ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 130646/01.01.1984

Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείαςΣχόλια:


1 Ιαν 1984

Taxheaven.gr
 Υ.Α. 130646/1984 Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας (Φ.Ε.Κ. 154/Β/19-3-84)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ιατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1396/1983 "για τις υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοοµές και λοιπά ιιωτικά τεχνικά έργα".

2. Tις ιατάξεις του Ν. 400/1976 "περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων" όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.

3. Την από 29.2.1984 γνώµη του ΤΕΕ.

4. Την από 20.2.1984 γνώµη της ΓΣΕΕ, αποφασίζουµε: Kαθορίζουµε τον τρόπο έκοσης και θεώρησης, τον τύπο, τον τρόπο τήρησης και το περιεχόµενο του ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας ως κατωτέρω:

Ι. Έκοση-Θεώρηση

Με την έκοση της οικοοµικής άειας, πριν την έναρξη των εργασιών, και εφόσον το έργο εµπίπτει στις ιατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 1396/83, ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος ολόκληρου του έργου ή όταν εν υπάρχουν αυτοί ο κύριος του έργου υποχρεούται να προµηθευθεί ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας. Το ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας θεωρείται από τις κατά τόπους διευθύνσεις, Τµήµατα, ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας.

ΙΙ. Τύπος ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας

Το ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας έχει σχήµα ορθογώνιο και ιαστάσεις σελίας γραφοµηχανής (DINA 4). Έχει 100 σελίες αριθµηµένες και φέρει τις παρακάτω ενείξεις:

1. Στο εξώφυλλο.
α) Επάνω αριστερά, σε ύο στίχους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

β) Στη µέση, σε ένα στίχο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

γ) Κάτω και εξιά
ΕΤΟΣ ΕΚΟΣΗΣ

2. Στην εύτερη σελία του εξώφυλλου αναγράφονται οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1396/83, η παράγραφος 1 του άρθρου 113 του Π.Δ. 1073/81 και η απόφαση αυτή.

3. Στην τρίτη σελία του ηµερολογίου καταχωρίζονται κατά σειρά.
α) Επάνω στο κέντρο της σελίας και µέσα σε πλαίσιο ο αριθµός άειας του έργου και η ηµεροµηνία έκοσής της.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΑΣ:..................

β) Το ονοµατεπώνυµο του ιιοκτήτη
ΙΙΟΚΤΗΤΗΣ: ................................

γ) Το ονοµατεπώνυµο του/των επιβλέποντα/των µηχανικού/κών ο αριθµός µητρώου του/τους στο Πολεοοµικό Γραφείο και η σφραγία του/τους.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ειικότητα): ....................
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Γ. Σφραγία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Ειικότητα):....................
ΑΡ. ΜΗΤΡΏΟΥ Π.Γ. Σφραγία
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ((Ειικότητα): .......................
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΤΟΥ Π.Γ. Σφραγία

δ) Το ονοµατεπώνυµον και τα πλήρη στοιχεία (αριθµός ελτίου ταυτότητος) του εργολάβου ή υπεργολάβου ολόκληρου του έργου.
*ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...................................................................
Δ/νση Κατοικίας..................................Αρ. Δ.Τ........................

ε) Το ονοµατεπώνυµο και τα πλήρη στοιχεία (αριθµός ελτίου ταυτότητος) των εργολάβων ή υπεργολάβων κατά υπεργολαβίες µε την ένειξη της ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης των σχετικών εργασιών ως εξής:
*ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ:................................................................................
Δ/νση Κατοικίας.........................................Αρ. Δ.Τ.................
Ηµεροµηνία έναρξης............................... λήξης......................
*ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ:........................................................................................
Δ/νση Κατοικίας.......................................... Αρ. Δ.Τ...............
Ηµεροµηνία έναρξης ................................λήξης.....................
*ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ:..................................
Δ/νση Κατοικίας.....................................Αριθ. Δ.Τ..................
Ηµεροµηνία έναρξης...................................λήξης...................
*ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ (ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ):......................................................................
Δ/νση κατοικίας...............................Αρ. Δ.Τ...........................
ΗΜεροµηνία έναρξης.............................λήξης........................
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ:...................................................................................
Δ/νση Κατοικίας................................Αρ. Δ.Τ.........................
Ηµεροµηνία έναρξης..............................λήξης.......................
*ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ (ΣΟΒΑΔΕΣ):.......................................................
Δ/νση Κατοικίας................................Αρ. Δ.Τ.........................
Ηµεροµηνία έναρξης..............................λήξης.......................
*ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ:.............................................
Δ/νση Κατοικίας................................Αρ. Δ.Τ.........................
Ηµεροµηνία έναρξης..............................λήξης.......................
*ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ:....................................................................................
Δ/νση Κατοικίας................................Αρ. Δ.Τ.........................
Ηµεροµηνία έναρξης..............................λήξης.......................
*ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ (ΜΑΡΜΑΡΑ, ΜΩΣΑΪΚΑ, ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΛΠ):............
..................................................................................
Δ/νση Κατοικίας................................Αρ. Δ.Τ.........................
Ηµεροµηνία έναρξης..............................λήξης.......................
*ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΛΠ.):................................
........................................................................................
Δ/νση Κατοικίας................................Αρ. Δ.Τ.........................
Ηµεροµηνία έναρξης..............................λήξης.......................
*ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ:................................................................................
Δ/νση Κατοικίας................................Αρ. Δ.Τ.........................
Ηµεροµηνία έναρξης..............................λήξης.......................
(*) Διαγράψτε την ένειξη που εν ισχύει (άρθ. 2 ε. 4, 5 του Ν. 1396/83).

4. Όλες οι υπόλοιπες σελίες του ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας χωρίζονται οριζοντίως στη µέση σε τρόπο ώστε να µπορούν να φέρουν ύο αναγραφές παρατηρήσεων. Στο αριστερό άκρο της σελίας και στο 1/4 του πλάτους της χωρίζεται περιθώριο. Μέσα στο περιθώριο και σε καθένα από τα ύο τµήµατα της σελίας αναγράφεται η ηµεροµηνία και η ιιότητα του ατόµου που κάνει την παρατήρηση (π.χ. επιβλέπων µηχανικός). Στο υπόλοιπο πλάτος της σελίας και στα ύο τµήµατά της αναγράφεται η λέξη "παρατήρηση" µέσα σε πλαίσιο και από κάτω από το πλαίσιο χωρίζεται ο χώρος στη
µέση, ώστε να ηµιουργηθούν ύο στήλες. Στην αριστερή στήλη γράφεται η ένειξη "ιαπίστωση" και στη εξιά η ένειξη "υπόειξη". Στο κάτω εξιό άκρο κάθε στήλης, η ένειξη "υπογραφή".

ΙΙΙ. Τρόπος τήρησης ηµερολογίου-Περιεχόµενο

Οι κατά την παράγραφο 22 του άρθρου 8 του Νόµου 1396/83 υπόχρεοι για ενηµέρωση του ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας συµπληρώνουν την ηµεροµηνία, την ιιότητά τους στο εργοτάξιο και την ιαπίστωση που προέκυψε από τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο που ιενήργησαν. Προσθέτουν στην αντίστοιχη στήλη, όταν αυτό χρειάζεται, και την πρόταση για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Εκτός από τις υποχρεωτικές αναγραφές των τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων, που προβλέπονται από την νοµοθεσία, οι υπόχρεοι µπορούν να αναγράφουν στο ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας και οποιαήποτε
άλλη ιαπίστωση ή πρότασή τους που υποβοηθά την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο εργοτάξιο. Στο τέλος κάθε ιαπίστωσης και κάθε πρότασης ο συντάκτης υπογράφει.

IV. Τρόπος χορήγησης αντιγράφων

Καθένας που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει, από τον εργολάβο ή υπεργολάβο ολοκλήρου του έργου ή όταν αυτοί εν υπάρχουν από τον κύριο του έργου, αντίγραφα από το ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας. Το γνήσιο των αντιγράφων βεβαιούται από την διεύθυνση, Τµήµα ή Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, που έχει θεωρήσει το ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας.


Η απόφαση αυτή να ηµοσιευθεί στην Εφηµερία της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 1984Taxheaven.gr