Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Κατηγορία: Λοιπά

Άρθρα
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Άρθρα Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σκοπός
 
Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Αντικειμενικός σκοπός του είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της Πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Όλες οι επιχειρήσεις1 που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

- κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014),
- κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
- είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31.12.2019,
- επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/2017 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
- επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ και
- εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών)
 
Εξαιρέσεις δραστηριοτήτων


Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

- Στη παραγωγή και εμπορία όπλων
- Στα τυχερά παίγνια (Καζίνο)
- Στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα
- Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο
- Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού
 
Επιλέξιμα δάνεια

Δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν μετά την σύναψη Επιχειρησιακής Συμφωνία με τον ΧΟ και με ημερομηνία χορήγησης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.
- Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.
- Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
- Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
- Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.
 
Ύψος Δανείου

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να ζητήσει μία επιχείρηση διαμορφώνεται βάσει μίας εκ των παρακάτω παραμέτρων:

- το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ή
- το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
- μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων I και II για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση.

Επιτόκιο Δανείου

Το επιτόκιο των Δανείων επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε συνεργαζόμενου ΧΟ, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό μετακύλησης του οφέλους της εγγύησης προς τον Τελικό Αποδέκτη. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/1975 (σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

Έξοδα Φακέλου

Το ποσό των πάγιων εξόδων φακέλου επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μετακύλιση του οφέλους της εγγύησης προς τον Τελικό Αποδέκτη.

Εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα Δάνεια είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις), αλλά μόνο στον βαθμό που δικαιολογείται δεδομένης της Εγγύησης. Η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα θα διατηρεί σε κάθε χρονική στιγμή άνοιγμα τουλάχιστον 20% επί του κάθε εγγυημένου χαρτοφυλακίου δανείων, προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση συμφερόντων.

Προμήθεια Εγγύησης

Οι  Εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας εντάσσονται στο «Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και παρέχονται έναντι της λήψης κατάλληλης προμήθειας από τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση η οποία αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνει η διάρκεια της εγγυημένης χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Δικαιούχος Για το 1ο έτος % Για το 2ο-3ο έτος % Για το 4ο-5ο έτος %
Μικρομεσαία Επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι 0,25 0,50 1,00
Μεγάλη Επιχείρηση 0,50 1,00 2,00

Σημείωση: Μια επιχείρηση είναι ΜΜΕ σύμφωνα με το Παράρτημα I του Κανονισμού 651/2014

Η προμήθεια καταβάλλεται εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση της χρηματοδότησης και υπολογίζεται στο εγγυημένο ποσό της χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου.

Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου και έως του ποσού:

- για επιχειρήσεις όλων των κλάδων εκτός του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: 800.000 ευρώ
- για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας : 120.000 ευρώ
- για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων: 100.000 ευρώ.
 
Ειδικότερα, αναφορικά με την προμήθεια εγγύησης διευκρινίζονται ότι:

- Στην περίπτωση που η προμήθεια της αιτούμενης χρηματοδότησης υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης της χρηματοδότησης (διάρκεια ή ύψος δανείου).
- Η λήψη της ενίσχυσης η οποία σχετίζεται με την προμήθεια εγγύησης δεν είναι υποχρεωτική και άπτεται της ευχέρειας του Δανειζόμενου.
- Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του εγγυημένου δανείου, τη διάρκειά του δανείου, την προαναφερόμενη προμήθεια εγγύησης που ο Δανειζόμενος  όφειλε να καταβάλλει και το ποσό της προμήθειας που εν τέλει κατέβαλλε (εφόσον υφίσταται).
- Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου δεν διαφοροποιείται ούτε το ύψος της ενίσχυσης που ο Δανειζόμενος τυχόν έλαβε ούτε επιστρέφεται τυχόν καταβληθείσα προμήθεια.
- Η προμήθεια, για το ποσό που δεν καλύπτεται  από επιχορήγηση θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Εγγυοδοσίας.
- Ενίσχυση για προμήθεια εγγύησης δεν θα αποδίδεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που αφορούν κάποια από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής.
- Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, ενίσχυση (προμήθεια εγγύησης) χορηγείται εφόσον δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
- Οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων πρέπει να μην καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
 
Διαδικασία υποβολής

- Το αίτημα υποβάλλεται από την επιχείρηση στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία (ποσό, σκοπό χρηματοδότησης, στοιχεία επικοινωνίας, κ.λπ.), και επιλέγει την Τράπεζα με την οποία επιθυμεί να συνεργαστεί. Τέλος με την υποβολή λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

- Ακολούθως η επιχείρηση επισκέπτεται ένα κατάστημα της Τράπεζας που επέλεξε και προσκομίζει το φυσικό φάκελο των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν,  προκειμένου να αξιολογηθεί  το αίτημα της για παροχή χρηματοδότησης από την Τράπεζα και τη λήψη της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
 
Οι 13 συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι:
Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank, Optima Bank, Procredit Bank, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας, Συν. Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Συν. Τράπεζα Χανίων.


Η υποβολή αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr ξεκίνησε στις 3/6/2020.

Για διευκρινίσεις/επίλυση θεμάτων τεχνικής φύσεως της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων καλέστε: 210 7787940 (09:00-17:00)  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Για περισσότερες διευκρινίσεις επί των όρων του Ταμείου Εγγυοδοσίας μπορείτε να απευθύνεστε στο email: [email protected] και στο τηλέφωνο: 210 7450400


etean.com.gr


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Πως μπορώ να υποβάλλω αίτημα στο πρόγραμμα Εγγυοδοσίας;

• Ο αιτών εισέρχεται στ ο: https://www.ependyseis.gr/mis/ (ΠΣΚΕ)

• Επιλογή εγγραφή νέου χρήστη (εφόσον είναι νέος χρήστης)

• Επιλογή επιλέξτε δράση (και επιλέγετε στο κάτω μέρος του υπόψη μενού το Δράσεις μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας) και ακολούθως συμπληρώνετε τα πεδία προσωπικών στοιχείων του χρήστη (όχι τα στοιχεία της επιχείρησης) για να ολοκληρώσετε την εγγραφή νέου χρήστη.

• Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και της πιστοποίησης σας, θα εισέρθετε ξανά στο σύστημα με το username & password που σας έχει αποδοθεί επιλέγοντας: είσοδος στο σύστημα και εν συνεχεία συμπληρώνετε την φόρμα υποβολής του αιτήματος για την υπαγωγή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

• Κάθε αίτημα λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό.

• Σημειώνεται ότι η Τράπεζα που επιλέγει η επιχείρηση στην αίτηση της ενημερώνεται αυτόματα για το αίτημα σας από το σύστημα.

Ακολούθως, θα πρέπει να μεταβείτε σε υποκατάστημα της τράπεζας που επιλέξατε για να ολοκληρώσετε την αίτηση δανείου.

Αντιμετωπίζω τεχνικό πρόβλημα με την πλατφόρμα υποβολής της αίτησης, που μπορώ να απευθυνθώ;

Για τεχνικά θέματα της πλατφόρμας υποβολής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 2107787940

Μπορώ να υποβάλλω αίτηση σε παραπάνω από μια τράπεζα;

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτημάτων σε περισσότερες από μία Τράπεζες, τηρώντας όμως τα όρια χρηματοδότησης του προγράμματος και τα όρια λήψης ενισχύσεων.

Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης από αίτηση που είχα υποβάλει σε άλλο πρόγραμμα. Πως μπορώ να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα Εγγυοδοσίας;

Εφόσον εισέλθετε στο σύστημα με τους κωδικούς σας, στο μενού που εμφανίζεται αριστερά στην οθόνη, επιλέγετε από το '' Δράσεις μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας'' Νέα υποβολή.

Έχω επιλέξει λάθος τράπεζα στην αίτηση μου, πως μπορώ να την ακυρώσω.

Σε περίπτωση λανθασμένης οριστικοποιημένης υποβολής (πχ λάθος Τράπεζα, λάθος Δράση, λάθος ποσό κλπ) δεν ακυρώνεται την αίτηση αλλά υποβάλλετε νέα αίτηση. Αυτή την σωστή αίτηση θα εκτυπώσετε και θα την επισυνάψετε μαζί με τα δικαιολογητικά που θα καταθέσετε στην Τράπεζα που επιλέξατε να αιτηθείτε το δάνειο.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 


Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα;

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν όλες οι ΜΜΕ (μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες οι οποίες:

• την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014)

• κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,

• είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31.12.2019,

• επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/2017 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,

επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ και

• εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών)

Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται της υποβολής αιτήματος;

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

• Στη παραγωγή και εμπορία όπλων

• Στα τυχερά παίγνια (Καζίνο)

Στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα

• Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο

• Στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

Επιλέξιμα Δάνεια

Δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

I. Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν μετά την σύναψη Επιχειρησιακής Συμφωνία με την τράπεζα και με ημερομηνία χορήγησης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.

II. Σκοπός χορήγησης: Κεφάλαια Κίνησης.

III. Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

IV. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.

V. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Προς επιβεβαίωση τούτου, προβλέπονται σχετικές πρόνοιες στην οικεία Δανειακή Σύμβαση.


Ποιο είναι το ανώτατο ποσό δανείου που μπορεί να αιτηθεί μια επιχείρηση;

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

I. το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ' εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ή

II. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

III. μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων I και II για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση.

Υπάρχει κατώτατο όριο στο αιτούμενο ποσό δανείου;

Δεν υπάρχει κατώτατο όριο.

Ελεύθεροι επαγγελματίες / αυτοαπασχολούμενοι είναι επιλέξιμοι;

Είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση.

Ποιο είναι το επιτόκιο του δανείου;

Το επιτόκιο των Δανείων επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό μετακύλησης του οφέλους της εγγύησης προς τον Τελικό Αποδέκτη. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

Υπάρχουν άλλα έξοδα για την υποβάλλουσα επιχείρηση όπως έξοδα φακέλου;

Το ποσό των πάγιων εξόδων φακέλου επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μετακύλιση του οφέλους της εγγύησης προς τον Τελικό Αποδέκτη.


Περίοδος χορήγησης και ισχύος εγγύησης

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα Δάνεια που θα συναφθούν μετά την σύναψη της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την τράπεζα και που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται, ο χρόνος εκταμίευσης των Δανείων αυτών. Η εγγύηση καλύπτει το Δάνειο καθ' όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του Δανείου.

Η εγγύηση θα έχει πενταετή διάρκεια. Το αίτημα κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και την 31.12.2026, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι την 31.12.2025.

Πότε αρχίζει η έναρξη ισχύος εγγύησης;

Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου.

Ποια η τελική ημερομηνία λήξης εγγύησης;

Η Εγγύηση ανά Δάνειο θα παύσει να ισχύει στην προγενέστερη των παρακάτω ημερομηνιών: (Ι) την 31.12.2025 ή

(ΙΙ) την ημερομηνία (αν υπάρξει) ανάλωσης του Ανώτατου Ποσού Εγγύησης και κατά την οποία η ΕΑΤ δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Εγγυοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να κατατεθεί αίτημα κατάπτωσης της Εγγύησης μετά τις 31.12.2026.

Δύναται η τράπεζα να ζητήσει πρόσθετες εξασφαλίσεις πέραν της εγγυοδοσίας της ΕΑΤ;

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα Δάνεια είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις), έως του 40% του δανείου.

Μπορεί μια υπαχθείσα στο πρόγραμμα επιχείρηση να προβεί σε πρόωρη εξόφληση του δανείου;

Ο Δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση

Κρατικές ενισχύσεις/de minimis

Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτει το Ταμείο Εγγυοδοσίας είναι το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως

εκάστοτε ισχύει με έμφαση στα τμήματα 3.1. και 3.2 αυτού. Για τον σκοπό ελέγχου της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του παραπάνω καθεστώτος και πριν από την ένταξη στο Χαρτοφυλάκιο θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

i. Η τράπεζα υπολογίζει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του εγγυημένου δανείου,

ii. Η τράπεζα ελέγχει σε πρώτο στάδιο εάν το συνολικό σωρευτικό ΑΙΕ του Τελικού Αποδέκτη δεν είναι υψηλότερο από το σχετικό όριο που ορίζεται στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (παρ. 22 α) και 23 α αντίστοιχα, μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του Τελικού Αποδέκτη,

iii. Η τράπεζα αποτυπώνει το ΑΙΕ του εγγυημένου δανείου στα πληροφοριακά στοιχεία που αποστέλλει στην ΕΑΤ πριν την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο,

iv. η ΕΑΤ προωθεί το ποσό του ΑΙΕ του συγκεκριμένου δανείου μέσω διεπαφής προς το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ), προκειμένου να επιβεβαιωθεί από αυτό, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του κατά τον χρόνο ελέγχου, η τήρηση του ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης,

v. η ΕΑΤ θα μεταφέρει το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης του ΠΣΣΚΕ στην τράπεζα προκειμένου να προβεί στην ένταξη του δανείου στο εγγυημένο Χαρτοφυλάκιο.

Ο υπολογισμός του ΑΙΕ θα πραγματοποιηθεί από την τράπεζα σύμφωνα με μεθοδολογία και τύπο υπολογισμού που θα παρασχεθεί από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), έχοντας και την σύμφωνη γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου.


Μία επιχείρηση έχει δύο κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ): έναν επιλέξιμο και έναν μη επιλέξιμο από το πρόγραμμα. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και με ποιους όρους θα χρηματοδοτηθεί (ύψος δανείου);

Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση και να χρηματοδοτηθεί, λόγω του ότι έχει έστω κι έναν επιλέξιμο ΚΑΔ. Το ύψος του δανείου ωστόσο θα υπολογισθεί βάσει των εσόδων του επιλέξιμου ΚΑΔ. (εφόσον βάσει των όρων επιλεγεί ως όριο το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019).

Είναι επιλέξιμη επιχείρηση- δικαιοδόχος (franchisee), στην οποία ο δικαιοπάροχος (franchisor) δεν συμμετέχει με κεφάλαια/δικαίωμα ψήφου σε αυτή και δεν τεκμαίρεται κυρίαρχη επιρροή;

Ναι είναι επιλέξιμη η επιχείρηση franchisee.

Οι κατά επάγγελμα αγρότες ή κτηνοτρόφοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα;

Οι αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες είναι επιλέξιμες.

Υπάρχει υποχρέωση από την εμπλεκόμενη τράπεζα να αιτιολογήσει τους λόγους απόρριψης;

Η τράπεζα οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους απόρριψης αιτήματος.Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19

Παράρτημα Ι Πρόσκληση Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19

Παράρτημα ΙΙ Πρόσκληση Ταμείο Εγγυοδοσία Επιχειρήσεων COVID 19
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης