Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 133225 1.1.2004 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Προγράμματα 2005

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 133225 1.1.2004
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Προγράμματα 2005


ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 133225 1.1.2004 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφά

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΥΑ 133225/2004 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Προγράμματα 2005" (ΦΕΚ 1919/Β/2004)


Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα".
2) Το άρθρο 13 του ν. 1568/85 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων" (177/Α).
3) Τα άρθρα 6 και 4 (παράγραφος 2 εδάφια β και γ) του π.δ. 17/96 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" (11/Α).
4) Το άρθρο 9 (παράγραφοι 5, 6 και 9) του ν. 3144/2003 "Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις" (111/Α).
5) Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Πρακτικό 13/13-12-2004).
6) Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ 80015/22-4-2004 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας" (598/Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ 80045/23-8-2004 (1293/Β).
7) Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός, για το έτος 2005, των όρων και προϋποθέσεων για την εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης:
α. εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 9 (παράγραφοι 5 εδάφιο β και 6) του ν. 3144/2003.
β. εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα και οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β ή Γ και οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 5 (παράγραφος 1 εδάφιο δ και 2) του ν. 1568/85.

Αρθρο 2
Φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων
Οι φορείς που επιτρέπεται να εκτελούν τα προγράμματα επιμόρφωσης του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 13 του ν. 1568/85 και 6 του π.δ. 17/96, είναι τα αρμόδια Υπουργεία, εκπαιδευτικοί ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί και τα διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης.

Αρθρο 3
Χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων
1. Τα επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να εκτελούνται:
α. Σε πιστοποιημένες από το ΕΚΕΠΙΣ δομές .
β. Σε αίθουσες συγκεντρώσεων ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, επιμελητηρίων ή άλλων ΝΠΔΔ ή σε σχολικές αίθουσες που διαθέτουν τον εξοπλισμό της παραγράφου 3 (περίπτωση ε) του παρόντος άρθρου.
γ. Σε κάθε άλλο χώρο εφόσον πρώτα εξασφαλιστεί ότι πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου με επί τόπου αυτοψία των τεχνικών επιθεωρητών εργασίας κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα προς την τοπική υπηρεσία τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας.
Μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να γίνονται δεκτές μόνο μετά από γνώμη του ΣΥΑΕ.
2. α. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων και εφόσον η χωρητικότητα της αίθουσας επαρκεί δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 25.
β. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.
γ. Για κάθε εκπαιδευόμενο θα εξασφαλίζεται ο κατάλληλος εξοπλισμός (καρέκλα-τραπέζι).
3. Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων επιμόρφωσης.
α. Αίθουσες διδασκαλίας
α1. Το καθαρό εμβαδόν δαπέδου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 22 τ.μ.
α2. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.
α3. Οι αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό και επαρκή αερισμό μέσω εύχρηστων φεγγιτών ή ηλεκτρικών εξαεριστήρων ή κεντρικού συστήματος αερισμού (ανανέωσης του αέρα).
α4. Πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλο και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό.
α5. Οι πόρτες των αιθουσών πρέπει να έχουν καθαρό ελεύθερο άνοιγμα τουλάχιστον 0.90 μ. και ύψος τουλάχιστον 2.20 μ.
α6. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για αίθουσες διδασκαλίας υπόγειοι χώροι.
α7. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των αιθουσών δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.40 μ. και 2.20 μ. για οικοδομές που έχουν διαμορφωθεί πριν από τις 30- 9-55.
β. Χώροι διαλειμμάτων
β1. Κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι και επαρκείς χώροι διαλειμμάτων.
β2. Οι χώροι διαλειμμάτων πρέπει να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμοι από τις αίθουσες διδασκαλίας
β3. Η ελάχιστη επιφάνεια του χώρου διαλειμμάτων πρέπει να είναι 0.8 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.
β4. Ως χώροι διαλειμμάτων συνυπολογίζονται οι χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι εφόσον έχουν πλάτος τουλάχιστον 1.30 μ, στεγασμένοι ελεύθεροι χώροι (υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι), οι προθάλαμοι και ασκεπείς χώροι αποκλειστικής χρήσης του φορέα επιμόρφωσης
γ. Χώροι υγιεινής- Πρώτες βοήθειες
Κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους διαλειμμάτων πρέπει να υπάρχουν:
γ1. Τουλάχιστον μία (1) τουαλέτα ανδρών και μία (1) τουαλέτα γυναικών.
γ2. Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών.
δ. Σήμανση
Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση των αιθουσών διδασκαλίας, των W.C., των χώρων διαλειμμάτων, των εξόδων κινδύνου κλπ. και σχεδιαγράμματα διαφυγής σε εμφανή σημεία.
ε. Εξοπλισμός
Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισμό:
ε1. Τραπέζια - καθίσματα ανά αίθουσα, αναλόγου αριθμού με τη δυναμικότητα της αίθουσας και ανάλογων προδιαγραφών με αυτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
ε2. Διαφανοσκόπειο (overhead projector) ή μηχανή προβολής slides ή άλλη ισοδύναμη δυνατότητα
ε3. Οθόνη προβολής
ε4. Πίνακα
στ. Εγκατάσταση θέρμανσης
Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι χώροι διαλειμμάτων και υγιεινής πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση θέρμανσης.

Αρθρο 4
Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμμάτων-Ομάδες εκπαιδευμένων

1. Η επιμόρφωση της παρούσας απόφασης θα εκτελείται κατά ομάδες ομοειδών επιχειρήσεων ως εξής:
Ομάδα Ι: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων
Ομάδα ΙI: Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων
Ομάδα ΙII: Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών
Ομάδα ΙV: Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο
Ομάδα V: Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο.
Ομάδα VΙ: Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών, και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα.
Ομάδα VΙI: Οικοδομικά και άλλα παρόμοια τεχνικά επαγγέλματα
Ομάδα VΙII: Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν κατατάσσονται στις προηγούμενες ομάδες.
2. Το ελάχιστο θεματολόγιο επιμόρφωσης των ομάδων I, II, III, IV, V, VI και VIII ορίζεται ως εξής:

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΩΡΕΣ 1 Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας 3 Γενικές αρχές του εθνικού μας δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
??Αρχή της ευθύνης του εργοδότη,
??Υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζομένων, του κράτους
??Η συμμετοχή των εργαζομένων
??Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
??Κυρώσεις 2 Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετημάτων και των κοινοτικών οδηγιών για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 2 3 Τεχνικός ασφάλειας
??Καθήκοντα και υποχρεώσεις
??Οργάνωση υπηρεσίας
??Διαδικασίες επιθεώρησης
??Λίστες ελέγχου 2 4 Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου- Παραδείγματα 3 5 Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων- Παραδείγματα 2 6 Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας 3 Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού 7 Φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, θερμοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας 2 8 Θόρυβος- Δονήσεις 3 Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα 9 Σήμανση χώρων εργασίας 2 Πυροπροστασία 10 Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
??Σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατμοί, μέταλλα
??Μέτρα προφύλαξης
??Όρια επαγγελματικής έκθεσης 3 11 Κίνδυνοι από τα μηχανήματα
??Γενικές αρχές ασφάλειας
??Συντήρηση, επισκευές
??Εργαλεία χειρός και Φορητά εργαλεία 2 12 ??Μηχανές κατεργασίας μετάλλων
??Ξυλουργικά μηχανήματα 3 13 Εργασίες κοπής και συγκόλλησης μετάλλων 3 Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές
Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 14 Μέσα ατομικής προστασίας 2 Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
Κλείσιμο σεμιναρίου ΣΥΝΟΛΟ 35
3. Το ελάχιστο θεματολόγιο επιμόρφωσης αυτός ομάδας VII ορίζεται ως εξής:

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΩΡΕΣ 1 Εισαγωγή στην ασφάλεια αυτός εργασίας 3 Γενικές αρχές του εθνικού αυτός δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
??Αρχή αυτός ευθύνης του εργοδότη,
??Υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζομένων, του κράτους
??Η συμμετοχή των εργαζομένων
??Επίβλεψη αυτός υγείας των εργαζομένων
??Κυρώσεις 2 Τεχνικός ασφάλειας
??Καθήκοντα και υποχρεώσεις
??Οργάνωση υπηρεσίας
??Διαδικασίες επιθεώρησης
??Λίστες ελέγχου 2 3 Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου- Παραδείγματα 3 Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων- Παραδείγματα 4 Νομοθετικό πλαίσιο για αυτός οικοδομές και τεχνικά έργα 2 5 Υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων του έργου (κύριος του έργου, γενικοί εργολάβοι, υπεργολάβοι, μελετητές, επιβλέποντες, συντονιστές κλπ) 3 Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας- Φάκελος και Σχέδιο ασφάλειας και υγείας- Εκ των προτέρων γνωστοποίηση 6 Σκαλωσιές, Φορητές Κλίμακες 2 7 Προστασία από πτώσεις (εργασίες σε στέγες, φωταγωγοί, ανοίγματα δαπέδων, φρεάτια, τάφροι, δεξαμενές, κλίμακες, κλιμακοστάσια, υπερυψωμένα δάπεδα κλπ) 2 8 Εκσκαφές- Κατεδαφίσεις- Διακίνηση υλικών- Χώροι και εγκαταστάσεις επικίνδυνοι εκρήξεων- Χρήση εκρηκτικών υλών- Πυροπροστασία 3 Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα 9 Θόρυβος- Δονήσεις 2 10 Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
--Σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατμοί, μέταλλα
--Μέτρα προφύλαξης
--Όρια επαγγελματικής έκθεσης 3 11 Κίνδυνοι από τα μηχανήματα
--Γενικές αρχές ασφάλειας
--Συντήρηση, επισκευές
--Μηχανές κατεργασίας μετάλλων
--Ξυλουργικά μηχανήματα
--Εργαλεία χειρός και Φορητά εργαλεία 3 12 Κίνδυνοι από τα μηχανήματα
--Ανυψωτικά μηχανήματα
--Οχήματα
--Χωματουργικά μηχανήματα
--Μηχανήματα διακίνησης υλικών 2 13 Εργασίες κοπής και συγκόλλησης μετάλλων 3 Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 14 Μέσα ατομικής προστασίας 2 Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
Κλείσιμο σεμιναρίου ΣΥΝΟΛΟ 35
4. Ο αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά ημέρα ορίζεται στις 5 ώρες.
5. Ο μέγιστος αριθμός ωρών επιμόρφωσης ημερησίως για κάθε εκπαιδευτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5. Στις ώρες αυτές συνυπολογίζονται και οι ώρες αναπλήρωσης.
6. Ο αριθμός ωρών του ίδιου εκπαιδευτή στην ίδια ομάδα εκπαιδευομένων την ίδια ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ώρες. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την περίπτωση των νησιών. Στις ώρες αυτές δεν συνυπολογίζονται οι ώρες αναπλήρωσης.
7. Σε πόλεις με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων εφόσον δεν είναι δυνατό να συγκροτηθούν τμήματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων αντίστοιχα των ομάδων Ι έως και VI οι εργοδότες των εν λόγω ομάδων μπορούν να εντάσσονται στην ομάδα VIΙΙ. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται για ολόκληρο το νομό Αττικής και ολόκληρο το νομό Θεσσαλονίκης.
8. Η ανάλυση του κάθε θέματος του θεματολογίου θα προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα προβλήματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της κάθε ομάδας εκπαιδευομένων.

Αρθρο 5
Προσόντα εκπαιδευτών

1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας:
α. τουλάχιστον 2 ετών μερικής απασχόλησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 600 ώρες συνολικής απασχόλησης ή
β. τουλάχιστον 1800 ωρών.
Οι ανωτέρω ελάχιστες ώρες μειώνονται κατά το ήμισυ εάν οι εκπαιδευτές διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα αντικείμενα της ασφάλειας εργασίας ή της εργονομίας.
Για την προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας που ασκήθηκε ως εργοδότης δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστημών:
α. που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 60 ωρών σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1568/85 και το άρθρο 6 του π.δ. 17/96 ή έχουν παρακολουθήσει άλλο ισοδύναμο πρόγραμμα στο εξωτερικό.
β. που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων τουλάχιστον 60 ωρών που εκτελέσθηκε μέχρι 31-12-2002 από:
-το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) ή
-ΑΕΙ και ΤΕΙ ή
-Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.
Για την παρακολούθηση εγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης σύμφωνα με το εδάφιο (α) απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού επιμόρφωσης. Στην περίπτωση παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης στο εξωτερικό απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού επιμόρφωσης και στοιχεία του προγράμματος.
Για την παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης σύμφωνα με το εδάφιο (β) απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού επιμόρφωσης και το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.
3. Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.
Για την εκπαιδευτική εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ απαιτείται βεβαίωση εκπαιδευτικής εμπειρίας στον τομέα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων από το αντίστοιχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
4. Οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας και οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Τεχνολογικών ή Θετικών Επιστημών που αποδεδειγμένα ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Αρθρο 6
Περιεχόμενο αιτήσεων- Διαδικασία έγκρισης -Λοιπές προϋποθέσεις

1. Πριν την υποβολή των αιτήσεων για έγκριση των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι εκπαιδευόμενοι, η αίθουσα επιμόρφωσης και οι εκπαιδευτές.
2. α. Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας του Υπουργείου Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στη διεύθυνση Πειραιώς 40, 10182 Αθήνα.
β. Οι φορείς που κατά τα έτη 2003 και 2004 δεν είχαν διενεργήσει προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών Γ΄ ή Β΄ κατηγορίας ή εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν είχαν εγκριθεί για συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα το 2003 και 2004, πρέπει πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας αίτηση με την οποία να γνωρίζουν την πρόθεση τους να διενεργήσουν τέτοια προγράμματα επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά για τον φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων (π.χ. ΚΕΚ, Επιμελητήριο κλπ.) καθώς και για τους εκπαιδευτές. Μετά τη σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συνθηκών Εργασίας ότι οι φορείς και οι εκπαιδευόμενοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, οι εν λόγω φορείς θα μπορούν να προβούν στην υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης. Όλες οι σχετικές για τα παραπάνω λεπτομέρειες θα καθοριστούν με την ερμηνευτική εγκύκλιο που ορίζεται με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου
3. Στην αίτηση που θα υποβάλλεται για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος θα πρέπει να αναφέρονται:
--Η επωνυμία του φορέα που υποβάλλει την αίτηση, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, αρμόδιος προγράμματος.
--Η ακριβής διεύθυνση του χώρου επιμόρφωσης.
--Το εμβαδόν του χώρου επιμόρφωσης
--Οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής του προγράμματος,
--Οι εκπαιδευτές
--Οι εκπαιδευόμενοι.
--Η οικονομική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.
Κάθε εργοδότης που ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί ο ίδιος ή εργαζόμενος της επιχείρησής του θα υποβάλλει σχετική αίτηση στον φορέα εκτέλεσης του προγράμματος στην οποία μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται αναλυτικά η δραστηριότητα της επιχείρησης του. Με την αίτηση θα υποβάλλεται κατά περίπτωση το αντίγραφο του πτυχίου του ενδιαφερομένου για επιμόρφωση ή η άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη ή βεβαίωση από δημόσια ή άλλη αρχή με την οποία θα βεβαιώνεται ο χρόνος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας για την οποία ο ίδιος ο εργοδότης θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας.
Η αίτηση για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος θα συνοδεύεται και από τις παραπάνω αιτήσεις, απαραίτητα πλήρως συμπληρωμένες, πτυχία ή βεβαιώσεις των ενδιαφερομένων για επιμόρφωση εργοδοτών.
4. Η κάθε αίτηση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος θα αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα έχει ξεχωριστό αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα που υποβάλλει την αίτηση και θα συνοδεύεται και από τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εργοδοτών, τα πτυχία, τις άδειες άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και τις βεβαιώσεις άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας.
5. Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα (40 τουλάχιστον ημέρες) πριν την έναρξη του προγράμματος για να υπάρχει το χρονικό περιθώριο γνωμοδότησης από το ΣΥΑΕ και έκδοσης της υπουργικής απόφασης. Ειδικά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 40 ημερών μπορεί μα μειωθεί σε 25 ημέρες για τα προγράμματα που θα υποβληθούν από τους φορείς από 3-1-2005 έως και 21-1-2005. Για τα προγράμματα που θα υποβληθούν μετά την 24-1-2005 ισχύει κανονικά το χρονικό διάστημα των 40 ημερών
Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα αφορούν χρονικό ορίζοντα 3 μηνών (90 ημερολογιακών ημερών) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων καμία περαιτέρω αλλαγή ή προσθήκη δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός της δυνατότητας που παρέχεται με την παράγραφο 13 του ιδίου άρθρου.
6. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από διαπιστευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης θα υποβάλλεται και το σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσης.
7. Στην περίπτωση που ο χώρος επιμόρφωσης είναι αίθουσα συγκέντρωσης ξενοδοχείου, επιμελητηρίου ή άλλων ΝΠΔΔ, συνεδριακού κέντρου ή σχολική αίθουσα θα υποβάλλεται:
α. υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της §3, ε του άρθρου 3 και θα αναφέρεται και το εμβαδόν της αίθουσας.
β. το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας με αναγραφή του εμβαδού της από τον κάτοχο της αίθουσας.
8. Στην περίπτωση που προτείνεται αίθουσα εκτός των αιθουσών των ΚΕΚ και των αιθουσών συγκεντρώσεων ξενοδοχείων, επιμελητηρίων ή άλλων ΝΠΔΔ, συνεδριακών κέντρων ή σχολικών αιθουσών θα υποβάλλεται:
α. βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΣΕΠΕ ότι η αίθουσα πληροί τις προδιαγραφές της §3 του άρθρου 3 και στην οποία αναγράφεται η επιφάνεια της αίθουσας σε τετραγωνικά μέτρα.
β. το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας από τον κάτοχο της αίθουσας.
γ. υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της §3, ε του άρθρου 3.
9. α. Εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
β. Εκπαιδευτές τεχνικοί ασφάλειας δεν πρέπει να έχουν ταυτόχρονα υποχρέωση για άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας.
γ. Για τους εκπαιδευτές που δεν συμμετείχαν σε σχετικά προγράμματα κατά τα έτη 2003 και 2004, πρίν την έναρξη των προγραμμάτων, μέσω του φορέα υλοποίησης, υποβάλλονται:
*?Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει τυποποιημένου εντύπου
*?Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων
*?Τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και άλλα απαιτούμενα παραστατικά.
δ. Οι τακτικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν:
*?Την σχέση εργασία τους και συγκεκριμένα εάν είναι ή δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
*?Ότι δεν ασχολούνται ως εκπαιδευτές στα προγράμματα αυτά συνολικά πέραν των 5 ωρών ημερησίως και στην ίδια ομάδα εκπαιδευομένων πέραν των 3 ωρών ημερησίως.
*?Ότι για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα και ότι δεν έχουν υποχρέωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας.
ε. Οι αναπληρωματικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους ως εκπαιδευτές στα προγράμματα για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα και με τους ίδιους όρους των τακτικών εκπαιδευτών.
στ. Στην περίπτωση που εκπαιδευτές είναι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποβάλλεται παράλληλα και η προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
10. Για κάθε ενότητα του περιεχομένου του προγράμματος θα ορίζεται ένας εκπαιδευτής με ένα μόνο αναπληρωματικό του.
11. Δεν επιτρέπονται αλλαγές στο ελάχιστο θεματολόγιο του προγράμματος. Επιτρέπονται μόνο προσθήκες και αύξηση των ωρών επιμόρφωσης.
12. Η Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας θα ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, θα αξιολογεί τα συνημμένα δικαιολογητικά και θα εισηγείται στο ΣΥΑΕ την έγκριση ή την απόρριψη του προγράμματος. Μετά τη γνωμοδότηση του ΣΥΑΕ θα εκδίδεται υπουργική απόφαση την οποία οι φορείς που υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις θα παραλαμβάνουν από τη Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας ή με άλλο νόμιμο τρόπο που θα καθορισθεί στην ερμηνευτική εγκύκλιο.
Αντίγραφο της απόφασης αυτής με όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο των προγραμμάτων κατατίθεται από τους φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όπως αυτές θα προσδιοριστούν με τη σχετική εγκύκλιο.
13. Αντικατάσταση των εγκριθέντων εκπαιδευομένων μέχρι τον αριθμό 10 θα επιτρέπεται μέχρι 25 ημέρες μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης και οπωσδήποτε πριν την τελική έγκριση του προγράμματος συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Διεύθυνση Συνθηκών), και θα συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο της αρχικής αίτησης.
Οι παραπάνω αλλαγές γνωστοποιούνται στην υπηρεσία με μία και μοναδική αίτηση.
Ο αριθμός των εκπαιδευομένων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό εκπαιδευομένων της αρχικής αίτησης του προγράμματος
14. Με ευθύνη του φορέα υλοποίησης στα προγράμματα συμμετέχουν μόνον:
α. εργοδότες που η επιχείρησή τους ανήκει στην Β κατηγορία και εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 (παράγραφοι 5 εδάφιο β και 6) του ν. 3144/2003.
β. εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα και οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β ή Γ και οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 5 (παράγραφος 1 εδάφιο δ και 2) του ν. 1568/85.
Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται επίσης για τον έλεγχο των στοιχείων των παρευρισκομένων στην αίθουσα επιμόρφωσης με εκείνα που δηλώθηκαν στην αίτηση.
15. Τα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) θα δίνονται σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης μετά την υποβολή της κατάστασης των τελικώς εκπαιδευθέντων και των πρωτοτύπων παρουσιολογίων
16. Προγράμματα που εκτελούνται χωρίς έγκριση θεωρούνται άκυρα οι δε φορείς που τα εκτέλεσαν αποκλείονται εφεξής από τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα.
17. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός 10 ημερών θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σε γραπτή μορφή τα πρωτότυπα παρουσιολόγια και σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή ο κατάλογος των τελικώς εκπαιδευθέντων.
Μετά την υποβολή αυτή θα δίνονται σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης οι σχετικές κατά περίπτωση βεβαιώσεις επιμόρφωσης σύμφωνα με τα υποδείγματα των ΕΝΤΥΠΩΝ της εγκυκλίου.
18. Οι σχετικές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των αιτήσεων, η διαδικασία έγκρισης και οι λοιπές προϋποθέσεις, τα βιογραφικά των εκπαιδευτών, το θεματολόγιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η χορήγηση πιστοποιητικών επιμόρφωσης, ο κατάλογος των εκπαιδευθέντων, τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατίθενται στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και απαιτούνται για τον έλεγχο των προγραμμάτων κλπ. θα προσδιορισθούν με σχετική εγκύκλιο.
19. Η βεβαίωση επιμόρφωσης για τα προγράμματα των ομάδων I, II, III, IV, V, VI και VIII δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις της ομάδας VII ούτε και το αντίστροφο.
20. Στους συμμετέχοντες με ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του προγράμματος θα δίνονται αντίγραφα των εισηγήσεων ή άλλο ισοδύναμο έντυπο υλικό.
21. O χρόνος αποχής των εργαζομένων από την εργασία για τη παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας και για την αμοιβή τους και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με την κανονική ετήσια άδειά τους. Οι δαπάνες παρακολούθησης των προγραμμάτων δεν βαρύνουν σε καμία περίπτωση τους εργαζόμενους.
22. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 21-12-2005.
23. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή προγραμμάτων από 25-4-2005 έως και 2-5-2005.
24. Δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων κατά το χρονικό διάστημα 25-7-2005 έως και 12-8-2005.
25. Αιτήσεις για έγκριση προγραμμάτων για το 2005 θα γίνονται δεκτές μετά την έκδοση της σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου και όχι πριν την 3-1-2005.

Αρθρο 7
Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων-Κυρώσεις

1. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων θα διενεργείται από υπαλλήλους του ΣΕΠΕ και των άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
2. Εάν από τους ελέγχους που θα διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων τότε οι φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα. Οι τυχόν διαπιστούμενες παραβάσεις θα αναγράφονται στο παρουσιολόγιο και θα ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας.
Ως τέτοιες παραβάσεις επίσης ενδεικτικά αναφέρονται:
*?η μη έγκαιρη κοινοποίηση ματαίωσης διεξαγωγής του προγράμματος στις αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας και ΣΕΠΕ),
*?η υποβολή δηλώσεων , εντύπου ή δισκέτας με αναληθή ή παραπλανητικά στοιχεία,
*?η μη τήρηση των προβλέψεων της παραγράφου 14 του άρθρου 6,
*?όταν οι χώροι επιμόρφωσης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.
3. Φορείς που χρησιμοποιούν ως μέσο προσέλκυσης των εργοδοτών και των εργαζομένων για επιμόρφωση σε προγράμματά τους ισχυρισμούς, ότι εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να επιμορφωθούν ή ότι στην περίπτωση μη επιμόρφωσής τους το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόμοιους "παραπλανητικούς" ισχυρισμούς θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα.
4. Όσοι εκπαιδευτές καταθέτουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο θα αποκλείονται εφεξής από τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα."
5. Φορείς που εκτέλεσαν προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων κατά τα έτη 2001, 2002, 2003 και 2004 και δεν υπέβαλαν τους καταλόγους των εκπαιδευθέντων (σε γραπτή ή/και ηλεκτρονική μορφή) θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα.
6. Οι αιτήσεις του άρθρου 6 της παραγράφου 2 περίπτωση β της παρούσας Απόφασης, μπορούν να υποβάλλονται αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης