Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Π. Δ11/οικ.: 20799/711/29.5.2020 Επαναλειτουργία Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα και εν γένει των Βρεφικών-Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων που λειτουργούν βάσει της αριθμ.Δ22/οικ.11828/293/2017 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β')

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Γ.Π. Δ11/οικ.: 20799/711/29.5.2020
Επαναλειτουργία Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα και εν γένει των Βρεφικών-Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων που λειτουργούν βάσει της αριθμ.Δ22/οικ.11828/293/2017 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β')

Αθήνα, 29.5.2020
Αριθμ. πρ.: Γ.Π. Δ11/οικ.: 20799/711

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Διεύθυνση: Σολωμού 60
Ταχ. Κώδικας: 104 32
Πληροφορίες: Στ. Ρουσσοπούλου
Σ. Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 210 5281193-2105281195
Fax: 210-5281257
E-Mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Επαναλειτουργία Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα και εν γένει των Βρεφικών-Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων που λειτουργούν βάσει της αριθμ.Δ22/οικ.11828/293/2017 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β')».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» ( Α'/90).

2. Τις διατάξεις της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5-5-2020 «Παράταση ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10-4-2020 (Β'/1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31-05-2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (ΦΕΚ 1699/Β')

3. Την από 25/05/20 Εισήγηση κατά την 63η Συνεδρίαση, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Η παρούσα εγκύκλιος αποβλέπει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του άλλου προσωπικού των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών της χώρας (και μέσω αυτών και των παιδιών), σχετικά με τη λοίμωξη από τον ιο COVID- 19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη από COV!D-19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ως ακολούθως:

Α. Βασικές αρχές για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και την ασφαλή λειτουργία παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

1) Σε κάθε μονάδα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε τα άτομα του προσωπικού που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου να αναλαμβάνουν εργασίες που έχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο έκθεσης ή δεν απαιτούν προσέλευση στη μονάδα (κατάλογος ομάδων αυξημένου κινδύνου: Υπουργείο Εσωτερικών, εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-05-2020)

2) Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προσέρχονται στον παιδικό ή τον βρεφικό / βρεφονηπιακό σταθμό, παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή συγκατοικούν με άτομο που ανήκει σε αυτές.

3) Είναι σημαντικό να γίνεται συστηματική εκπαίδευση των παιδιών με επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης για την εξοικείωση των μικρών παιδιών, με τρόπο κατάλληλο για την κάθε ηλικία.

B. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του ιού στο χώρο του παιδικού, βρεφικού και βρεφονηπιακού σταθμού. Προσέλευση- Μεταφορά

1) Αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ παιδιών- γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από την μονάδα. Εφαρμογή πρακτικών μέτρων για τήρηση αποστάσεων (π.χ. γραμμές στο δάπεδο). Εφόσον είναι εφικτό, προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των παιδιών με εύρος που θα έχει προκαθοριστεί σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες.

2) Είσοδος στο χώρο μόνο των παιδιών και του απαραίτητου προσωπικού. Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πριν την είσοδο στο χώρο του παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού και θα οδηγούνται στην αίθουσα.

3) Όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, απαγορεύεται να προσέρχονται στον παιδικό, βρεφικό ή τον βρεφονηπιακό σταθμό. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η επικοινωνία από την οικογένεια ή το μέλος του προσωπικού με ιατρό και εξατομικευμένη αξιολόγηση σχετικά με την ένδειξη εργαστηριακού ελέγχου για την ανίχνευση του ιού.

4) Σύσταση προς τους γονείς για θερμομέτρηση και έλεγχο για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων των παιδιών, πριν την αναχώρηση τους από το σπίτι.

5) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων για τη συμμόρφωση στη δέσμευση αυτή και τον εκ των προτέρων εναλλακτικό προγραμματισμό.
Επίσης, προτείνεται να διατυπωθεί πρόβλεψη για τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού σε περιπτώσεις απουσίας του προσωπικού λόγω ασθένειας

6) Το προσωπικό που υποδέχεται τα παιδιά, πριν την είσοδό τους στο χώρο υποβάλλει ερωτήσεις για να επιβεβαιώσει την απουσία πυρετού ή/και άλλων συμπτωμάτων και εκτιμά αδρά την υγεία των προσερχόμενων παιδιών, και σε περίπτωση υποψίας προβλήματος συζητά το θέμα με γονέα/κηδεμόνα

7) Γονείς/κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό δε θα επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί λοίμωξη τους από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο του παιδικού σταθμού και να ακολουθούν τις οδηγίες για κατ' οίκον απομόνωση του οικογενειακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

8) Κάθε άτομο (παιδί ή μέλος του προσωπικού) που έχει έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται, στον παιδικό, βρεφικό ή βρεφονηπιακό σταθμό για 10 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με τον ασθενή και στο διάστημα αυτό θα παρακολουθείται στενά η υγεία του για το ενδεχόμενο εμφάνισης συμπτωμάτων.

9) Κάθε μονάδα πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε παιδιά ή/και μέλη του προσωπικού και να παρακολουθεί την πορεία τους.

10) Οι μονάδες δύναται να προβαίνουν σε ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με αναλυτικές οδηγίες.

11) Ως προς τις μετακινήσεις των παιδιών συστήνεται η μεταφορά τους με ιδιωτικό όχημα, όπου είναι εφικτό, ενώ για τις περιπτώσεις χρήσης λεωφορείων ή βαν ισχύει ότι και για τα σχολικά λεωφορεία (διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7 της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.5.2020 ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19», ΦΕΚ 1780/Β'). Επίσης, παρέχονται οδηγίες στους οδηγούς των λεωφορείων/βαν με τα οποία μεταφέρονται οι ωφελούμενοι.

12) Χρήση μάσκας (στους συνοδούς και οδηγούς) και αντισηπτικών διαλυμάτων πριν την είσοδο και κατά την έξοδο από τα λεωφορεία/βαν των δομών.

13) Εφαρμογή ελαστικού ωραρίου προσέλευσης παιδιών.

14) Οι επισκέψεις άλλων προσώπων στις δομές απαγορεύονται μέχρι νεωτέρας.

Γ. Μέτρα κοινωνικής απόστασης και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των παιδιών, του προσωπικού και των γονέων/κηδεμόνων - Οργάνωση του προγράμματος

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) αποτελεί κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης των παιδιών, το προσωπικό καλείται να δείξει ευελιξία ως προς τους χώρους υλοποίησής του (εσωτερικούς και εξωτερικούς), εκμεταλλευόμενο στο μέγιστο δυνατό τους ως άνω χώρους, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των παιδιών και να περιοριστεί η αλληλεπίδρασή τους. Ως εκ τούτου συστήνονται τα κάτωθι :

1) Διαχωρισμός τους σε μικρές ομάδες που αποτελούνται σταθερά από τα ίδια παιδιά και δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους, ως κύριο μέτρο κοινωνικής απόστασης. Ο ακριβής τρόπος εφαρμογής αυτού του μέτρου εξαρτάται από τις συνθήκες του κάθε επιμέρους χώρου.

2) Επιμερισμός των φιλοξενούμενων παιδιών σε μικρότερες ομάδες με ανώτατο αριθμό τα 15 παιδιά ανά ομάδα/αίθουσα ή και ακόμη πιο μικρές, εάν είναι δυνατόν.

3) Συστήνεται οι δραστηριότητες των τμημάτων να πραγματοποιούνται σε μία συγκεκριμένη αίθουσα για κάθε ομάδα παιδιών και με το ίδιο προσωπικό.

4) Θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάμιξη και αλληλεπίδραση παιδιών από διαφορετικά τμήματα/αίθουσες καθώς και η οργάνωση διατμηματικών εκδηλώσεων ή ομαδικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών

5) Προτείνεται η οργάνωση του χρόνου και της δημιουργικής απασχόλησης να περιλαμβάνει τη δημιουργία μικρών υποομάδων παιδιών σε κάθε αίθουσα, ώστε να διευκολύνεται το έργο των εκπαιδευτικών για την τήρηση των αποστάσεων και των μέτρων υγιεινής

6) Προτείνεται η αποφυγή, ή η τροποποίηση της χρήσης κοινόχρηστων χώρων όπως η τραπεζαρία. Τα γεύματα μπορούν να προσφέρονται στις αίθουσες, ή εάν δεν μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενες χωροταξικές ρυθμίσεις για αυτό, η τραπεζαρία θα χρησιμοποιείται σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε ομάδα παιδιών, ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός ή/και η ανάμιξη παιδιών από διαφορετικές ομάδες

7) Ανάλογα με τη διαθέσιμη υποδομή και τη χωροταξική διάταξη, προτείνεται και ο καταμερισμός των τουαλετών και νιπτήρων, ώστε να γίνεται η χρήση τους τμηματικά από συγκεκριμένες ομάδες παιδιών

8) Οργάνωση των χώρων ύπνου και ξεκούρασης των παιδιών κατά μικρές ομάδες, σε διαφορετικές αίθουσες ή σε σαφώς διακριτούς χώρους μεγάλης αίθουσας με διαχωριστικό και απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεταξύ των διακριτών χώρων. Χρήση ατομικών κλινοσκεπασμάτων για κάθε παιδί. Τα κρεβάτια μπορούν να τοποθετούνται με διάταξη πόδια-κεφάλι, ώστε να απέχουν περισσότερο τα πρόσωπα των παιδιών. Όσο είναι δυνατόν, φροντίδα από το ίδιο μέλος του προσωπικού κατά ομάδα παιδιών.

9) Εάν υπάρχουν κλιματιστικά μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και τις περσίδες προσανατολισμένες σε κάθετη ροή. Εάν υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και σε χαμηλή ένταση, όσο αυτό είναι δυνατόν. Ανεμιστήρες οριζόντιας ροής πρέπει να αποφεύγονται, επειδή μπορεί να μεταφέρουν σταγονίδια σε μεγαλύτερη απόσταση.

10) Οργάνωση λειτουργίας με βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων για δραστηριότητες και παιχνίδι

Δ. Μέτρα Υγιεινής και Προστασίας

1. Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής

• Εκπαίδευση των παιδιών ανάλογα με τις δυνατότητες της ηλικίας τους και συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. Προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση υποδομών και υλικών, όπως νιπτήρες με τρεχούμενο νερό και υγρό σαπούνι καθώς και αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα που θα εφαρμόζονται πάντα με την επίβλεψη ή βοήθεια ενήλικα.

• Η υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται από παιδιά και προσωπικό

- Κατά την είσοδο στο χώρο

- Όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα (σαπούνι και νερό)

- Πριν και μετά:

• Την προετοιμασία ή τη χορήγηση γεύματος

• Το γεύμα

• Τη χρήση της τουαλέτας ή την αλλαγή πάνας o Μετά:

• Την επαφή με εκκρίσεις ή σωματικά υγρά

• Το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο

Το χειρισμό απορριμμάτων

• Το πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, θα ακολουθείται από προσεκτικό στέγνωμα με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.

• Εναλλακτικά, συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, πάντα με την επίβλεψη ή βοήθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαδικασία

• Τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα

• Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων και ατομικών παιχνιδιών

• Tα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια

• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει πυρετό, ή συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό

• Για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών, μπορεί να τοποθετούνται σε διάφορους χώρους του παιδικού σταθμού αφίσες ή εικόνες με τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμογής των μέτρων ατομικής υγιεινής

• Συνιστάται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό των δομών. Η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού καθώς και σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία). Η σωστή χρήση της μάσκας είναι πολύ σημαντική (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/)

• Συνιστάται η χρήση υφασμάτινης μπλούζας εργασίας από το προσωπικό των παιδικών, βρεφικών ή βρεφονηπιακών σταθμών, η οποία πρέπει να πλένεται συχνά (εάν είναι δυνατόν καθημερινά) με κοινό απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία (60° C).

• Τα αλκοολούχα αντισηπτικά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά του παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού και να χρησιμοποιούνται μόνο υπό επίβλεψη, καθώς έχουν αναφερθεί περιπτώσεις δηλητηρίασης από αυτά.

2.Ενίσχυση των προγραμμάτων καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό

• Συστηματικός φυσικός αερισμός χώρων

• Καθαριότητα σε χώρους, επιφάνειες και αντικείμενα:

- Παρασκευής και χορήγησης γευμάτων (πριν και μετά κάθε χρήση)

- Φιλοξενίας και δραστηριοτήτων

- Συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες, παιχνίδια

- Τουαλέτες και σημεία αλλαγής βρεφικών πανών

- Χώρους ξεκούρασης και ύπνου

• Προσπάθεια εξασφάλισης κατά το δυνατόν εξοπλισμού και παιχνιδιών ατομικής χρήσης (π.χ. ατομική κασετίνα με μολύβια και μαρκαδόρους). Ο εξοπλισμός και τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται από περισσότερα παιδιά (πάντα της ίδιας μικρής ομάδας) πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.

• Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στον παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό (π.χ. μπάλες, κούκλες κλπ.).

• Σχετικά με τις μπάλες, τα παιδιά κάθε τμήματος ή ομάδας πρέπει να παίζουν μόνο μεταξύ τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μπάλα (ή μπάλες), με την έγκριση ή/και επίβλεψη εκπαιδευτικού. Οι μπάλες πρέπει να πλένονται με σαπούνι και νερό και να εφαρμόζεται σ' αυτές απολυμαντικό στο τέλος κάθε ημέρας (ή και κατά τη διάρκειά της εάν εναλλάσσονται τα τμήματα ή οι ομάδες παιδιών που παίζουν με αυτές), σύμφωνα με όσα γράφονται στην επόμενη ενότητα.

• Τακτικός καθαρισμός παιχνιδιών και αντικειμένων:

- Για την καθημερινή καθαριότητα παιχνιδιών που δεν έχουν έρθει σε επαφή με σωματικά υγρά και εκκρίσεις των παιδιών συστήνεται πλύσιμο με σαπούνι/ απορρυπαντικό και χλιαρό νερό. Τα παιχνίδια μπορούν να τοποθετούνται σε σκεύος με σαπουνόνερο μακριά από τα παιδιά, να καθαρίζονται επιμελώς με τριβή στο τέλος της ημέρας και στη συνέχεια να στεγνώνουν πριν την επαναχρησιμοποίησή τους την επομένη.

- Παιχνίδια και αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με τη στοματική κοιλότητα ή άλλες σωματικές εκκρίσεις των παιδιών πρέπει να πλένονται με σαπούνι/ απορρυπαντικό και νερό, και κατόπιν, αφού ξεπλυθούν και στεγνώσουν, να γίνεται εφαρμογή απολυμαντικού.

- Ως απολυμαντικό μπορεί να χρησιμοποιείται αλκοολούχο διάλυμα 70-90%, μαντηλάκι εμποτισμένο με αιθυλική αλκοόλη 70% ή άλλο απολυμαντικό με εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ μικροβιοκτόνο/ ιοκτόνο δράση, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμβατότητά του με το υλικό κατασκευής των παιχνιδιών. Στις περιπτώσεις χρήσης απολυμαντικού χρειάζεται ξέβγαλμα με νερό και στέγνωμα πριν τη χρήση των παιχνιδιών/ αντικειμένων από τα παιδιά.

- Το άτομο που καθαρίζει τα παιχνίδια/ αντικείμενα πρέπει να φορά γάντια.

- Τα βιβλία και τα άλλα είδη από χαρτί που χρησιμοποιούνται δεν χρειάζονται ειδικό καθαρισμό ή εφαρμογή απολυμαντικού.

• Απομάκρυνση παιχνιδιών που δεν μπορούν να πλένονται/ απολυμαίνονται συχνά (π.χ. υφασμάτινα, λούτρινα κ.λπ.). Παιχνίδια που δεν πλένονται/ απολυμαίνονται ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Τα είδη καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να βρίσκονται μακριά από τα παιδιά

• Καλός αερισμός και πρόληψη εισπνοής ερεθιστικών και πιθανώς τοξικών ουσιών κατά τον καθαρισμό/ εφαρμογή απολυμαντικού

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονται λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών σε επιφάνειες και εξοπλισμό (Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας:
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7156-metra-prostasias-ths-dhmosias-ygeias-mesw-katharismoy-kai-efarmoghs-apolymantikwn-meswn-se-epifaneies-sto-plaisio-apofyghs-ths-diasporas-toy-korwnoioy-sars-cov-2-meta-thn-epistrofh-stis-sxolikes-monades-kai-stoys-foreis-poy-prosferoyn-ekpaideytikes-yphres).

• Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ ενδείκνυται η απολύμανση με ψεκασμό ή εκνέφωση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα και με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19).

Ε. Διαχείριση ύποπτου κρούσματος

• Σε κάθε παιδικό, βρεφικό ή βρεφονηπιακό σταθμό ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του.

• Ο υπεύθυνος ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19.

Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

• Επικοινωνία με οικογένεια για παραλαβή του παιδιού

• Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά

• Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής

• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη)

• Απαγορεύεται η χρήση μάσκας σε βρέφη και παιδιά < 3 ετών.

• Σε μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να γίνει χρήση προστατευτικής μάσκας με προϋποθέσεις (καλά ανεκτή, πρόληψη κινδύνου επαφής με μάτια και πρόσωπο)

• Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση χώρου και επιφανειών μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας

• Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον το παιδί εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ

• Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση και κατ' οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο (οδηγίες: https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στο παιδικό, βρεφικό ή βρεφονηπιακό σταθμό (παιδί, εκπαιδευτικός ή άλλο προσωπικό)

Αν το τεστ βγει θετικό

• Ενημερώνεται άμεσα ο παιδικός, βρεφικός ή βρεφονηπιακός σταθμός και ο ΕΟΔΥ

• Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο του παιδικού, βρεφικού ή βρεφονηπιακού σταθμού για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και παιδιών κ.λπ.),

• Ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα

• Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει μετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων

• Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας/τμήματος θα απομακρυνθούν από το παιδικό, βρεφικό ή βρεφονηπιακό σταθμό, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες.

• Η απομάκρυνση και παιδιών/ προσωπικού άλλων τμημάτων ή και όλου του παιδικού βρεφικού ή βρεφονηπιακού σταθμού θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύπτει κατά την ιχνηλάτηση των επαφών

Αν το τεστ βγει αρνητικό

• Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο παιδικό, βρεφικό ή βρεφονηπιακό σταθμό μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

• Την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω την έχει ο υπεύθυνος ιατρός και ο Διευθυντής/ντρια της δομής.

• Παράλληλα εφαρμόζονται και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, που επιβάλλονται δυνάμει της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει (ΦΕΚ 1647/Β') «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας που λειτουργεί τη δομή πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που κρίνει απαραίτητα για τη προστασία της υγείας και της ασφάλειας παιδιών και προσωπικού.

• Επισημαίνουμε επίσης ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας και των εξατομικευμένων αναγκών των παιδιών/βρεφών, ο Διευθυντής/ντρια της εκάστοτε δομής, σε συνεργασία με τον Ιατρό της δομής, δύναται να αποφασίζει κατά περίπτωση, με γνώμονα την προστασία της υγείας των παιδιών/βρεφών και του προσωπικού για το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν, για τον περιορισμό ή την αποφυγή κάποιων εξ αυτών.

• Για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους φιλοξενίας των παιδιών στους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δεν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προϋποθέτουν συναθροίσεις φιλοξενούμενων παιδιών ή/και των γονέων αυτών.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικοί-Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Μονάδες Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα και εν γένει των Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων που λειτουργούν βάσει της αριθμ.Δ22/οικ.Δ22/οικ. 11828/293/13.3.2017 απόφασης (ΦΕΚ 1157/2017)».Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης