έως την δέκατη (10) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. Στην περίπτωση που οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), κάνουν χρήση Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, διαβιβάζουν τα δεδομένα τους εντός δύο ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους έως την 31.12.2025.

2. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές, διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα από τον Φ.Η.Μ. σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με βάση την παραμετροποίηση που ορίζει στα συστήματα της η Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των οντοτήτων.

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα έως την 31.12.2023, μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών.

Από την 1.1.2024 τα ως άνω δεδομένα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τα έσοδα από λιανικές συναλλαγές.
 
3. Στις περιπτώσεις α' έως και ε' της παρ. 4 του άρθρου 4, η διαβίβαση πραγματοποιείται έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό-διπλογραφικό). Στην περίπτωση στ' της ίδιας ως άνω παραγράφου, κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η διαβίβαση από τον λήπτη πραγματοποιείται πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. που αφορά τις υπόχρεες οντότητες που τηρούν είτε διπλογραφικό είτε απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει στο ίδιο χρονικό διάστημα ανά περίπτωση τηρούμενου λογιστικού συστήματος με σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης. Ειδικά για τους λήπτες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η διαβίβαση των δεδομένων παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης, διενεργείται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 
4. Οι οριζόμενες από την παρούσα εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.
 
5. Ως ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης στην Α.Α.Δ.Ε. των δεδομένων που ορίζονται με την παρούσα, λαμβάνεται η ημερομηνία χορήγησης του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.). Για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. η ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς καταχώρισης προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 (Β' 3596) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

6. Η ταυτοποίηση εκάστου Τύπου Παραστατικού, τεκμηριώνεται από το αναγνωριστικό αυτού, με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης, τον Α/Α εγκατάστασης, τη σειρά παραστατικού, τον Α/Α παραστατικού, τον Τύπο Παραστατικού του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του Λήπτη στις περιπτώσεις είτε μη αντικριζόμενων παραστατικών Λήπτη είτε αντικριζόμενων εφόσον ο Λήπτης δεν είναι ιδιώτης. Ειδικότερα στην περίπτωση είτε παράλειψης, είτε απόκλισης διαβίβασης, τα ανωτέρω περιλαμβάνονται ως επισημάνσεις στην ταυτοποίηση εκάστου Τύπου Παραστατικού.
 Στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP), είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (timologio), καθώς και στα εκδοθέντα παραστατικά της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 2 από την 1.1.2024 και εφεξής είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), στον οποίο εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) είτε της σύνοψης, είτε του συνόλου του παραστατικού, είτε και των δύο, όπως αυτά έχουν διαβιβασθεί. Κατά την επιτυχή διαβίβαση ενός παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (με τη χρήση μεθόδου SendInvoices), επιστρέφεται κωδικοποιημένο κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργήσουν το QR code (τύπου URL), μέσω του οποίου γίνεται επισκόπηση του παραστατικού.
Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός μιας (1) ημέρας από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκ-δόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της.
Η ανωτέρω διαδικασία για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανά κανάλι διαβίβασης, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
Στην περίπτωση έκδοσης των λογιστικών στοιχείων με τη χρήση Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ειδικότερα στην περίπτωση συναλλαγών λιανικής οι υπόχρεες οντότητες του προηγούμενου εδαφίου έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν και μονάδα ταυτότητας συνδρομητή παρόχου δικτύου - κάρτας SIM (Subscriber Identity/identification Module) είτε άλλο ισοδύναμο τρόπο κάλυψης μέσω ανάλογων υπηρεσιών παροχής δικτύου. Στην περίπτωση αυτή η υπόχρεη οντότητα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία (αριθμός, ημερομηνία, σκοπός) της σχετικής σύμβασης με τον πάροχο δικτύου στη Δήλωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1258/2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε πάροχο δικτύου. Τα αντίστοιχα στοιχεία δηλώνονται και στη σύμβαση που συντάσσει η υπόχρεη οντότητα με τον Πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 6
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
 

1. Οι οντότητες χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές κατατάσσοντας τα σχετικά λογιστικά γεγονότα σε έσοδα και σε έξοδα.
 
2. Ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:
  
α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στις περ. β', γ' και ε' της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. κατά τον χρόνο της διαβίβασης των δεδομένων σύνοψης των παραστατικών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5.
  
β) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών διαβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα:
  
βα) στην περ. δ' της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα,
  
ββ) στην περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται δυνητικά είτε από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ταυτόχρονα με τα δεδομένα που διαβιβάζονται υπό μορφή σύνοψης και εντός του ίδιου χρόνου διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών σύμφωνα με το άρθρο 5 (σε πραγματικό χρόνο), είτε από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.
  
βγ) στις περ. β' (διαδικασία αυτοτιμολόγησης) και δ' (διαδικασία ανάθεσης τιμολόγησης) της παρ. 7 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.
  
γ) Για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.
  
δ) Ειδικά για τις οντότητες των παραπάνω περ. β' και γ' που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., ο χαρακτηρισμός εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  
ε) Στην περίπτωση είτε παράλειψης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των παραστατικών και διαβίβασης αυτών από τον λήπτη είτε διαβίβασης με απόκλιση κατά την οποία ο λήπτης έχει κάνει τη σχετική επισήμανση, ο εκδότης, εφόσον αποδεχθεί την παράλειψή ή την απόκλιση διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα με την αντίστοιχη ένδειξη παράλειψης ή απόκλισης, εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Απόκλιση διαβίβασης διαβιβάζεται από τον Λήπτη μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι ο εκδότης διαβίβασε δεδομένα με μικρότερη αξία συναλλαγής από την πραγματική.
  
3. Η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή - φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 340/1998 (Α' 1998) για τις οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, και εξετάζονται, για τους σκοπούς της διαβίβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια β' και γ' της υποπερ. γα) της περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 4, για τα ακόλουθα ανά περίπτωση:
  
α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες οντότητες ημεδαπής, καθώς και σε σύνοψη και χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων της περ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  
β) Για τα δεδομένα σύνοψης και χαρακτηρισμού που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.
  
γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων, η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 
 4. Οι ανωτέρω διαδικασίες αποτυπώνονται στην αναλυτική περιγραφή λειτουργίας της πλατφόρμας υποδοχής των διαβιβαζόμενων δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία αναρτάται σε διαδικτυακό τόπο της Αρχής (www. aade.gr/mydata).

Άρθρο 7
Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας της Πλατφόρμας Υποδοχής των Δεδομένων που Διαβιβάζονται

α) Από την 20.7.2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 20.7.2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

β) Από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 δύνανται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται το παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις επόμενες περ. γ) έως ε).

γ) Έως και την 28.2.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α' και β' ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31.12.2020, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από 1.3.2021 έως και 31.3.2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 30.4.2021.

δ) Έως την 31.3.2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περ. α' και β' ανωτέρω.

ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 1.10.2020 έως 31.12.2020, δύναται να διενεργείται έως και την 31.3.2021.

στ) Για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης (αντικριζόμενων ή μη), καθώς και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά: i) από την 1.10.2021, από τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και από τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και ii) από την 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες. Έως και την 30.6.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, ή την 31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα, σύμφωνα με την περ. α' ανωτέρω.

Εναλλακτικά, τα οριζόμενα δεδομένα για την χρονική περίοδο από 1.1.2021 έως και 31.12.2021, δύνανται να διαβιβάζονται στο σύνολό τους έως και την 30.6.2022.

Ειδικότερα οι υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάσουν τα οριζόμενα δεδομένα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, χρησιμοποιώντας ανά περίπτωση το σύνολο των Τύπων Παραστατικών και χαρακτηρισμών συναλλαγών σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης καθώς και της επιχειρησιακής και τεχνικής τεκμηρίωσης της διαδικασίας διαβίβασης, όπως αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mydata). Οι συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται αναλυτικά, ενώ τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.

Προς τον σκοπό απλοποίησης άντλησης των οριζόμενων δεδομένων έτους 2021, από προγράμματα ERP που δεν είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και προς διευκόλυνση τους, οι υπόχρεες οντότητες για το έτος 2021, δύνανται να διαβιβάσουν τα οριζόμενα δεδομένα τους σύμφωνα και με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης κατά τον οποίο τα δεδομένα συναλλαγών χονδρικής διαβιβάζονται, είτε αναλυτικά ανά παραστατικό, είτε συγκεντρωτικά ανά λήπτη και ανά μήνα, αποκλειστικά με τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών:

1.1 Τιμολόγιο Πώλησης

1.1 Τιμολόγιο Πώλησης αυτοτιμολόγηση

5.2 Πιστωτικό μη Συσχετιζόμενο

5.2 Πιστωτικό μη Συσχετιζόμενο αυτοτιμολόγηση

3.1 Τίτλος Κτήσης

Τα δεδομένα συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, αποκλειστικά με τους παρακάτω Τύπους Παραστατικών:

11.1 Α.Λ.Π. (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)

11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής

Στους παραπάνω Τύπους Παραστατικών χρησιμοποιούνται διακριτοί χαρακτηρισμοί συναλλαγών ως κάτωθι:

Στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης (χονδρική -λιανική), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι παρακάτω χαρακτηρισμοί συναλλαγών:

- Χαρακτηρισμός Εσόδων με 1.5 Λοιπά Έσοδα Κέρδη

- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 1 έως 7 και στην κατηγορία 7 επιλέγεται η περ. 27 Λοιπές Εξαιρέσεις Φ.Π.Α.

- Χαρακτηρισμός Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα

Στην περίπτωση εξόδων (αυτοτιμολόγηση - τίτλοι κτήσης), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι παρακάτω χαρακτηρισμοί συναλλαγών:

- Χαρακτηρισμός Εξόδων είτε με 2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης, είτε με 2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης για έξοδα αυτοτιμολόγησης και 2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης για Τύπο Παραστατικού

3.1 Τίτλος Κτήσης

- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 1 έως 7 και στην κατηγορία 7 [0%] επιλέγεται η περ. 27 Λοιπές Εξαιρέσεις Φ.Π.Α., και στην περίπτωση Τύπου Παραστατικού 3.1 Τίτλος Κτήσης, επιλέγεται η κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.]

- Χαρακτηρισμός Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα

Η σωστή κατανομή στο σύνολο των χαρακτηρισμών συναλλαγών κωδικών Ε3, διενεργείται στη συνέχεια με τη χρήση των παρακάτω Τύπων Παραστατικών εγγραφών τακτοποίησης εσόδων - εξόδων:

17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση και χαρακτηρισμοί εσόδων: Χαρακτηρισμός Εσόδων, είτε με 1.10 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+)/(-), είτε με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+)/(-) Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.]

Χαρακτηρισμός Ε3_562 Λοιπά Συνήθη Έσοδα, με αντίθετο πρόσημο στην 1η γραμμή σύνοψης και στις υπόλοιπες γραμμές σύνοψης, οι σχετικοί κωδικοί Ε3 εσόδων, ανά περίπτωση, με κανονικό πρόσημο 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση και χαρακτηρισμοί εξόδων:

Χαρακτηρισμός Εξόδων, είτε με 2.12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (+)/(-), είτε με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+)/(-)

Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατηγορία Φ.Π.Α. 8 [ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.]

Χαρακτηρισμός Ε3_585_016 Λοιπά Έξοδα, με αντίθετο πρόσημο στην 1η γραμμή σύνοψης και στις υπόλοιπες γραμμές σύνοψης οι σχετικοί κωδικοί Ε3 εξόδων, ανά περίπτωση, με κανονικό πρόσημο.

Οι επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης έχουν αναρτηθεί σε διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mydata).

ζ) Για το έτος 2021, στην περίπτωση, είτε μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, είτε διαβίβασης αυτών με απόκλιση, οι λήπτες των αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, έχουν την υποχρέωση να τα διαβιβάσουν, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά εκδότη, έως και την 2.5.2023. Δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης εφόσον η συνολική αξία προ Φ.Π.Α., ανά περίπτωση (μη τήρησης υποχρέωσης διαβίβασης, απόκλισης διαβίβασης) και ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ. Ειδικότερα για το φορολογικό έτος 2021 στην περίπτωση πώλησης εισιτηρίων και στην περίπτωση εκκαθαρίσεων, οι λήπτες δεν έχουν την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα με απόκλιση. Επιπλέον για τα έτη 2021 και 2022, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, δεν έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν δεδομένα για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα με απόκλιση. Από την 1.7.2023 έως και την 31.12.2024, εφόσον οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας είτε δεν λάβουν τα έξοδα τους από τις οντότητες που αναφέρονται στα τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5, ως αντικριζόμενα παραστατικά εξόδων ημεδαπής (Τύποι Παραστατικών Α1), είτε τα λάβουν με διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας συσχέτισης με τις λογιστικές εγγραφές που έχουν διενεργήσει, συνεχίζουν να διαβιβάζουν τα εν λόγω έξοδα με Τύπους Παραστατικού της κατηγορίας Β2, 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και 14.31 - Πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής. Για τις εν λόγω περιπτώσεις οι λήπτες δεν διαβιβάζουν δεδομένα παράλειψης και απόκλισης διαβίβασης. Τα εκδοθέντα παραστατικά της περίπτωσης αυτής δύνανται να απορρίπτονται από τους λήπτες εφόσον δεν συσχετίζονται επαρκώς με τις λογιστικές εγγραφές τους, για σκοπούς ορθής απεικόνισης του λογιστικού και φορολογικού τους αποτελέσματος.

Έως τις 31.12.2022, δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης από την 1.1.2021 έως και την 31.12.2021 που έχουν διαβιβαστεί από τους εκδότες τους. Επιπλέον, έως και την 31.12.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα), τα δεδομένα εξόδων των περ. α' έως και ε' της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας. Τα δεδομένα των υπόψη περιπτώσεων, που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής, δύνανται να διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής προκρίνεται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.

η) Έως την 31.12.2022, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που αφορούν το φορολογικό έτος 2021. Στην περίπτωση επιλογής του εναλλακτικού τρόπου διαβίβασης οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων διαβιβάζονται υποχρεωτικά.

θ) Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2021, ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών 6.1 - Στοιχείο Αυτοπαράδοσης, 6.2 - Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και 8.2 - Ειδικό Στοιχείο

- Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

- Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

- Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων -Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

ι) Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ΚΦΔ.

Εναλλακτικά τα δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης διαβιβάζονται έως και την 31.3.2023. Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας, διαβιβάζονται έως και την 31.12.2023. Τα δεδομένα απόκλισης διαβίβασης και παράλειψης διαβίβασης του εκδότη, διαβιβάζονται από τον λήπτη έως την 31.1.2024. Σε κάθε περίπτωση οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων διαβιβάζονται, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά έως την 31.1.2024.

Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2022, ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών 6.1 - Στοιχείο Αυτοπαράδοσης, 6.2 - Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και

8.2 - Ειδικό Στοιχείο

- Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

- Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

- Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εξόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής κατηγορίας Α1, διαβιβάζουν χαρακτηρισμό εξόδων με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων. Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, από το έτος 2022 και εφεξής, διαβιβάζουν δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης.

ια) Από την 1.1.2023 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ΚΦΔ.

Εναλλακτικά τα δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης διαβιβάζονται έως και την 28.2.2024. Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας, διαβιβάζονται έως και την 31.3.2024. Τα δεδομένα απόκλισης διαβίβασης και παράλειψης διαβίβασης του εκδότη, διαβάζονται από τον λήπτη έως την 30.4.2024. Σε κάθε περίπτωση οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων διαβιβάζονται, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2023.

Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2023, ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών 6.1 - Στοιχείο Αυτοπαράδοσης, 6.2 - Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και 8.2 - Ειδικό Στοιχείο - Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

- Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

- Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εξόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής κατηγορίας Α1, διαβιβάζουν χαρακτηρισμό εξόδων με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων.

ιβ) Για τα έτη 2022 και 2023 ανά περίπτωση δεδομένων με αντικειμενική αδυναμία διαβίβασης οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν αναλυτικά τα δεδομένα εσόδων αυτοτιμολόγησης με Τύπο Παραστατικού 11.3 - Απλοποιημένο Τιμολόγιο με αντίστοιχο Τύπο Παραστατικού 11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής και τα δεδομένα των εξόδων τιμολόγησης με Τύπο Παραστατικού 14.30 -Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) με αντίστοιχο Τύπο Παραστατικού 14.31 - Πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής. Στις περιπτώσεις αυτές η υπόχρεη οντότητα διαβιβάζει στα σχόλια την ένδειξη «Αδυναμία Συσχέτισης».

Οι εν λόγω εναλλακτικοί τρόποι διαβίβασης δίνονται για τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Αδυναμία συσχέτισης αντικριζόμενων παραστατικών που προέρχεται από τις αποκλίσεις αξίας ΦΠΑ και λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις) και μόνο στην περίπτωση που δεν δύναται να διενεργηθεί η σύγκριση αποκλειστικά στην καθαρή αξία.

- Αυτοτιμολόγηση αλλοδαπής είτε για παραδόσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών είτε για αποκτήσεις αγαθών και λήψης υπηρεσιών.

- Ανάθεση τιμολόγησης. Στην περίπτωση αυτή για τα έτη 2022 και 2023 ο εκδότης τρίτος δεν έχει υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων.

- Διαβίβαση δεδομένων από τον εκδότη με αξία συναλλαγών μεγαλύτερη από αυτή που ο λήπτης λογιστικοποίησε είτε ως έξοδο τιμολόγησης είτε ως έσοδο αυτοτιμολόγησης. Η περίπτωση αυτή δεν νοείται και δεν διαβιβάζεται ως απόκλιση.

Στην περίπτωση χρήσης των Τύπων Παραστατικών 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και 14.31 - Πιστωτικό ημεδαπής/ αλλοδαπής για τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ο χαρακτηρισμός εξόδου που διαβιβάζεται σε κάθε περίπτωση είναι με 2.95 Λοιπά πληροφορικά στοιχεία εξόδων, με αντίστοιχη διαβίβαση Τύπου Παραστατικού 17.5 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση, για τη σωστή κατανομή των εξόδων, ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο εκδότης διαβίβασε αξίες συναλλαγής μεγαλύτερες από αυτές που ο λήπτης λογιστικοποίησε είτε ως έξοδα τιμολόγησης είτε ως έσοδα αυτοτιμολόγησης, τις επιπλέον αξίες εναλλακτικά μπορεί να τις χαρακτηρίσει με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων στην περίπτωση εξόδων και με 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων στην περίπτωση εσόδων και να ολοκληρώσει με αυτόν τον τρόπο την υποχρέωση διαβίβασης του παραστατικού που έλαβε.

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι οντότητες διαβιβάζουν τα δεδομένα που τεκμηριώνουν την ορθότητα ως προς τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού τους αποτελέσματος ανά χρήση με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς εσόδων και εξόδων. Επιπλέον διενεργούν τις σχετικές απορρίψεις των αντίστοιχων παραστατικών που λαμβάνουν από τους εκδότες τους για τον σκοπό αυτό.

Οι αποκλίσεις των εκδοτών που διαπιστώνονται και διαβιβάζονται από τους λήπτες των αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής αφορούν αποκλειστικά στην καθαρή αξία και όχι στο ΦΠΑ και τις λοιπές επιβαρύνσεις (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

Τα παραστατικά των συναλλαγών που διενεργούνται με τις οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, τις οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, τα οποία περιέχουν αντίθετα πρόσημα δύναται να διαβιβάζονται με διακριτούς τρόπους για τον εκδότη και τον λήπτη. Ο εκδότης δύναται να διαβιβάσει τις γραμμές σύνοψης που έχουν αντίθετο πρόσημο με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων και διαβίβαση είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά με Τύπο Παραστατικού 17.5

- Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση και αντίθετο πρόσημο για τη σωστή κατανομή των εξόδων. Ο λήπτης των παραπάνω παραστατικών για κάθε ένα από αυτά δύναται να διενεργήσει δύο διαβιβάσεις. Η πρώτη διαβίβαση με Τύπο Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) για τα κανονικά πρόσημα και η δεύτερη με 14.31 - Πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής για τα αντίθετα πρόσημα. Εναλλακτικά δύναται να διαβιβάσει Τύπο Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό). Τις γραμμές σύνοψης που έχουν αντίθετο πρόσημο μπορεί να τις χαρακτηρίσει με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων και να διαβιβάσει είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά και Τύπο Παραστατικού 17.5 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση με αντίθετο πρόσημο για τη σωστή κατανομή των εξόδων.

Οι ακυρώσεις που διενεργούνται από τους εκδότες των παραστατικών μετά τον χαρακτηρισμό τους από τους λήπτες δεν δημιουργούν την υποχρέωση στον λήπτη για νέα διαβίβαση χαρακτηρισμών. Στην περίπτωση αυτή ο λήπτης δύναται να διενεργήσει διαβίβαση Τύπων Παραστατικών 17.3 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση και 17.5 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση για τη σωστή κατανομή των εσόδων και εξόδων του ανά περίπτωση.

Σε καμία περίπτωση δεν παρακολουθείται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA η διαδικασία της εγγυοδοσίας. Στην περίπτωση και μόνο που αναγράφεται σε παραστατικό πώλησης, ο εκδότης διαβιβάζει με χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων και ο λήπτης με χαρακτηρισμό 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων.

ιγ) Από την 1.1.2024 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ΚΦΔ. Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2024, ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

- Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία.

- Αναφορικά με δεδομένα συναλλαγών που υπόκεινται σε ΦΠΑ ισχύει ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, τα έσοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντίστοιχα τα έξοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

- Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).

- Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων - Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εξόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής κατηγορίας Α1, διαβιβάζουν χαρακτηρισμό εξόδων με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων.

- Στην περίπτωση ταυτόχρονων συναλλαγών με χρήση Μέσων Πληρωμών (POS) σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και για σκοπούς δημιουργίας της Υπογραφής Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ - ΦΗΜ, τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες πριν την έκδοσή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τους αντίστοιχους Τύπους Παραστατικών και την ένδειξη «Υπό Έκδοση» για σκοπούς τεκμηρίωσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης.

- Στην περίπτωση αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκαν ή κατάλληλων λογιστικών αρχείων που δημιουργήθηκαν και δεν συσχετίστηκαν με τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης που αφορούν, τα σχετικά ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της υπόχρεης οντότητας. Εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις είσπραξης τιμολογηθούν σε επόμενη χρήση, για την τρέχουσα διαβιβάζονται ως έσοδα επόμενων χρήσεων.

ιδ) Από την 1.1.2025 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ΚΦΔ.

Άρθρο 8
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 
α) Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
β) Την παρούσα απόφαση ακολουθεί παράρτημα (ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Περιεχόμενα

1. Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών
2. Στήλες Δεδομένων Παραστατικών
 

1. Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών


Στον πίνακα που ακολουθεί ορίζονται δεκαεπτά (17) Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών με υποπεριπτώσεις.
 

Πίνακας 1. Τυποποιήσεις Παραστατικών 
Είδος Παραστατικών  Τύπος  Παραστατικών 
Στήλη 10 Πλήρης Απεικόνιση Παραστατικού  Στήλη 11 Λίστα Τιμών ανά Περίπτωση
Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής    
1 Τιμολόγιο Πώλησης    
  1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις 
1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
1.4 Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων 
1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων
1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων 
1.6 Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό
  Αυτοτιμολόγηση Χονδρικής Πώλησης   Παραπομπή σε 1.1, 1.4, 1.5, 1.6
  Ανάθεση Διαβίβασης  Τιμολογίων Χονδρικής Πώλησης (Πάροχος)   Παραπομπή σε 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
  Ανάθεση Τιμολόγησης Χονδρικής Πώλησης  (Τρίτος)   Παραπομπή σε 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
2 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών    
  2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
2.2 Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
2.3 Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών σε λήπτη Τρίτης Χώρας
2.4 Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό
  Αυτοτιμολόγηση Παροχής - Χονδρική   Παραπομπή σε 2.1, 2.4
  Ανάθεση Διαβίβασης  Τιμολογίων  Παροχής  - Χονδρική (Πάροχος)   Παραπομπή σε 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
  Ανάθεση Τιμολόγησης Παροχής  - Χονδρική (Τρίτος)   Παραπομπή σε 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3 Τίτλος Κτήσης    
  3.1 Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
3.2 Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)
42      
5 Πιστωτικό Τιμολόγιο    
  5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο
  Αυτοτιμολόγηση Πιστωτικών Τιμολογίων   Παραπομπή σε 5.1, 5.2
  Ανάθεση Διαβίβασης   Πιστωτικών Τιμολογίων (Πάροχος)   Παραπομπή σε 5.1, 5.2
  Ανάθεση Τιμολόγησης Πιστωτικών Τιμολογίων  (Τρίτος)   Παραπομπή σε 5.1, 5.2
6 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης  - Ιδιοχρησιμοποίησης     
  6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης 
7 Συμβόλαιο - Έσοδο     
  7.1 Συμβόλαιο - Έσοδο
8 Ειδικά Στοιχεία (Έσοδο)    
  8.1 Ενοίκια - Έσοδο
8.2 Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου  Διαμονής
8.3 Ειδικό Στοιχείο Αγροτών / Πώληση - Παροχή άρθρο 41 παρ.3 του ν. 2859/2000 (Μελλοντική Χρήση)3
8.4 Απόδειξη Είσπραξης POS με επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
8.5 Απόδειξη Επιστροφής POS με επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
8.6 Δελτίο Παραγγελίας Εστίασης
8.7 Δελτίο Παραγγελίας e-Shop (Μελλοντική χρήση)
9 Παραστατικά Διακίνησης Παράδοσης    
  9.1 Δελτίο Αποστολής Συσχετιζόμενο
9.2 Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής
9.3 Δελτίο Αποστολής
10 Παραστατικό Διακίνησης (Ποσοτικής Παραλαβής)5    
  10.1 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο
10.2 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής
Α2 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής    
11 Παραστατικά Λιανικής     
  11.1 Α.Λ.Π.
11.2 Α.Π.Υ.
11.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο
11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής
11.5 Α.Λ.Π. / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
126      
  Ανάθεση Διαβίβασης  Πώλησης - Παροχής Λιανικής  (Πάροχος)   Παραπομπή σε 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5
  Ανάθεση Έκδοσης Πώλησης - Παροχής Λιανικής  (Τρίτος)   Παραπομπή σε 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5
  Στοιχείο Λιανικής Πώλησης (Περίπτωση Βλάβης)   Παραπομπή σε 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5
  Τύποι Συνενωμένων Παραστατικών Α1, Α2 7   (Μελλοντική Χρήση)
Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής    
13 Λήψη Παραστατικών Λιανικής     
  13.1 Έξοδα - Αγορές  Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.2 Έξοδα - Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής
13.3 Κοινόχρηστα
13.4 Συνδρομές
13.30 Παραστατικά Οντότητας ως αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
13.31 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής
Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής    
14 Παραστατικά Λήψης Χονδρικής Εξαιρούμενων Οντοτήτων ημεδαπής / αλλοδαπής    
  14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 
14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
14.31 Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής
15 Συμβόλαιο - Έξοδο    
    15.1 Συμβόλαιο - Έξοδο
16 Ειδικό Στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής    
    16.1  Ενοίκιο Έξοδο
  Αντικριζόμενα Παραστατικά περ. Α1 με αποστολέα τον Λήπτη λόγω παράλειψης ηλεκτρονικής διαβίβασης του Εκδότη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας    Παραπομπή στα παραστατικά Α1 ανά περίπτωση 1 (1.1, 1.4, 1.5, 1.6) και 2 (2.1, 2.4) εκτελώντας την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου αντίστροφα
Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων    
17 Εγγραφές Οντότητας    
  17.1 Μισθοδοσία
17.2 Αποσβέσεις
17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση
17.4 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση
17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση
17.6 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση
  Ακύρωση Παραστατικών - Εγγραφών Ληπτών (Β, Γ)   Παραπομπή - Συσχετισμός με τα Παραστατικά (Β, Γ) ανά Περίπτωση
  Ακύρωση Παραστατικών Οντότητας (μη χρήση παραστατικού) (Α)   Παραπομπή - Συσχετισμός με τα Παραστατικά (Α) ανά Περίπτωση

 1 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο 
2 Συμπλήρωση σε επόμενο χρόνο 
3 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο
4 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο
5 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο
6 Συμπλήρωση σε επόμενο χρόνο
7 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο

 

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις ως εκδότες παραστατικών διαβιβάζουν ηλεκτρονικά δεδομένα:

Α1. Αντικριζόμενα Παραστατικά (ημεδαπής / αλλοδαπής)Εκδότη

Είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β). Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G), (παραστατικά από 1.1 έως 10.2).

Α2. Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά (ημεδαπής / αλλοδαπής)Εκδότη

Είναι τα παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του Εκδότη για συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές λιανικής (B2C) (παραστατικά από 11.1 έως 11.5).

Τα παραστατικά A1 ενημερώνουν αυτοματοποιημένα ως έσοδα την πλευρά του εκδότη, και ως έξοδα την πλευρά του λήπτη (μόνο για λήπτες ημεδαπής). Τα παραστατικά κατηγορίας Α2 ενημερώνουν μόνο την πλευρά του εκδότη. Τα παραστατικά Α1 και Α2 διαβιβάζονται με ένδειξη αποστολέα «Εκδότης».

Οι υπόχρεες Επιχειρήσεις ως Λήπτες παραστατικών διαβιβάζουν ηλεκτρονικά δεδομένα:

Β1. Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά (ημεδαπής / αλλοδαπής)Λήπτη

Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης όπου δεν περιέχονται τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης ως λήπτριας (παραστατικά από 13.1 έως 13.31).


Β2. Αντικριζόμενα Παραστατικά (ημεδαπής / αλλοδαπής) Λήπτη

Είναι παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης της Επιχείρησης ως λήπτη με εκδότη, α) είτε επιχείρηση αλλοδαπής π.χ. ενδοκοινοτικές αποκτήσεις -εισαγωγές από τρίτες χώρες (παραστατικά από 14.1 έως 14.4 και 14.31), β) είτε επιχείρηση ημεδαπής μη υπόχρεη για διαβίβαση αντικριζόμενων παραστατικών για τον πρώτο χρόνο παραγωγικής λειτουργίας της Πλατφόρμας myDATA π.χ. ΕΦΚΑ - ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (παραστατικά από 14.5 έως 14.30 και 14.31), γ) είτε από εκδότη ημεδαπής της περίπτωσης Α1 που παρέλειψε να διαβιβάσει τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (παραστατικά από 1.1 έως 2.4)

Στις περιπτώσεις Β1 και Β2 πλην της περίπτωσης γ), τα παραστατικά διαβιβάζονται από τον Λήπτη και ενημερώνουν μόνο την πλευρά των εξόδων τους με ένδειξη αποστολέα «Λήπτης»

Ειδικά για τη διαβίβαση παραστατικών της περίπτωσης Β2γ, αυτά ενημερώνουν τόσο την πλευρά των εξόδων τους, όσο και την πλευρά των εσόδων των εκδοτών, με ένδειξη αποστολέα «Λήπτης -Παράλειψη Διαβίβασης Εκδότη».

Τέλος οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν και:

Γ. Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων

Είναι εγγραφές που προσδιορίζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των υπόχρεων επιχειρήσεων διακριτά για μισθοδοσία μηνιαία - αποσβέσεις ετήσια, συγκεντρωτικά για λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α. (παραστατικά από 17.1 έως 17.06).

Οι εγγραφές τακτοποίησης ενημερώνουν αυτοματοποιημένα την πλευρά των εσόδων τους θετικά ή αρνητικά ή την πλευρά των εξόδων τους αρνητικά ή θετικά, κατά περίπτωση, με ένδειξη αποστολέα «Εγγραφές Οντότητας».

Από τα παραπάνω προκύπτουν ανά κατηγορία παραστατικών (λογιστικών στοιχείων - εγγραφών) οι παρακάτω διακριτοί ρόλοι ηλεκτρονικής διαβίβασης για κάθε επιχείρηση :

Α. Εκδότης
Β. Λήπτης
Γ. Λήπτης - Παράλειψη Διαβίβασης από Εκδότη
Δ. Επιχείρηση - Εγγραφές Οντότητας


2. Στήλες Δεδομένων Παραστατικών


Οι τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών δεν περιέχουν όλα τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών, αλλά αυτά που η ΑΑΔΕ κρίνει απαραίτητο να συλλέγει προκειμένου να απεικονίζει στα Ηλεκτρονικά Βιβλία τις συναλλαγές και τις εγγραφές που πραγματοποιούν οι υπόχρεες Επιχειρήσεις (Σύνοψη Παραστατικού).

Τα δεδομένα της Σύνοψης του Παραστατικού αναλύονται στις Στήλες Τύπων Παραστατικών (Πίνακας 2).

 

Πίνακας 2. Στήλες Τύπων Παραστατικών 
Στήλες Τύπων Παραστατικών  
    Πλήρης Απεικόνιση Παραστατικού   
  Στήλη 1 Α/Α γραμμής Παραστατικού    
  Στήλη 2 Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης  Παραστατικού (ΜΑΡΚ)   Συμπληρώνεται από την πλατφόρμα
  Στήλη 3 Ημερομηνία Έγκρισης-Χορήγησης ΜΑΡΚ   Συμπληρώνεται από την πλατφόρμα
  Στήλη 4 ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού    
  Στήλη 5 Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εκδότη Παραστατικού    
Λίστα Τιμών Στήλη 6 Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού    Επιλογή χώρας από λίστα τιμών
  Στήλη 7 ΑΦΜ Λήπτη Παραστατικού    
  Στήλη 8 Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Λήπτη Παραστατικού    
Λίστα Τιμών Στήλη 9 Χώρα Οντότητας Λήπτη Παραστατικού
 
   Επιλογή χώρας από λίστα τιμών
  Στήλη 10 Είδος Πρότυπου Παραστατικού ΑΑΔΕ Α1 Α1. Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής
1 Τιμολόγιο Πώλησης
  Αυτοτιμολόγηση Χονδρικής Πώλησης
  Ανάθεση Διαβίβασης Τιμολογίων Χονδρικής Πώλησης (Πάροχος)
  Ανάθεση Τιμολόγησης Χονδρικής Πώλησης (Τρίτος)
2 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
  Αυτοτιμολόγηση  Παροχής - Χονδρική
  Ανάθεση Διαβίβασης Τιμολογίων Παροχής – Χονδρική (Πάροχος)
  Ανάθεση Τιμολόγησης Παροχής - Χονδρική (Τρίτος)
3 Τίτλος Κτήσης 
4 Μελλοντική Χρήση
5 Πιστωτικό Τιμολόγιο
  Αυτοτιμολόγηση Πιστωτικών Τιμολογίων
  Ανάθεση Διαβίβασης Πιστωτικών Τιμολογίων (Πάροχος)
  Ανάθεση Τιμολόγησης Πιστωτικών Τιμολογίων (Τρίτος)
6 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης  - Ιδιοχρησιμοποίησης 
7 Συμβόλαιο - Έσοδο 
8 Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο) – Απόδειξη Είσπραξης
9 Παραστατικό Διακίνησης 
10 Παραστατικό Διακίνησης (Ποσοτικής Παραλαβής) 
Α2 Α2. Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής
11 Παραστατικά Λιανικής 
  Ανάθεση Διαβίβασης Πώλησης – Παροχής Λιανικής (Πάροχος)
  Ανάθεση Έκδοσης Παραστατικού Πώλησης - Παροχής Λιανικής (Τρίτος)
  Στοιχείο Λιανικής Πώλησης (περίπτωση βλάβης)
12 Μελλοντική Χρήση
Β1 Β1. Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής
13 Λήψη Παραστατικών Λιανικής 
Β2 Β1. Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής
14 Παραστατικά Εξαιρούμενων Οντοτήτων ημεδαπής / αλλοδαπής
15 Συμβόλαιο - Έξοδο
16 Ειδικό Στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής
  Αντικριζόμενα Παραστατικά περ. Α1 (1 και 2) με αποστολέα τον Λήπτη λόγω παράλειψης ηλεκτρονικής διαβίβασης του Εκδότη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας
Παραπομπή στα παραστατικά Α1 ανά περίπτωση 1 (1.1, 1.4, 1.5, 1.6) και 2 (2.1, 2.4) εκτελώντας την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου αντίστροφα
Γ Γ. Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων
17 Εγγραφές Οντότητας
  Ακύρωση Παραστατικών - Εγγραφών Ληπτών (Β, Γ)
  Ακύρωση Παραστατικών Οντότητας (μη χρήση παραστατικού) (Α)
  Στήλη 11 Τύπος Παραστατικού Οντότητας Α1 1 Τιμολόγιο Πώλησης
1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις 
1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
1.4 Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων
1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων 
1.6 Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό
Α1 2 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
2.1 Τιμολόγιο Παροχής
2.2 Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
2.3 Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
2.4 Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό
Α1 3 Τίτλος Κτήσης 
3.1 Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
3.2 Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)
4 Μελλοντική Χρήση
Α1 5 Πιστωτικό Τιμολόγιο
5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο  / Μη Συσχετιζόμενο
Α1 6 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης  - Ιδιοχρησιμοποίησης
6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης 
Α1 7 Συμβόλαιο - Έσοδο 
Α1 8 Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο) – Απόδειξη Είσπραξης
8.1 Ενοίκια – Έσοδο
8.2 Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου  Διαμονής
8.3 Ειδικό Στοιχείο Αγροτών / Πώληση - Παροχή άρθρου 41 παρ.3 του ν. 2859/2000 
Α1 9 Παραστατικό Διακίνησης 
9.1 Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο  
9.2 Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο - Συγκεντρωτικό 
9.3 Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο 
Α1 10 Παραστατικό Διακίνησης (Ποσοτικής Παραλαβής) 
10.1 Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο  
10.2 Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο 
Α2 11 Παραστατικά Λιανικής 
11.1 ΑΛΠ
11.2 ΑΠΥ
11.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο
11.4 Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής
11.5 ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
12 Μελλοντική Χρήση
Β1 13 Λήψη Παραστατικών Λιανικής 
13.1 Έξοδα - Αγορές  Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.3 Κοινόχρηστα
13.4 Συνδρομές
13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
13.31 Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής
Β2 14 Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής / αλλοδαπής
14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 
14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
14.31 Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής
Β2 15 Συμβόλαιο – Έξοδο
Β2 16 Ειδικό Στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής
16.1  Ενοίκιο Έξοδο
Γ 17 Εγγραφές Οντότητας
17.1 Μισθοδοσία
17.2 Αποσβέσεις
17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση
17.4 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση
17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση
17.6 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση
  Στήλη 12 Σειρά /Αριθμός Παραστατικού Οντότητας    
  Στήλη 13 Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού Οντότητας    
  Στήλη 14 Ημερομηνία  Έναρξης Αποστολής    
  Στήλη 15 Ώρα Έναρξης Αποστολής    
Λίστα Τιμών Στήλη 16 Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη    Δυναμικό ανά Α/Α Εγκατάστασης Μητρώου ΑΑΔΕ
  Στήλη 17 Εγκατ. Έναρξης Συναλλαγής / Τόπος Φόρτωσης    
Λίστα Τιμών Στήλη 18 Σκοπός Διακίνησης   Πώληση
Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
Δειγματισμός
Έκθεση
Επιστροφή
Φύλαξη
Επεξεργασία - Συναρμολόγηση - Αποσυναρμολόγηση
Ενδοδιακίνηση (Μεταξύ Εγκαταστάσεων Οντότητας) 
Αγορά
Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών
Δωρεάν διάθεση
Εγγύηση
Χρησιδανεισμός
Αποθήκευση σε Τρίτους
Επιστροφή από Φύλαξη
Ανακύκλωση
Καταστροφή άχρηστου υλικού
Διακίνηση Παγίων (Ενδοδιακίνηση)
Λοιπές Διακινήσεις_[Λεκτικό]
  Στήλη 19 Αριθμός Μεταφορικού Μέσου    
Λίστα Τιμών Στήλη 20 Μονάδα Μέτρησης Ποσότητας   Τεμάχια_[Πλήθος_Λεκτικό Είδους Συσκευασίας]
Κιλά
Λίτρα
Μέτρα
Τετραγωνικά Μέτρα
Κυβικά Μέτρα
  Στήλη 21 Ποσότητα    
Λίστα Τιμών Στήλη 22 Α/Α Εγκατάστασης Λήπτη    Δυναμικό ανά Α/Α Εγκατάστασης Μητρώου ΑΑΔΕ
  Στήλη 23 Εγκατ. Ολοκλήρωσης Συναλλαγής / Τόπος Παράδοσης    
  Στήλη 24 Καθαρή Αξία Συναλλαγής (τόσες γραμμές ανά περίπτωση)    


 

Λίστα Τιμών Στήλη 25 % Φ.Π.Α. %  Φ.Π.Α.  
ΦΠΑ συντελεστής 24% 24%
ΦΠΑ συντελεστής 13% 13%
ΦΠΑ συντελεστής 6% 6%
ΦΠΑ συντελεστής 17% 17%
ΦΠΑ συντελεστής 9% 9%
ΦΠΑ συντελεστής 4% (άρθρου 31 του ν. 5057/2023) 4%
ΦΠΑ συντελεστής 3% 3%
Άνευ Φ.Π.Α.  
Χωρίς ΦΠΑ -άρθρο 2 και 3 του κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 5 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 25 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27  - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 27.1.γ - Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 6 του κώδικα ΦΠΑ 0%
Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1029/1995 0%
Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1167/2015 0%
Χωρίς Φ.Π.Α. - άρθρο 24 περ. β' παρ. 1 του Κώδικα Φ.Π.Α., (Tax Free) 0%
Χωρίς Φ.Π.Α. - άρθρο 47β, του Κώδικα Φ.Π.Α. (OSS_μη ενωσιακό καθεστώς) 0%
Χωρίς Φ.Π.Α. - άρθρο 47γ, του Κώδικα Φ.Π.Α. (OSS_ ενωσιακό καθεστώς)  0%
Χωρίς Φ.Π.Α. - άρθρο 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (IOSS) 0%
Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ 0%
Εμπεριεχόμενος  Φ.Π.Α.  
ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 44 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
ΦΠΑ εμπεριεχόμενος - άρθρο 46 του Κώδικα ΦΠΑ 0%
Εγγραφές Χωρίς ΦΠΑ  0% 
  Στήλη 26 Φ.Π.Α. ανά % (όσα % τόσες γραμμές)    
Λίστα Τιμών Στήλη 27 % Παρ. Φόρου Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου-Παρ. 1 άρθρου 64 του ν. 4172/2013  
Παρακράτηση φόρου από Τόκους [15%] [περ. β' άρθρου 64 ν. 4172/2013] 15%
Παρακράτηση φόρου από Δικαιώματα [20%] [περ. γ' άρθρου 64 ν.4172/2013] 20%
Παρακράτηση φόρου από αμοιβές Διοίκησης (πρώην ελευθέρια επαγγέλματα) [20%] [περ. δ' άρθρου 64 ν. 4172/2013] 20%
Παρακράτηση φόρου από αμοιβές Εργοληπτών [3%] [περ. δ' άρθρου 64 ν. 4172/2013] 3%
Παρακράτηση φόρου από μερίσματα [5%] [περ. α' παρ. 1 άρθρου 64 ν. 4172/2013] 5%
Προμήθειες Αγαθών και Υπηρεσιών Δημοσίου-Παρ. 2 άρθρου 64 του ν. 4172/2013  
Παρακράτηση φόρου Δημοσίου για Λοιπά Αγαθά [4%] [περ. ββ' παρ. 2 άρθρου 64 ν. 4172/2013] 1%
Παρακράτηση φόρου Δημοσίου για Λοιπά Αγαθά [4%] [περ. ββ' παρ. 2 άρθρου 64 ν. 4172/2013] 4%
Παρακράτηση φόρου Δημοσίου για Παροχή Υπηρεσιών [8%] [περ. γγ' παρ. 2 άρθρου 64 ν. 4172/2013] 8%
Προκαταβολή φόρου Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών-Παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013  
Προκαταβολή φόρου Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών για μελέτες, σχέδια [ΦΕΜ 4%] [περ. α' παρ. 4 άρθρου 69 ν. 4172/2013] 4%
Προκαταβολή φόρου Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών για λοιπά έργα [ΦΕΜ 10%] [περ. β' παρ. 4 άρθρου 69 ν. 4172/2013] 10%
Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου Δικηγόρων-Παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013  
Προκαταβολή φόρου Δικηγόρων [15%] [περ. α' παρ. 5 άρθρου 69 ν. 4172/2013] 15%
Παρακράτηση φόρου στα μερίσματα Δικηγόρων από δικηγορικούς συλλόγους [15%] [περ. γ' παρ. 5 άρθρου 69 ν. 4172/2013] [ποσό] ποσό
Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών-Παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013  
- Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) [ποσό] [παρ. 1 άρθρου 60 και παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4172/2013] ποσό
Παρακράτηση φόρου ειδικών κατηγοριών εργαζομένων-Παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013  
Παρακράτηση φόρου Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού [15%] [παρ. 2 άρθρου 60 και παρ. 2 περ. α' άρθρου 15 ν. 4172/2013] 15%
Παρακράτηση φόρου Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού [10%] [παρ. 2 άρθρου 60 και παρ. 2 περ. β' άρθρου 15 ν. 4172/2013] 10%
Παρακράτηση φόρου κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών [15%] [παρ. 2 αρ.60 και παρ. 2 περ. γ' άρθρου 15 ν. 4172/2013] 15%
Παρακράτηση μελών Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών άρθρου 5 ν. 4375/2016 [15%] [παρ. 2 άρθρου 60 και παρ. 2 περ. δ' άρθρου 15 ν. 4172/2013] 15%
Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης-Παρ. 6 του άρθρου 43Α ν. 4172/2013  
Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης [ποσό] [παρ. 6 άρθρου 43Α ν. 4172/2013] ποσό
Παρακράτηση φόρου Αποζημίωσης Απόλυσης-Παρ.3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013  
Παρακράτηση φόρου Αποζημίωσης Απόλυσης [ποσό] [παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4172/2013] ποσό
Λοιπές περιπτώσεις παρακρατήσεων φόρου
 
Παρακρατήσεις συναλλαγών αλλοδαπής βάσει Σ.Α.Δ.Φ. ποσό
Παρακράτηση φόρου στα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια (αναγραφή ποσού ανά περίπτωση) [ποσό] [παρ. 4 άρθρου 15 του ν. 4172/2013] ποσό
Παρακράτηση φόρου σε αναδρομικά και πρόσθετες αποδοχές [20%] [παρ. 4 άρθρου 60 ν. 4172/2013]
20%
Παρακράτηση φόρου σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο ή ξεναγούς [5%] [παρ. 4 άρθρου 60 ν. 4172/2013] 5%
Παρακράτηση φόρου σε αθλητές και προπονητές [22%] [παρ. 4α άρθρου 60 ν. 4172/2013] 22%
Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου (αναγραφή ποσού ανά περίπτωση) ποσό
  Στήλη 28 Παρακράτηση Φόρου ανά % (όσα % τόσες γραμμές) 8    
Λίστα Τιμών Στήλη 29 % Λοιπών φόρων 1. Φόρος Ασφαλίστρων  
α)Ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20% 20%
ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20% 15%
ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20% 5%
β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής 4% 4%
γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων 15%. 15%
δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων 0%. 0%
2. Φόρος Διαμονής (ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος)  
Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50 € ανά Δωμ./Διαμ.
Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 € ανά Δωμ./Διαμ.
Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 € ανά Δωμ./Διαμ.
Ξενοδοχεία 5 αστέρων 4,00 € ανά Δωμ./Διαμ.
Ενοικιαζόμενα - επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 0,50 € ανά Δωμ./Διαμ.
3. Ειδικός Φόρος στις  διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (ΕΦΤΔ) 5% 5%
4. Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχώριως παραγόμενων ειδών (αρθρ. 17 του ν. 3833/2010)  
Φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και εισαγόμενα από τρίτες χώρες  10% 10%
Φόρος πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη 10% 10%
Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια των καζίνο (80% επί του εισιτηρίου) 80%
5. Λοιπές Περιπτώσεις Λοιπών Φόρων  
Τελωνειακοί Δασμοί-Φόροι_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση  ποσό
Λοιποί Φόροι_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση ποσό
Επιβαρύνσεις Λοιπών Φορέων με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση ποσό
ΕΦΚ_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση ποσό
Λοιποί Τελωνειακοί Δασμοί_Φόροι ποσό
  Στήλη 30 Λοιποί φόροι  (όσα % τόσες γραμμές) 8    
Λίστα Τιμών Στήλη 31 % Χαρτ.  Συντελεστής 1,2 % 1,20%
Συντελεστής  2,4 % 2,40%
Συντελεστής  3,6 % 3,60%
Λοιπές περιπτώσεις Χαρτοσήμου_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση ποσό
  Στήλη 32 Χαρτόσημο ανά % (όσα % τόσες γραμμές) 8    
Λίστα Τιμών Στήλη 33 % Τελών    
1. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας  
Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ  12% 12,00%
Για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 μέχρι και 100 ευρώ 15% 15,00%
Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ 18%  18,00%
Για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 ευρώ και άνω 20% 20,00%
Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας (12%) 12,00%
 Για μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης 10%  10,00%
Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας 10% 10,00%
Τέλος κινητής και καρτοκινητής για φυσικά πρόσωπα ηλικίας 15 έως και 29 ετών 0% 0,00%
2. Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση 10% 10,00%
3. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% 5,00%
4. Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. 6α 0,07 λεπτά ανά τεμάχιο ποσό
5. Εισφορά δακοκτονίας 2%, με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση ποσό
6. Λοιπές Περιπτώσεις Τελών   
Λοιπά τέλη_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση  Ποσό
Τέλη Λοιπών Φορέων_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση Ποσό
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων. Ποσό
Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. Ποσό
Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης Ποσό
Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των καζίνο Ποσό
Λοιπά τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων Ποσό
7. Εισφορά προστασίας περιβάλλοντος πλαστικών προϊόντων 0,04 λεπτά ανά τεμάχιο [άρθρο 4 του ν. 4736/2020] Ποσό
8. Τέλος ανακύκλωσης 0,08 λεπτά ανά τεμάχιο [άρθρο 80 του ν. 4819/2021] Ποσό
  Στήλη 34 Τέλη  (όσα % τόσες γραμμές) 8    
Λίστα Τιμών Στήλη 35 % Κρατήσεων9  Λοιπές Κρατήσεις x,xx%
Δυναμικό ανά περίπτωση Κρατήσεων x,xx%
  Στήλη 36 Κρατήσεις (τόσες γραμμές ανά περίπτωση)     
  Στήλη 37 Συνολική Αξία Παραστατικού Οντότητας    
Λίστα Τιμών Στήλη 38 Νόμισμα  Ευρώ  
Ανάπτυξη Λίστας Τιμών με τα υπόλοιπα νομίσματα  
  Στήλη 39 Συσχετιζόμενα Παραστατικά (Διακίνησης - Ακύρωσης)    
Λίστα Τιμών Στήλη 40 Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις Άρθρο 34 - Αναστολή καταβολής ΦΠΑ (αναγράφεται το ΦΠΑ στο παραστατικό)  
Άρθρο 39Β - Υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. με την είσπραξη  
Άρθρο 39Α - Υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο λήπτης   
Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων  
Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων  
Αριθμός Δήλωσης Διενέργειας Δραστηριότητας Ανοικτής Θάλασσας:"5/15-12-2019" / Στοιχεία Πλοίου: "ΕΛΕΝΑ"  
Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις   
Έσοδα λιανικής ξενοδοχείων  
Λογιστική Εγγραφή  
Tax Free «Ονοματεπώνυμο - Αγοραστή:………..» - «Χώρα:………..» - «Αρ. Διαβατηρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο:………..» - « Είδος:………..»  
Ενεργειακά Προϊόντα Α.1060/2021 «Ποσότητα Θερμοκρασίας 15 βαθμών: »  
Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος   
Παράλειψη Διαβίβασης  
Απόκλιση Διαβίβασης  
-ΑΦΜ_Επωνυμία Λοιπών συσχετιζόμενων οντοτήτων

Ρόλοι ΑΦΜ
- Διαμεσολαβητής Tax Free
- Φορολογικός Αντιπρόσωπος / Ελληνικό ΑΦΜ ΦΠΑ
- Αποστολέας
- Μεταφορέας
- Παραλήπτης
- Παραλήπτης Τρίτος
- Λοιπές Συσχετιζόμενες Οντότητες
 
- Αρ. κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων  
- Αγορά αγροτικών αγαθών_υπηρεσιών_Άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ  
- Σύνθετες συναλλαγές ημεδαπής - αλλοδαπής  
- Δικαιούχοι του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 139818 ΕΞ 2022/28.09.2022 (Β' 5083) κοινής υπουργικής απόφασης (Προσαυξημένες εκπτώσεις για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση - Δικαιούχοι, είδη δαπανών)  
- Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ Α.Α.Δ.Ε._1, για τον 1ο Τρόπο διαβίβασης της Α.1171/2021  
- Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ Α.Α.Δ.Ε._2, για τον 2ο Τρόπο διαβίβασης της Α.1171/2021.  
- Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ Επιχείρησης_Απόκλιση.  
Επίδομα Θέρμανσης  
Συναλλαγές Εστίασης  
Υπό έκδοση_Α.1155/2023  
Εισπράξεις Τρίτων_ΑΦΜ Οντότητας_Α.1155/2023  
Πληρωτέο Ποσό POS  
Υπογραφή Πληρωμής_Α.1155/2023  
Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής_Α.1155/2023  
Αριθμός Πλαισίου Οχημάτων  
Ασθένεια λογιστή άρθρου 67 του ν. 5042/2023  
Διακίνηση Αγαθών  
Ποσότητα Μεταφόρτωσης_Α/Α  
Αριθμός κυκλοφορίας "Ρ"  
Τελική Ζυγιζόμενη Ποσότητα (κιλά)  
Διακίνηση Άνευ Μεταφορικού Μέσου_Ίδιος  
Ημερομηνία και ώρα μεταφόρτωσης  

 

 

 

 

 

 
  Στήλη 41 Αιτιολογία Συναλλαγής    
  Στήλη 42 Τρόπος Πληρωμής Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών ημεδαπής  
      Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών αλλοδαπής  
      Μετρητά  
      Επί Πιστώσει  
      Web Banking  
      POS/e-POS  
  Στήλη 43 Κωδικός Είδους Επιχείρησης    
  Στήλη 44 Κωδικός Είδους (Ενιαίο Κωδικολόγιο)    
  Στήλη 45  Είδος    
  Στήλη 46 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αποστολής    
  Στήλη 47 Ώρα Ολοκλήρωσης Αποστολής    
  Στήλη 48 Διεύθυνση έναρξης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Εκδότη    
  Στήλη 49 Διεύθυνση ολοκλήρωσης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Λήπτη    
         
         


8 Στις περιπτώσεις παρακρατήσεων, λοιπών φόρων, τελών χαρτοσήμου και λοιπών τελών τα δεδομένα διαβιβάζονται δυνητικά είτε ανά γραμμή είτε ανά υποκείμενη αξία παραστατικού.
9 Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο


Για παράδειγμα στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου με 100 είδη εμπορευμάτων (100 γραμμές ανά είδος) και ένα συντελεστή Φ.Π.Α. 24%, στην ΑΑΔΕ διαβιβάζεται και κατόπιν απεικονίζεται μία γραμμή, με στοιχεία συναλλασσόμενων, στοιχεία συναλλαγής, συνολική καθαρή αξία και Φ.Π.Α.. Στην ίδια περίπτωση συναλλαγής με δύο συντελεστές Φ.Π.Α. (24% και 13%), στην ΑΑΔΕ απεικονίζονται δύο γραμμές συναλλαγής κ.ο.κ..

Για την ορθή συμπλήρωση των Στηλών Παραστατικών έχουν οριστεί συγκεκριμένες λίστες τιμών ανά περίπτωση (βλέπε Πίνακα 2).

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης