ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900/19.5.2020

Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων και προγραμμάτωνΣχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399/26-05-2020.19 Μάι 2020

Taxheaven.gr
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/ 230566/5900/19.05.2020

(ΦΕΚ Β' 1938/20-05-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και ιδίως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού,
β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύουν,
δ. του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α' 52),
ε. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει,
στ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7, Διόρθωση Σφάλματος Α' 158), όπως ισχύει,
ζ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),
θ. της αριθμ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051),
ι. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
ια. της υπ' αριθ. Υ3/20-1-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β' 48).

2. Την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στο θέατρο λόγω της πανδημίας του COVID-19.

3. Την υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./207073/8858/13505/11.5.2020 Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 1.120.000 € κατά μέγιστο, η οποία δεν είναι πρόσθετη καθότι αποτελεί μέρος της δαπάνης των 15.000.000 € που έχει προβλεφθεί για τις νομοθετικές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της από 13.04.2020 ΠΝΠ «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και ειδικότερα επί του άρθρου πεντηκοστού τετάρτου,

αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Πεδίο Εφαρμογής


Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού και ειδικότερα στο θέατρο και οι οποίοι δεν ανήκουν στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι ανωτέρω δικαιούχοι δύνανται να λαμβάνουν επιχορήγηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Οι σχετικές επιχορηγήσεις διενεργούνται στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων για την υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και των επαγγελματιών του πολιτισμού. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν περιλαμβάνονται οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Άρθρο δεύτερο
Σκοπός της Δράσης


Σκοπός της δράσης είναι η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, έκαστη εκ των οποίων θα αποτυπωθεί σε ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με δικαίωμα του τελευταίου να χρησιμοποιεί τα εν λόγω ψηφιακά αρχεία σε πλατφόρμες και ψηφιακά μέσα του για πέντε (5) έτη.

Άρθρο τρίτο
Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων, δικαιούχων υποβολής αίτησης και ύψους οικονομικής ενίσχυσης


1. Στο πλαίσιο της στήριξης δραστηριοποιούμενων στην παραγωγή θεατρικών παραστάσεων, ηθοποιών και συντελεστών θεατρικών παραγωγών οι οποίοι επλήγη-σαν από τα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του COVID-19, θα επιχορηγηθούν συνολικά έως ογδόντα (80) θεατρικές παραγωγές ως εξής:

[i] Έως σαράντα (40) θεατρικές παραγωγές δύο έως τεσσάρων (2-4) ηθοποιών, έκαστη εκ των οποίων θα λάβει ποσό δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ.

[ii] Έως σαράντα (40) θεατρικές παραγωγές πέντε έως οκτώ (5-8) ηθοποιών έκαστη εκ των οποίων θα λάβει ποσό δεκαέξι χιλιάδων (16.000,00) ευρώ.

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιχορήγησης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή θεατρικών παραστάσεων και έχουν ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 12.3.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12-03-2020 κοινής υπουργικής απόφασης περί προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων - ΦΕΚ Β' 833) έναν από τους εξής: 9001, 9002, 9003, 9004 και 9329 συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών με την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων κωδικών αριθμών δραστηριότητας

και

[β-i] Είτε είχε ενεργή θεατρική παραγωγή έως τουλάχιστον και την 8η Μαρτίου 2020, ήτοι την τελευταία Κυριακή πριν την εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12-03-2020 κοινής υπουργικής απόφασης περί προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων (ΦΕΚ Β' 833) η οποία παρουσιαζόταν σε θεατρική αίθουσα χωρητικότητας έως τετρακοσίων πενήντα (450) θεατών.

[β-ii] Είτε είχε επενδύσει σε θεατρική παραγωγή, η οποία επρόκειτο να παρουσιαστεί στο κοινό κατά την χρονική περίοδο από 9.3.2020 έως και 30.6.2020 και η παραγωγή επρόκειτο να παρουσιαστεί σε θεατρική αίθουσα χωρητικότητας έως τετρακοσίων πενήντα (450) θεατών.

3. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας του αιτούντος είναι η εκ μέρους του υποβολή στην πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου πρότασης ανάπτυξης θεατρικής παραγωγής με συμμετέχοντες τουλάχιστον δύο (2) ηθοποιούς κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο πέμπτο της παρούσας.

4. Προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης είναι η εκ μέρους εκάστου αιτούντος προσκόμιση έγγραφων συμβάσεων στις οποίες να συμβάλλονται αφενός ο εκάστοτε αιτών την επιχορήγηση και αφετέρου έκαστος εκ των ηθοποιών και συντελεστών (συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη και τυχόν θεατρικού συγγραφέα), οι οποίοι πρόκειται να λάβουν μέρος στην παράσταση. Στις ως άνω συμβάσεις, θα πρέπει να περιλαμβάνεται απαραιτήτως: συμφωνία αμοιβής, η οποία θα αντιστοιχεί σε 15 παραστάσεις, την οποία (αμοιβή) αμφότερα τα μέρη θα δηλώνουν ότι θεωρούν δίκαιη και εύλογη καθώς και συμφωνία περί καταβολής συγκεκριμένου ποσού αναφορικά με την αποκλειστική σύμβαση εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκείνων των πνευματικών ή/και συγγενικών δικαιωμάτων του εκάστοτε συμβαλλόμενου συντελεστή ή ηθοποιού, που είναι αναγκαία για την εγγραφή της παραγωγής της θεατρικής παράστασης σε ψηφιακό αρχείο, την παρουσίασή της στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και για να καταστεί προσιτή στο κοινό, τη μετάδοση και την αναμετάδοσή τους με οποιονδήποτε τρόπο καθώς για και οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι απαραίτητη για τον σκοπό της εκπλήρωσης της σύμβασης και του άρθρου δεύτερου της παρούσας. Το ως άνω ποσό αμφότερα τα μέρη θα πρέπει να δηλώνουν ότι βρίσκουν δίκαιο και εύλογο. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών θεατρικός παραγωγός είναι φυσικό πρόσωπο, και πρόκειται να συμμετάσχει στην παράσταση ως ηθοποιός οφείλει να δηλώσει κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης την πρόθεσή του αυτή και η συμμετοχή του δεν προσμετράται στον αριθμό των ηθοποιών ως στοιχείο που καθορίζει το ύψος της επιχορήγησης.

Ομοίως, στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τότε οι εταίροι, μέτοχοι ή διαχειριστές αυτού μπορούν να συμμετάσχουν στην παράσταση ως ηθοποιοί μόνο εφόσον αυτό δηλωθεί κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης και η συμμετοχή τους δεν προσμετράται στον αριθμό των ηθοποιών ως στοιχείο που καθορίζει το ύψος της επιχορήγησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών θεατρικός παραγωγός είναι φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί στο πρόσωπό του να συμπίπτουν πάνω από μία ιδιότητες εκ των ιδιοτήτων των ηθοποιών και συντελεστών του θεατρικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων του σκηνοθέτη και του συγγραφέα. Ομοίως, στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών θεατρικός παραγωγός είναι νομικό πρόσωπο δεν μπορούν στο πρόσωπο εκάστου των εταίρων, μετόχων ή διαχειριστών αυτού να συμπίπτουν πάνω από μία ιδιότητες εκ των ιδιοτήτων των ηθοποιών και συντελεστών του θεατρικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων του σκηνοθέτη και του συγγραφέα.

Άρθρο τέταρτο
Διαδικασία


1. Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού εκδίδει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων θεατρικής παραγωγής εντός μηνός από την έκδοση της παρούσας και όχι πέραν της 30ης Ιουνίου τρέχοντος έτους με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των αιτούντων στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Πύλη Πολιτιστικών Φορέων» (drasis.culture.gr), ο τρόπος και η προθεσμία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της πρότασης της θεατρικής παραγωγής, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια. Η ως άνω πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στον ιστότοπο της πλατφόρμας (drasis. culture.gr).

2. O αιτών εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας υποβάλλει αίτηση στην ως άνω ειδική πλατφόρμα, η οποία συνοδεύεται από πρόταση ανάπτυξης θεατρικής παραγωγής και από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την αξιολόγηση αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου Α' του άρθρου πέμπτου της παρούσας.

3. Οι υποβληθείσες αιτήσεις της παρ. 1 του παρόντος αξιολογούνται από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δύο (2) προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, έναν υπάλληλο του Τμήματος Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του αυτού ως άνω Υπουργείου καθώς και ένα μέλος προτεινόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών. Έργο και αντικείμενο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων και η επιλογή των προτεινόμενων τελικών δικαιούχων της επιχορήγησης.

4. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει μόνο τις προτάσεις για επιχορήγηση που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Προτάσεις που δεν υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, κατά τη λήξη της προθεσμίας, δε θα εξεταστούν.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού εξετάσει για κάθε αίτηση τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου της παρούσας και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1-14 της παρ. Α του άρθρου πέμπτου προβαίνει σε αξιολόγηση της πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο Β του άρθρου πέμπτου. Οι αιτήσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί άπαντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. Α του άρθρου πέμπτου και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα τεθέντα κριτήρια της παρ. Β του άρθρου πέμπτου καθώς και τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου θεωρούνται προκριθείσες αιτήσεις.

6. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του ανωτέρω σταδίου, η Γνωμοδοτική Επιτροπή ελέγχει εάν ο αριθμός των προκριθεισών αιτήσεων υπερβαίνει τον μέγιστο οριζόμενο αριθμό επιχορηγήσεων ανά κατηγορία, όπως αυτός προσδιορίζεται στις περιπτώσεις i έως ii της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία σε κάποια εκ των αναφερόμενων κατηγοριών, ο αριθμός των προκριθεισών αιτήσεων, υπερβαίνει τον μέγιστο οριζόμενο αριθμό επιχορηγήσεων, όπως αυτός προσδιορίζεται στις περιπτώσεις i έως ii της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου, τότε η Γνωμοδοτική Επιτροπή προκρίνει τις αιτήσεις κάθε κατηγορίας, οι οποίες αποτελούνται από μεγαλύτερο αριθμό συντελεστών και ηθοποιών. Στην περίπτωση κατά την οποία εξακολουθούν οι προκριθείσες αιτήσεις να υπερβαίνουν τον μέγιστο οριζόμενο αριθμό επιχορηγήσεων για κάθε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών, τότε η Γνωμοδοτική Επιτροπή προκρίνει τις αιτήσεις με κριτήριο την σπανιότητα παρουσίασης του προτεινόμενου έργου στην θεατρική ιστορία της χώρας. Στην περίπτωση κατά την οποία εξακολουθούν οι προκριθείσες αιτήσεις να υπερβαίνουν τον μέγιστο οριζόμενο αριθμό επιχορηγήσεων, τότε η Γνωμοδοτική Επιτροπή προκρίνει τις αιτήσεις με κριτήριο το δραματουργικό ενδιαφέρον του προτεινόμενου θεατρικού έργου, καθώς και την προαγωγή της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας.

8. Μετά την περάτωση του ανωτέρω σταδίου, η Γνωμοδοτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:

[α] οι επιλεγείσες ανά κατηγορία αιτήσεις προς επιχορήγηση [β] αιτιολόγηση της επιλογής της αίτησης

[γ] ποσό επιχορήγησης για έκαστη αίτηση εξ αυτών

[δ] οι απορριφθείσες αιτήσεις και αιτιολογία απόρριψης αυτών.

Στη συνέχεια, με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται πενταμελής επιτροπή (Ειδική Επιτροπή Θεάτρου), η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο του θεάτρου. Έργο και αντικείμενο της Ειδικής Επιτροπής Θεάτρου είναι ο επανέλεγχος του πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της Ειδικής Επιτροπής Θεάτρου προς το πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η Ειδική Επιτροπή Θεάτρου, τροποποιεί το πρακτικό και συντάσσει αιτιολογημένη γνώμη για την τροποποίηση αυτή. Αμφότερα το τροποποιημένο πρακτικό καθώς και η αιτιολογημένη γνώμη αποστέλλονται προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει τελικό πρακτικό, λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής Θεάτρου. Η αιτιολογημένη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής Θεάτρου είναι δεσμευτική για την Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Το ως άνω πρακτικό εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

9. Στη συνέχεια, ενημερώνονται μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων, άπαντες οι αιτούντες σχετικά με την πρόκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

10. Στους αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις προκρίθηκαν χορηγείται εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, προκειμένου να προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο έκτο της παρούσας καθώς και τις έγγραφες συμβάσεις της παρ. 4 του άρθρου τρίτου.

11. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αφού εξετάσει το σύνολο των υποβληθεισών συμβάσεων της παρ. 4 του άρθρου τρίτου, εκδίδει βεβαίωση για την πληρότητα και ορθότητα αυτών.

12. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται: το εγκεκριμένο πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, το οποίο επέχει θέση τεκμηριωμένου αιτήματος για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τους δικαιούχους, η βεβαιωτική πράξη της παρ. 11 καθώς και τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά του άρθρου έκτου της παρούσας.

13. Στην συνέχεια εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και απόφασης επιχορήγησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο πέμπτο
Δικαιολογητικά και Κριτήρια για την αξιολόγηση της πρότασης από την Γνωμοδοτική Επιτροπή


Α. Δικαιολογητικά

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούχος υποβολής αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου οφείλει να υποβάλει αίτημα, στο οποίο να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό και σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται τα εξής: σύσταση εταιρείας, τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, προφίλ/ιστορικό εταιρείας (δραστηριότητα, παραγωγή έργων) και έγγραφα εκ των οποίων να προκύπτουν οι μέτοχοι/εταίροι και διαχειριστές. Στους καταστατικούς σκοπούς του νομικού προσώπου θα πρέπει να αναφέρεται η παραγωγή θεατρικού έργου.

2. Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης: [α] Τίτλος και περίληψη προτεινόμενου θεατρικού έργου, [β] Συγγραφέας και βιογραφικό σημείωμα αυτού, [γ] Προτεινόμενος σκηνοθέτης και βιογραφικό σημείωμα αυτού, [δ] Ιστορικά στοιχεία παρουσίασης του έργου στο ελληνικό κοινό: πότε παρουσιάστηκε τελευταία φορά, σε ποιο θέατρο/στοιχεία συντελεστών, πόσες φορές έχει συνολικά παρουσιαστεί στο ελληνικό κοινό.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός ηθοποιών που θα απασχοληθούν και διανομή ρόλων. Η διανομή -στο στάδιο της υποβολής της αίτησης- δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει το όνομα του ηθοποιού της διανομής, αλλά αρκεί ο προϋπολογισμός του αριθμού των ηθοποιών που θα απαιτηθεί και η διανομή ρόλων για έκαστο εξ αυτών. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο και πρόκειται να συμμετάσχει στην παράσταση ως ηθοποιός. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να δηλώσει κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης την πρόθεσή του αυτή και η συμμετοχή του δεν προσμετράται στον αριθμό των ηθοποιών ως στοιχείο που καθορίζει το ύψος της επιχορήγησης. Ομοίως, στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τότε οι εταίροι, μέτοχοι ή διαχειριστές αυτού μπορούν να συμμετάσχουν στην παράσταση ως ηθοποιοί μόνο εφόσον αυτό δηλωθεί κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης και η συμμετοχή τους δεν προσμετράται στον αριθμό των ηθοποιών ως στοιχείο που καθορίζει το ύψος της επιχορήγησης.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ο συνολικός αριθμός συντελεστών που θα απασχοληθούν (συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη και του τυχόν θεατρικού συγγραφέα) και ειδικότητα εκάστου εξ αυτών.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου, θα καταβληθεί στους ηθοποιούς, συντελεστές, συγγραφέα και σκηνοθέτη ή τυχόν οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στους οποίους αυτοί έχουν αναθέσει την διαχείριση των σχετικών, πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων.

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι οι αμοιβές τις οποίες θα συμφωνήσει ο θεατρικός παραγωγός με ηθοποιούς και συντελεστές της προτεινόμενης θεατρικής παράστασης (συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθέτη και τυχόν θεατρικού συγγραφέα) θα πρέπει να αντιστοιχούν στην αμοιβή που θα ελάμβαναν αυτοί στην περίπτωση κατά την οποία η παράσταση παρουσιαζόταν επί δεκαπέντε (15) παραστάσεις, ανεξαρτήτως του εάν αυτή θα παρουσιαστεί τελικώς στο κοινό ή όχι.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι άπαντες οι ηθοποιοί που θα απασχοληθούν θα είναι επαγγελματίες.

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών θα βιντεοσκοπήσει την προτεινόμενη θεατρική παράσταση επαγγελματικά με τουλάχιστον τρεις (3) κάμερες και επαγγελματικό φωτισμό και ήχο και θα δημιουργήσει ένα ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα παραδώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κατά τον τρόπο που θα ορισθεί στην ειδικώς προς τούτο εκδοθείσα πρόσκληση) έως 30.04.2021, και για το οποίο έχουν εκκαθαριστεί τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα κάθε συμμετέχοντος στην παραγωγή. Επίσης στην ίδια υπεύθυνη δήλωση ο αιτών θα δηλώνει ότι εκχωρεί αποκλειστικά στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το δικαίωμα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να χρησιμοποιεί σε πλατφόρμες και ψηφιακά μέσα του το ως άνω υλικό για πέντε (5) έτη, τα οποία εκκινούν από 1.5.2021 και λήγουν στις 30.4.2026.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για λήψη τυχόν άλλων χρηματοδοτήσεων από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς οργανισμούς ή ιδιωτικές χορηγίες. Ο όρος αυτός αφορά στις υφιστάμενες αλλά και πιθανές χρηματοδοτήσεις της περιόδου για την οποία ζητείται η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

10. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας επιχορήγησης είναι αληθή.

11. Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο αιτών είτε είχε ενεργή θεατρική παραγωγή έως τουλάχιστον και την 8η Μαρτίου 2020, η οποία παρουσιαζόταν σε θεατρική αίθουσα χωρητικότητας έως 450 θεατών, είτε ότι είχε επενδύσει σε θεατρική παραγωγή, η οποία επρόκειτο να παρουσιαστεί στο κοινό κατά την χρονική περίοδο από

9.3.2020 έως και 30.6.2020 και η παραγωγή επρόκειτο να παρουσιαστεί σε θεατρική αίθουσα χωρητικότητας έως 450 θεατών.

12. Κάθε έγγραφο (π.χ. εκτύπωση από την εικόνα του taxisnet, αντίγραφο Ε3) εκ του οποίου προκύπτει ο κύριος και τυχόν δευτερεύων Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας, υπό τον οποίο δραστηριοποιείται.

13. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών την επιχορήγηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.

14. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι έχει εξοφλήσει όλους τους ηθοποιούς και συντελεστές της παράστασης, η οποία διεκόπη σύμφωνα με τις περιπτώσεις β-i και β-ii της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου της παρούσας.

15. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο ή πληροφορία ζητηθεί από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των προτεινόμενων τελικών δικαιούχων.

Β. Κριτήρια αξιολόγησης

1. H επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της θεατρικής παραγωγής.

2. Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός της θεατρικής παραγωγής.

Άρθρο έκτο
Δικαιολογητικά για την έκδοση και την πληρωμή της δαπάνης


Α. Για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ι. Για νομικά πρόσωπα

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2. Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου τέταρτου εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Βεβαίωση της περ. 11 του άρθρου τέταρτου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού.

4. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ίδρυση του προς επιχορήγηση φορέα και οι σχετικές τροποποιήσεις ή Καταστατικό και σχετικές τροποποιήσεις αυτής ή τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή πιστοποιητικό Μεταβολών ΓΕΜΗ.

5. Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμου εκπροσώπου ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης.

6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του επιχορηγούμενου φορέα στην οποία αναγράφεται ο επιχειρηματικός τραπεζικός λογαριασμός με μορφή ΙΒΑΝ στον οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να κατατεθεί το ποσό της επιχορήγησης συνοδευόμενο από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο, στα οποία να φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος ή εκτύπωση από το ebanking.

8. α. Πιστοποιητικό του αρμόδιου δικαστηρίου περί μη θέσεως σε εκκαθάριση και περί μη κατάθεσης αίτησης για εκκαθάριση εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για το οποίο χορηγείται τέτοιο πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.

β. Πιστοποιητικό του αρμόδιου δικαστηρίου περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, για το οποίο χορηγείται τέτοιο πιστοποιητικό. Σε αυτή την περίπτωση, αρκεί υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.

γ. Βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

9. Διαβιβαστικό Έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου με το οποίο έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Δ/νση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών του ΥΠΠΟΑ α) ο απολογισμός του προηγούμενου έτους, β) ο ειδικός απολογισμός επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από δημόσιο φορέα (εάν έχει ληφθεί από τον εν λόγω φορέα) και γ) ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Εάν ο φορέας δεν έχει λάβει επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στο διαβιβαστικό των ανωτέρω α και γ στοιχείων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που φορέας ιδρύθηκε εντός του 2020 απαιτείται μόνο η υποβολή προϋπολογισμού.

ΙΙ. Για φυσικά πρόσωπα

Γ ια τα φυσικά πρόσωπα απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά πλην των υποπεριπτώσεων 4 και 5 της περ. Ι της παρ. Α. του παρόντος. Αντ' αυτών, υποβάλλεται εκτύπωση από το taxisnet έναρξης ατομικής επιχείρησης.

Β. Για την πληρωμή της δαπάνης απαιτούνται πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών:

1. Αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης του φορέα/ φορέων.

2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο αντίτυπα υπογεγραμμένη αρμοδίως που περιλαμβάνει: ι) τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/ΑΛΕ, ιι) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει την δαπάνη ιιι) την πρόσκληση την οποία αφορά, ιν) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ν) το ποσό της επιχορήγησης και νι) την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Τιμολόγιο λοιπών εσόδων (χωρίς ΦΠΑ).

Άρθρο έβδομο
Λοιπές υποχρεώσεις αιτούντων και δικαιούχων επιχορήγησης


1. Οι δικαιούχοι επιχορήγησης οφείλουν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους όσο το δυνατόν πιο πιστά. Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου μπορούν να υποβληθούν, προκειμένου να λάβουν την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Οι εν λόγω αλλαγές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αφορούν τον αριθμό των ηθοποιών, ο οποίος δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης.

2. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας της θεατρικής παραγωγής τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ.

3. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα/άδεια δημόσιας παράστασης του θεατρικού έργου, καθώς και των τυχόν μουσικών έργων που θα συμπεριλαμβάνονται στην θεατρική παραγωγή εφόσον απαιτείται.

4. Οι επιχορηγούμενοι υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο όγδοο
Παράδοση Ψηφιακού Αρχείου


1. Οι επιχορηγηθέντες οφείλουν να παραδώσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έως 30.4.2021 το ψηφιακό αρχείο, στο οποίο θα έχει αποτυπωθεί η παραχθείσα θεατρική παράσταση με τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα καθορισθούν στην εκδοθησόμενη πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του παρόντος άρθρου.

2. Το παραδιδόμενο ψηφιακό αρχείο υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο από την υπηρεσία που θα ορίσει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού στην εκδοθείσα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου πρόσκληση.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επιχορηγηθείς δεν παραδώσει εμπρόθεσμα και προσηκόντως το παραδοτέο ψηφιακό αρχείο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει τηρηθεί οιαδήποτε προϋπόθεση/όρος/διαδικασία/ δέσμευση σύμφωνα με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση και τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου, τότε το ποσό της ληφθείσας επιχορήγησης βεβαιώνεται ως οφειλή προς το Δημόσιο και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.δ. 356/1974 περί κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Άρθρο ένατο
Τρόπος καταβολής


Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε όλους τους επιλεγέντες δικαιούχους με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα που εκδίδεται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το ποσό της καταβολής του προηγούμενου εδαφίου είναι ακατάσχετο.

Άρθρο δέκατο
Λόγοι Αποκλεισμού

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός μόνο αιτήματος. Ο ως άνω περιορισμός ισχύει και για φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν καθ' οιοδήποτε ποσοστό σε έτερα νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου εταίροι/μέτοχοι/διαχειριστές, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αιτούντος νομικού προσώπου, οι οποίοι έχουν υποβάλει αυτοτελώς αίτηση στην παρούσα διαδικασία, αποκλείονται. Αποκλείεται επίσης και το αιτούν νομικό πρόσωπο.

2. Οι επιχορηγήσεις θεατρικής παραγωγής αφορούν προτάσεις για νέες παραγωγές και όχι παραγωγές που οι ίδιες ή προσχέδιό τους έχουν ήδη παρουσιαστεί.

Άρθρο ενδέκατο
Τελικές Διατάξεις


Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στην παρούσα διαδικασία επιχορήγησης και η ένταξή του στους δικαιούχους επιχορήγησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών εκχωρεί προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων κάθε ηθοποιού/συντελεστή κ.λπ. που συμμετείχε στην παράσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στον παραδοτέο προς το ΥΠΠΟΑ ψηφιακό αρχείο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε πλατφόρμες και ψηφιακά μέσα του επί πέντε [5] έτη, ήτοι από 1.5.2021 έως και 30.4.2026.

Άρθρο δωδέκατο
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ


Taxheaven.gr