Αποτελέσματα live αναζήτησης

Β1.α/οικ. 30201/14.5.2020 Τροποποίηση-συμπλήρωση της Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 934) με θέμα «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Β1.α/οικ. 30201/14.5.2020
Τροποποίηση-συμπλήρωση της Β1α/οικ.19627/19.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 934) με θέμα «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

Αριθμ. Β1.α/οικ. 30201/2020

(ΦΕΚ Β' 1940/21-05-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β΄3051).

8. Την με αριθμ. Β1.α/οικ. 19627/19-03-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄, 934) «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού».

9. Την αριθ. Β1α/οικ.27869/4.5.2020 εισήγηση του άρθρου 24 παρ.5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/ τ.Α΄/28-6-2014) όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την ανάγκη τροποποίησης της με αριθμ. Β1.α/οικ. 19627/19-03-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 934), προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας οι οποίοι υλοποιούν δράσεις στο πλαίσιο λήψης μέτρων περιορισμού και αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Την τροποποίηση–συμπλήρωση της Β1.α/οικ. 19627/19-03-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄, 934) «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» ως ακολούθως:
Αντικαθιστούμε τα εδάφια:
«Ποσό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000€) για την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των επιπλέον κλινών ΜΕΘ.
Ποσό είκοσι έξι εκατομμυρίων ευρώ (26.000.000€) για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη ενίσχυση των Νοσοκομείων και των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ»
με το εδάφιο:
«Ποσό σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000€) για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη ενίσχυση των Νοσοκομείων, των Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ και λοιπών εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας».

Κατά τα λοιπά, η με αριθμ. Β1.α/οικ. 19627/19-03-2020 κοινή υπουργική απόφαση, ισχύει ως έχει.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί
 
Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης