Αποτελέσματα live αναζήτησης

11655 ΕΞ 2020 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

11655 ΕΞ 2020
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Αριθμ. 11655 ΕΞ 2020
 
(ΦΕΚ Β' 1940/21-05-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως ισχύει.
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (ΦΕΚ Α΄ 137).
5. Του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107) για τη δημιουργία Μητρώου Πολιτών, όπως ισχύει.
6. Του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύει.
7. Του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε." (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως ισχύει.
8. Του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» (ΦΕΚ Α΄ 180), όπως αυτά ισχύουν.
9. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 180), όπως ισχύει.
10. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 119).
11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 121).
12. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 85).
13. Του άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Β. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ Β’ 2902).

Γ. Την υπ’αρ. 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β’ 3990).

Δ. Την υπ’ αρ. 132054 ΕΞ 21-11-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Β’ 4397).

Ε. Το υπ’ αρ. 2572/8-04-2020 αίτημα διαλειτουργικότητας της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 3192/16-04-2020 (ΥΨηΔ ΕΙ 9698 2020/16-4-2020) έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας του Μητρώου Πολιτών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Ζ.  Την υπ’ αρ. 10131 ΕΞ 2020/24-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΚΠ46ΜΤΛΠ-ΣΔΑ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)».

Η. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με την χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω των κεντρικών υποδομών Διαλειτουργικότητας, από τα πληροφοριακά συστήματα των Φορέων του Δημοσίου.

Θ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) η διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του Πληροφοριακού Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» θα αξιοποιηθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ με τις παρακάτω μεθόδους:
• Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων γάμου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
• Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων συμφώνου συμβίωσης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
• Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων γέννησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
• Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
• Αναζήτηση Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου με βάση τον ΑΦΜ του υποκειμένου των δεδομένων,
• Αναζήτηση Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου με βάση τον ΑΜΚΑ του υποκειμένου των δεδομένων,
• Αναζήτηση Ληξιαρχικών Πράξεων θανάτου με βάση ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης του υποκειμένου των δεδομένων.

3. Σκοπός της διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αξιοποίηση των δεδομένων των ληξιαρχικών πράξεων για την ενημέρωση του Μητρώου ΑΜΚΑ που συντηρεί και λειτουργεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ στο Πληροφοριακό Σύστημα "AMKA-ΕΜΑΕΣ".

4. Η διασύνδεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. AE έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των καταλλήλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινουμένων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

6. Οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, τα ακριβή πεδία πληροφοριών ανά διαδικτυακή υπηρεσία, οι κανόνες τήρησης εμπιστευτικότητας και ασφαλείας και οι λοιπές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών καθορίζονται σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

7. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 12 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης