ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤ. 10 1.1.2002

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχήςΣχόλια:


1 Ιαν 2002

Taxheaven.gr
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2002


(ΦΕΚ Β΄ 844/8-7-2002)
"Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής "

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις:
α.- Του άρθρου 1 του Ν.616/1977 "Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων" (Α΄ 166).
β.- Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2649/1997 (Α΄ 38).
γ.- Του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις" (Α΄ 91).
δ.- Του Ν. 2160/1993 ''Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις'' (Α' 118)
ε.- Του Ν.2636/1998 ''Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό''(Α΄ 198)

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής και συγκεκριμένα σε στεγασμένους, ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους εντός αυτών, με σκοπό τη πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και ατυχημάτων καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται μέσα σε αυτούς, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ

ΆΑρθρο 1
Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής
1.1 Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή σε όλους τους τουριστικούς λιμένες όπως προσδιορίζονται εννοιολογικά από τις κείμενες διατάξεις συμπεριλαμβα-νομένων των ζωνών αγκυροβολίου, των καταφυγίων τουριστικών σκαφών και των λιμένων των ξενοδοχειακών μονάδων, περιλαμβανομένων των στεγασμένων, υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων εντός αυτών (όπως χώροι διανομής και αποθήκευσης καυσίμων, συνάθροισης κοινού, διαμονής ανθρώπων, εμπορικών καταστημάτων, επισκευής ή και αποθήκευσης σκαφών, ρυμούλκησης και καθέλκυσης σκαφών κλπ), ανεξάρτητα από το φορέα διαχείρισης αυτών (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) και από τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους.
1.2 Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή σε μη εμπορικούς ιδιωτικούς χώρους ελλιμενισμού σκαφών που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκαφών των ιδιοκτητών τους ή των διαμενόντων στους χώρους αυτούς, σε εμπορικούς λιμένες καθώς και σε ράμπες πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα, επί παραθαλάσσιων οικισμών δήμων και κοινοτήτων όπως ορίζεται σχετικά στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 2636/1998 και εφ' όσον το μήκος αυτών δεν υπερβαίνει τα σαράντα πέντε (45) μέτρα.
1.3 Για τους στεγασμένους, υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους που υφίστανται εντός των τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής, πέραν των μέτρων πυροπροστασίας που προβλέπονται από την παρούσα, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας ανάλογα με την εκάστοτε χρήση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Δ Ο Μ Ι Κ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α

ΆΑρθρο 2
Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης
2.1 Πυραντίσταση προκυμαίων
2.1.1 Όταν το κατάστρωμα κάποιας προκυμαίας ή τα κατασκευαστικά στοιχεία της (δηλαδή η υποκατασκευή της) περιλαμβάνει καυστά υλικά τότε η προκυμαία πρέπει να χωρίζεται σε τμήματα όπως παρακάτω:
α.- Μέσω εγκάρσιων πυράντοχων τοιχωμάτων χωρίς οπές, κατασκευασμένων από οπλισμένο σκυρόδεμα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον δύο (2) ωρών ή άλλο υλικό ισοδύναμης πυραντίστασης, ευστάθειας και αντοχής σε φυσικές καταστροφές.
Οι πυράντοχοι τοίχοι εγκαθίστανται ανά διαστήματα μικρότερα των 150 μέτρων.
Κάθε πυράντοχος τοίχος εκτείνεται μέχρι το ύψος της κατώτερης στάθμης του θαλάσσιου ύδατος και καλύπτει το πλάτος της αποβάθρας.
Ο πυράντοχος τοίχος έχει διαμόρφωση τύπου "ταφ", δηλαδή στο άνω μέρος του και στο επίπεδο του καταστρώματος της αποβάθρας, καταλήγει σε πυράντοχη οροφή κλίσης ίδιας με εκείνη του καταστρώματος, που εκτείνεται σε μήκος 3 μέτρων εκατέρωθεν των 2 κατακόρυφων πλευρών της τοιχοποιίας και για κάθε πλευρά. Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν υφίσταται εάν το τμήμα της πλατφόρμας μεταξύ δύο πυράντοχων τοίχων είναι κατασκευασμένο από υλικά που έχουν δείκτη πυραντίστασης μεγαλύτερου των δύο (2) ωρών.
β.- Μέσω εγκάρσιων πυροφραγμών κατασκευασμένων από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους μεγαλύτερου των 150 mm με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον μίας (1) ώρας ή άλλο υλικό, ισοδύναμης πυραντίστασης, ευστάθειας και αντοχής σε φυσικές καταστροφές.
Οι πυροφραγμοί εγκαθίστανται ανά διαστήματα μικρότερα των 50 μέτρων.
Κάθε πυροφραγμός εκτείνεται μέχρι το ύψος της κατώτερης στάθμης του θαλάσσιου ύδατος και καλύπτει το πλάτος της προκυμαίας. Σε περίπτωση εγκατάστασης πλατφόρμας ή προκυμαίας εύφλεκτης κατασκευής ή υποκατασκευής σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) μέτρων από την προς προστασία πλατφόρμα και κατά μήκος αυτής, ο πυροφραγμός πρέπει να καλύπτει και το καυστό τμήμα της γειτονικής κατασκευής.
Ο πυροφραγμός ενώνεται στεγανά με το κάτω μέρος του καταστρώματος της αποβάθρας και περικλείει πυράντοχα κάθε ηλεκτρικό ή δομικό στοιχείο ή σωλήνα που διαπερνά αυτόν, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση πυρκαγιάς μεταξύ γειτονικών χώρων που βρίσκονται κάτω από το κατάστρωμα της προκυμαίας.
2.1.2 Οι δείκτες πυραντίστασης των πυράντοχων τοίχων προκύπτουν από τους Πίνακες του Παραρτήματος ''Α'' του άρθρου 14 του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) ή θα αποδεικνύονται από πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής που ήδη λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, δύναται να γίνεται αποδεκτή και υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού για το δείκτη πυραντίστασης των υλικών.
2.1.3 Στις προκυμαίες που η υποκατασκευή τους αποτελείται από εύφλεκτα υλικά, επιβάλλεται η εγκατάσταση καταπακτών τετράγωνης διατομής εγκατεστημένων στο μέσο της προκυμαίας μήκους πλευράς 250 χιλιοστών τουλάχιστον, εγκατεστημένων ανά 10 μέτρα (απόσταση από κέντρο καταπακτής σε κέντρο), μέσω των οποίων θα υποβοηθείται η κατάσβεση τυχουσών πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί στην υποκατασκευή.
2.2 Φωτισμός ασφαλείας
Οι χώροι αγκυροβολίου και παροδικής ή μόνιμης αποθήκευσης σκαφών πρέπει να διαθέτουν επαρκή φωτισμό ο οποίος είναι διατεταγμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ναυσιπλοϊα στην περιοχή. Ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει να συνδέεται με αυτόνομη εφεδρική πηγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρογεννήτρια) προκειμένου η περιοχή να φωτίζεται επαρκώς σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ισχύος από την κύρια πηγή τροφοδότησης.

2.3 Σήμανση
Σε όλες τις προκυμαίες και τους χερσαίους υπαίθριους χώρους εντός των τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής, επιβάλλεται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
Η σήμανση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 105/1995 (Α΄67) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ" .

2.4 Επικίνδυνοι χώροι
Οι χώροι αποθήκευσης ευφλέκτων υγρών, λεβητοστάσια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χώροι αποθήκευσης και διαχείρισης υλικών επισκευής, κατασκευής ή μετασκευής πλαστικών σκαφών, μηχανουργεία, κλίβανοι ξύλου ή άνθρακα, χώροι αποθήκευσης διαλυτών και χρωμάτων, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι και πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον μίας (1) ώρας και να μην τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων.
2.5 Οδεύσεις διαφυγής
1.- Το δάπεδο των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μη ολισθηρά και άκαυστα υλικά. Εξαιρούνται οι πλωτοί προβλήτες που δύναται να είναι κατασκευασμένοι με ξύλινο δάπεδο.
2.- Το πλάτος των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρα.
3.- Οι οδεύσεις διαφυγής με κλίση μεγαλύτερη του 10% πρέπει να φέρουν χειρολισθητήρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

΄Αρθρο 3
Προληπτικά μέτρα

3.1 Όλοι οι τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα :
Α. Γενικά μέτρα
1.- Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία με τους τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς, στην ελληνική γλώσσα και σε μία τουλάχιστον άλλη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους αλλοδαπούς θαμώνες του συγκεκριμένου τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής.
2.- Οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευτές των σκαφών που εξυπηρετούνται στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής πρέπει να λαμβάνουν γραπτές οδηγίες ενέργειας σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης επικίνδυνης κατάστασης, στην ελληνική και σε μία τουλάχιστον άλλη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκαφών του συγκεκριμένου τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής.
3.- Ανάρτηση κατάλληλων προειδοποιητικών πινακίδων απαγόρευσης καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας στους χώρους αποθήκευσης ή διανομής υγρών καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υγρών ή αερίων, στους στεγασμένους ή περιφραγμένους χερσαίους χώρους αποθήκευσης σκαφών, στους χώρους όπου αποθηκεύονται συσσωρευτές και γενικά στους επικίνδυνους χώρους και τους χώρους που εγκυμονούν κινδύνους.
4.- Σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής των οποίων οι είσοδοι κλειδώνονται κατά οποιοδήποτε χρονικό διάστημα του 24ώρου και δεν απασχολούν προσωπικό συνεχούς φύλαξης καθ' όλο το 24ωρο, η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία πρέπει να έχει την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς διαχείρισης των προαναφερόμενων τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής, υποχρεώνονται να διαθέτουν αντικλείδια, μαγνητικές κάρτες ή τα άλλα μέσα διάνοιξης θυρών που χρησιμοποιούνται για την απασφάλιση των κεντρικών εισόδων στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παρόμοια μέσα πρέπει να διατίθενται και για τις θύρες των εισόδων των άλλων χώρων εντός του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής, εάν κατά την κρίση του Διοικητή της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα υλικά κατασκευής και τα συστήματα ασφαλείας των θυρών και των περιφράξεων καθιστούν δύσκολη την παραβίαση τους σε περίπτωση κινδύνου, ή η παραβίαση αυτών με τα μέσα που χρησιμοποιεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι δυνατό να προκαλέσει τη δημιουργία επικίνδυνης κατάστασης, όπως η παραγωγή σπινθήρων λόγω χρήσης δισκοπρίονου σε χώρους όπου υφίστανται εύφλεκτα υγρά ή αέρια κλπ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης που σχετίζεται με την πρόσβαση στους χώρους του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής, πρέπει να ενημερώνεται αμέσως η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και να λαμβάνονται τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα.
5.- Χρήση κλειστών μεταλλικών δοχείων απόθεσης απορριμμάτων. Τα απορρίμματα της εγκατάστασης πρέπει να αδειάζονται σε μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται σε χώρο που δεν εγκυμονεί κινδύνους. Απαιτείται ο τακτικός καθαρισμός των κάδων.
6.- Δεν πρέπει να παρεμβάλλονται εμπόδια στους διαδρόμους πρόσβασης οχημάτων εντός του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής.
7.- Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, καθώς και των επικίνδυνων υλικών και χώρων.
8.- Εκπαίδευση όλου του απασχολούμενου προσωπικού στη χρήση φορητών πυροσβεστήρων.
9.- Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αυταναφλεγούν.
10.- Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για την διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σε αυτά.
11.- Απομάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας ή προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
12.- Αποψίλωση των υπαίθριων χώρων του τουριστικού λιμένα από ξηρά χόρτα και απομάκρυνση αυτών.
13.- Η αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους ή ημιϋπαίθριους χώρους να απέχει τουλάχιστον τρία (3) μέτρα από τα γειτνιάζοντα κτίρια.
14.- Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
15.- Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης υλικών.
16.- Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Β. Χώροι αγκυροβολίας - πρόσδεσης σκαφών
1.-Τα σκάφη πρέπει να αγκυροβολούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση ανάγκης, το σκάφος να μπορεί να μετακινηθεί άμεσα και με ασφάλεια, χωρίς να απαιτηθεί η μετακίνηση άλλου σκάφους ή σκαφών.
2.- Η διάταξη των προκυμαίων, αγκυροβολίων, χώρων πρόσδεσης σκαφών και γενικά όλων των χώρων χερσαίων παράκτιων εντός του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπεται η άμεση και ασφαλής πρόσβαση της δύναμης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε αυτούς.
Γ. Χερσαίοι χώροι αποθήκευσης σκαφών
Οι χερσαίοι χώροι αποθήκευσης σκαφών πρέπει να διαθέτουν μεταλλικές κλίμακες επαρκούς μήκους, ώστε να είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση η ανάβαση μέχρι το υψηλότερο κατάστρωμα σκάφους, περιλαμβανομένης της περίπτωσης αποθήκευσης σκαφών σε ράφια.
Δ. Παραμονή στην ξηρά για μεγάλο χρονικό διάστημα
Όταν κάποιο σκάφος πρόκειται να παραμείνει στην ξηρά για χειμερινό παροπλισμό ή για να αποθηκευτεί σε κλειστό ή περιφραγμένο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως π.χ. συμβαίνει κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής ή συντήρησης ή εν αναμονή των εργασιών αυτών, πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα :
1.- Επιθεώρηση του σκάφους για εύρεση τυχόν επικίνδυνων ουσιών ή καταστάσεων και λήψη των κατάλληλων μέτρων προς απομάκρυνση των επικίνδυνων παραγόντων.
2.- Απομάκρυνση όλων των φιαλών υγραερίου και των άλλων μέσων αποθήκευσης υλών που προορίζονται για καύση μαζί με τα περιεχόμενά τους όπως δοχεία κηροζίνης, ξυλάνθρακες κ.λ.π. και αποθήκευσή τους σε ασφαλή, ανεξάρτητο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3.- Τα φορητά δοχεία αποθήκευσης καυσίμων πρέπει να απομακρύνονται ή να εκκενώνονται. Στη δεύτερη περίπτωση τα στόμια τους δεν πρέπει να κλείνονται αμέσως.
4.- Επιθεώρηση των σκαφών στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εργασίες στο τέλος της ημέρας εφ' όσον αυτά βρίσκονται σε στεγασμένους χώρους που δεν προστατεύονται από αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με καταιονητήρες.
Ε΄. Κατάσταση σκαφών
Πριν από οποιαδήποτε εργασία επί σκαφών που πρόκειται να αποθηκευτούν ή να υποστούν συντήρηση ή επισκευή μεγάλης χρονικής διάρκειας, ελέγχονται οι παρακάτω περιπτώσεις και διορθώνονται τυχόν προβλήματα :
1.- Η παρουσία εύφλεκτων ουσιών σε κάθε χώρο εντός του σκάφους.
2.- Η γενική κατάσταση και η καθαριότητα του σκάφους καθώς και η ύπαρξη εύφλεκτων ουσιών που απαιτούν απομάκρυνση ή προστασία προκειμένου να εκτελεσθούν με ασφάλεια οι εργασίες συντήρησης.
3.- Η επάρκεια και κατάσταση του πυροσβεστικού εξοπλισμού επί του σκάφους.
ΣΤ. Ανεφοδιασμός καυσίμων
1.- Πριν τον ανεφοδιασμό
α.- Διακοπή της λειτουργίας των μηχανών και του βοηθητικού εξοπλισμού.
β.- Διακοπή παροχής ηλεκτρικής ισχύος, και λειτουργίας πηγών θέρμανσης ή
άλλων μέσων που παράγουν φλόγα ή καπνό.
γ.- Έλεγχος αμπαριών για ύπαρξη ατμών καυσίμου.
δ.- Κλείσιμο όλων των ανοιγμάτων που θα επέτρεπαν την είσοδο ατμών καυσίμου
σε περικλεισμένους χώρους εντός του σκάφους.
ε.- Απομάκρυνση όλων των προσώπων από το σκάφος πλην του αρμόδιου
υπαλλήλου.
2.- Κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού
α.- Επαρκής επαφή ακροφυσίου με σωλήνα πλήρωσης σκάφους.
β.- Συνεχής επιτήρηση του ακροφυσίου καυσίμου.
γ.- Άμεσος καθαρισμός καυσίμου που τυχόν διέφυγε.
δ.- Αποφυγή υπερπλήρωσης.
3.- Μετά το πέρας της τροφοδοσίας και πριν την εκκίνηση των μηχανών
Έλεγχος του εσωτερικού του σκάφους για ύπαρξη τυχούσας διαρροής ή οσμής καυσίμου και λήψη των απαιτούμενων μέτρων κατά περίπτωση (εξαερισμός, καθαρισμός).
Ζ. Αποθήκευση και διαχείριση καυσίμων
(Αφορά αυτόνομους σταθμούς ανεφοδιασμού αλλά και μονάδες που περιλαμβάνουν δεξαμενές και αντλίες που ανεφοδιάζονται μέσω σωλήνων από τις κεντρικές μονάδες ανεφοδιασμού).
1.- Κάθε σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων πρέπει να βρίσκεται σε χώρο που δε θέτει σε κίνδυνο τις λοιπές εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής ή τα σκάφη που είναι αγκυροβολημένα στους χώρους αυτής, ενώ πρέπει να είναι προσβάσιμος μέσω σκάφους.
Επίσης, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε σκάφος που ανεφοδιάζεται να μπορεί να μετακινηθεί άμεσα χωρίς να απειληθεί η ασφάλεια των σκαφών που βρίσκονται πλησίον αυτού.
2.- Το σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου πρέπει να διαθέτει αυτόματη αυτοκλειόμενη βαλβίδα ανακοπής.
3.- Οι χώροι αποθήκευσης βαρελιών καυσίμων πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και να χωρίζονται επαρκώς από τους λοιπούς χώρους.
4.- Οι χώροι διανομής πρέπει να είναι διατεταγμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται επαρκής χώρος για την είσοδο και την έξοδο του σκάφους που θα ανεφοδιαστεί.
5.- Οι δεξαμενές βαρύτητας και γενικότερα οι δεξαμενές που βρίσκονται σε ύψος υπέρ του διανομέα πρέπει να εξοπλίζονται με κατάλληλη βαλβίδα ασφαλείας που θα παρέχει προστασία έναντι πιθανής διαρροής.
6.- Να υπάρχει άμεσα προσβάσιμη βάνα διακοπής παροχής επί χερσαίου χώρου της ακτής πλησίον της σύνδεσης με εύκαμπτο σωλήνα, μέσω της οποίας θα διακόπτεται η παροχή καυσίμου, σε κάθε σωλήνα μεταφοράς καυσίμου που διέρχεται από προκυμαία ή πλησίον αυτής.
7.- Οι σωλήνες μεταφοράς καυσίμου πρέπει να προστατεύονται από φυσικές καταστροφές και το μήκος να μην υπερβαίνει τα 15 μέτρα.
8.- Οι δεξαμενές πρέπει να είναι υπόγειες ή επιχωματωμένες, εκτός αν η διαμόρφωση του εδάφους ή διακύμανση της στάθμης του νερού δεν καθιστούν ευχερή τέτοιου είδους κατασκευή, οπότε μπορούν να κατασκευάζονται υπέργειες εγκιβωτισμένες.
9.- Η παροχή καυσίμου επί του σκάφους πρέπει να γίνεται μόνο όταν ο υπεύθυνος παραλαβής του σκάφους έχει ενεργοποιήσει το ακροφύσιο παραλαβής.
10.- Άμεση διακοπής της παροχής σε περίπτωση διαρροής ή πυρκαγιάς.
11.- Οι εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων οχημάτων πρέπει να διαχωρίζονται πυράντοχα από τις άλλες εγκαταστάσεις.
12.- Οι στεγασμένοι χώροι αποθήκευσης υγρών καυσίμων κατηγορίας Ι πρέπει να διαθέτουν μηχανικό σύστημα εξαερισμού και να είναι στεγανοποιημένοι.
13.- Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων πρέπει να διαθέτουν λεκάνες ασφαλείας, χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης με αυτήν της δεξαμενής.
14.- Απαιτείται η τακτική επιθεώρηση των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων και των λεκανών ασφαλείας προς διαπίστωση τυχούσας διαρροής και λήψη των κατάλληλων μέτρων επισκευής.
15.- Η ελάχιστη οριζόντια απόσταση δεξαμενής αποθήκευσης υγρών καυσίμων από τη σήμανση στην οποία φτάνει το θαλάσσιο ύδωρ όταν αυτό έχει τη μέγιστη στάθμη πρέπει να είναι τα 4,5 μέτρα.
Η. Χώροι αποθήκευσης και διαχείρισης διαλυτών και χρωμάτων, υλικών επισκευής, μετασκευής και κατασκευής πλαστικών σκαφών
Οι χώροι εντός των οποίων αποθηκεύονται χρώματα και διαλύτες καθώς και οι χώροι αποθήκευσης υγρών πλαστικών υλικών όπως ρητίνες, διαλύτες, οξειδωτές και καταλύτες που χρησιμοποιούνται σε επισκευαστικές, μετασκευαστικές και κατασκευαστικές εργασίες επί σκαφών κατασκευασμένων από πλαστική ύλη ή fiberglass, πρέπει να βρίσκονται εντός πυράντοχου και επαρκώς αεριζόμενου χώρου του οποίου τα δομικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον μίας (1) ώρας. Τα ανοίγματα αερισμού του χώρου πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα.
Θ. Αφαίρεση χρωμάτων και βαφή
1.- Η αφαίρεση βαφών ή άλλων εξωτερικών τελειωμάτων με χρήση εύφλεκτων διαλυτών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο σε εξωτερικές επιφάνειες σκαφών και μόνο σε εξωτερικούς υπαίθρους χώρους απομακρυσμένους από άλλα σκάφη ή καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους.
2.- Η βαφή με ψεκασμό επιτρέπεται εφ' όσον η περιοχή βαφής απέχει επαρκώς από πηγές έναυσης και αερίζεται επαρκώς.
Ι. Εργασίες συγκόλλησης και κοπής-θερμές εργασίες
1.- Στη χερσαία ζώνη, οι θερμές εργασίες επιτρέπεται να γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγασμένο χώρο ή σε ανοικτή ασφαλή περιοχή.
2.- Οι συσκευές θερμών εργασιών, τα εξαρτήματα και τα αναλώσιμά τους, πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
3.- Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στις εργασίες κοπής και συγκόλλησης, πρέπει να προστατεύονται και να αποθηκεύονται σε ασφαλείς χώρους.
4.- Οι φιάλες οξυγόνου, ασετυλίνης και των άλλων αερίων που χρησιμοποιούνται, πρέπει να τοποθετούνται σε μεταλλικό φοριαμό επαρκώς αεριζόμενο, ενώ ο αριθμός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5).
5.- Οι θερμές εργασίες επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
6.- Επιθεώρηση του χώρου πριν από οποιαδήποτε εργασία.

Εντός ή επί των σκαφών:
1.-Τα εύφλεκτα υλικά που βρίσκονται εντός ή πλησίον των χώρων όπου εκτελούνται θερμές εργασίες, πρέπει να απομακρύνονται ή εφ' όσον δεν μπορούν να μετακινηθούν, να προστατεύονται με ειδικά άκαυστα καλύμματα
2.- Οι καταπακτές, τα ανοίγματα των δεξαμενών καυσίμων και γενικά τα ανοίγματα επί του σκάφους, απ' όπου είναι δυνατό να διέλθουν σπινθήρες πρέπει να προστατεύονται.
3.- Οι χώροι όπου εκτελούνται θερμές εργασίες, πρέπει να περικλείονται με κατάλληλες ασπίδες ή καλύμματα από άκαυστα υλικά.
ΙΑ. Χώροι επεξεργασίας ξυλείας
1.- Καθημερινός καθαρισμός των χώρων και απομάκρυνση των πριονιδιών και λοιπών υποπροϊόντων.
2.- Εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης αναρρόφησης των πριονιδιών στις μηχανές κοπής.
3.- Χρήση κατάλληλων μεταλλικών δοχείων διάθεσης απορριμμάτων και υποπροϊόντων κατεργασίας και διάθεση αυτών σε ασφαλή χώρο.
4.- Συνεχής επιτήρηση όλων των μηχανών κατά τη λειτουργία τους
ΙΒ. Χώροι επισκευών και κατασκευών ξύλινων σκαφών
1.- Οι χώροι όπου επισκευάζονται ή κατασκευάζονται σκάφη πρέπει να είναι επαρκούς έκτασης και να παρέχουν πρόσβαση γύρω και κάτω από τα σκάφη.
2.- Απαιτείται σχολαστικός έλεγχος των συγκεκριμένων χώρων προς απομάκρυνση εύφλεκτων ατμών ή καταστάσεων που αποτελούν πηγή κινδύνων.
3.-Τα πτητικά υγρά πρέπει να υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες και να τοποθετούνται σε ασφαλή μεταλλικά δοχεία.
ΙΓ. Μηχανουργεία
1.- Τα μηχανουργεία πρέπει να εγκαθίστανται σε ανεξάρτητους πυροδιαμερισματο-
ποιημένους χώρους με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον μιας (1) ώρας, ενώ οι θύρες αυτών πρέπει να είναι πυράντοχες και αυτοκλειόμενες.
2.-Τακτική συντήρηση και έλεγχος όλων των μηχανών.
3.-Τα εύφλεκτα υγρά που χρησιμοποιούνται πρέπει να περικλείονται σε ασφαλή δοχεία.
4.-Τακτικός καθαρισμός των χώρων.
5.- Χρήση κατάλληλων μεταλλικών δοχείων διάθεσης άχρηστων ή λιπαντικών προς ανακύκλωση που προορίζονται μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό και διάθεση αυτών σε ασφαλή χώρο.
΄Αρθρο 4
Ενεργητικά μέσα
4.1 Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού, απαιτείται:
Όταν η συνολική επιφάνεια των υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων υπερβαίνει τα 2.000 τ.μ.
4.2 Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
4.2.1Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στους παρακάτω στεγασμένους χώρους:
α.- Αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών (π.χ. υγρών καυσίμων, χρωμάτων, εύφλεκτων διαλυτών, συσσωρευτών κλπ)
β.- Αποθήκευσης και επισκευής-μετασκευής σκαφών
γ.- Συνάθροισης κοινού, εστίασης και παρασκευής φαγητού
δ.- Προσωρινής και μόνιμης διαμονής, επιστασίας-φύλαξης
ε.- Συγκέντρωσης απορριμμάτων και εναπόθεσης σκόνης
στ.- Αποθήκευσης υφασμάτων
ζ.- Πλυντηρίων
η.- Κλίβανων-φούρνων
4.2.2 Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης θα κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ - 54 και το Παράρτημα ΄΄Α΄΄ της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 20).
4.3 Φορητά μέσα πυρόσβεσης
4.3.1 Στους χώρους αγκυροβολίας και πρόσδεσης σκαφών καθώς και στις προκυμαίες, επιβάλλεται η ύπαρξη φορητών πυροσβεστήρων αναλόγου βάρους και με κατάλληλη γόμωση για τα υλικά που πρόκειται να προστατεύσουν, οι οποίοι να είναι σύμφωνοι με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ - 3, Μέρη 1-7.
Ο απαιτούμενος αριθμός των φορητών πυροσβεστήρων προκύπτει από την απαίτηση ότι κανένα σημείο των χώρων δεν θα απέχει απόσταση μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.
Ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης των 25 κιλών εγκαθίσταται σε κάθε προκυμαία μήκους μεγαλύτερου των 50 μέτρων (απόσταση από ακτογραμμή μέχρι το άκρο της προκυμαίας), καθώς και σε αποβάθρες μήκους μεγαλύτερου των 75 μέτρων.
Οι πυροσβεστήρες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένα ερμάρια, με γυάλινη πρόσοψη ή μηχανισμό παραβίασης με θραύση υάλου. Κάθε ερμάριο, πρέπει να φέρει τη σήμανση "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ" και να αναγνωρίζεται εύκολα.
Σημείωση: Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός φορητών πυροσβεστήρων σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από τέσσερις (4).
4.3.2 Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε προσιτά σημεία, κατά προτίμηση κοντά στις διασταυρώσεις των προκυμαίων με την αιγιάλεια ζώνη.

4.3.3 Στους χώρους αποθήκευσης και φόρτισης συσσωρευτών, μηχανουργείων, επεξεργασίας ξυλείας, αποθήκευσης υλικών συντήρησης, κατασκευής και ανακατασκευής πλαστικών σκαφών, αποθήκευσης υλικών θερμών εργασιών, συνάθροισης κοινού κ.ο.κ., ο αριθμός των πυροσβεστήρων προκύπτει από τις άλλες ισχύουσες διατάξεις.
4.3.4 Σε κάθε υπαίθριο χώρο ή χώρο επί σκάφους όπου εκτελούνται θερμές εργασίες, ή εργασίες βαφής ή αφαίρεσης χρώματος και επεξεργασίας ξυλείας, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 6 kgr ή άλλου αποδεκτού κατασβεστικού υλικού.
4.4 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
4.4.1 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται σε όλους τους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής.
Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο καλύπτει όλους τους υπαίθριους χώρους του τουριστικού λιμένα αναψυχής.
Η σύνδεση της σωλήνωσης μονίμου πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου που προστατεύει πλωτή προκυμαία, επιτρέπεται να γίνεται με τη σωλήνωση της σταθερής αποβάθρας μέσω εύκαμπτης σύνδεσης κατασκευασμένης από άκαυστο υλικό.
4.4.2 Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα ''Β'' της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης και στο πρότυπο ΕΛΟΤ 664. Επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά στοιχεία που καθορίζονται στην Τεχνική Οδηγία Τ.Ε.Ε. 2451/1986.
4.4.3 Οι Πυροσβεστικές Φωλιές εγκαθίστανται έτσι ώστε κανένα σημείο του χώρου να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 25 μέτρων από την πλησιέστερη πυροσβεστική φωλιά.
Ανά τρείς (3) Π.Φ. θα υπάρχει ένας πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων και μέσων, ο οποίος θα διαθέτει επιπλέον ένα (1) δοχείο με αφρογόνο υλικό χωρητικότητας 25 λίτρων και ένα (1) αναμικτήρα αφρού.

4.5 Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης
4.5.1 Σε κάθε κτίριο που βρίσκεται εντός του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής και του οποίου η ολική στεγασμένη επιφάνεια υπερβαίνει τα 1000 τετρ. μέτρα, επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος κατάσβεσης.

4.5.2 Η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος κατάσβεσης απαλλάσσει από την υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος πυρανίχνευσης. Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει.
4.5.3 Το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης κατασκευάζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΄΄Γ΄΄ της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης.

4.6 Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής
4.6.1 Το Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής κατάλληλου κατασβεστικού υλικού κατασκευάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τοποθετείται υποχρεωτικά πάνω από τις καυτές επιφάνειες των συσκευών παρασκευής φαγητών, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανάφλεξη, όπως κουζίνες υγραερίου, συσκευές με επιφάνειες καυτού λαδιού ή μαγειρικού λίπους, όπως επίσης και σε επιφάνειες όπου υπάρχει παρουσία φλόγας.

΄Αρθρο 5
Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού

Οι φορείς διαχείρισης των τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής της παρούσας υποχρεούνται να οργανώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους σε θέματα πυροπροστασίας, κατάσβεσης πυρκαγιών κ.λ.π. σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα ''Ε'' της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

΄Αρθρο 6

Μελέτη πυροπροστασίας - Χορήγηση πιστοποιητικού - Αποκλίσεις
6.1 Για όλους τους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας από Διπλωματούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν αν ο υπογράφων την μελέτη έχει αυτό το δικαίωμα.
6.2 Στις περιπτώσεις όπου στους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής αποθηκεύεται υγραέριο σε φιάλες ή δεξαμενές ή γίνεται κατανάλωση αυτού για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών τους, θα συντάσσεται συμπληρωματική μελέτη για τους χώρους αυτούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Συμπληρωματική μελέτη σύμφωνα με την Κ.Υ.Α./1991 (ΦΕΚ Β΄ 578) θα συντάσσεται στις περιπτώσεις όπου στους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής υπάρχουν χώροι αποθήκευσης υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών τους, καθώς και όταν χρησιμοποιείται Φυσικό Αέριο.
6.3 Η μελέτη πυροπροστασίας υποβάλλεται για έγκριση στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή, η οποία αφού διαπιστώσει, ύστερα από αυτοψία, ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, χορηγεί πιστοποιητικό διάρκειας πέντε (5) ετών.
6.4 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Πυροσβεστική Αρχή για την έγκριση μελέτης και τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, είναι :
α.- Κατόψεις όλων των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων, εις τριπλούν, και
β.- Μελέτη πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εις τριπλούν.
6.5 Στους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής που ήδη λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση προς ορισμένους όρους της παρούσας, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρμογή της εν λόγω Διάταξης, ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής, με ανάλογη αύξηση των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων.
Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στο φορέα διαχείρισης με αποδεικτικό επίδοσης.
6.6 Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται να προσβάλει ο φορέας διαχείρισης με ένστασή του, που υποβάλλεται εντός μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Νομάρχη, και αποτελείται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου υπαλλήλου.

΄Αρθρο 7
΄Ελεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

7.1 Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας ανήκει στην αρμοδιότητα των πυροσβεστικών οργάνων και οι φορείς διαχείρισης αυτών οφείλουν να τους παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.
7.2 Την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας έχει ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο έλεγχος όλων των φορητών και μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, από άτομο που έχει τα απαραίτητα από τον νόμο προσόντα και θα ενημερώνει ενυπόγραφα το τηρούμενο από την επιχείρηση σχετικό βιβλίο ελέγχου.

΄Αρθρο 8
Κυρώσεις

8.1 Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
8.2 Η Πυροσβεστική Αρχή, σε οποιαδήποτε περίπτωση που διαπιστώσει ύστερα από αυτοψία, ότι δεν τηρούνται τα οριζόμενα στην παρούσα Διάταξη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της στην αρμόδια Αρχή για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

΄Αρθρο 9
Τελικές - Μεταβατικές Διατάξεις

9.1 Οι φορείς διαχείρισης των τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής που ήδη λειτουργούν, υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να υποβάλλουν μελέτη πυροπροστασίας στην οικεία Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση.
9.2 Οι τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση της μελέτης να έχουν εγκαταστήσει τα φωτιστικά ασφαλείας και τη σήμανση των εξόδων κινδύνου και οδεύσεων διαφυγής και να έχουν λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα και φορητά μέσα και στις περιπτώσεις που :
α.- Δεν προβλέπονται από την μελέτη μόνιμα συστήματα, χορηγείται πιστοποιητικό
πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών.
β.-Προβλέπονται μόνιμα συστήματα, δύναται να χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό διάρκειας μέχρι ένα (1) χρόνο για την εγκατάστασή τους και στη συνέχεια μετά την εγκατάσταση αυτών χορηγείται οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών.

Αθήνα 11 Ιουνίου 2002
Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
Παναγιώτης Φούρλας
Αντιστράτηγος ΠΣ

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 21 Ιουνίου 2002
Ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης
Ευάγγελος Μαλέσιος
Taxheaven.gr