Αποτελέσματα live αναζήτησης

7466/19.5.2020 Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β' 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 6083/15.04.2020 (Β' 1529), 6640/29.04.2020 (Β' 1635) και 6895/06.05.2020 (Β' 1755) όμοιες αποφάσεις

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

7466/19.5.2020
Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β' 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 6083/15.04.2020 (Β' 1529), 6640/29.04.2020 (Β' 1635) και 6895/06.05.2020 (Β' 1755) όμοιες αποφάσεις

Αριθμ. 7466/19.05.2020

(ΦΕΚ Β' 1942/21-05-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως της περ. ζ' της παρ. 2 και της περ. ε' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76).
γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (A' 112).
δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157).
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
στ. της παρ. 5 του μόνου άρθρου της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.04.2020» (Β' 987), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27530/29-04-2020 (Β' 1633) όμοια απόφαση.
ζ. Της αριθμ. 5052/24-03-2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β' 1018), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 5890/10-04-2020 (Β' 1295) και αριθμ. 6639/29-04-2020 (Β' 1635) όμοιες αποφάσεις.
η. Της αριθμ. 5248/27.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β' 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 6083/15-04-2020 (Β' 1529), 6640/29-04-2020 (Β' 1635) και 6895/06-05-2020 (Β' 1755) όμοιες αποφάσεις.

2. Την αναγκαιότητα συμπλήρωσης του πίνακα που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 της αριθμ. 5248/27.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β' 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 6083/15-04-2020 (Β' 1529), 6640/29-04-2020 (Β' 1635) και 6895/06-05-2020 (Β' 1755) όμοιες αποφάσεις.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 831/29.4.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β' 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 6083/15-04-2020 (Β' 1529), 6640/29-04-2020 (Β' 1635) και 6895/06-05-2020 (Β' 1755) όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

1. Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1, συμπληρώνεται με τα εξής επιπρόσθετα στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΝΗΣΙ

THΛ 1

DEKELIA HOTEL

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23, ΤΑΤΟΙ

13677

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ- ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

 

2106207351

LONDON HOTEL

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 38

16674

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

2108943995

TRITON

ΤΣΑΜΑΔΟΥ8

18531

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

2104173457

NITELLI'S HOUSE

ΛΕΣΒΟΣ

81100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΣ

6934920543

AKLIDI HOTEL

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 26, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

81100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΣ

2251044072

ΑΠΟΛΛΩΝ HOTEL

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

83103

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

2273061683

SAINT

CATHERINE

HOTEL

ΣΑΜΟΣ

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

6944863370

CITY ZEN

ΧΙΟΣ

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ

2271020203

ANASTASSIOU HOTEL

1 ΧΙΛ. Ε.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ

52100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

2467086886

ΕΛΙΜΕΙΑ 3 HOTEL

ΛΙΑΝΗ

50004

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

2461098707

ASTORIA HOTEL

ΛΕΩΝ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2

45221

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 

2651025438

ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΒΕΛΗΣ 24

45221

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 

2651083372


ΑΧΕΡΩΝ

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

48062

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

 

2684022241

ΔΙΟΝΥΣΟΣ HOTEL

ΜΥΤΙΚΑΣ

48100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

2682041247

OLIVE GREEN

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 22

71202

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

281 030 2900

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΩΡΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

84011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

ΦΟΛΕΓΑΝ ΔΡΟΣ

2286041052

ΑΝΘΟΥΣΑ HOTEL

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

84003

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΣΙΦΝΟΣ

2284031431

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΑ

84008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΑΜΟΡΓΟΣ

2285071076

ΤΡΙΤΩΝ

ΠΛΑΚΑ

21100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

2752092228 6976801971

ROZOS HOTEL

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

21061

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

2754051412

MANTAS HOTEL

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 1

20300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

2744022575

ΠΟΡΤΟ APIMAP

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 72

32012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

2267041371

ΑΙΓΛΗ

ΑΡΑΧΩΒΑ

32004

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

2267031767, 693718088

KOUTRIARIS

ΔΙΣΤΟΜΟ

32005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

2267022268

ΛΕΥΚΑΝΤΙ

ΛΕΥΚΑΝΤΙ

34002

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

 

2221053575


2. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η με αριθμ. 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β' 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 6083/15-04-2020 (Β' 1529), 6640/29-04-2020 (Β' 1635) και 6895/06-05-2020 (Β' 1755) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης