Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤ. 7 1.1.1996 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤ. 7 1.1.1996
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών


ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤ. 7 1.1.1996 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/1996


(ΦΕΚ 155 τ.Β΄/13-3-1996)
"Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών"

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1. ΄Εχοντας υπόψη:
*?α.-Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.616/1977 ''Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων '' (Α΄ 166)
*?β.- Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα" (Α΄137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154)
*?γ.-Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
2. Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε λειτουργούντα κτίρια και εγκαταστάσεις καθώς και στους ημιϋπαίθριους και υπαίθριους χώρους, με σκοπό τη πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και ατυχημάτων, ως εξής:

ΆΑρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
1. Η παρούσα Διάταξη έχει εφαρμογή σε κτίρια, εγκαταστάσεις καθώς σε υπαίθριους και ημιϋπαίθριους χώρους που εκτελούνται θερμές εργασίες και που έχουν ως σκοπό τη συντήρηση, επισκευή, μετασκευή και μετατροπή χώρων, εγκαταστάσεων ή υλικών.
2. Η παρούσα Διάταξη δεν έχει εφαρμογή σε κατοικίες, σε κτίρια ή εγκαταστάσεις κατά το στάδιο κατασκευής τους, σε χώρους που λειτουργούν επιχειρήσεις που οι "θερμές εργασίες" αποτελούν μέρος της παραγωγικής διαδικασίας αυτών, καθώς και σε κτίρια ή εγκαταστάσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή άλλες διατάξεις σχετικές με τo θέμα που ρυθμίζει η παρούσα.
3. Για την εφαρμογή της παρούσας Διάταξης, με τον όρο "θερμές εργασίες" νοούνται η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισμα, η στεγανοποίηση, το πελέκημα, το τρύπημα, το κάρφωμα (καθήλωση) και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας, εκτός εάν εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας κάτω των 1000C.
4. Μέσα που παράγουν γυμνή φλόγα, θερμότητα ή σπινθήρα, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, είναι κυρίως:
α. Συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων.
β. Συσκευές χαλκοκόλλησης και κασσιτεροκόλλησης.
γ. Λυχνίες συγκόλλησης (καμινέτο).

΄Αρθρο 2
ΆΑδεια εργασίας
1. Η εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, επιτρέπεται μόνο αν εκδοθεί ειδική για το σκοπό αυτό άδεια και ληφθούν τα προβλεπόμενα από το επόμενο άρθρο προληπτικά μέτρα.
2. Την υποχρέωση εφοδιασμού με ειδική άδεια θερμών εργασιών αναλαμβάνει το άτομο, που του ανατίθεται η εκτέλεση αυτών και σε περίπτωση ανάθεσης σε ειδικό συνεργείο, ο υπεύθυνος αυτού.
3. Η άδεια, που θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και έγγραφη, εκδίδεται δε από τον κατά νόμο υπεύθυνο πυρασφαλείας του κτιρίου ή της εγκατάστασης που εκτελούνται οι εργασίες και σε περίπτωση κωλύματος ή μή ύπαρξης από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εκμεταλλευτή της επιχείρησης αντίστοιχα και προσυπογράφεται από τον Μηχανικό ασφάλειας της επιχείρησης, εφόσον υπάρχει τέτοιος.
Αν για τη διαπίστωση των συνθηκών ασφαλείας του χώρου απαιτείται η γνώμη ειδικού, η άδεια προσυπογράφεται και απ΄αυτόν. Η ισχύς της διαρκεί μέχρι και 24 ώρες και όταν απαιτείται επανεκδίδεται, έχει δε ως σκοπό:
α. Τον επακριβή καθορισμό του χώρου στον οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες.
β. Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων, που εγγυώνται την ασφάλεια του χώρου.
γ. Την επίβλεψη και τήρηση των προληπτικών μέτρων κατά την εκτέλεση των εργασιών και
δ. Την εξασφάλιση της επιτήρησης του χώρου για διάρκεια τουλάχιστον 1 ώρας μετά τη λήξη των εργασιών.
4. Πριν την ανάθεση εργασιών με τρόπους ή μέσα που παράγουν γυμνή φλόγα ή υπερβολική θερμότητα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εκτέλεσής τους με άλλο τρόπο ή μέσο που δεν δημιουργεί κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς ή τη μεταφορά των αντικειμένων στα οποία θα γίνουν εργασίες σε ασφαλή χώρο.
5. Η εκτέλεση των εργασιών συγκόλλησης ή οξυγονοκοπής πρέπει να ανατίθεται σε άτομα που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα. Οι συγκολλητές υποχρεούνται επιπλέον να εφαρμόζουν και τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 έως 10 του Π.Δ. 95/1978 (Α΄20) μέτρα σε ό,τι αφορά την πυρασφάλεια κατά το χρόνο της εργασίας τους.
6. Μετά το πέρας των εργασιών η άδεια επιστρέφεται στον εκδότη της, ο οποίος προβαίνει στην ακύρωσή της.

ΆΑρθρο 3
Προληπτικά μέτρα
1. Σε ακτίνα 10 μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α. Απομάκρυνση όλων των ευφλέκτων κινητών αντικειμένων, στερεών και υγρών, των σωρών σκόνης και των ευφλέκτων υλικών επένδυσης ή μόνωσης, ξηρών χόρτων κ.λ.π.
β. Κάλυψη με πυρίμαχα καλύμματα των ευφλέκτων δομικών στοιχείων, εξαρτημάτων και εγκαταστάσεων, όπως επενδύσεις τοίχων και οροφών, καλωδίων παρεμβυσμάτων, περιτυλιγμάτων αρμών κ.λ.π.
γ. Σφράγιση όλων των ανοιγμάτων σε οροφές τοίχους και δάπεδα, απ΄ όπου διέρχονται σωληνώσεις, καλώδια, συστήματα μεταφοράς αντικειμένων καθώς και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.
δ. Διάθεση πυροσβεστικών μέσων και επιτήρηση των εργασιών από το προσωπικό πυρόσβεσης.
2. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται:
α.΄Ελεγχος της καλής λειτουργίας και κατάστασης των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας πριν την έναρξη των εργασιών.
β. ΄Ελεγχος των συσκευών κοπής και συγκόλλησης σε ό,τι αφορά τη σωστή διάταξη εργασίας και χρήσης τους.
γ. ΄Ελεγχος των κλειστών χώρων για τη διαπίστωση ύπαρξης επικίνδυνης ατμόσφαιρας και της σωστής εξαέρωσης καθώς και την απομάκρυνση ευφλέκτων υλικών.
δ. Εξακρίβωση ότι το άτομο που επιτηρεί την εκτέλεση των εργασιών γνωρίζει να χρησιμοποιεί τον πυροσβεστικό εξοπλισμό που διαθέτει το κτίριο ή η επιχείρηση και τη σήμανση συναγερμού.
ε. Ο έλεγχος, μετά την εκτέλεση των εργασιών, για τον εντοπισμό εστιών ή πυρκαγιών που υποβόσκουν σε χώρους που βρίσκονται πάνω/κάτω ή δίπλα από το χώρο όπου έγιναν οι εργασίες.
στ. Η γνώση του τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η ακριβής αναφορά προς αυτή, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, της τοποθεσίας του συμβάντος, των υλικών που καίγονται και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας.
3. Εάν οι πραγματικές συνθήκες το επιβάλλουν η απόσταση των 10 μέτρων που προβλέπεται από την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, μπορεί ν΄αυξηθεί. Ομοίως η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί αν εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις απομάκρυνσης της πιθανότητας εμφάνισης επικίνδυνης ατμόσφαιρας, με τη μερική ή ολική διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας ή άλλο πρόσφορο τρόπο.

΄Αρθρο 4
Επίβλεψη
1. Ο υπεύθυνος πυρασφάλειας του κτιρίου ή της επιχείρησης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούται να επιβλέπει το χώρο που εκτελούνται οι εργασίες και να διαπιστώνει ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από το προηγούμενο άρθρο μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλεί την άδεια και διακόπτει τις εργασίες μέχρι την πλήρη συμμόρφωση.
2. Την ευθύνη για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την παρούσα διάταξη μέτρων, έχει ο υπεύθυνος πυρασφαλείας του κτιρίου ή της επιχείρησης ή ο εκμεταλλευτής αυτής καθώς και εκείνος που αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

΄Αρθρο 5
΄Ελεγχος τήρησης των μέτρων - Κυρώσεις
1. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των προβλεπομένων από την παρούσα διάταξη μέτρων ενεργείται από τα Πυροσβεστικά όργανα, τα οποία οι Διευθυντές των κτιρίων ή των επιχειρήσεων ή οι καθ΄οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενοι ή οι υπεύθυνοι αυτών, υποχρεούνται να διευκολύνουν στο έργο τους.
2. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 1996

Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
Νικόλαος Αλεβιζάκης
Αντιστράτηγος
Εγκρίθηκε από τον Υπουργό
Δημόσιας Τάξης την 29-2-1996
Τοιχοκολλείται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
χώρο εργασίας Συνημμένο στην υπ' αριθ. 7/1996 Πυροσβεστική Διάταξη
Εταιρεία:
Τμήμα:
ΑΔΕΙΑ
συγκόλλησης, οξυγονοκοπής και άλλων επικινδύνων εργασιών
(ονοματεπώνυμο - ιδιότητα)
Ο κ. .........................................................................................................................................
έχει αναλάβει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών που απαιτούν χρήση γυμνών
φλογών.:..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Χώρος εκτέλεσης εργασιών..................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Χρόνος εκτέλεσης εργασιών:
Ημερομηνία...............................
Ωρα: Από ......................... έως ........................................ και
από.......................... έως ...............................................
Ο χώρος εκτέλεσης εργασιών έχει ελεγχθεί από πλευράς πυρασφαλείας: ΝΑΙ / ΟΧΙ
(Διαπίστωση αν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα από το άρθρο 3 της 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης).
Επιτήρηση, από άποψη πυρασφάλειας, από υπεύθυνο άτομο κατά τη διάρκεια της εργασίας και μέχρι ............ώρες μετά την ολοκλήρωση της.
(ονοματεπώνυμα επιτηρούντων)
1. ............................................................. 3. ................................................................
2. ............................................................. 4. ................................................................
Αναγγελία πυρκαγιάς
Τόπος πλησιέστερου τηλεφώνου.....................................................................................
Αριθμός τηλεφώνου.........................................................................................................
Τόπος πλησιέστερου αγγελτήρα πυρκαγιάς..................................................................
(Ημερομηνία) (Ημερομηνία) (Ημερομηνία) (Ημερομηνία)(Υπογραφή υπεύθυνου (Υπογραφή υπεύθυνου (Υπογραφή υπεύθυνου (Υπογραφή Μηχανικού ασφαλείας πυρασφαλείας) για την εργασία) ειδικού αν υπάρχει) απαιτείται)


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης