Αποτελέσματα live αναζήτησης

59886/ΕΥΚΕ913/2020 Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ)


Σχόλια:

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ


(ΦΕΚ Β' 3968/17-09-2020)

Στην υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 2417, στη σελίδα 24389 στη β΄ στήλη, στον 19ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται: το εσφαλμένο:

« …, δηλαδή πριν την ενδυτικού σχεδίου.» στο ορθό:

« …, δηλαδή πριν την έγκριση χορήγησης ενίσχυσης ενός επενδυτικού σχεδίου.»


(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2020 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

59886/ΕΥΚΕ913/2020
Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ)


Αριθμ. 59886/ΕΥΚΕ913/2020
 
(ΦΕΚ Β' 2417/18-06-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

2. τους Κανονισμούς (ΕΕ) της Επιτροπής: α) 2013/1407 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, β) 2013/1408 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα, γ) 2014/717 της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και δ) 2012/360 της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 (Α’266), την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.δ. 2957/1954 (Α’ 486) και τα άρθρα 1 και 5 του ν.δ. 4355/1964 (Α’ 146).

8. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

10. Το άρθρο 57Α του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265),

11. Την παρ. Β’ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και ιδίως την υποπαρ. Β.8.,

12. Την υπ’ αρ. 69135/ΕΥΘΥ626/22.6.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τη «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του ν. 4314/2014» (Β’1451), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 112010/ΕΥΘΥ 1047/2.11.2015 του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β’2473) και ισχύει.

13. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη επί του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


1. Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται οι διαδικασίες οι οποίες αφορούν στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (αναφερόμενο στην παρούσα ως ΠΣΣΕΗΣ από τούδε και στο εξής).

2. Σκοπός της λειτουργίας του ΠΣΣΕΗΣ είναι ο έλεγχος των ορίων σώρευσης, όπως αυτά προσδιορίζονται στους κανονισμούς σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κανονισμοί de minimis), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των τιθεμένων ορίων. Στο ΠΣΣΕΗΣ καταχωρίζονται τα απαιτούμενα για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δεδομένα τα οποία χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση.

3. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν στο σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης, εθνικής ή κοινοτικής.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Κανονισμοί Ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis): Οι Κανονισμοί (ΕΕ) της Επιτροπής: α) 2013/1407 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, β) 2013/1408 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα, γ) 2014/717 της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, δ) 2012/360 της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.
2. Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis): η ενίσχυση που χορηγείται βάσει των κανονισμών Ήσσονος Σημασίας.
3. Έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων de minimis: Επιχειρησιακός έλεγχος, σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό Ήσσονος Σημασίας για την αποφυγή υπέρβασης του ορίου χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση.
4. Ενιαία επιχείρηση: Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης, β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας, δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.
5. Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ): Πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα που απαιτούνται για να ελέγχονται οι κανόνες σώρευσης που προσδιορίζονται στους Κανονισμούς Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (EE).
6. Διαλειτουργικότητα (Interoperability): Ορίζεται η ικανότητα ενός πληροφοριακού συστήματος να επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον του, προκειμένου αρχικά να ανταλλάξει και στη συνέχεια να επεξεργαστεί πληροφορίες που γίνονται με τον ίδιο τρόπο κατανοητές από όλα τα μέρη, τόσο από το πληροφοριακό σύστημα, όσο και από τα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα.

Άρθρο 3
Υπεύθυνοι λειτουργίας - Φορείς με πρόσβαση στο ΠΣΣΕΗΣ


1. Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), η οποία αποτελεί Υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για το ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον ν. 4314/2014 όπως ισχύει, ορίζεται ως η αρμόδια Υπηρεσία για την επιχειρησιακή λειτουργία του ΠΣΣΕΗΣ.

2. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ), η οποία αποτελεί Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία σύμφωνα με τον ν. 4152/2013 είναι η αρμόδια Υπηρεσία για τον συντονισμό των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, καθώς και για την τήρηση του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΠΣΚΕ), με το οποίο διασυνδέεται το ΠΣΣΕΗΣ.

3. Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), Ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο κέντρο δεδομένων της οποίας φιλοξενείται το λογισμικό και το υλισμικό του ΠΣΣΕΗΣ.

4. Φορέας χορήγησης. Κάθε φορέας του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που εκδίδει εγκριτικές αποφάσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων έχει υποχρέωση καταχώρισης και δικαίωμα πρόσβασης στο ΠΣΣΕΗΣ για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας. Ως φορείς χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ορίζονται οι δομές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που σχεδιάζουν και διαχειρίζονται δράσεις κρατικών ενισχύσεων. Είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη και δημοσίευση των προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων, καθώς και τη διαχείριση των επενδυτικών σχεδίων.

Άρθρο 4
Χρήστες Πρόσβαση στο ΠΣΣΕΗΣ


Στο ΠΣΣΕΗΣ ορίζονται οι εξής κατηγορίες ρόλων για πρόσβαση:
1. Ρόλος Διαχειριστή εξυπηρετητών (Server Administrator), με αρμοδιότητα τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εξυπηρετητών (servers) του συστήματος, δηλαδή των φυσικών μέσων (μηχανημάτων και των δικτύων) που συνθέτουν το πληροφοριακό σύστημα.
2. Ρόλος Διαχειριστή βάσης δεδομένων (Database Administrator) με αρμοδιότητες τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της βάσης δεδομένων, καθώς και της ακεραιότητας, εγκυρότητας, και ασφάλειας των δεδομένων που καταγράφουν οι χρήστες.
3. Ρόλος Κεντρικού Διαχειριστή (Super User) του ΠΣΣΕΗΣ με αρμοδιότητες την κεντρική ευθύνη διαχείρισης των δεδομένων, την ευθύνη ενημέρωσης των παραμετρικών στοιχείων του ΠΣΣΕΗΣ, την επίλυση ενδεχόμενων επιχειρησιακών προβλημάτων, τη δημιουργία και διαχείριση των χρηστών στο σύστημα, τη δημιουργία αναφορών.
4. Ρόλος Φορέα Πρόσκλησης με αρμοδιότητα τη συμπλήρωση των στοιχείων της πρόσκλησης στο ΠΣΣΕΗΣ.
5. Ρόλος Επιχειρησιακού Χρήστη με αρμοδιότητες την συμπλήρωση των στοιχείων των ενισχύσεων που αφορούν συγκεκριμένη πρόσκληση.
6. Ρόλος για ανάγνωση στοιχείων. Πρόσβαση στο ΠΣΣΕΗΣ με ρόλο για ανάγνωση στοιχείων έχουν, μεταξύ των άλλων, Ελεγκτικοί Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρόσβαση των χρηστών και η σχετική απόδοση ρόλων αποκτάται με την απόδοση κωδικού, ^τά την συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης στο ΠΣΣΕΗΣ και έγκρισης από την ΕΥΚΕ.

Άρθρο 5
Διαδικασία ενημέρωσης του ΠΣΣΕΗΣ


Οι φορείς που χορηγούν ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας υποχρεούνται να εισάγουν ένα σύνολο στοιχείων στο ΠΣΣΕΗΣ, απαραίτητο για να αναγνωριστεί μοναδικά η ενιαία επιχείρηση και η ενίσχυση, καθώς η χρήση του είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων ίου τις χορηγούν, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 57Α του ν. 4314/2014. Οι επιχειρησιακές απαιτήσεις των κανονισμών Ήσσονος Σημασίας αποτυπώνονται στο ΠΣΣΕΗΣ μέσω τυποποιημένων πεδίων τα οποία ορίζονται με πράξη της ΕΥΚΕ κατόπιν συνεργασίας με την ΚΕΜΚΕ.
Τα στοιχεία για τις χορηγηθείσες ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας καταχωρίζονται στο ΠΣΣΕΗΣ από τον φορέα χορήγησης τους αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία χορήγησης του έννομου δικαιώματος της ενίσχυσης.
Η διαδικασία νέας καταχώρισης/ενημέρωσης του ΠΣΣΕΗΣ προϋποθέτει τον εκ των προτέρων έλεγχο για τη μη υπέρβαση των ορίων σώρευσης ανά κανονισμό, από τον φορέα χορήγησης με βάση τις καταχωρίσεις που έχουν γίνει στο ΠΣΣΕΗΣ , δηλαδή πριν την έγκριση χορήγησης ενίσχυσης ενός επενδυτικού σχεδίου.
Τα βήματα χρήσης του ΠΣΣΕΗΣ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Τον έλεγχο σώρευσης πριν την χορήγηση ενίσχυσης από τον Φορέα χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που διενεργείται από τον πιστοποιημένο χρήστη του Φορέα χορήγησης μέσω του ΠΣΣΕΗΣ και αφορά στη συλλογή πληροφοριών από το ΠΣΣΕΗΣ, σχετικά με ενδεχόμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η υπό εξέταση επιχείρηση και στην εξέταση της μη υπέρβασης των ορίων των σχετικών Κανονισμών. Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης» όπως αυτή ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς.
2. Την εισαγωγή εγκεκριμένης ενίσχυσης, από τον Φορέα χορήγησης στο ΠΣΣΕΗΣ. Κατά την εισαγωγή μία νέας ενίσχυσης, το ΠΣΣΕΗΣ επιστρέφει στον Φορέα χορήγησης έναν Μοναδικό Αριθμό Σώρευσης (ΜΑΣ) για αυτό.
3. Την επικαιροποίηση του ποσού σώρευσης, η οποία πραγματοποιείται από τον Φορέα  παρακολούθησης του μέτρου ενίσχυσης ήσσονος σημασίας με τη χρήση του ΜΑΔ σε όλα τα στάδια εξέλιξης της ενίσχυσης (τροποποίηση, ολοκλήρωση), ώστε να αποτυπώνεται κάθε φορά η τρέχουσα κατάσταση του ύψους επένδυσης και να αποτρέπεται η πιθανότητα παραβίασης των κανόνων σώρευσης.
Η ενημέρωση του ΠΣΣΕΗΣ πραγματοποιείται με τρεις τρόπους:
α) Μέσω προτυποποιημένων φορμών του συστήματος, στις οποίες οι φορείς χορήγησης συμπληρώνουν τα προτυποποιημένα πεδία για κάθε ενίσχυση.
β) Μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας (web services) κατά την οποία τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων χορήγησης συνδέονται διαδικτυακά και επικοινωνούν την σχετική πληροφορία.
γ) Μέσω διαδικασίας μαζικής μεταφόρτωσης κατά την οποία οι φορείς χορήγησης μεταφορτώνουν προτυποποιημένα αρχεία στο ΠΣΣΕΗΣ.
 
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί
 
Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης