Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ6α/Γ.Π.οικ.33320/29.5.2020 Επανέναρξη λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Γ6α/Γ.Π.οικ.33320/29.5.2020
Επανέναρξη λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Αθήνα, 29 - 05- 2020
Αρ.Πρωτ.Γ6α/Γ.Π.οικ.33320

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10433
Τηλέφωνο : 213216 1524, 1617
Fax : 13216 1930
E-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Επανέναρξη λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.


Σχετ.: 1. Η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 ΚΥΑ, με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 κοινής απόφασης ……………….και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» ( ΦΕΚ 1699 Β΄)
2. H αριθμ. Κ1/54904/13.5.2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Τροποποίηση της 5954/23-06-2014 (ΦΕΚ1807/Β΄-2.7-2014 υπουργικής απόφασης Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) (ΦΕΚ 1838 Β΄)
3. Το αριθμ. πρωτ. Κ1/55594/13.05.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, με θέμα «Επανέναρξη Λειτουργίας Ι.Ε.Κ»
4. Το αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.30553/15.05.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας με θέμα, «Επανέναρξη λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.»

Στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού και της επαναλειτουργίας των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με το ως άνω (4) σχετικό έγγραφό μας, η επανέναρξη λειτουργίας των Δ. Ι.Ε.Κ., ορίστηκε για τις 18 Μαΐου 2020. Με βάση το ανωτέρω θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε εφαρμογή της αριθμ. Κ1/55594/13.05.2020 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, (σχετ. (3), για την επαναλειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, τη διαδικασία κατάρτισης και την ολοκλήρωση του εξαμήνου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των καταρτιζομένων, του νοσηλευτικού – εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

2. Από 18 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου 2020 θα διεξαχθούν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα καθώς και η πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο, με αύξηση δύο (2) διδακτικών ωρών ανά ημέρα με ανώτατο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε 35 λεπτά.

3. Τα εργαστηριακά μαθήματα των ωρολόγιων προγραμμάτων των Δ.Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της επίδειξης από τον εκπαιδευτή προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η επαφή των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας και επιφάνειες των εργαστηριακών χώρων. Επίσης, και στην περίπτωση της μεθόδου της επίδειξης θα πρέπει να αποφεύγεται η εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων που απαιτούν την χρήση κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού. Όταν για τον προηγούμενο λόγο δεν εκτελείται κάποια άσκηση ή δεν επαρκεί ο εργαστηριακός χώρος βάσει των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., το πρόγραμμα του συγκεκριμένου εργαστηρίου μπορεί να αναδιαμορφώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου εκπαιδευτή και του Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ.

4. Τα τμήματα με αριθμό καταρτιζόμενων μέχρι 15 θα λειτουργήσουν κανονικά εντός αίθουσας με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, εκτός των περιπτώσεων καταρτιζόμενων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 7 της παρούσας.

5. Επιβάλλεται περιορισμός στον αριθμό των καταρτιζόμενων ανά αίθουσα, για αποφυγή συγχρωτισμού στις περιπτώσεις τμημάτων άνω των 15 καταρτιζόμενων, με 1,5 μέτρο ενδιάμεση απόσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

6. Προκειμένου να επιτευχθεί περιορισμός των καταρτιζόμενων εντός της αίθουσας στα τμήματα με μεγαλύτερο αριθμό από 15 καταρτιζόμενους, και για να είναι δυνατή η απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους, οι Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να προχωρήσουν σε δημιουργία δύο (2) υποτμημάτων ανά τμήμα, με ισομερή επιμερισμό των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ως εξής:
α) είτε δύο υποτμήματα εντός του Δ.Ι.Ε.Κ.,
β) είτε ένα τμήμα που θα αποτελείται από καταρτιζόμενους που θα βρίσκονται εντός της αίθουσας και ένα δεύτερο τμήμα που θα αποτελείται από καταρτιζόμενους που δεν δύνανται να βρίσκονται εντός της αίθουσας (παρ. 7) και θα συνεχίσουν την κατάρτισή τους, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές σε συνεργασία με τη διοίκηση του Δ.Ι.Ε.Κ. θα μεριμνούν για την αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στους καταρτιζόμενους.

7. Σε περίπτωση καταρτιζόμενων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, στην περίπτωση αυτή, οι καταρτιζόμενοι θα αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Δ.Ι.Ε.Κ. (Στα παρουσιολόγια θα  αναγράφεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο του καταρτιζόμενου, η απουσία του με Υπεύθυνη Δήλωση. Στην περίπτωση αυτή οι απουσίες δεν προσμετρώνται).

8. Το νοσηλευτικό – εκπαιδευτικό προσωπικό θα βρίσκεται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Δ.Ι.Ε.Κ., από όπου και θα διεκπεραιώνει τις καθημερινές διδακτικές του υποχρεώσεις. Όσοι από το εν λόγω προσωπικό, δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες εφαρμόζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλους τους καταρτιζόμενους (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,) χωρίς να μεταφέρονται τα μαθήματά τους σε άλλους εκπαιδευτές.

9. Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία.

10.Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους. Για τα θεωρητικά, τα εργαστηριακά μαθήματα καθώς και την πρακτική άσκηση, τα οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Ιουνίου, οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές από 22 έως 26 Ιουνίου 2020 και η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 28 Ιουνίου 2020.
Τυχόν επανεξετάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

11. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος του εξαμήνου 2020Α διαμορφώνεται από τους βαθμούς της γραπτής εργασίας της προόδου και της εργασίας της τελικής εξέτασης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.

12. Το Ε΄ εξάμηνο της πρακτικής άσκησης επανεκκινεί στις 18 Μαΐου 2020.

13. Στα διαλείμματα, τα οποία δύνανται να είναι και σε διαφορετικό χρόνο ανά τμήμα, καθώς και κατά τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας

14. Στους χώρους των Ι.Ε.Κ. θα υπάρχουν αντισηπτικά και πρέπει να γίνεται φυσικός αερισμός των χώρων.

15. Επισυνάπτονται οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος σε εκπαιδευτική μονάδα.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην Υπηρεσίας μας (εντός δύο ημερών) τα τροποποιημένα αναλυτικά προγράμματα και τις ονομαστικές καταστάσεις με τους καταρτιζόμενους που παρακολουθούν με φυσική παρουσία ή απουσιάζουν με Υπεύθυνη Δήλωση, ανά τμήμα .
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης