Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Π. Δ11/οικ.: 20728/709/2020 Επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - ΚΔΑΠ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Γ.Π. Δ11/οικ.: 20728/709/2020
Επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - ΚΔΑΠ

Αθήνα, 29.5.2020
Αριθμ. πρ.: Γ.Π. Δ11/οικ.: 20728/709

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Διεύθυνση: Σολωμού 60
Ταχ. Κώδικας: 104 32
Πληροφορίες: Π. Ζορμπάς
Δ. Σακελλαρίδη
Τηλέφωνο: 210 5281192
E-mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - ΚΔΑΠ»


Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 36 της 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοού COVIT - 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (ΦΕΚ Α'/90)

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 «Παράταση ισχύος της υπ'αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (Β/1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.05.2020 και επαναλειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών(ΦΕΚ1699/Β')

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 51888/ΓΔ4/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων , Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους» (ΦΕΚ1739/Β')

4. Την με ΑΠ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11.3.2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:6ΜΔ34ΜΤΛΚ - 290)

5. Την με ΑΠ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.13346/410/26.3.2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:9ΕΠ246ΜΤΛΚ -ΡΑΗ)

6. Την με ΑΠ. Δ12α/Φ29/Γ.Π. οικ:14948/449/10.04.20200 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ:Ψ58646ΜΤ - Λ - 10)

7. Την αριθ. 63/25/05/2020 Συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας

Η παρούσα εγκύκλιος αποβλέπει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του άλλου προσωπικού των ΚΔΑΠ της χώρας (και μέσω αυτών και των παιδιών) σχετικά με τη λοίμωξη COVID - 19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID -19 και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία των ΚΔΑΠ, ως ακολούθως:

Α. Γενικές οδηγίες

• Είναι σημαντικό να γίνεται συστηματική εκπαίδευση των παιδιών, με επίδειξη του τρόπου εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης, με πρακτική εξοικείωση των παιδιών με τα μέτρα υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, με επεξήγηση της λογικής των μέτρων σε συνδυασμό με τη συζήτηση των χαρακτηριστικών του ιού και της νόσου με τρόπο κατάλληλο για την κάθε ηλικία.

• Είναι, επίσης, σημαντικό να συνεχιστούν ή να διαμορφωθούν οι δυνατότητες για πραγματοποίηση οργανωμένης διαδικτυακής εκπαίδευσης εάν το επιβάλουν οι συνθήκες καθώς και στην περίπτωση παιδιών που δεν θα είναι δυνατή η προσέλευσή τους στη δομή.

• Σε κάθε δομή πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε τα άτομα του προσωπικού που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου να αναλαμβάνουν εργασίες που έχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο έκθεσης ή δεν απαιτούν προσέλευση στη δομή (κατάλογος ομάδων αυξημένου κινδύνου: Υπουργείο Εσωτερικών, εγκυκλ. Αρ.Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-05-2020) (https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/egkr9670-18052020.pdf)

• Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προσέρχονται στη δομή παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή συγκατοικούν με άτομο που ανήκει σε αυτές.

• Κάθε δομή πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε παιδιά ή/και μέλη του προσωπικού και να παρακολουθεί την πορεία τους.

Β. Τήρηση κοινωνικών αποστάσεων και περιβαλλοντικά μέτρα - Προσέλευση / Μεταφορά.

• Διασφάλιση ασφαλούς τρόπου μεταφοράς των παιδιών από και προς τη δομή. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με λεωφορεία σύσταση για αντιστοιχία ενός παιδιού σε κάθε δυάδα θέσεων. Στα λεωφορεία ανοικτά παράθυρα όσο επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση πούλμαν με παράθυρα που δεν ανοίγουν, ρύθμιση εξαερισμού σε εισαγωγή αέρα (όχι ανακύκλωση), εάν είναι δυνατόν από σημεία της οροφής.

• Αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ παιδιών-γονέων- προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη δομή. Εφαρμογή πρακτικών μέτρων για τήρηση αποστάσεων (π.χ. γραμμές στο δάπεδο). Εφόσον είναι εφικτό, προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των παιδιών με εύρος που θα έχει προκαθοριστεί σε συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες.

Γ. Μέτρα κοινωνικής απόστασης και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των παιδιών, του προσωπικού, γονέων-κηδεμόνων. Οργάνωση του Προγράμματος.

• Επιμερισμός των παιδιών του τμήματος σε μικρότερες ομάδες με ανώτατο αριθμό τους 15 μαθητές ανά αίθουσα.

• Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων (θρανίων) των παιδιών.

• Προσανατολισμός των θρανίων προς την ίδια κατεύθυνση, ώστε να μειώνεται η έκθεση των παιδιών σε σταγονίδια από βήχα ή φτάρνισμα.

• Οι αίθουσες απασχόλησης / κατασκευών κ.λ.π., να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα παιδιών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ τμημάτων. Εάν κάποια αίθουσα χρησιμοποιείται από περισσότερα τμήματα, να μεσολαβεί σχολαστικός καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες.

• Εάν υπάρχουν κλιματιστικά μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και τις περσίδες προσανατολισμένες σε κάθετη ροή. Εάν υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και σε χαμηλή ένταση όσο αυτό είναι δυνατόν. Ανεμιστήρες οριζόντιας ροής πρέπει να αποφεύγονται επειδή μπορεί να μεταφέρουν σταγονίδια σε μεγαλύτερη απόσταση.

• Ενθάρρυνση για διενέργεια των δράσεων σε εξωτερικό χώρο εάν είναι εφικτό.

• Μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης παιδιών διαφορετικών τμημάτων όχι μόνο κατά τη διάρκεια των δράσεων αλλά και στα διαλείμματα, και προαυλισμός σε διαφορετικό χρόνο ή/και χώρο εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

• Τήρηση απόστασης στη σειρά αναμονής στην τουαλέτα και κατά την είσοδο-έξοδο από την αίθουσα.

• Σύσταση για αναστολή λειτουργίας των κυλικείων λόγω του συνωστισμού που μπορεί να δημιουργείται σε αυτά.

• Εάν παρέχονται γεύματα στη δομή, χορήγηση των γευμάτων σε πακέτο. Μπορεί να γίνεται χρήση τραπεζαρίας -εάν υπάρχει- με αποφυγή ανάμιξης/ αλληλεπίδρασης παιδιών από διαφορετικά τμήματα και τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των παιδιών. Εναλλακτικά, γευματισμός σε άλλο χώρο (π.χ. στο θρανίο των παιδιών στην τάξη τους, στο προαύλιο τηρώντας την ενδεδειγμένη απόσταση κλπ.) ή μεταφορά και κατανάλωση του φαγητού στο σπίτι.

• Χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά ατομικών σκευών. Ενημέρωση των μαθητών να μη μοιράζονται μεταξύ τους φαγητό και νερό.

• Τήρηση της κοινωνικής απόστασης, όσο είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

• Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στη δομή (π.χ. μπάλες, κλπ.).

• Σχετικά με τις μπάλες, τα παιδιά κάθε τμήματος πρέπει να παίζουν μόνο μεταξύ τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μπάλα (ή μπάλες), με την έγκριση ή/και επίβλεψη εκπαιδευτικού.

• Οι μπάλες πρέπει να πλένονται με σαπούνι/ απορρυπαντικό και νερό και να εφαρμόζεται σ' αυτές απολυμαντικό στο τέλος κάθε ημέρας (ή και κατά τη διάρκειά της εάν εναλλάσσονται τα τμήματα που παίζουν με αυτές). Ως απολυμαντικό μπορεί να χρησιμοποιείται αλκοολούχο διάλυμα 70-90% ή αραιωμένη οικιακή χλωρίνη (βλ. Παράρτημα για λεπτομέρειες).

• Αποφυγή διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδρομών, επισκέψεων ή περιπάτων εάν δεν μπορούν να γίνονται σε ομάδες με κατάλληλη επίβλεψη, τήρηση των κανόνων κοινωνικών αποστάσεων και χρήση προστατευτικής μάσκας εάν ενδείκνυται.

• Αποφυγή διοργάνωσης εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων. Εκδηλώσεις μπορεί να γίνονται μόνο με την παρουσία παιδιών.

• Αποσυμφόρηση του γραφείου των εκπαιδευτικών ή/και χρήση πρόσθετων χώρων ώστε να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους.

• Συνιστάται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό των δομών. Η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού καθώς και σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία). Η σωστή χρήση της μάσκας είναι πολύ σημαντική (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).

• Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό κ.ά.) σε τάξεις και τουαλέτες.

• Δημιουργία ενημερωτικού υλικού (πόστερ, video, κ.ά.) για την εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με τις πρακτικές πλυσίματος των χεριών και υγιεινής του βήχα.

Δ. Μέτρα Υγιεινής και Προστασίας

1. Οδηγίες ατομικής υγιεινής

• Παραμονή στο σπίτι και αποχή από τη δομή οποιουδήποτε ατόμου, παιδιού ή μέλους του προσωπικού, εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή πυρετό. Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων.

• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό.

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

• Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.

• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια.

• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.

• Η υγιεινή των χεριών με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο της αίθουσας της δομής, θα πρέπει να εφαρμόζεται συχνά και σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, κατά προτίμηση υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού της δομής, ιδιαίτερα για τα μικρότερα παιδιά.

• Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά τη χρήση εξοπλισμού, όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή, σε περίπτωση που αυτός είναι κοινόχρηστος.

• Για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών, μπορεί να τοποθετούνται σε διάφορους χώρους της δομής αφίσες ή εικόνες με τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμογής των μέτρων ατομικής υγιεινής.

2. Οδηγίες καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών σε επιφάνειες

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών σε επιφάνειες και εξοπλισμό.

Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ ενδείκνυται η απολύμανση με ψεκασμό ή εκνέφωση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα και με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19).

• Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό κ.ά.) σε τάξεις και τουαλέτες.

• Δημιουργία ενημερωτικού υλικού (πόστερ, video, κ.ά.) για την εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με τις πρακτικές πλυσίματος των χεριών και υγιεινής του βήχα.

3. Διαχείριση ύποπτου κρούσματος στη δομή

• Σε κάθε δομή ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων COVID-19, με τον αναπληρωτή του.

• Ο υπεύθυνος ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με την αναγνώριση / διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων COVID-19.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

• Το παιδί φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί σε κάθε δομή

• Ειδοποιείται ο γονέας/ κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί, κατά προτίμηση με μάσκα

• Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση, κατά προτίμηση με πρωτοβουλία του γονέα/ κηδεμόνα. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον το παιδί εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ

• Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει στο σπίτι του με μάσκα, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σε απόσταση από τους συγκατοίκους του (οδηγίες: https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/)

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στη δομή (παιδί, εκπαιδευτικό ή άλλο προσωπικό)

Αν το τεστ βγει θετικό

• Ενημερώνεται άμεσα η δομή και ο ΕΟΔΥ

• Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο στην μονάδα για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του ασθενή με επιβεβαιωμένο COVID-19 (εκπαιδευτικοί/παιδιά στην ίδια αίθουσα, συμμαθητές σε εργαστήριο ή άλλη δραστηριότητα κ.λπ.)

• Ενδελεχής καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που κινήθηκε ο ασθενής

• Το παιδί θα επιστρέψει στη δομή μετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων

• Οι συμμαθητές του τμήματος θα απομακρυνθούν από τη δομή, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες.

Αν το τεστ βγει αρνητικό

• Το παιδί επιστρέφει στη δομή μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε συρροή κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19

Ως συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 μεταξύ παιδιών ή και εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένο τμήμα μέσα σε διάστημα 14 ημερών.

• Διακοπή της λειτουργίας του τμήματος για 10 ημέρες.

• Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκαν τα κρούσματα (Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7156-metra-prostasias-ths-dhmosias-ygeias-mesw-katharismoy-kai-efarmoghs-apolymantikwn-meswn-se-epifaneies-sto-plaisio-apofyghs-ths-diasporas-toy-korwnoioy-sars-cov-2-meta-thn-epistrofh-stis-sxolikes-monades-kai-stoys-foreis-poy-prosferoyn-ekpaideytikes-yphres)

• Τα παιδιά (ή το προσωπικό) που νόσησαν θα επιστρέψουν στη δομή μετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων

• Οι συμμαθητές του τμήματος θα απομακρυνθούν από τη δομή, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες.

• Άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση επαφών.

• Σε περίπτωση εμφάνισης 3 ή περισσοτέρων σποραδικών κρουσμάτων στην δομή σε διάστημα 14 ημερών, άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης της Χώρας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης