Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου

Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A'84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α'90) και άλλες διατάξεις

20 Μάι 2020

Taxheaven.gr

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. " Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (A'84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. " Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα " (Α'90) και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Επί του άρθρου 1

Με το άρθρο 1 του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται νομοθετικά, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 16, την παρ. 3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 21, τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 22, την παρ. 1 του άρθρου 23, την παρ. 1 του άρθρου 24, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, τα άρθρα 102 και 103 και την παρ. 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος, η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84). Η ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε συνεπεία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη περαιτέρω μέτρων, σε όλους τους τομείς κρατικής δράσης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.
Ειδικότερα, με το πρώτο άρθρο αντικαθίσταται η παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), και επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσας κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και στις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρείες, καθώς και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες
(ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, που δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Στο δεύτερο άρθρο, για τους σκοπούς της εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, που αφορούν το μήνα Απρίλιο 2020 και εξής, παρέχεται σε επιχειρήσεις η δυνατότητα αναδρομικής τροποποίησης του κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Η τροποποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από 23.3.2020 έως και 24.4.2020 και μπορεί να ανατρέχει σε χρόνο από 20.3.2020 και προγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της υπό κύρωσης ΠΝΠ ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ τη ς επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα
έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη και για την αποφυγή καταστρατηγήσεων προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διαπιστωθεί ότι η δήλωση τροποποίησης κύριου ενεργού ΚΑΔ είναι ανακριβής και ορίζεται ότι για την επιβολή και αμφισβήτηση των κυρώσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την έκδοση κοινής απόφασης με την οποία δύναται να καθορίζονται επιμέρους λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης.

Στο τρίτο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID - 19, με την παροχή διευκόλυνσης στις πληγείσες επιχειρήσεις και κινήτρου για την ταχεία αποπληρωμή των οφειλών ΦΠΑ από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Ειδικότερα, παρέχεται στις ανωτέρω επιχειρήσεις το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α.. Παράλληλα, επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον μήνα Απρίλιο 2020 λόγω της καταβολής των οφειλών από δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Με το τέταρτο άρθρο προβλέπεται ότι η ενίσχυση σε επιχειρήσεις με τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής» δύναται να χορηγείται και στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/24.12.2013) σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, προκειμένου να επεκταθεί η δυνατότητα χορήγησης και σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν δύναται να ενταχθούν στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID- 19.».

Με το πέμπτο άρθρο, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και οι δαπάνες του να εμφανιστούν ως έξοδα στη δημόσια ληψοδοσία, και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρίσταται επιτακτική η ανάγκη για την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων [άρθρα 79, παρ.3, περ. ι' και 104 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α' 143)]. Επίσης, προκειμένου να εμφανιστούν στη δημόσια ληψοδοσία, με την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών ενταλμάτων, δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2019 (προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, πληρωμές δημοσίου χρέους κατά την περ. α' της παρ. 7 του άρθ. 27 του ν.4223/2013 (Α' 287) και δαπάνες προξενικών αρχών), παρίσταται ανάγκη παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα.

Με το έκτο άρθρο ρυθμίζεται η υπαγωγή όλων των δωρεών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α'76), δηλαδή κατά την διαδικασία αποδοχής των δωρεών σε είδος από το Υπουργείο Υγείας για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, στην ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 10 της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α' 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86), ως προς την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι και οι δωρεές των οποίων η δήλωση αποδοχής έλαβε χώρα εκ μέρους του Υπουργού Υγείας προ της δημοσίευσης της από 30.3.2020 ΠΝΠ, που προσέθεσε την παρ. 3 στο άρθρο 8 της από 14.3.2020 ΠΝΠ, υπάγονται στο καθεστώς εξαίρεσης από τον ΦΠΑ με μόνη τη δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας, χωρίς έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονομικών αλλά με υποχρεωτική κοινοποίησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Με το έβδομο άρθρο, μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 (Α' 202) και του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α' 101), δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων να ορίζει με απόφασή του το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων κάθε είδους. Ο σκοπός και η ανάγκη θεσμοθέτησης της εν λόγω εξουσιοδοτικής διάταξης είναι η ευελιξία που απαιτείται στις δύσκολες αυτές συνθήκες, ώστε είτε τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά για περισσότερες ώρες και ημέρες είτε να παραμένουν κλειστά για κάποιο χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζεται στην οικεία νομοθεσία. Είναι γεγονός ότι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα είναι αναγκαίο ένα πιο ευέλικτο νομοθετικό εργαλείο, το οποίο θα ορίζει της ώρες και μέρες λειτουργίας των καταστημάτων.

Με το όγδοο άρθρο επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού που προβλέπεται στο άρθρο 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76), και στην περίπτωση που σύζυγος υπαλλήλου αν και δεν εργάζεται, είναι εντούτοις άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής των ΚΕ.Π.Α ή λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας.

Με το ένατο άρθρο προβλέπεται η παράταση της ισχύος των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων που εκδόθηκαν από δήμους, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α' 21) και της κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσας υπ' αρ. 25132/4.4.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 908), έως την 31η Μαΐου 2020. Προσέτι, η χορηγούμενη παράταση αφορά στις περιπτώσεις που η σχετικώς υποβληθείσα αίτηση δεν έχει καταχωρηθεί ως εγκεκριμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων οικονομικά αδυνάτων πολιτών του άρθρου 4 της υπ' αρ. 25132/04.04.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 908) έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, καθώς και σε περιπτώσεις λήξης των σχετικών δικαιωμάτων μετά την 25η Φεβρουαρίου 2020, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης. Με τη ρύθμιση αυτή προστατεύονται οι δικαιούχοι οι οποίοι θα προσέφευγαν στη διαδικασία υποβολής της απαιτούμενης αίτησης στους Δήμους, κάτι που δεν είναι πλέον δυνατό, λόγω της διακοπής της λειτουργίας των κατά τόπους υπηρεσιών, εξαιτίας των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Στην παρ. 2 προβλέπεται εξουσιοδότηση για την παράταση με υπουργική απόφαση της ισχύος των αποφάσεων της παρ. 1, καθώς και των αποφάσεων των οποίων η λήξη της ισχύος τους έπεται της λήξης των αποφάσεων της παρ. 1. Η σχετική εξουσιοδότηση παρέχεται στους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με το δέκατο άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 6 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76), με το οποίο προβλέπεται, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID -19, η αναβολή μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών. Ειδικότερα, με την τροποποίηση της παρ. 1 προβλέπεται ότι οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης αναβάλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Προσέτι, με την τροποποίηση της παρ. 2 προβλέπεται ότι η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας, των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, παρατείνεται, εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Με την τροποποίηση της παρ. 3 διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων και ορίζεται ότι η παράταση της καταβολής των συντάξεων αναπηρίας, των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας εφαρμόζεται στους : α) δικαιούχους, η αίτηση παράτασης των οποίων είχε προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών, η οποία (συνεδρίαση) αναβάλλεται δυνάμει της διάταξης του πρώτου εδαφίου του παρόντος ή δυνάμει υπουργικής απόφασης που εκδίδεται βάσει της διάταξης του δευτέρου εδαφίου του παρόντος β) δικαιούχους, η αίτηση παράτασης των οποίων έχει υποβληθεί αλλά δεν έχει εισέτι προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών. Με την τροποποίηση της παρ. 4 ορίζεται ότι η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 ισχύει έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των ενδιαφερομένων, μετά από εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, όχι πέραν της 30ης Ιουνίου, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις εν λόγω υγειονομικές επιτροπές να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις, η εξέταση των οποίων αναβλήθηκε. Τέλος, με την τροποποίηση της παρ. 8 προβλέπεται εξουσιοδότηση για την αναβολή με υπουργική απόφαση των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και για παράταση των ημερομηνιών του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. Η σχετική εξουσιοδότηση ανατίθεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στο ενδέκατο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους οφειλές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α'32) ή του άρθρου 54 του ν. 4305/2014 (Α' 237), και τηρούν τους όρους της ρύθμισης έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, σε περίπτωση που προκύπτουν οφειλές εκτός ρύθμισης που κατέστησαν απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής, να παραμείνουν στην ευνοϊκή ρύθμιση, εφόσον οι ασφαλιστικές οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή υπαχθούν αυτοτελώς στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4152/2013 (Α' 107) και τηρούν τους όρους αυτής. Κατ' αυτόν τον τρόπο, παρέχεται ένα μέτρο στήριξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέποντας στους συγκεκριμένους οφειλέτες να μην απωλέσουν την ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α' 32) και του άρθρου 54 του ν. 4305/2014 (Α' 237) και ειδικότερα, στην περίπτωση υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) να διατηρούν δύο παράλληλα καθεστώτα ρυθμίσεων οφειλών, ώστε να μην απωλέσουν τα ευεργετήματα, ήτοι μεγάλο αριθμό δόσεων και εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτής.

Με το δωδέκατο άρθρο και εξαιτίας της συνέχισης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται επιτακτική η χορήγηση νέας παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α'79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων. Ως εκ τούτου, αντικαθίσταται το δέκατο έβδομο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α'76), και παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α'79) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει στις 10 Απριλίου 2020 και πάντως όχι πέραν της 10ης Ιουνίου 2020.

Με το δέκατο τρίτο άρθρο καθιερώνεται ειδική διαδικασία υλοποίησης δωρεών σε είδος και σε χρήμα από φυσικά και νομικά πρόσωπα προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) προς κάλυψη των αναγκών ιχνηλάτησης αλλά και όλων των εκ μέρους των ειλημμένων ενεργειών καταπολέμησης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ως προς την αποδοχή των δωρεών αυτών εισάγεται εκτός της υποχρέωσης αποδοχής εκ μέρους του Προέδρου του ΕΟΔΥ και έγκριση εκ μέρους του Υπουργού Υγείας. Η παραλαβή των ειδών δωρεάς διενεργείται με πρωτόκολλο παραλαβής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης, ενώ οι χρηματικές δωρεές διενεργούνται με απευθείας εισφορά των δωριζόμενων χρημάτων στον ΕΟΔΥ. Για την απόδειξη της ορθής διαχείρισης και αξιοποίησης των συγκεκριμένων δωρεών σε είδος και σε χρήμα ο Ε.Ο.Δ.Υ. υποχρεούται σε αναλυτική λογοδοσία προς τον Υπουργό Υγείας.

Με τη διάταξη του δεκάτου τετάρτου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών, συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε δημόσια νοσοκομεία για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο της διάταξης ορίζεται ο τρόπος έγκρισης της απασχόλησης των ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία, η οφειλόμενη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ παρέχεται ρητά η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα εφημεριών κάθε νοσοκομείου και καθορίζεται το ύψος των αμοιβών που καταβάλλεται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών.

Στο δέκατο πέμπτο άρθρο ορίζονται οι διαδικασίες για την παροχή δυνατότητας μετακίνησης ιατρών, νοσηλευτών και πάσης φύσεως προσωπικού από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε Κέντρα Υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, όπου παρουσιάζεται ανάγκη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Με το δέκατο έκτο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στους οικογενειακούς ιατρούς και στους συμβεβλημένους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να παρέχουν υπηρεσίες σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς πάσχοντες από κορωνοϊό COVID-19, με κατ' οίκον επισκέψεις και εξ αποστάσεως συνεδρίες, με χρήση σύγχρονων ασφαλών τεχνολογικών μέσων. Στην ίδια διάταξη ορίζεται ο τρόπος αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ο τρόπος κάλυψης της σχετικής δαπάνης, ο τρόπος υποβολής των συγκεκριμένων δαπανών, ελέγχου και εκκαθάρισής τους.

Στο δέκατο έβδομο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή δυνατότητας στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που είναι ενταγμένοι οργανικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να παρέχουν υπηρεσίες σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς πάσχοντες από κορωνοϊό COVID-19 με κατ' οίκον επισκέψεις και εξ αποστάσεως συνεδρίες, με χρήση σύγχρονων ασφαλών τεχνολογικών μέσων. Στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται πέραν του τακτικού ωραρίου απασχόλησης των συγκεκριμένων ιατρών, καθορίζεται ο τρόπος αμοιβής τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και ο τρόπος κάλυψης της σχετικής δαπάνης από τον προϋπολογισμό των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Με το δέκατο όγδοο άρθρο ορίζεται η διαδικασία μηνιαίας υποβολής εκ μέρους των συμβεβλημένων και οικογενειακών ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκδίδουν συνταγές ή και γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία ασθενή κατά τις διατάξεις των άρθρων 36, 39 και 53 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), που εντάσσονται στη δέσμη έκτακτων διαδικασιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αποφυγή του συγχρωτισμού των ασφαλισμένων κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, προβλέπεται ως προς την διαδικασία μηνιαίας υποβολής για την αποζημίωσή τους, η ανάγκη υποβολής μόνο του προβλεπόμενου εντύπου επίσκεψης με τον αριθμό της άυλης συνταγής χωρίς υπογραφή ασφαλισμένου.

Με το δέκατο ένατο άρθρο προωθείται η ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την υποστήριξη υλοποίησης των πολιτικών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απώτερο στόχο την επικοινωνία με τους πολίτες που είναι σε απομόνωση στο σπίτι, για την παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και των οικογενειών τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για την απομόνωση στο σπίτι. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να μειωθεί η ανάγκη φυσικής επαφής των ασθενών αυτών με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, να επιτευχθεί η ορθή και συστηματική ενημέρωση, πληροφόρηση και παρακολούθηση των ασθενών και να μειωθεί η απαίτηση προσέλευσής τους και η επικινδυνότητα που συνεπάγεται η φυσική τους παρουσία σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ενιαία υποστήριξη όλων των ασθενών, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους (για όλη την ελληνική επικράτεια), ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες μετακίνησης τους, με ότι συνεπάγεται αυτό για τη μετάδοση του ιού στον συνολικό πληθυσμό.

Με το εικοστό άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις κατ' εφαρμογή της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6), όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4316/2014 (Α' 270). Με την ακόλουθη ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός απέκτησε μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της χορήγησης φαρμάκων εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεών τους, προκειμένου αυτά να αποζημιωθούν. Λόγω των ανωτέρω, η ΥΑ ΔΥΓ3/οικ.Γ.Υ.154/2012 υπουργική απόφαση (Β' 545) κατέστη ανενεργός, καθώς ο Ε.Ο.Φ. ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητές του μέσω της συμμετοχής του στο Σ.Η.Π.. Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων άλλων Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και των ανασφάλιστων, ως προς το επιστημονικό σκέλος της χορήγησης ή μη φαρμάκου εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, χωρίς βεβαίως η σχετική έγκριση να συνεπάγεται και την ασφαλιστική κάλυψη των εν λόγω ασθενών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για λόγους ασφάλειας δικαίου καταργείται με την παρ. 2. ρητά η ως άνω υπουργική απόφαση.

Στο εικοστό πρώτο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο της διάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, σχετικά με την αναστολή της διενέργειας αιρετών εκπροσώπων ιατρών και λοιπών εκπροσωπούμενων φορέων στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.. Για εκείνα τα διοικητικά συμβούλια στα οποία εκκρεμεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ο ορισμός αιρετών μελών με τη διενέργεια εκλογών, και προς το σκοπό της αποφυγής προβλημάτων δυσλειτουργίας στη συγκρότηση και κανονική λειτουργία τους κατά την κρίσιμη περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, άλλως αναβιώνει η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που συμμετείχαν στην αμέσως προηγούμενη σύνθεση ΔΣ εκάστου φορέα.

Με το εικοστό δεύτερο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 44 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), και διευρύνεται το πεδίο συμβάσεων που δύναται να συνάπτει ο ΕΟΔΥ ως φορέας υλοποίησης της πράξης αυτής. Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν σε συμβάσεις προμηθειών ή και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών της πράξης.

Με το εικοστό τρίτο άρθρο θεσπίζεται, κατ' εξαίρεση του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α' 73), η δυνατότητα χρηματοδοτήσεως από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ καθώς και η εκταμίευση σχετικών πιστώσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκομίσεως από αυτούς ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ, τούτο δε μόνον για την χρονική περίοδο μέχρι 30.06.2020, λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 κατά την τρέχουσα περίοδο. Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα αισθητές κατά την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου εκάστου έτους, είτε λόγω της καλλιεργητικής περιόδου (γεωργοί), είτε λόγω ανάγκης προμήθειας ζωοτροφών (κτηνοτρόφοι).Όσοι από αυτούς διαθέτουν εγκεκριμένο κεφάλαιο κίνησης, αλλά και όσοι επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση χρηματοδότησης, προκειμένου να εκταμιεύσουν ποσά άνω των 6.000 ευρώ, χρειάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4611/2019 (Α' 73), να προσκομίσουν στις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ. Λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, κατά την τρέχουσα περίοδο, αντιμετωπίζουν πρόβλημα τόσο οι αγρότες που συνήθως για μικρά ποσά οφειλών τους δεν μπορούν είτε να δανειοδοτηθούν, είτε να κάνουν χρήση του εγκεκριμένου δανείου τους, όσο και αυτοί που τοπικά δεν μπορούν να λάβουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω προβλημάτων εξυπηρέτησής τους από τους πρώην ανταποκριτές του ΟΓΑ και απαιτείται, προκειμένου να λάβουν τέτοια ενημερότητα, να μετακινηθούν σε Περιφερειακά Γραφεία του ΕΦΚΑ για την εξυπηρέτησή τους, τα οποία όμως είναι μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Και η μετακίνηση αυτή δεν δικαιολογείται με βάση τους ισχύοντες περιορισμούς μετακινήσεων. Καθίσταται επομένως αναγκαίο, λόγω των υφισταμένων ανωτέρω εκτάκτων συνθηκών, να θεσπισθεί η κατ' εξαίρεση δυνατότητα χρηματοδοτήσεως από τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς την υποχρέωση προσκομίσεως από αυτούς ενημερότητας, τούτο δε μόνον για την χρονική περίοδο μέχρι 30.06.2020.

Με το εικοστό τέταρτο άρθρο επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτέρως αυξημένες ανάγκες για απασχόληση εποχιακών εργαζομένων στην αγροτική οικονομία, κατά τους επόμενους μήνες, η κάλυψη των οποίων καθίσταται πιο επιτακτική στο πλαίσιο των επιπλέον απαιτήσεων που δημιουργούν τα έκτακτα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η λήψη έκτακτων μέτρων είναι, συνεπώς, απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι καλλιεργητικές εργασίες και να μη διαταραχθεί η παραγωγική διαδικασία. Μεγάλο μέρος αυτών των αναγκών καλύπτονταν με εργαζόμενους, πολίτες τρίτων χωρών που είτε εισέρχονταν στη χώρα αποκλειστικά για τις παρούσες εργασιακές ανάγκες, είτε εργάζονταν δυνάμει του δικαιώματος που τους έδινε το ισχύον νομικό πλαίσιο. Λόγω, όμως, των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και τους ισχύοντες περιορισμούς μετακινήσεων καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση κάθε σχετικής διαδικασίας, καθώς δεν λειτουργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Για τους ανωτέρω λόγους προβλέπεται κατ' εξαίρεση, και δυνάμει του άρθρου 13α του ν. 4251/2014, πρώτον, η παράταση των ήδη εκδοθησών πράξεων της διοίκησης και, δεύτερον, τροποποιήσεις προκειμένου να καταστούν λειτουργικές, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι ρυθμίσεις που καθορίζει το προτεινόμενο άρθρο.

Με το εικοστό πέμπτο άρθρο και με σκοπό την προστασία των αστέγων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α' βαθμού και οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α' 74), ήτοι το ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΨΝΑ, ΨΝΘ και λοιποί φορείς πρόνοιας, δύνανται από κοινού να δημιουργούν και να λειτουργούν προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. Δ23/οικ.19061-1457/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 1336), καθώς και υπνωτήρια αστέγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. Δ23/οικ.19061-1457/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 1336). Οι προσωρινές δομές φιλοξενίας λειτουργούν βάσει Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους θέματα αναφορικά με τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. Δ23/οικ.19061-1457/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Με απόφαση του οικείου δημάρχου ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής της δομής και οι αναπληρωτές αυτών. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, για δομές που φιλοξενούν αποκλειστικά ενεργούς χρήστες, η δυναμικότητα καθορίζεται από τον φορέα λειτουργίας. Οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 δύνανται με απόφαση του διοικητή ή του νομίμου εκπροσώπου τους, να μετακινούν επικουρικό ή/και μόνιμο προσωπικό εντός της οικείας υγειονομικής περιφέρειας, προκειμένου να στελεχωθούν και να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας τόσο των δομών φιλοξενίας όσο και των δομών/υπηρεσιών τους και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Τέλος, με την παρ. 4 προβλέπεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων έχει αποφασιστεί σύμφωνα με τις υπ' αρ. 5052/24.3.2020 (Β' 1018) και 5248/27.3.2020 (Β' 1073) αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού και τις τροποποιήσεις αυτών, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία των δομών της παρ. 1. Προσέτι, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 ορίζεται ότι η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανατίθεται από το αρμόδιο όργανο του οικείου δήμου, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης.

Με το εικοστό έκτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα, οι γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, δυνάμει των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), από 11.3.2020 να απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους. Επίσης, από 11.3.2020 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31.5.2020.

Με το εικοστό έβδομο άρθρο και λόγω των εξαιρετικών και κατεπειγουσών συνθηκών που διέρχεται η χώρα και οι οποίες επέβαλαν μεταξύ άλλων και την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, επιδιώκεται η άμεση εξεύρεση λύσεων για την ισότιμη μεταχείριση όλων των μαθητών. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, οι Σχολικές Επιτροπές των Δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο. Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη οικονομικά αδυνάτων μαθητών. Τα προμηθευόμενα είδη, ανήκουν στις σχολικές μονάδες και παραδίδονται προς χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, με μέριμνα των οικείων διευθυντών.

Σύμφωνα με το εικοστό όγδοο άρθρο και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού μπορούν να προμηθεύονται κατά τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76), και να διανέμουν αναγκαίο υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), που εδρεύουν εντός της περιφέρειάς τους. Για την προμήθεια και διανομή απαιτείται έγγραφο αίτημα του αρμοδίου οργάνου του φορέα, από το οποίο προκύπτει τεκμηριωμένα η ανάγκη.

Στο εικοστό ένατο άρθρο ορίζεται ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του δημοτικού νομικού προσώπου ή επιχείρησης, του Συνδέσμου Δήμων ή του Ιδρύματος είναι δυνατή η αδιάλειπτη λειτουργία των νομικών προσώπων και ιδρυμάτων των δήμων για την κατά το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων κοινωνικών αναγκών. Θεσπίζονται εξαιρέσεις από την πενθήμερη εργασία και ρητώς ορίζεται ότι οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

Με το τριακοστό άρθρο επέρχονται τροποποιήσεις στην εξόφληση της ειδικής επιχορήγησης κάλυψης λειτουργικών εξόδων των ΔΕΥΑ και των ανταποδοτικών υπηρεσιών των δήμων και ορίζεται ότι προς διευκόλυνση των δήμων, οι εν λόγω επιχορηγήσεις παρακρατούνται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στο τριακοστό πρώτο άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού, το οποίο εξακολουθεί να εργάζεται και ως εκ τούτου πρέπει να συνεχίζει να αμείβεται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει είσπραξη αντιτίμου από τους φορείς. Στο πλαίσιο λήψης επειγόντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων ανεστάλη η λειτουργία υπηρεσιών, όπως ωδείων- μουσικώνς σχολών, γυμναστηρίων, ιαματικών λουτρών, εικαστικών εργαστηρίων, κολυμβητηρίων κ.ά, τα οποία είτε αποτελούν υπηρεσίες των δήμων, είτε είναι νπδδ αυτών ή κοινωφελείς επιχειρήσεις αλλά και ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ. Σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες έχει προσληφθεί προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις μίσθωσης έργου, με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού που έχει προσληφθεί στις υπηρεσίες αυτές με σχέση ΙΔΟΧ ή συμβάσεις μίσθωσης έργου πραγματοποιείται με αντίτιμο, δηλαδή με εισφορά κατά 100% από τους ίδιους τους ωφελούμενους ή κατά 70%, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές, από τους ωφελούμενους πολίτες, ενώ το λοιπό ποσό από τον προϋπολογισμό του φορέα. Ενώ για τις λοιπές υπηρεσίες που ασκούν οι φορείς η δαπάνη καλύπτεται στο 100% από τους ίδιους τους ωφελούμενους, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4151/2013. Με δεδομένη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, λόγω της εφαρμογής των επειγόντων μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού, οι φορείς δεν εισπράττουν έσοδα, αφού οι ωφελούμενοι δεν καταβάλλουν αντίτιμο, με αποτέλεσμα οι φορείς να πλήττονται σημαντικά και να αντιμετωπίζουν ελλείμματα στους προϋπολογισμούς τους, καθώς καλούνται να καταβάλουν τις αποδοχές των απασχολούμενων, χωρίς να εισπράττουν το αντίτιμο από τους ωφελούμενους και χωρίς η δαπάνη ή μέρος αυτής που καλύπτεται από το αντίτιμο να δύναται να καλυφθεί από άλλα έσοδα των ΟΤΑ ή νομικών τους προσώπων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76), κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των προαναφερόμενων υπηρεσιών, το ανωτέρω προσωπικό θα ενισχύσει δημοτικές δομές κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, προσφέροντας αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του.

Στο τριακοστό δεύτερο άρθρο και προκειμένου αντιμετωπισθούν άμεσα ζητήματα κάλυψης επιτακτικών αναγκών προμηθειών των δήμων και των περιφερειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), της παραγράφου 7 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α' 64) και της παραγράφου 2 του άρθρου 60 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως έχουν κυρωθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα συλλογικά όργανα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ). Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα μπορούν να προβαίνουν σε προμήθειες συναφούς υλικού και υπηρεσιών και να τα διανέμουν στους ΟΤΑ - μέλη τους. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται η Οικονομική Επιτροπή, για τις διατάξεις της παρούσας νοείται η οικεία Εκτελεστική Επιτροπή.

Στο τριακοστό τρίτο άρθρο και προκειμένου αντιμετωπισθούν έκτακτες λειτουργικές ανάγκες λόγω της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικά για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2020, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων, ορίζεται ότι ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Για τις μεταφορές αυτές απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Με το τριακοστό τέταρτο άρθρο δίνεται αναστολή στην παρακράτηση των τριών επόμενων ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων για δάνεια προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού, αρχής γενομένης από τη δόση του μηνός Μαΐου 2020. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η εξόφληση των τριών (3) δόσεων που αναστέλλονται θα πραγματοποιηθεί άτοκα εντός του έτους 2021 σε έντεκα (11) μηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, εν μέσω της λήψης μέτρων κατά της πανδημίας.

Με το τριακοστό πέμπτο άρθρο και εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 παρατείνεται για δύο (2) μήνες η θητεία των μελών των οργάνων, καθώς και επιτροπών των Υπουργείων και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία έληξε μετά την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), και μέχρι την έναρξη ισχύος της υπό κύρωση Πράξης ή αναμένεται να λήξει το αργότερο έως τις 30.4.2020. Επίσης, προβλέπεται ότι με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου, η θητεία των μελών των οργάνων και των επιτροπών της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται περαιτέρω για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Στο τριακοστό έκτο άρθρο παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων της εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η εν λόγω παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των ανωτέρω φορέων και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της εν λόγω πανδημίας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Με το τριακοστό έβδομο άρθρο ρυθμίζεται το θέμα των αποδοχών των εργαζομένων που απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση έργου. Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, διασφαλίζεται η συνέχιση της καταβολής του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών και τυχόν πρόσθετων αμοιβών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης τους.

Με το τριακοστό όγδοο άρθρο εισάγονται τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83), που αφορούν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στις ως άνω διατάξεις, καθώς και την εισαγωγή ενός εναλλακτικού τρόπου αυθεντικοποίησης των χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση των διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση, ο χρήστης μπορεί να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της ΓΓΓΠΣΔΔ (taxisnet) είτε τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, ορίζεται ότι οι αποδέκτες, που λαμβάνουν τα έγγραφα που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση των εγγράφων από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτών. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η απλούστευση των διαδικασιών στις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο, η παροχή ευκολότερης πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου από όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και η αποφυγή της φυσικής παρουσίας τους στις δημόσιες υπηρεσίες.

Με το τριακοστό ένατο άρθρο θεσπίζεται μια νέα ψηφιακή υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 (Α' 139). Εφεξής, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φυσικών προσώπων για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς όλη η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, μετά από αίτηση ενός φυσικού προσώπου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη μπορούν να ενημερώνονται τα στοιχεία του στα πιστωτικά ιδρύματα, απευθείας από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, με σκοπό την διευκόλυνση των πολιτών στις καθημερινές τους συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα και την αποφυγή της φυσικής παρουσίας τους στα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με το τεσσαρακοστό άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.». Πρόκειται για ρυθμίσεις επείγοντος χαρακτήρα, οι οποίες εισάγονται υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με την παρ. 1 του παρόντος παρέχεται η δυνατότητα στα εκτελεστικά όργανα των ανωτέρω εταιριών να αποφασίζουν για θέματα, όπως α) η παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, β) η περιορισμένης χρονικής ισχύος μεταφορά προσωπικού σε εταιρίες του ομίλου ΕΛΤΑ ΑΕ, και γ) ο ορισμός προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68).

Με το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο, επιχειρείται η αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν σε εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά την 25η.2.2020, ημερομηνία εκκίνησης της επιδημιολογικής κρίσης στην Ελλάδα. Ειδικότερα με την παρ. 1 προβλέπονται ρυθμίσεις βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Ταυτόχρονα ορίζεται ότι στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρεται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, ότι πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ότι υποχρεούται να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στη δεύτερη παρ. προβλέπεται ότι ο οριστικός ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της ως άνω προθεσμίας των 30 ημερών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, ή για άλλο σοβαρό λόγο. Ωστόσο, στην τρίτη παρ. διευκρινίζεται ότι η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της πρώτης παραγράφου ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. Τέλος, στην τέταρτη παρ. προβλέπεται ότι η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία.

Με το τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο ανατίθεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάθε αρμοδιότητα σχετική με την ανάθεση και υλοποίηση του έργου κατασκευής και επέκτασης τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως προϋπολογιζόμενης δαπάνης και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης, εθνικής γενικής ή ειδικής διάταξης. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α' 53).

Με το τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο και στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, να περιοριστεί η εξάπλωσή του και να ληφθούν συναφή και αναγκαία μέτρα που συνδέονται με την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας ως ιδιαίτερου ένοπλου Σώματος Ασφαλείας, κρίνεται αναγκαία η μη χορήγηση της άδειας για τις εορτές του Πάσχα στους δοκίμους υπαστυνόμους και δοκίμους αστυφύλακες, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ. 319/1995 (Α'174) και της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 65 του π.δ. 352/1995 (Α' 187), αντίστοιχα.

Στο τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο ορίζεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α' 61), θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα διάθεσης κατασχεμένων μεταφορικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, στις Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου τα μέσα αυτά να αξιοποιούνται προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καλύπτοντας ανάγκες των ιδίων των Υπηρεσιών που προέβησαν στην κατάσχεση και φορέων τους, καθώς και των καταστημάτων κράτησης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως εναλλακτικό μέσο ανανέωσης του στόλου τους. Ωστόσο, οι πρόσθετες και εξαιρετικά επείγοντος και επιτακτικού χαρακτήρα ανάγκες, που έχουν διαμορφωθεί σε ό,τι αφορά στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας, συνεπεία αφενός μεν της εμφάνισης και διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, αφετέρου δε των πρόσφατων συντονισμένων προσπαθειών των ραγδαία αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών να εισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια μέσω, ιδίως, της χερσαίας συνοριακής γραμμής του Έβρου, καθιστούν απολύτως απαραίτητη, μεταξύ άλλων, την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας με μεταφορικά μέσα, διαφόρων τύπων, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στην αποστολή τους και να εφαρμόσουν πλήρως τα επιχειρησιακά τους σχέδια, όπως το εθνικό και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον επιτάσσουν.
Ως εκ τούτου, πέραν των υπό προμήθεια οχημάτων μέσω των υλοποιούμενων, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, διαγωνιστικών διαδικασιών, κρίνεται επιβεβλημένη και η επικαιροποίηση της προαναφερόμενης διάταξης, προκειμένου να διευρυνθεί το πλαίσιο των ιδιαίτερης ποινικής και κοινωνικής απαξίας αδικημάτων για τη διάπραξη των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μεταφορικά μέσα και να καταστεί δυνατή η άμεση διάθεση και αξιοποίηση αυτών από τις Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας στο πλαίσιο και προς το σκοπό της αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης της άκρως απαιτητικής εθνικής και κοινωνικής τους αποστολής. Ειδικότερα, στα αδικήματα αυτά θα πρέπει να προστεθούν και εκείνα της ληστείας, της εκβίασης, της απαγωγής, του εμπρησμού, καθώς και άλλα ανάλογης βαρύτητας και απαξίας εγκλήματα. Επιπροσθέτως, η προτεινόμενη σύντμηση των διαλαμβανομένων στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προθεσμιών ερείδεται στις άκρως πιεστικές ανάγκες όχι μόνον για ανανέωση- ενίσχυση του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας μέσω της διεύρυνσης της δυνατότητας επιχειρησιακής αξιοποίησης των προς διάθεση, κατά τα προεκτεθέντα, μεταφορικών μέσων αλλά και για την κάλυψη άμεσων αναγκών επισκευής χρηστικών οχημάτων των Υπηρεσιών με τη χρήση των απαραίτητων ανταλλακτικών, τα οποία θα ληφθούν είτε από τα ακατάλληλα για επιχειρησιακή αξιοποίηση και περιορισμένης οικονομικής εκμετάλλευσης οχήματα των Υπηρεσιών που θα αντικατασταθούν από τα διατιθέμενα μέσω της παρούσας ρύθμισης μεταφορικά μέσα, είτε από τα προς διάθεση μέσα σε περιπτώσεις που κρίνονται ακατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση αλλά χρήσιμα για την εξασφάλιση των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή υφιστάμενων υπηρεσιακών μέσων. Ως προς την περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, ως συνέπεια της εν εξελίξει πανδημίας του νέου κορωνοϊού covid-19 και κατ' επέκταση ο εξαιρετικά πιθανός περιορισμός της διαθεσιμότητας ή της διαθεσιμότητας σε έγκαιρο χρόνο αναγκαίων για την επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων ανταλλακτικών, καθώς πρόκειται για εισαγόμενα σχεδόν στο σύνολό τους, προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα ρύθμιση έχει σκοπό να εξασφαλίσει στα Σώματα Ασφαλείας μία ακόμη εναλλακτική και κρίσιμη υπό τις παρούσες συνθήκες δυνατότητα διατήρησης και ενίσχυσης της επιχειρησιακής τους δυναμικής, μέσω της αξιοποίησης κατασχεθέντων ανενεργών μεταφορικών μέσων που αποτέλεσαν εργαλεία διάπραξης σοβαρών εγκληματικών πράξεων επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Στο τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο προσπαθεί να αντιμετωπιστεί το το γεγονός ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες, λόγω της απρόβλεπτης αύξησης των μεταναστευτικών ροών και της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ρυθμίσεις του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α' 53), δίδουν τη δυνατότητα άμεσης κάλυψης έκτακτων αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε αγαθά και υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η επιβαλλόμενη, εντούτοις, ταχεία ανταπόκριση στις ανωτέρω συνθήκες συνίσταται και σε μετακίνηση μεγάλου αριθμού προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε όλη την ελληνική επικράτεια, χωρίς τη δυνατότητα, σε πλείστες περιπτώσεις, να τηρηθούν οι υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες για την κάλυψη των απαιτούμενων οδοιπορικών εξόδων. Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η δυνατότητα άμεσης πραγματοποίησης της μετακίνησης του προσωπικού, τα οδοιπορικά έξοδα του οποίου θα μπορούν να καλυφθούν με μεταγενέστερη έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού. Η εν λόγω ρύθμιση είναι περιορισμένης διάρκειας και αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που επικρατούν το τρέχον χρονικό διάστημα.

Με το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο, δεδομένου ότι με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων δεν έχει αρθεί η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση, κρίνεται σκόπιμο να μην διατηρείται η αβεβαιότητα σχετικά με τις ανωτέρω διαδικασίες, αλλά να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης όσον αφορά υποθέσεις ως προς τις οποίες δεν υφίσταται πλέον, από τους δικαιουμένους προς υποβολή εγκλήσεως, η επιθυμία συνέχισης των σχετικών ποινικών διαδικασιών.

Με το τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο και στο πλαίσιο εφαρμογής των πρόσφατων περιορισμών που επιβλήθηκαν προς αποτροπή της διασποράς του COVID 19, έχει ανακύψει ζήτημα με τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν εισέλθει με εθνική θεώρηση εισόδου και λόγω των μέτρων δεν κατέστη δυνατή είτε η αναχώρησή τους από τη χώρα εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης (λ.χ. περιπτώσεις άρθρου 18 του ν. 4251/2014), είτε η κατάθεση αίτησης για την χορήγηση άδειας ή δελτίου διαμονής δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4151/2014 εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης (λ.χ. περιπτώσεις άρθρου 17 ή των ρυθμίσεων περί οικογενειακής επανένωσης). Για το λόγο αυτό προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση για την αυτοδίκαιη παράταση των εθνικών θεωρήσεων, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4251/2014 και οι οποίες είτε έληξαν μετά την 11η Μαρτίου 2020, είτε λήγουν στο επόμενο χρονικό διάστημα έως την 31η Αυγούστου 2020, για χρονική περίοδο, η οποία εκτείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Με τη ρύθμιση αυτή, αφενός θα διασφαλιστεί το καθεστώς διαμονής των αλλοδαπών οι οποίοι εισήλθαν δυνάμει της εθνικής θεώρησης και δεν κατέστη δυνατή η κατάθεση αιτήματος για τη χορήγηση άδειας διαμονής, αφετέρου θα παραμείνουν νόμιμα στη χώρα αλλοδαποί, εποχικοί και προσωρινοί εργαζόμενοι (άρθρο 18 του ν.4251/2014), οι οποίοι θα καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες στην πρωτογενή παραγωγή, χωρίς να ανακύψει ανάγκη εισδοχής νέων εποχικών εργαζομένων κατά την περίοδο ισχύος των περιοριστικών μέτρων, αλλά και της περιόδου σταδιακής άρσης αυτών.

Με το τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο προβλέπεται ότι, όλως εξαιρετικά, για το σχολικό έτος 2019¬2020 και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μπορεί, κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, να παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την Μεγάλη Τετάρτη 15/04/2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα 21/04/2020.

Με το τεσσαρακοστό ένατο άρθρο διασφαλίζεται το δικαίωμα συμμετοχής μαθητών της Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ., τριετούς φοίτησης, των οποίων η φοίτηση κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 στην Γ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης χαρακτηρίσθηκε ανεπαρκής. Το ίδιο δικαίωμα εξασφαλίζεται και υπέρ μαθητών παλαιότερων σχολικών ετών και, συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις μαθητών ανεπαρκούς φοίτησης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιοτέρων σχολικών ετών (ν. 3475/2006 και 4186/2013), τους αποφοίτους Β' κύκλου ΤΕΕ, καθώς και τους μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν την φοίτησή τους πέραν της Β' τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης. Η ρύθμιση κρίνεται κατεπείγουσα εν όψει της διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 και της ανάγκης άμεσης υποβολής εκ μέρους των υποψηφίων αιτήσεων συμμετοχής σε αυτές. Μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε σχέση με την σωστή εφαρμογή του νέου πλαισίου λειτουργίας Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ στην χώρα, διαπιστώθηκε αριθμός εγγραφών μαθητών, των οποίων η φοίτηση κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 στην Γ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης χαρακτηρίσθηκε ανεπαρκής, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους στις εξετάσεις κατά τον τρόπο που όριζε η οικεία και με την παρούσα ρύθμιση τροποποιούμενη διάταξη. Καθότι το σφάλμα οφείλεται στο ότι τα σχολεία κλήθηκαν αιφνιδιαστικά να εφαρμόσουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εγγραφή των ως άνω περιπτώσεων μαθητών, ενώ οι μαθητές της εν προκειμένω περίπτωσης καμία ευθύνη δεν φέρουν ως προς το εσφαλμένο της εγγραφής τους, η εισηγούμενη ρύθμιση είναι αναγκαία. Τέλος, δίδεται η δυνατότητα εξέτασής τους κατά την περίοδο των ενδοσχολικών εξετάσεων.

Με το πεντηκοστό άρθρο ρυθμίζονται το ζήτημα της καταβολής του επιμισθίου που λαμβάνουν οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, δυνάμει των με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149 (Β' 855) και Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (B' 956) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών και στο πλαίσιο των κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία των σχολείων και εκπαιδευτικών μονάδων εξωτερικού για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Η απαγόρευση αυτή, είχε ως αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα ως προς την καταβολή του επιμισθίου που λαμβάνουν οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του εδ. β' της παρ. 12 του αρ. 16 του ν. 4415/2016 «Η παροχή του επιμισθίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού έργου», το οποίο λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν θα μπορούσε, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα να παρασχεθεί, και πάντως όχι πλήρως, χωρίς υπαιτιότητα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων. Λαμβανομένου δε υπ' όψιν, ότι, παρά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων εξωτερικού, εξακολουθούν να υφίστανται οι πάγιες δαπάνες που βαρύνουν τους εν λόγω υπαλλήλους (κυρίως μισθώματα, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας κ.α), οι οποίες κατά κανόνα τυγχάνουν αυξημένες στις χώρες απόσπασης αυτών συγκριτικά με το κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα, και δεδομένου ότι σκοπός παροχής του επιμισθίου είναι και η κάλυψη αυτού ακριβώς του αυξημένου κόστους διαβίωσης, είναι προκριτέα η θέσπιση της προτεινόμενης ρύθμισης, ειδικώς και μόνον για την διάρκεια της απαγόρευσης λειτουργίας. Η παρούσα ρύθμιση, καθώς υπερισχύει κάθε προγενέστερης σχετικής ρύθμισης και, ιδίως, της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α' 159), αίρει κάθε τυχόν αβεβαιότητα για το θέμα.

Με το πεντηκοστό πρώτο άρθρο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αποστολής των απαραίτητων για την εκκαθάριση των επιμισθίων δικαιολογητικών. Από τον συνδυασμό α) της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 , (που θέτει την παροχή διδακτικού έργου ως προϋπόθεση καταβολής επιμισθίου) και β) της υπ' αριθμ. 2/12870/ΔΕΠ/ 29-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ|(Β' 1740) (που ορίζει μεταξύ άλλων κατά το διάστημα ποιων αδειών μπορεί να χορηγείται το επιμίσθιο), προκύπτει η υποχρέωση από μέρους των συντονιστών εκπαίδευσης, ως προϊσταμένων των αποσπασμένων στις εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να αποστέλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπεύθυνες δηλώσεις ως προς α) την παροχή έργου από μέρους των αποσπασμένων, και β) τις χορηγηθείσες σε αυτούς άδειες, ώστε να μπορεί να κριθεί από την εκκαθαρίζουσα υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), αν στο πρόσωπο του κάθε αποσπασμένου πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καταβολή του επιμισθίου. Τα δικαιολογητικά αυτά του επιμισθίου υποβάλλονται εντύπως. Εν προκειμένω, τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν ληφθεί στις χώρες απόσπασης των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπάλληλων του εξωτερικού που λαμβάνουν επιμίσθιο, καθιστούν εκ των πραγμάτων δυσχερή την συγκέντρωση και αποστολή σε έντυπη μορφή των απαραίτητων για την εκκαθάριση των επιμισθίων εγγράφων, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο καθυστερήσεων στην καταβολή αυτών. Με την παρούσα ρύθμιση, το πρόβλημα επιλύεται, όπως άλλωστε και σε πλείστες άλλες περιπτώσεις κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, με την βοήθεια της τεχνολογίας: δίνεται η δυνατότητα η εκκαθάριση των επιμισθίων να διενεργείται με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων παροχής διδακτικού έργου και χορηγηθεισών αδειών στις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παραμένει -εντός ευλόγου βεβαίως χρονικού διαστήματος, δεδομένων των δυσχερειών της παρούσας υγειονομικής κρίσης- η υποχρέωση αποστολής των ανωτέρω εγγράφων και σε έντυπη μορφή, χάριν της δυνατότητας πλήρους a posteriori ελέγχου, όμως η εκκαθάριση βάσει των ηλεκτρονικά υποβληθέντων εγγράφων λαμβάνει χώρα χωρίς η έντυπη υποβολή να την καθυστερεί.

Με το πεντηκοστό δεύτερο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως (τηλεδιάσκεψη) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α'114) για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την περ. στ' του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), με σκοπό να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία και στις διδακτορικές σπουδές που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι..

Στο πεντηκοστό τρίτο άρθρο εισάγεται ρύθμιση με την οποία αντιμετωπίζεται ζήτημα που έχει προκύψει από τη απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία, εξαιτίας της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα προβλέπεται ότι υπηρεσίες που δεν παρέχονται πλέον, όπως η μεταφορά, η σίτιση και οι απογευματινές δραστηριότητες, οφείλουν να μην χρεώνονται διαρκούσης της σχετικής απαγόρευσης.

Στο πεντηκοστό τέταρτο άρθρο προβλέπονται ενισχύσεις του κλάδου του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, ο οποίος απασχολεί πάνω από το 3% των εργαζομένων της χώρας: 100.000 και πλέον εργαζόμενοι και περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους μικρές και μικρομεσαίες, δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αναχαίτιση της δράσης του κορωνοϊού COVID-19, επηρέασε πολλαπλά, τόσο τους φορείς του πολιτισμού, όσο και τους επαγγελματίες του πολιτισμού, αυτοαπασχολούμενους και μη. Λόγω των αναγκαίων περιορισμών που επιβλήθηκαν στην κίνηση των πολιτών και λόγω της υποχρέωσης για παραμονή στο σπίτι, ο πολιτισμός και οι δραστηριοποιούμενοι σε αυτόν καλλιτέχνες και εν γένει δημιουργοί αναδείχθηκαν σε καταφύγιο των πολιτών. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έλαβε υπόψη περαιτέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο (19.3.2020 C(2020) 1863 final) με το οποίο επιτρέπονται: i) άμεσες επιχορηγήσεις, ήτοι επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως και 800 000 ευρώ σε επιχειρήσεις για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών ρευστότητας·, ii) κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων, iii) επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, iv) διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία, ν) βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.
Έτσι, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θέλοντας να ενισχύσει τους δημιουργούς και καλλιτέχνες, οι οποίοι μέσω της δουλειάς τους έχουν συμβάλλει κοινωνικά τα μέγιστα, κατά την δύσκολη αυτή περίοδο της απομόνωσης των πολιτών, λόγω των μέτρων περιορισμού του COVID- 19, εξασφάλισε την χρηματοδότηση των δραστηριοποιούμενων στον χώρο του πολιτισμού. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η δυνατότητα να επιχορηγήσει τους δραστηριοποιούμενους στον πολιτισμό, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους. Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει ότι επιτρέπεται η επιχορήγηση από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού σε φορείς, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και ασκούν δραστηριότητες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, οι οποίοι φορολογικά εντάσσονται σε Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας σχετικό με την υποστήριξη και ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας καθώς και σε Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας σχετικό με υπηρεσίες που άπτονται του Σύγχρονου Πολιτισμού εν γένει.
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δύνανται να επιχορηγούνται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού. Οι επιχορηγήσεις διενεργούνται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α' 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 76 του ν. 4170/2013 (Α'163), και το ύψος τους δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της επιχορήγησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Το ποσό της επιχορήγησης είναι ακατάσχετο. Στην τρίτη παρ. διευκρινίζεται ότι το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εφόσον η σχετική πρόσκληση εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Με το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται ότι για τις επιχορηγήσεις που διενεργούνται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού από κάθε είδους πιστώσεις προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α' 138), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τη χορήγηση ειδικής έγκρισης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας επιχορήγησης των φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού-COVID 19 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο πεντηκοστό έκτο άρθρο προβλέπεται ότι τα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πλην του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων), οι δαπάνες των οποίων εκκαθαρίζονται ως τις 31.12.2019 από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Νομαρχίας Αθηνών, υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, ως προς την οικονομική τους δραστηριότητα, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) και τους ανατίθενται αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών στις οποίες υπάγονται διοικητικά, ενώ η εξόφληση των ως άνω δαπανών διενεργείται από το υφιστάμενο Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των πληρωμών των δαπανών των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, τη διευκόλυνση της ομαλής εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών (ΗΔΔ) και την αποφυγή προσκομμάτων στη λειτουργία και τη διεκπεραίωση του έργου των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιακών Μονάδων και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Με το πεντηκοστό έβδομο άρθρο προβλέπεται παράταση των προβλεπόμενων στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 και στο άρθρο 13 του π.δ. 126/1986 προθεσμιών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών, λόγω των εκτάκτων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, στην εκμετάλλευση των δασών και στην λειτουργία των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας παραχώρησης της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών για το διαχειριστικό έτος 2020.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται παράταση έως τρεις μήνες από την 31η Μαρτίου 2020 σε όλους τους υφιστάμενους ΔΑ.Σ.Ε. για προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4423/2016, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 αυτού, προκειμένου αυτοί να μεριμνήσουν για α) την απόκτηση της βεβαίωσης της ιδιότητας του δασεργάτη ως προς τα μέλη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, καθώς και για τη διαγραφή όσων μελών στερούνται των προϋποθέσεων αυτών, β) τη συμπλήρωση του αριθμού μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλο δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21), γ) την προσαρμογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους, δ) την εγγραφή τους στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών και ε) την προσαρμογή του καταστατικού τους και την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.
Επιπρόσθετα, δίνεται παράταση έως τρεις μήνες, από την 1η Απριλίου 2020, των προθεσμιών των περιπτώσεων β, γ και δ του άρθρου 13 του Π.Δ. 126/86, α) για την έκδοση της Απόφασης Παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Συντονιστή, β) την υπογραφή της Δήλωσης Αποδοχής από τον ΔΑ.Σ.Ε. και γ) την Εγκατάσταση του ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος που του έχει παραχωρηθεί. Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για περαιτέρω παράταση, εφόσον απαιτηθεί.

Στο πεντηκοστό όγδοο άρθρο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), το οποίο έχει ιδρυθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 1514/1985 (Α' 13) με το Προεδρικό Διάταγμα 375/1987 (Α' 167) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ενώ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κύριος σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση των εφαρμογών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας (Ο.Χ.Ε.) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ε.Ε.), σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς. Το ΚΑΠΕ είναι ο επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα εθνικής πολιτικής, στρατηγικής και προγραμματισμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και έχει ορισθεί με ειδική νομοθετική ρύθμιση (ν. 2244/1994 και ν. 2702/1999), ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στους τομείς αυτούς.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 375/1987, ως όργανα Διοίκησης του Κ.Α.Π.Ε. ορίζονται το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Κ.Α.Π.Ε. αποτελείται από πέντε (5) μέλη και είχε ορισθεί με την υπ' αριθμ. 7/2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 119) για θητεία τριών ετών, η οποία έληξε στις 13.03.2020, ενώ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει οριστεί ακόμη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 375/1987, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο οποίος ορίστηκε μετά από παραίτηση του προηγουμένου για το υπόλοιπο της θητείας και κατείχε την θέση του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια της διοίκησης, ενόψει και των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας του COVID-19, και να μπορούν έγκυρα να λαμβάνονται αποφάσεις για το προσωπικό, για τη διαχείριση επειγόντων θεμάτων κλπ, και λόγω της δυσχέρειας να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία ορισμού του ΔΣ στις παρούσες συνθήκες, η οποία είναι χρονοβόρα, καθώς προϋποθέτει την πρόταση των μελών εκ μέρους μίας σειράς φορέων του τομέα, κρίνεται αναγκαία η σύντομη παράταση (έως 31.05.2020) της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή η εύρυθμη λειτουργία του Κ.Α.Π.Ε. έως τον ορισμό νέου Δ.Σ., ιδίως με σκοπό τη ασφάλεια των εργαζομένων και την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών του Κ.Α.Π.Ε κατά το διάστημα αυτό. Για τον ίδιο λόγο, λαμβανομένου υπόψη του έκτακτου χαρακτήρα της παράτασης, κρίνεται σκόπιμο για το διάστημα έως 31.05.2020 να διασφαλισθεί ότι ο Υπουργός θα δύναται σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έκλειψης των μελών του ΔΣ να ορίσει αντικαταστάτες αυτών κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ 375/1987. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται ότι κατά το διάστημα αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατόν με απόφαση του και χωρίς άλλη διατύπωση να ορίζει μέλη, με τα οποία αντικαθιστά τον Πρόεδρο ή και τον Αντιπρόεδρο ή και τα μέλη του ΔΣ του ΚΑΠΕ, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Με το πεντηκοστό ένατο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να διακανονίσουν μέρος των οφειλών τους, που αφορούν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις προς τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. Αντίστοιχη δυνατότητα δίνεται στους προμηθευτές φυσικού αερίου να διακανονίσουν μέρος των οφειλών τους που αφορούν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις προς τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου. Και τούτο διότι, λόγω της κρίσιμης συγκυρίας της πανδημίας του COVID-19 και συνεπεία των μέτρων της Πολιτείας για το κλείσιμο των Καταστημάτων Εξυπηρέτησης Πελατών, ήδη παρατηρείται και αναμένεται να αυξηθεί, καθυστέρηση εξόφλησης των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μέσω των οποίων οι προμηθευτές εισπράττουν τις ανωτέρω χρεώσεις, προκειμένου να τις αποδώσουν στους αρμόδιους Διαχειριστές.
Για το σκοπό αυτό, η ρύθμιση αφορά τα τιμολόγια των Διαχειριστών, τα οποία είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις των Κωδίκων των Διαχειριστών, από τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης ρύθμισης έως και την 31 Μαΐου 2020, διάστημα στο οποίο αναμένονται κυρίως οι σχετικές καθυστερήσεις και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των προμηθευτών, η οποία πλήττεται υπό τις παρούσες συνθήκες.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι προμηθευτές, εφόσον έχουν εξοφλήσει δεόντως και εμπροθέσμως ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της καθαρής αξίας πλέον του συνόλου του ΦΠΑ εκάστου τιμολογίου κατά την ημερομηνία εξόφλησης, η οποία προβλέπεται από τους αντίστοιχους Κώδικες των Διαχειριστών, δύνανται να διακανονίσουν την εξόφληση του υπόλοιπου ποσοστού, ήτοι τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής αξίας εκάστου τιμολογίου, σε τέσσερις (4) άτοκες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται ένα μήνα μετά την ημερομηνία εξόφλησης του αρχικού ποσού.
Η εμπρόθεσμη εξόφληση του αρχικού ποσού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διενέργεια του διακανονισμού. Επομένως στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν εξοφλήσει εμπροθέσμως το αρχικό ποσό, όπως και στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρμόζεται ή διακόπτεται ο διακανονισμός, αντίστοιχα και καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω ο προμηθευτής ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο Διαχειριστή και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, κοινοποιούμενη στη ΡΑΕ, με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί διακανονισμό εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων, λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας του COVID-19 και της συνακόλουθης μείωσης της εισπραξιμότητάς τους.
Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής οφείλει να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα αυτή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), εφόσον του ζητηθεί, στο πλαίσιο της εποπτείας της βάσει των άρθρων 22 και 23 του ν. 4001/2011 (Α' 179).

Στο εξηκοστό άρθρο ρυθμίζεται το εξής ζήτημα: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 99, 117 και 118 του ν. 4001/2011 (Α' 179), ως ισχύει, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και διαχειρίζεται τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ως άνω Ν. 4001/2011, οι πόροι του οποίου τελούν στη διάθεση και υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, συνιστώντας δημόσιο έσοδο.
Με την προτεινόμενη διάταξη, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., υπό την ανωτέρω ιδιότητά της, υποχρεούται να προβεί άπαξ στη συνομολόγηση βραχυπρόθεσμου δανείου με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Ελλάδας ή και του εξωτερικού, με ειδικό σκοπό την κάλυψη εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού, από τις πληρωμές των χρηματικών ποσών των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους Πελάτες των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), συνεπεία της μη έγκαιρης εξόφλησης από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας των τιμολογίων που αφορούν τις χρεώσεις αυτές, η οποία είναι αποτέλεσμα της ήδη διαμορφούμενης καθυστέρησης στην εξόφληση από τους τελικούς καταναλωτές των λογαριασμών τους.
Η ρύθμιση αφορά το χρηματοδοτικό κενό από τα τιμολόγια που είναι πληρωτέα από τους προμηθευτές, δυνάμει των αντίστοιχων τιμολογίων της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης και την κείμενη νομοθεσία, κατά το χρονικό διάστημα από την θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, και τίθεται στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19, εν προκειμένω διαφυλάσσοντας τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) από τον οποίο ενισχύονται οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Το ύψος του δανείου θα υπολογιστεί κατόπιν εκτίμησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τα προσδοκώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από το εισφερόμενο σε αυτόν ΕΤΜΕΑΡ, εντός της ανωτέρω περιόδου, ήτοι από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020 και θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ισόποσα τα μη ανακτηθέντα έσοδα, με πίστωση του Ειδικού Λογαριασμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179) και του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.
Αντιστοίχως, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. οφείλει να εξοφλήσει το ποσό του δανείου από τη σταδιακή ανάκτηση των ανωτέρω ποσών από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι τόκοι και οι διαχειριστικές δαπάνες θα επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
Η ανωτέρω διάταξη εντάσσεται στο ειδικό πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των οικονομικών συνεπειών της και επ' ουδενί δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις πέραν αυτών που ρητώς προβλέπονται στην παρούσα και στην κείμενη νομοθεσία.

Στο εξηκοστό πρώτο άρθρο ορίζεται ότι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την ενίσχυση της αγοράς και για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών και ευρωπαϊκών διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά οι ακόλουθες ρυθμίσεις: Απαιτήσεις επιστροφής του πλήρους αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω ματαιώσεων πτήσεων, εφόσον προβλέπονται από την ευρωπαϊκή ή την εθνική νομοθεσία, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος (voucher) ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό σημείωμα (voucher) εκδίδεται από τον αερομεταφορέα και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος (voucher) μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του αερομεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος (voucher) και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι καταλαμβάνει απαιτήσεις προκύπτουσες εξαιτίας ματαιώσεων πτήσεων στο χρονικό διάστημα από την 25η Φεβρουαρίου 2020 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
Προβλέπεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου θα εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Τέλος, προβλέπεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά απαιτήσεις επιβατών από αερομεταφορέα που διαθέτει άδεια εκμετάλλευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών στην Ελλάδα, είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων (L 240/1), είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (L 293/3) και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί «Άδειας Εκμετάλλευσης».

Στο εξηκοστό δεύτερο άρθρο προβλέπεται ότι με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Υγείας, διατίθεται, υπό τη μορφή δωρεάς, το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ από τον προϋπολογισμό της, στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμού για την κατασκευή πενήντα (50) νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας εντός του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Έπειτα θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου και περιγράφεται ο τρόπος εκταμίευσης του ποσού, ενώ επιτρέπεται στον ανάδοχο και λόγω του κατεπείγοντος, να εκτελεί εργασίες καθ' όλο το εικοσιτετράωρο και κατά τις ημέρες αργίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, τηρουμένης κατά τα λοιπά πλήρως της εργατικής νομοθεσίας. Το εν λόγω άρθρο σχετίζεται με την ανάγκη της χώρας να αυξήσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων λόγω της απρόβλεπτης συγκυρίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στο εξηκοστό τρίτο άρθρο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας εξαιτίας της απρόβλεπτης συγκυρίας της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται η ισχύς των ενημεροτήτων πτυχίου, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. Δ15/οικ.15658/16-09-2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 2300), έως και τις 31 Μαΐου 2020. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι προθεσμίες που τάσσονται από διατάξεις νόμων ή από αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για υποβολή αιτήσεων ή προσκόμιση εγγράφων, για την έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, από ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις 31 Μαΐου 2020 και ότι οι άδειες μηχανοδηγών, που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3911/2011 (Α' 32), παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 ανεξάρτητα αν λήγουν νωρίτερα. Οι προβλέψεις του άρθρου 16 του ν. 3911/2011 περί περιοδικών ελέγχων, αναστέλλονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

Στο εξηκοστό τέταρτο άρθρο ρυθμίζονται θέματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώςλόγω της εξάπλωσής του έχει καταστεί εξαιρετικά δυσχερής, έως και αδύνατη, η εξεύρεση, μετακίνηση ή αντικατάσταση πληρωμάτων ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους μέλους Ε.Ε., προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις των παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων στα ελληνικά πλοία που έχουν νηολογηθεί στην ελληνική σημαία, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α' 317). Ως εκ τούτου και προς εξασφάλιση της εύρυθμης δραστηριοποίησης των υπό ελληνική σημαία πλοίων διεθνών πλόων για τη διατήρηση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας σύμφωνα και με τις διεθνείς οδηγίες, κατά το χρονικό διάστημα που υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθίσταται αναγκαία η αναστολή ισχύος των απαιτήσεων των ως άνω παραγράφων του όρου 8.

Με το εξηκοστό πέμπτο άρθρο σκοπείται η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής αγοράς και της αγοράς διεθνών και περιηγητικών πλόων, που έχει πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται, για το χρονικό διάστημα από 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και 31 Οκτωβρίου 2020, διαδικασία έκδοσης πιστωτικού σημειώματος (voucher) με δεκαοκτάμηνη ισχύ από την ημερομηνία του ταξιδίου, για τις περιπτώσεις ματαίωσης προγραμματισμένων δρομολογίων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου οι επιβάτες δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή των επιβληθέντων κυβερνητικών περιορισμών. Το εν λόγω πιστωτικό σημείωμα θα έχει αξία ίση με την αξία του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδίου και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επιβάτη για οποιοδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Με το ως άνω μέτρο επιτυγχάνεται ο μετριασμός της ζημίας των δραστηριοποιούμενων στην εν λόγω αγορά επαγγελματιών, οι δε επιβάτες, εφόσον, τελικά δεν κάνουν χρήση του πιστωτικού σημειώματος εντός της ανωτέρω δεκαοκτάμηνης χρονικής περιόδου, θα δικαιούνται, μετά την παρέλευση αυτής, να λάβουν πίσω το αντίτιμο του εισιτηρίου. Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται και για τις περιπτώσεις συμβάσεων ολικής ναύλωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α'92).

Με το εξηκοστό έκτο άρθρο και προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προβλέπεται η μείωση κατά 20% των ανταποδοτικών δικαιωμάτων που καταβάλλονται από τους χρήστες των λιμένων για προσόρμιση, πρυμνοδέτηση και παραβολή ή πλεύριση. Η διάταξη εφαρμόζεται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, που είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο.

Με το εξηκοστό έβδομο άρθρο σκοπείται η ενίσχυση της ρευστότητας των πλοιοκτητριών εταιρειών που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές. Πρόκειται για έναν κλάδο που έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα από την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού COVID-19. Με την υπόψη διάταξη απλοποιείται η διαδικασία πληρωμής των μισθωμάτων που λαμβάνουν οι εταιρείες αυτές από τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς τον σκοπό της συνέχισης της ομαλής εκτέλεσης των δρομολογίων.

Με το εξηκοστό όγδοο άρθρο και προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προβλέπεται η απαλλαγή για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, από την καταβολή των μισθωμάτων που καταβάλλονται από τους παραχωρησιούχους δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που καταλαμβάνεται από τα ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Η διάταξη εφαρμόζεται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, που είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στο εξηκοστό ένατο άρθρο ρυθμίζεται το θέμα των αρνητικών επιπτώσεων στην εγχώρια τουριστική βιομηχανία από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 και τους σχετικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί τόσο στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, όσο και στη γενικότερη τουριστική και ταξιδιωτική αγορά, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ήδη μια κατάσταση απρόβλεπτης και πρωτόγνωρης κρίσης τόσο στον τουριστικό τομέα, όσο και στην οικονομία της χώρας.
Είναι επιτακτική η άμεση υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων δημοσίων σχέσεων, προβολής, διαφήμισης, προώθησης και επικοινωνίας. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η χώρα μας είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός, μέσα από ενέργειες δημοσίων σχέσεων αλλά και προβολής και διαφήμισης, οι οποίες θα στοχεύσουν στην κατά το δυνατόν άμβλυνση και αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19. Εξίσου επιτακτική είναι η εξασφάλιση άμεσης και στοχευμένης προβολής της χώρας μας και των περιοχών αυτής, και την παρούσα περίοδο κατά την οποία καταπολεμάται ο κορωνοϊός COVID-19.
Την ανάγκη αυτή εξυπηρετεί στην παρούσα έκτακτη συνθήκη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών προβολής και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης τους. Η εταιρεία Marketing Greece A.E., είναι η συμμαχία του ιδιωτικού τομέα για την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και αποτελεί τη μοναδική ιδιωτική εταιρία προβολής της χώρας και του τουρισμού, που έχει συσταθεί από την πλέον αντιπροσωπευτική συλλογική οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας και θεσμικό κοινωνικό εταίρο (άρθρο 37 του ν. 4144/2013), ήτοι τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Η Marketing Greece A.E δεν επιδιώκει κερδοσκοπικούς σκοπούς και έχει ως καταστατικό σκοπό την προβολή της χώρας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο ευρύτερο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, συνεπώς η δράση της δεν είναι «ανταγωνιστική» των επιχειρήσεων του διαφημιστικού κλάδου. Επιπλέον, επικεντρώνεται σε δράσεις δημοσίων σχέσεων και αξιοποιεί το Διεθνές Δίκτυο Δημοσίων Σχέσεων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας στοχευμένες δράσεις. Αποστολή της Marketing Greece A.E είναι η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη στην Ελλάδα, εδραιώνοντάς την ως προτιμητέο προορισμό σε αγορές-στόχους, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την Ελληνική Δημοκρατία, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις τουριστικές ενώσεις και τις επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η εξασφάλιση της δυνατότητας σύμπραξης του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας (α' και β' βαθμού) με την Marketing Greece AE, μέσω σύναψης συμβάσεων με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, προκειμένου να υλοποιηθούν άμεσα οι σχετικές δράσεις προβολής και προώθησης, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία σε κατάσταση εθνικής και έκτακτης κρίσης κρίνεται επιβεβλημένη και αναγκαία.

Το εβδομηκοστό άρθρο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο κατεπειγόντων μέτρων, τα οποία λαμβάνονται από το κράτος για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού-COVID-19, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 έχει πλήξει όλο τον κόσμο. Τα ευρωπαϊκά κράτη, προσπαθώντας να θωρακίσουν όχι μόνο την δημόσια υγεία αλλά και την οικονομία τους, έχουν υιοθετήσει αντίστοιχες - με την προτεινόμενη- νομοθετικές ρυθμίσεις στις έννομες τάξεις τους (ενδεικτικά αναφέρονται η Γαλλία και η Ιταλία).
Επιπλέον, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόκλιση, λόγω των ειδικών περιστάσεων, από τα οριζόμενα στο π.δ. 7/2018 (Α' 12) , με το οποίο εναρμονίστηκε η νομοθεσία με την οδηγία (Εε) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015).
Ο κύριος στόχος της παρούσας ρύθμισης, όπως θεσπίστηκε και σε άλλη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων στην εγχώρια τουριστική βιομηχανία από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, με τη λήψη προληπτικών μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες συνέπειες στο σύνολο της οικονομίας και ειδικότερα στις τουριστικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτες πιέσεις ρευστότητας λόγω μαζικών ακυρώσεων.
Ειδικότερα, στις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα ακύρωσης συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και πελατών.
Στις παραγράφους 1 και 2 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, δηλαδή συμβάσεις κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ., Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, ναυλομεσιτικά γραφεία, λιμουζίνες) με πελάτες. Δεδομένου ότι πολλές συμβάσεις ενδέχεται να αφορούν όχι μόνο ταξίδια καταναλωτών αλλά και επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια, σχολικές εκδρομές, εκδρομές μη κερδοσκοπικών συλλόγων, ιδρυμάτων κ.λπ., η προτεινόμενη ρύθμιση καλύπτει όλα τα ανωτέρω πρόσωπα. Προκειμένου να ανταποκριθεί η ρύθμιση όσο το δυνατόν περισσότερο στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, περιλαμβάνονται στη ρύθμιση οι συμβάσεις που ακυρώθηκαν από την έναρξη λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 έως και το τέλος της θερινής σεζόν, ήτοι 30.09.2020.
Για να αντιμετωπιστεί η πίεση ρευστότητας προς τις τουριστικές επιχειρήσεις λόγω μαζικών ακυρώσεων, η παρ. 3 δίνει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος τουλάχιστον 18 μηνών από την έκδοσή του.
Με την παρ. 4 ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Η παρ. 5 ορίζει ότι το πιστωτικό σημείωμα πρέπει να καλύπτει το συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Για να καθίσταται ευχερέστερη η χρήση του πιστωτικού σημειώματος από τον πελάτη, ορίζεται επιπλέον ότι η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τουριστική υπηρεσία όμοια ή αντίστοιχη με την ακυρωθείσα. Με τον όρο «τουριστική υπηρεσία» νοείται προφανώς η υπηρεσία που είναι συναφής με το αντικείμενο της αντίστοιχης τουριστικής επιχείρησης.
Εν συνεχεία, η παρ. 6 ρυθμίζει την περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει τελικά υπηρεσία μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας από την αρχικώς συμφωνηθείσα. Εάν επιλέξει υπηρεσία μικρότερης αξίας, ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σημείωμα είτε να του επιστραφεί -το αργότερο έως το χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού σημειώματος- το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά αξίας. Εάν ο πελάτης επιλέξει υπηρεσία μεγαλύτερης αξίας, η διαφορά αξίας βαρύνει τον πελάτη.
Η παρ. 7 ορίζει ότι εάν κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή εναλλακτικής τουριστικής υπηρεσίας, η τουριστική επιχείρηση επιστρέφει στον πελάτη το ποσό του πιστωτικού σημειώματος.
Η παρ. 8, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19.03.2020, ορίζει ότι τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 καλύπτονται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018.
Τέλος, στην παρ. 9 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου θα εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο.

Με το εβδομηκοστό πρώτο άρθρο ρυθμίζονται θέματα ακύρωσης συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων (Business to Business - Β2Β).
Στην παρ. 1 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, δηλαδή συμβάσεις Β2Β που συνάπτονται μεταξύ κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ., Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, ναυλομεσιτικά γραφεία, λιμουζίνες). Προκειμένου να ανταποκριθεί η ρύθμιση όσο το δυνατόν περισσότερο στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, περιλαμβάνονται στη ρύθμιση οι συμβάσεις που ακυρώθηκαν από την έναρξη λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (25.02.2020) έως και το τέλος της θερινής σεζόν, ήτοι 30.09.2020.
Για να αντιμετωπιστεί η πίεση ρευστότητας προς τις τουριστικές επιχειρήσεις λόγω μαζικών ακυρώσεων, η παρ. 2 δίνει τη δυνατότητα στις οφειλέτριες τουριστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν στην αντισυμβαλλόμενη τους τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος τουλάχιστον 18 μηνών από την έκδοσή του. Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου.
Η παρ. 3 ορίζει ότι η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση εκδίδει το πιστωτικό σημείωμα εντός (30) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στην παρ. 4 ορίζεται ότι εάν κατά το χρόνο λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των αρχικώς συμβαλλομένων τουριστικών επιχειρήσεων, η εκδότρια τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στην δανείστρια τουριστική επιχείρηση την αξία του πιστωτικού σημειώματος.
Τέλος, στην παρ. 5 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου θα εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο.

Το εβδομηκοστό δεύτερο άρθρο εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ρευστότητας λόγω της έξαρσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Η ανάγκη ανάληψης δράσης από τα κράτη-μέλη για το σκοπό αυτόν έχει αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συγκεκριμένα, το Προσωρινό Πλαίσιο λήψης μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω συνθηκών έξαρσης του κορωνοϊού [Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2020, C(2020)1863, (ΕΕ C 091I της 20.3.2020, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2020, C(2020)2215, (ΕΕ C 112 I της 4.4.2020, σελ. 1)] δίνει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ή και ανυπαρξία ρευστότητας, Επιπλέον, στην Ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη οικονομική αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19, [COM(2020) 112 final] επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν αποζημίωση σε επιχειρήσεις για ζημίες που προκλήθηκαν λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού COVID-19.
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 74 κατ' εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας, συμπεριληφθέντων στην ως άνω απόφαση Υπουργού Τουρισμού (άρθρο 2), κρίνεται αναγκαία, ως μέτρο στήριξης της κατ' εξαίρεση λειτουργίας τους την τρέχουσα περίοδο της κρίσης λόγω της πανδημίας, για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών τους σε ρευστότητα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα και την έμμεση στήριξη των θέσεων εργασίας.
Κατόπιν προτάσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και εισήγησης των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, τα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 2 της υπ' αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης κλήθηκαν να παραμείνουν ανοικτά στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να εξυπηρετήσουν τυχόν έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες στέγασης και σίτισης προσώπων ή ομάδων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες που αναφέρονται ειδικά στην παρ. 4 του άρθρου μόνου της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20035/22.3.2020 (987 Β'). Τέτοιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν πρόσωπα που χρειάζεται να βρίσκονται πλησίον κεντρικών υγειονομικών δομών, συνοδούς ασθενών, τουρίστες που διέμεναν σε καταλύματα των οποίων η λειτουργία απαγορεύθηκε μέχρι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους.
Ως εκ τούτου, η κατ' εξαίρεση λειτουργία των καταλυμάτων του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 5052/24.3.2020 υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ειδικές τρέχουσες συνθήκες της κοινωνίας. Τα τουριστικά αυτά καταλύματα υποχρεώθηκαν να παραμείνουν σε λειτουργία κατ' εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική κίνηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη λόγω των περιορισμών μετακινήσεων και εισόδου στη χώρα, των κλειστών επιχειρήσεων και των μαζικών ακυρώσεων ταξιδιών και τουριστικών πακέτων. Συνεπώς, τα καταλύματα αυτά λειτουργούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών με αναμφισβήτητο κόστος αλλά άνευ ουσιαστικών εσόδων.
Για τους λόγους αυτούς, στην παρ. 1 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί να προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση των καταλυμάτων του άρθρου 2 της υπ' αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, όπως ισχύει. Η οικονομική ενίσχυση θα αφορά στο διάστημα υποχρεωτικής λειτουργίας τους, ήτοι από 23.3.2020 ή 26.3.2020 έως και 30.4.2020.
Στην παρ. 2 ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση που θα λάβει κάθε τουριστικό κατάλυμα για τη λειτουργία του κατά τη χρονική περίοδο από 23.3.2020 ή 26.3.2020 έως και 30.4.2020, θα υπολογίζεται για το καθένα με ένα ποσοστό επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών (τζίρου) του μηνός Απριλίου 2019 και μηνός Απριλίου 2020, λαμβανομένης υπ' όψιν και της πληρότητας του καταλύματος κατά το διάστημα της υποχρεωτικής λειτουργίας του.

Στο εβδομηκοστό τρίτο άρθρο θεσπίζεται μία ειδική διάταξη, η οποία υπερισχύει κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, σύμφωνα με την οποία, κατά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όλες οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Στο εβδομηκοστό τέταρτο άρθρο ορίζονται περαιτέρω κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Ειδικότερα, προστίθεται παρ. 6 στο τέλος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως έχει συμπληρωθεί με το εξηκοστό ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
Ειδικότερα, στην περίπτωση επιβολής περιορισμών ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της σχετικής ΠΝΠ, οι κυρώσεις καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με την οποία επιβάλλονται τα ανωτέρω μέτρα. Οι ανωτέρω κυρώσεις δύνανται να προβλέπουν, κατά περίπτωση, πέραν της επιβολής διοικητικού προστίμου και άλλα διοικητικά μέτρα, όπως ιδίως την επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος.

Τέλος, με το εβδομηκοστό πέμπτο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της, τηρουμένης πάντως της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

Επί του άρθρου 2

Με το άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται νομοθετικά, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό προς την παρ. 5 του άρθρου 4, τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 2 του άρθρου 15, το άρθρο 16, την παρ. 1 του άρθρου 20, τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 22, τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, την παρ. 4 του άρθρου 101, το άρθρο 102 και την παρ. 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος, η από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90). Η ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε συνεπεία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη περαιτέρω μέτρων στήριξης της οικονομίας και της εργασίας, καθώς και ενίσχυσης του συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την αντίστοιχη ανάγκη θέσπισης των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ασφαλή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα και τη ρύθμιση άλλων κατεπειγόντων ζητημάτων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο πρώτο επιχειρείται η παράταση ισχύος του ν. 4605/2019 (A'52). Ειδικότερα, ο ν. 4605/2019 (άρθρα 68-84) θεσπίστηκε για τη δυνατότητα ρύθμισης επιχειρηματικών και μη οφειλών που έχουν προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του αιτούντος. Ήδη με τον ν. 4638/2019 (Α' 181) επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις με σκοπό την αποσαφήνιση των διατάξεων, τη βελτίωση της έννομης προστασίας και την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης. Η λήξη του εν λόγω πλαισίου ρύθμισης και προστασίας της κύριας κατοικίας προβλέπεται την 30η.4.2020.
Ωστόσο, λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, και της επελθούσης εκ του λόγου αυτού αναστολής της λειτουργίας πληθώρας υπηρεσιών, κατέστη ιδιαιτέρως δυσχερής ή ακόμα και αδύνατη η άντληση των απαραίτητων στοιχείων εκ μέρους των δανειοληπτών, προκειμένου να μπορέσουν να αιτηθούν την ένταξη τους στο προστατευτικό αυτό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό, είναι απολύτως απαραίτητη η ολιγόμηνη παράταση του συγκεκριμένου πλαισίου, ώστε να επιτρέψει την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων δανειοληπτών οι οποίοι δεν μπόρεσαν για το λόγο αυτό να προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης. Με το παρόν άρθρο επεκτείνεται η διάρκεια ισχύος του κανονιστικού πλαισίου ρύθμισης της πρώτης κατοικίας δυνάμει του ν. 4605/2019 (άρθρα 68-84) έως την 31η.7.2020, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε δανειολήπτες να αιτηθούν την ένταξή τους στο προστατευτικό αυτό πλαίσιο και να λάβουν ρύθμιση του δανείου προς το σκοπό προστασίας της κύριας κατοικίας τους.

Με το δεύτερο άρθρο παρέχεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% ΦΠΑ και για οφειλές που καταβλήθηκαν από την 11η.3.2020 έως και την 29η.3.2020 και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της.

Στο τρίτο άρθρο και προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2019 και οι δαπάνες του να εμφανιστούν ως έξοδα στη δημόσια ληψοδοσία, και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (άδειες ειδικού σκοπού και εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία), παρίσταται επιτακτική η ανάγκη για την εκ νέου παράταση της προθεσμίας για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων [άρθρα 79, παρ.3, περ. ι' και 104 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α.143)], πλέον της παράτασης του ενός (1) μηνός που δόθηκε με το άρθρο πέμπτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84) αυτής,έως την 15η.5.2020.

Περαιτέρω, με την παρ. 1 του τέταρτου άρθρου παρέχεται στους εγκεκριμένους αποθηκευτές της περ. α' του άρθρου 55 του ν. 2960/2001 (Α' 265, πίστωση δέκα (10) ημερών για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α' έως ιε' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001, για τα προϊόντα που εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται ταυτόχρονα οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις από την 4η.5.2020 μέχρι και την 19η.5.2020.
Η πίστωση χορηγείται προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και στο πλαίσιο των γενικότερων μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που έχει επιβαρύνει τις επιχειρήσεις του κλάδου με μείωση της κατανάλωσης και έλλειψη ρευστότητας. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ως αφετηρία της πίστωσης, το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο φόρος καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2960/2001. Στα επόμενα εδάφια προβλέπεται η κάλυψη των συμφερόντων του δημοσίου με την κατάθεση σχετικής οικονομικής εγγύησης για το σύνολο της βεβαιωμένης οφειλής και η κατάπτωση αυτής σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής.

Στο πέμπτο άρθρο προβλέπεται η ένταξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασκούν νοσοκομειακές δραστηριότητες στις πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς έχει παρατηρηθεί από τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών πολύ μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους (άνω του 60% τον Απρίλιο 2020), ενώ ήδη επί σημαντικό διάστημα (από τις 20 Μαρτίου 2020) με κρατική εντολή ανέστειλαν τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων τους. Η προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσεται αφενός στο γενικό πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στις επιχειρήσεις που ασκούν νοσοκομειακές δραστηριότητες στη διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω ΚΑΔ δεν συμπεριελήφθησαν κατά την πρώτη φάση στη λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων καθότι όφειλαν να παραμένουν εν πλήρη λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, με το σύνολο του εργατικού δυναμικού τους σε ετοιμότητα. Ως εκ τούτου, εξαιρέθηκαν και εξαιρούνται από την δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων του προσωπικού τους, σε αντίθεση με λοιπές πληγείσες επιχειρήσεις. Για τους ανωτέρω λόγους, στην παρούσα διάταξη ορίζονται τα εξής:
1) Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., στις Δ.Ο.Υ. ή σε Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως την 31η.8.2020.
2) Παρατείνεται η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου και Απριλίου 2020, που καθίστανται απαιτητές έως την 30η.4.2020 και 31η.5.2020, έως την 31η.10.2020 και 30η.11.2020, αντίστοιχα.
3) Αντισταθμίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του έτους 2020, με τον μηνιαίο κύκλο εργασιών της κατά τοναντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, μέσω μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής (clawback), υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση δεν δύναται να υπερβεί το 50% των τριών δωδεκατημορίων του εργατικού κόστους του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2019. Με το τελευταίο μέτρο αντισταθμίζεται η εξαίρεση των εν λόγω επιχειρήσεων από τα μέτρα της αναστολής συμβάσεων εργασίας, που γίνεται αποκλειστικά για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Το έκτο άρθρο αναφέρεται στον τομέα των αερομεταφορών. Όπως είναι γνωστό η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τα συναφή μέτρα που έχουν αναγκαστικά ληφθεί για την αναχαίτιση της περαιτέρω εξάπλωσής του, έχουν επηρεάσει δυσμενώς σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας, διεθνώς, μη εξαιρούμενου και του τομέα των αερομεταφορών. Η ελληνική πολιτεία στο πλαίσιο λήψης μέτρων στήριξης της οικονομίας κατά τη συγκυρία αυτή, κρίνει ότι πρέπει να λάβει μέτρα υποστήριξης στο χώρο των επιχειρήσεων διαχείρισης αεροδρομίων, όπως έπραξε και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Τα μέτρα αυτά εστιάζουν στη διευκόλυνση εξόφλησης χρηματικών οφειλών προς τους δικαιούχους, βάσει των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης, και εν προκειμένω για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Οι οφειλές στις οποίες αφορά η παρούσα ρύθμιση είναι αυτές που είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020 και η μετάθεση της εξόφλησής τους έως έξι (6) μήνες μετά, επιβαρύνεται με σχετικό επιτόκιο. Επίσης, δεδομένου ότι η παρούσα ρύθμιση εξυπηρετεί σκοπό που ανέκυψε και σχετίζεται με συγκυριακά γεγονότα, δεν συνιστά τροποποίηση της οικείας σύμβασης παραχώρησης.

Με το έβδομο άρθρο θεσπίζεται η κατ' εξαίρεση για το έτος 2020 χρονική επέκταση της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel θέρμανσης) και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης) με μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο, μέχρι και την 15η.5.2020. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η ως άνω ημερομηνία και πέραν της 15ης.5.2020. Η ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη τόσο για τη στήριξη των νοικοκυριών, τα οποία επωφελούνται από τη χαμηλή τιμή πώλησης καυσίμων θέρμανσης, όσο και για την τόνωση της αγοράς των πετρελαιοειδών προϊόντων εν γένει, καθώς υπάρχει μειωμένη ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα, συνεπεία των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Με το όγδοο άρθρο ρυθμίζεται το ειδικό θέμα των οφειλών των πρακτόρων κρατικών λαχείων προς το ελληνικό δημόσιο, που απορρέει από τις υποχρεώσεις αυτών προς την Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών, και δημιουργήθηκε πριν την αποκρατικοποίηση των Κρατικών Λαχείων. Οι εν λόγω οφειλές δεν αφορούν βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκολύνεται η αποπληρωμή των οφειλών αυτών που είχαν ρυθμιστεί σε μηνιαίες δόσεις με τις υπ' αρ. 1918/19.3.2012 (Β'1108), 3410/25.7.2014 (Β'2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β'11) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και εξειδικεύεται το περιεχόμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα προβλέπεται εναργέστερα ο τρόπος εξόφλησης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων από 13.3.2020, κατόπιν της έκδοσης της Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 (Β' 855) κοινής υπουργικής απόφασης.

Με το ένατο άρθρο προτείνεται μια προσθήκη στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A' 76). Έτσι, εντάσσονται και οι φαρμακαποθήκες στις περιπτώσεις αναστολής της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης αυτής. Ο λόγος της διεύρυνσης είναι η προσπάθεια απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας των φαρμακείων κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Με το δέκατο άρθρο δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων αυτών προκειμένου να εξασφαλιστεί με ομαλό τρόπο η επάνοδός τους σε πλήρη λειτουργία με την ταυτόχρονη οικονομική στήριξη των εργαζομένων τους. Παράλληλα, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής. Με την εν λόγω διάταξη δίνεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία καθορίζεται και η οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων των οποίων θα παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων εργασίας.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας και του είδους της σύμβασης εργασίας.
Με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 προβλέπεται η δυνατότητα να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος μέτρου μέχρι την 30η.6.2020 με όμοια κοινή υπουργική απόφαση.

Με το ενδέκατο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας χωρίς τη δυνατότητα θέσης εκ νέου σε αναστολή των συμβάσεων αυτών, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Με το δωδέκατο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών των επιχειρήσεων - εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, μέσω της δυνατότητας προσωρινής επανόδου στην εργασία εργαζομένων των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή. Σημειώνεται ότι για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, ο εργοδότης εξακολουθεί να υποχρεούται να καταβάλλει τις αποδοχές των εργαζομένων.

Με το δέκατο τρίτο άρθρο και για τη διασφάλιση της ομαλής επανεκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της δημόσιας υγείας, οι επιχειρήσεις- εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους, με ταυτόχρονη διασφάλιση της διατήρησης του είδους της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Με το δέκατο τέταρτο άρθρο καθορίζονται νέες προθεσμίες που αφορούν στην ενεργοποίηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (167 Α'), στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων και αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Με το δέκατο πέμπτο άρθρο παρατείνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύνανται οι κοινωνικοί εταίροι να προβούν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να συνάψουν νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1876/1990 (Α' 27), στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων και αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Στο δέκατο έκτο άρθρο προβλέπεται η υπαγωγή στην ειδική διαδικασία αποδοχής δωρεών ,που θεσπίστηκε με το άρθρο όγδοο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο δέκατο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), και των δωρεών πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικών προϊόντων (άρθρο 1 ΟΔΓ 93/42 ΕΟΚ). Και ως προς τις δωρεές αυτές ορίζεται ότι θα ισχύσει η απαλλαγή από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την περ. ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α' 248, Κώδικας ΦΠΑ).

Με το δέκατο έβδομο άρθρο επεκτείνεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του τέταρτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (A' 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), και στους απασχολούμενους στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α),στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ), στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, στη Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς και στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Περαιτέρω, ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους ανωτέρω δικαιούχους και ορίζεται ακόμα ότι στους δικαιούχους της παρ. 1α της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η έκτακτη οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτείται ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 16η.12.2019 μέχρι και την 31η.5.2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Μαΐου 2020.

Με το δέκατο όγδοο άρθρο και λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, που έχει επιτείνει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο του ΕΟΔΥ, εισάγεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 του ν. 4633/2019 (Α'161), δυνατότητα νόμιμης σύνθεσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ σε περίπτωση παραίτησης μέλους του, και υπό τον όρο της διατήρησης συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο έως τεσσάρων (4) μελών από ορισθέντα, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

Περαιτέρω, στο δέκατο ένατο άρθρο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ. Ειδικότερα, με το άρθρο 3 του ν. 4683/2020 (A' 83) καθορίστηκε η αποζημίωση για την προμήθεια στολής για τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ των κάτωθι ειδικοτήτων, του διασώστη - πληρώματος ασθενοφόρου, του νοσηλευτή, του τεχνικού συνεργείου και του καθαριστή- καθαρίστριας. Εντούτοις, δεν συμπεριλήφθηκαν στην εν λόγω διάταξη και οι ιατροί που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ, οι οποίοι ομοίως υποβάλλονται στην συγκεκριμένη δαπάνη. Με την παρούσα διάταξη καλύπτεται το κενό αυτό.

Με την παρ. 1 του εικοστού άρθρου εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση των υφιστάμενων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου COVID-19 κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, συμβάλλοντας στη βέλτιστη απόδοση και αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), αναφορικά με την καταγραφή της διασποράς των κρουσμάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Με τη διάταξη της παρ. 2 σκοπείται περαιτέρω η εκπλήρωση της αποτελεσματικότητας του ως άνω επιχειρησιακού έργου της Γ.Γ.Π.Π., μέσω της πληρέστερης και σε πραγματικό χρόνο υγειονομικής αποτύπωσης των καταγεγραμμένων κρουσμάτων.

Το εικοστό πρώτο άρθρο αφορά στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας αναισθησιολογίας και πνευμονολογίας σε ιατρούς. Εν όψει της αποφυγής της περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαιτείται αυξημένη μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως αυτές της αναισθησιολογίας και της πνευμονολογίας. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας σε ιατρούς των ως άνω κρίσιμων ειδικοτήτων και κατά συνέπεια η δυνατότητα άμεσης κάλυψης κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού, χωρίς την καθυστέρηση που επάγεται η υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου. Η εν λόγω ρύθμιση έχει ισχύ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, χρονικό διάστημα, κατ' εκτίμηση, ικανό ώστε να καλυφθούν οι υφιστάμενες έκτακτες αλλά και οι πραγματικές ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ιατρούς των ως άνω ειδικοτήτων. Η παρ. 2 αποκλείει όσους ιατρούς εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία νέων ελλείψεων στο σύστημα υγείας.

Με το εικοστό δεύτερο άρθρο προστίθεται νέα αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών για την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, η οποία εκ παραδρομής είχε παραληφθεί από το οργανόγραμμα του Υπουργείου. Είναι μία αναγκαία αρμοδιότητα, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την έκδοση σχετικών οδηγιών, ειδικά λόγω των έκτακτων συνθηκών του κορωνοϊού COVID-19.

Με το εικοστό τρίτο άρθρο προτείνεται σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών πάσης φύσεως, έως 30.6.2020, οι δήμοι να μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4683/2020 (Α' 76). Η εν λόγω διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι, εν προκειμένω, συνυφαίνονται με την απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Με το εικοστό τέταρτο άρθρο ρυθμίζονται θέματα κίνησης των οχημάτων που έχουν παραχωρηθεί σε δήμους από εταιρείες εμπορίας οχημάτων ή εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων για χρήση με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτως ανακυπτουσών αναγκών που σχετίζονται με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 και ορίζεται ότι και για αυτά τα οχήματα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2396/1953 (Α' 117) και της υπ' αριθμ. 129/2534/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 108).

Με το εικοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται ότι από 01.3.2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, δεν οφείλονται και δεν καταβάλλονται μισθώματα για την ενοικίασή τους.

Με το εικοστό έκτο άρθρο λαμβάνονται μέτρα κατά τη μετακίνηση μαθητών από και προς τη σχολική μονάδα φοίτησης, ενόψει της επικείμενης επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων με βάση τα χρονοδιαγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να εξειδικεύονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους αποφυγής συνωστισμού, είναι δυνατή η μεταφορά των μαθητών αυτών με επιπλέον ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα των οικείων ΟΤΑ ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων μέσων, η μεταφορά με κατάλληλα μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας με ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (A' 147) ή, εφόσον η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του προρρηθέντος άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

Το εικοστό έβδομο άρθρο κρίνεται απαραίτητο για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών προς ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσπασης ή μετάταξης του Α' κύκλου έτους 2019 λόγω των έκτακτων συνθηκών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Με το εικοστό όγδοο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί στα κτίρια των Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων τους και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις ανάγκες καθαριότητας αυτών, οι οποίες παρατάθηκαν για λόγους δημόσιας υγείας, με βάση τις διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), της από 14.3.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76). Οι εν λόγω συμβάσεις έχουν παραταθεί ήδη μία φορά με τις προαναφερθείσες ΠΝΠ και βρίσκονται σε εξέλιξη. Η δυνατότητα παράτασης των εν λόγω συμβάσεων έως την 30η.9.2020 κρίνεται επιτακτική για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων, τα οποία λαμβάνονται για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19. Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

Με το εικοστό ένατο άρθρο, για την αποτροπή του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, και προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτροπή της περαιτέρω διασποράς της νόσου στον ευαίσθητο τομέα των αστικών συγκοινωνιών, οι δήμοι και οι επιχειρήσεις τους μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης, για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τους ίδιους ή τις επιχειρήσεις τους ανάλογα, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 118 (απευθείας ανάθεση) του ν. 4412/2016 (Α' 147), εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (EE L 94/28.3.2014) ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 (διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Η ανάθεση των εν λόγω δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.

Με το τριακοστό άρθρο ορίζεται ότι υφιστάμενες κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών, που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του ν. 4635/2019 μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών των κεραιών αυτών, εφόσον υποβάλουν την εν λόγω δήλωση έως την 31η.12.2020, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4313/2014, και καταβάλουν στην ΕΕΤΤ, πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ για κάθε δήλωση. Αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη να συμπεριληφθεί η προτεινόμενη διάταξη στην υπό κύρωση ΠΝΠ, δεδομένου ότι αφορά σε ρύθμιση, διαδικασία και προθεσμία που εφαρμόζεται και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Η συμμόρφωση με αυτή ήταν εξαιρετικά δυσχερής για τους διοικουμένους λόγω των ιδιαιτέρων εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167), κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4313/2014 (Α'261), μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών των κεραιών αυτών, εφόσον υποβάλουν δήλωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΗΛΥΑ, εντός έξι (6) μηνών, ήτοι έως 30.4.2020. Λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ήταν αδύνατο για τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ειδικότερα απαιτείται μετάβαση στα κέντρα εκπομπής, λήψη φωτογραφιών, σύνταξη τεχνικών μελετών, αναβάθμιση εξοπλισμού κλπ.). Ενόψει αυτού, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί, ιδίως για τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας που πλήττονται σοβαρά (όπως εν προκειμένω οι ραδιοφωνικές επιχειρήσεις), η παράταση της εν λόγω προθεσμίας αποτελεί ελάχιστη εγγύηση για την τήρηση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων, οι οποίοι αδυνατούν εν τοις πράγμασι να συμμορφωθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο ν. 4635/2019, ο οποίος έθεσε ένα νέο και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά.

Με το τριακοστό πρώτο άρθρο ορίζεται ότι εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή έχει κυρωθεί με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ήτοι η δυνατότητα παροχής άδειας ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και οι λοιπές διευκολύνσεις, και στους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Με το τριακοστό δεύτερο άρθρο παρατείνεται η αναστολή εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 έως την 30η.6.2020, για ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που περιγράφονται στην υπ' αρ. 1151/1872 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στις υπ' αρ. 116/1868 και 698/1876 αποφάσεις του Εφετείου Ναυπλίου και στην υπ' αρ. 110/1878 απόφαση του Αρείου Πάγου και ανήκουν στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής. Ο λόγος της προτεινόμενης παράτασης είναι ότι με τη λήψη των έκτακτων μέτρων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, των κτηματολογικών γραφείων και των υποθηκοφυλακείων, η λήψη απαραίτητων στοιχείων για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών κατέστη δυσχερής.

Με το τριακοστό τρίτο άρθρο εξυπηρετείται η ανάγκη ύπαρξης μιας ταχείας, απλοποιημένης και φιλικής προς τον διάδικο διαδικασίας για την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το χρονικό διάστημα των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων του συγχρωτισμού πολλών ατόμων σε εσωτερικό χώρο. Περαιτέρω, η διάταξη αποβλέπει στην εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων για τα δικαστήρια αλλά και δαπανών για τους διαδίκους.

Με το τριακοστό τέταρτο άρθρο, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 7α του άρθρου 14 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988, Α' 35), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, και επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος για την τροποποίηση των κανονισμών των δικαστηρίων με τις διαδικασίες που ορίζουν τα παραπάνω άρθρα, ανατίθεται στα όργανα διοίκησης εκάστου δικαστηρίου ο καθορισμός για το χρονικό διάστημα από 1 έως και 15 Ιουλίου 2020 και από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020, των τμημάτων του και του τρόπου συγκρότησής τους, του αριθμού των δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας δικασίμου και της κατανομής των υποθέσεων στα τμήματα αυτά, εφαρμόζοντας αναλόγως για τα θέματα αυτά τον Κανονισμό εκάστου δικαστηρίου.

Στο τριακοστό πέμπτο άρθρο επιχειρείται να επιλυθεί το κατωτέρω ζήτημα: Με τα σημερινά δεδομένα, η διαδικασία εγγραφής στο νηπιαγωγείο αρχίζει με την υποβολή σχετικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, από 1 έως 20 Μαΐου (παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017, Α'109). Η εγγραφή, ως διοικητική πράξη, τελειούται όταν γίνει η πρώτη καταχώριση των στοιχείων του μαθητή στο Βιβλίο Μητρώου και στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από 10 έως 20 Ιουνίου (παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017).
Με το παρόν άρθρο τροποποιούνται οι ημερομηνίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων- υπεύθυνων δηλώσεων και της προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει μετά την πανδημία του COVID-19. Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών εγγραφών των μαθητών, στα νηπιαγωγεία στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Με αυτόν το τρόπο αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες και οι σχολικές μονάδες αποφορτίζονται από τη μαζική προσέλευση γονέων και κηδεμόνων. Τέλος προβλέπεται ότι ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο τριακοστό έκτο άρθρο προβλέπεται, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, η δυνατότητα έκδοσης κοινών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης διάταξης, με τις οποίες θα εξειδικεύονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διενέργειας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και μη λειτουργιών των σχολικών μονάδων και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων ή ιδρυμάτων, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, μετά την άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19. Ειδικότερα, με τις ως άνω αποφάσεις εξειδικεύονται ρυθμίσεις και μέτρα, αναγκαία για τη διασφάλιση της ομαλούς και ασφαλούς λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και εν γένει όλων των εποπτευόμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δομών, φορέων και υπηρεσιών, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ειδικής ρύθμισης για τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων ή άλλων αξιολογήσεων και για την αναβολή ή ματαίωσή τους, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τέλος, παρέχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων η δυνατότητα να λαμβάνει, κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, και να ρυθμίζει, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της διεξαγωγής κάθε είδους εξέτασης, κάθε θέμα σχετικό με τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, την προαγωγή και την απόλυση μαθητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων και την εισαγωγή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο ζήτημα. Τέλος, με όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α' και β' κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι), την παράταση της διάρκειας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη δυνατότητα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, τη δυνατότητα σύντμησης του εαρινού εξαμήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των εξετάσεων των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α' και β' κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι.. Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το προσωπικό καθαριότητας των δήμων κατηγορίας ΥΕ16, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορεί να διατίθεται και για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του οικείου δήμου, κατά το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του τριακοστού εβδόμου άρθρου αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) ούτως ώστε να καθίστανται πιο ευέλικτες οι διαδικασίες προμήθειας και παροχής υπηρεσιών που διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για την αντιμετώπιση και περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, προβλέπεται ειδική διαδικασία κατανομής, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο Δήμο, με βάση την ανωτέρω απόφαση κατανομής. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής. Επίσης, στην παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η.9.2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να διενεργεί διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων προμήθειας βιοκτόνων, αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί αρμοδιότητας.

Με το τριακοστό όγδοο άρθρο προβλέπεται ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά βιοκτόνων και αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού προς τον σκοπό του άμεσου εφοδιασμού φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για λόγους άμεσης κάλυψης έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας στις επιμέρους εκπαιδευτικές δομές. Επιπλέον, ορίζεται ότι για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προμήθειας της αποστέλλεται αίτημα προμήθειας των αναγκαίων ειδών από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Υπουργό Υγείας κοινοποιούμενο στην ΙΦΕΤ ΑΕ, στο οποίο αναφέρεται το είδος των προμηθευόμενων προϊόντων, οι τεχνικές τους προδιαγραφές, τα αναγκαία ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, οι υπό προμήθεια ποσότητες, το χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας. Ο Υπουργός Υγείας διαβιβάζει το αίτημα υλοποίησης της προμήθειας στην ΙΦΕΤ ΑΕ, προς άμεση υλοποίηση. Η πρόσκληση για την υλοποίηση της προμήθειας, συντάσσεται σύμφωνα με το αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΙΦΕΤ ΑΕ. Αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών, γνωστοποιείται το σύνολο των προσφορών και το περιεχόμενό τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εισηγητικό σημείωμα ως προς το αποτέλεσμα της προμήθειας και το περιεχόμενο της σύμβασης προς τελική έγκριση. Με μόνη την εγκριτική απευθυντέα δήλωση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνάπτεται η σύμβαση προμήθειας και ορίζεται ως παραλήπτης των προμηθευόμενων υλικών το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται ειδική διαδικασία κατανομής, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο Δήμο, με βάση την ανωτέρω απόφαση κατανομής. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής.

Η προτεινόμενη ρύθμιση του τριακοστού ενάτου άρθρου διασφαλίζει την ολοκλήρωση των τμημάτων του "Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας", σε χρόνο που να επιτρέπει την έναρξη της επόμενης περιόδου της μαθητείας. Η διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η αναστολή λειτουργίας τόσο των εκπαιδευτικών δομών στις οποίες υλοποιείται το εργαστηριακό μάθημα, η διοικητική διαχείριση της μαθητείας (ΕΠΑΛ, ΕΚ), καθώς και η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων ή οργανισμών, στους οποίους υλοποιείται η μάθηση στο χώρο εργασίας, είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ωρών εργαστηριακού μαθήματος έως 56 συνολικά (σε σύνολο 203 ωρών), καθώς και την απώλεια σε ημέρες εκπαίδευσης σε χώρους εργασίας έως 48 συνολικά (σε σύνολο 156 ημερών). Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αυξάνεται ο χρόνος του εργαστηριακού μαθήματος έως δύο (2) ώρες την εβδομάδα και οι ημέρες στον εργοδότη κατά μία ημέρα, για να δοθεί η δυνατότητα ανάλογα με την υλοποίηση της μαθητείας στα επιμέρους τμήματα, την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων των επιμέρους εργοδοτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας τα τρέχοντα τμήματα της μαθητείας, σταδιακής ολοκλήρωσης όλου του φυσικού αντικειμένου έως την 15η.11.2020.

Με το τεσσαρακοστό άρθρο αναθεωρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στους ναυτικούς των πληττόμενου τομέα των θαλασσίων μεταφορών. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσης των εν λόγω διατάξεων, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων των περ. α' έως γ' της παρ. 1 του άρθρου 2, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 228/1998 (A' 176), οι άνεργοι ναυτικοί δύνανται να λαμβάνουν επιδότηση ανεργίας, εφόσον είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε πλοία με Ελληνική ή ξένη σημαία που έχουν συμβληθεί με το Ν.Α.Τ, ή και σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., από την οποία (υπηρεσία) τουλάχιστον οι εννέα (9) μήνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία, που υπολογίζεται αναδρομικά από την ημέρα εγγραφής τους στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή τους από τα πιο πάνω πλοία χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους. Η ισχύς των διατάξεων αυτών δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Επίσης, με το άρθρο αυτό επεκτείνεται η παροχή προστασίας υπό τη μορφή παροχής έκτακτης αποζημίωσης ειδικού σκοπού και στους ναυτικούς επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων κάτω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων ολικού μήκους, λαντζών, καθώς και πλοίων που εμπίπτουν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α' 23), που είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις, και δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η.3.2020.
Επιπλέον, προστίθεται άλλη μία κατηγορία δικαιούχων ναυτικών, οι οποίοι υπηρετούσαν σε φορτηγά - οχηματαγωγά και έχουν απολυθεί.
Δεδομένου ότι ο Οίκος Ναύτου είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δεν λαμβάνει ουδεμία μορφή επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, παρέχεται η δυνατότητα έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου, προκειμένου εν συνεχεία να καταβληθεί κανονικά στους εργαζομένους της θάλασσας η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού και ασφαλιστικής κάλυψης, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και καθορίζεται η σχετική διαδικασία. Περαιτέρω, ρυθμίζεται η περίπτωση μη σχετικής ενημέρωσης του ναυτικού για την επιτάχυνση και εξασφάλιση υλοποίησης των διαδικασιών λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού μέσω των οικείων Λιμενικών Αρχών και παρατείνεται για το τρέχον έτος έως την 31η.5.2020 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α' 102).
Με την παρ. 8 παρέχεται η δυνατότητα στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος της κύριας κατοικίας για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις για τη διαχείριση των δυσμενών συνεπειών του COVID-19.
Τέλος, με την παρ. 9 παρατείνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 591/1975 (Α'191), η διάρκεια ισχύος των ιατρικών γνωματεύσεων των ναυτικών, που έχουν εκδοθεί μετά την 11η.6.2019 για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων έως την 31η.7.2020, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως έξι (6) ακόμη μήνες, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση τόσο των ναυτικών, όσο και των σπουδαστών των σχολών ΑΕΝ καθώς θα συμβάλει στην άμεση πρόσβασή τους σε απασχόληση στα πλοία και ως εκ τούτου και στην εύρυθμη δραστηριοποίηση αυτών. Κατά τα λοιπά δεν θίγονται οι διατάξεις σχετικά με την περιοδική ιατρική πιστοποίηση ναυτικών που απαιτείται για την απασχόλησή τους σε πλοία.

Με το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο επιδιώκεται το εξής αποτέλεσμα: Το εξηκοστό δεύτερο άρθρο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86), θεσπίζει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για τη διασφάλιση της ελάχιστης εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών για το χρονικό διάστημα που ισχύει ο κίνδυνος της άμεσης διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σύναψη των εν λόγω συμβάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να μη διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά της χώρας, δεν υφίσταται χρονικό περιθώριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εκ τούτου, με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας θα γίνεται μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α'52) σε συνδυασμό με το εδ. γ' της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α'145).

Στο τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο γίνεται αναφορά στην απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία. Λόγω των εκτάκτων μέτρων περιορισμού μετακινήσεων που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 19030/2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 916/2020), οι μετακινήσεις αυτών των εργαζομένων έχουν προσωρινά απαγορευτεί. Καθίσταται αναγκαία η λήψη επιπλέον μέτρων, ώστε να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι καλλιεργητικές εργασίες και να μη διαταραχθεί η παραγωγική διαδικασία. Για του ανωτέρω λόγους η σχετική διάταξη έχει ως κύρια επιδίωξη να καταστήσει εφικτή την είσοδο αλλοδαπών εργαζομένων που τα τελευταία χρόνια απασχολούνταν τακτικά στις σχετικές εργασίες. Ρυθμίζονται προς αντιμετώπιση της ανωτέρω κατεπείγουσας καταστάσης τα ακόλουθα: Διευκολύνονται και επιταχύνονται οι διαδικασίες εισόδου των αλλοδαπών από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, δίνοντας το δικαίωμα εργασίας για τους τρεις μήνες που διαρκεί το δικαίωμα εισόδου, σεβόμενοι πάντα τις σχετικές προβλέψεις που αφορούν στη δημόσια υγεία και κάθε επικαιροποίηση αυτών.

Στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο,έχοντας υπόψη τις συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας που διαμορφώνονται στην αγορά και έχουν επηρεάσει οριζόντια το σύνολο της οικονομίας, εξαιτίας των έκτακτων και μη δυνάμενων να προβλεφθούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, καθώς και την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η βιώσιμη και ομαλή λειτουργία των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας που επίσης πλήττονται ιδιαιτέρως από τις ανωτέρω περιστάσεις, λόγω των σημαντικών απωλειών εσόδων (διαφήμισης) των τηλεοπτικών σταθμών, με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των διαφημιζομένων περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά και λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού ρόλου των τηλεοπτικών σταθμών για την ενημέρωση των πολιτών κατά την τρέχουσα συγκυρία με το άρθρο αυτό θεσπίζονται κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και πιο συγκεκριμένα:
Με την παρ. 1. θεσπίζεται η παροχή δικαιώματος καταβολής ποσοστού 50% της μηνιαίας αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) που οφείλεται από τους εν λόγω παρόχους στον πάροχο δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας αντίστοιχα και συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες υπογραφείσες συμβάσεις, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, ενώ με την παρ. 3 ορίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 1η.5.2020 έως και 31η.8.2020 αναστέλλεται το δικαίωμα του παρόχου δικτύου με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» να περιορίζει την ποιότητα εκπομπής ψηφιακού σήματος καθώς και να προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής υπηρεσιών λόγω οφειλών, σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για όσους εκ των τελευταίων έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος της παρ. 1 για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
Τέλος, λαμβανομένου υπόψη ότι ο πάροχος δικτύου με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», κατά την παροχή των υπηρεσιών του στους παρόχους περιεχομένου, φέρει την υποχρέωση ελέγχου τιμών, δηλαδή την υποχρέωση τήρησης ενός ανώτατου ορίου τιμής για την υπηρεσίες της μεταφοράς και διανομής περιεχομένου (εθνικής ή/και περιφερειακής εμβέλειας) και συμπληρωματικών υπηρεσιών, που παρέχει κατόπιν της χορήγησης σε αυτόν από την ΕΕΤΤ ενός (1) δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης και δεκατριών (13) δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης, και συνεπώς το ύψος της εκάστοτε αμοιβής του παρόχου δικτύου καθορίζεται από κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ, βάσει συγκεκριμένης εξίσωσης και σύμφωνα με εγκεκριμένο κοστολογικό μοντέλο, με την παρ. 2, θεσπίζεται η παροχή του ευεργετήματος του συμψηφισμού στον πάροχο δικτύου με το διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ποσού ίσου με το υπόλοιπο ποσοστό 50% της τιμολογηθείσας και μη καταβληθείσας, από παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, μηνιαίας αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) για τους μήνες της παρ. 1, ανά μήνα, με επόμενη δόση ή επόμενες δόσεις του Εκπλειστηριάσματος που καταβάλλεται για το ένα (1) δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης και τα δεκατρία (13) δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης, δυνάμει της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 706/4/6-2-2014 «Ανακήρυξη Υπερθεματιστή της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής».

Στο τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο θεσπίζονται κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ειδικότερα, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μετά από γνώμη της Εθνικής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους συνάθροισης κοινού η υποχρεωτική χρήση μάσκας, μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους, καθώς και μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, καθώς και ειδικοί κανόνες λειτουργίας. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού θεσπίζονται τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους σχετικούς κανόνες, ενώ με την παρ. 3 ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1. Συγκεκριμένα, για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ. 2 αρμόδια είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

Τέλος, με το τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της, τηρουμένης πάντως της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Επί του άρθρου 3


Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 επιχειρείται η περαιτέρω στήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων που πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 1η Μαΐου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020 παρατείνονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55). Από το ευεργέτημα εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 αποσαφηνίζεται ότι η διάταξη της παρ. 1, με την οποία εισάγεται νέο έβδομο εδάφιο στην παρ. 1 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, δεν εφαρμόζεται για οφειλές που καταβλήθηκαν πριν από τις 11.3.2020.

Επί του άρθρου 4

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται χρονικά και για τον μήνα Μάιο 2020 η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους του μισθώματος για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'68), η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), για μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις, καθώς και για μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών φοιτητών που είναι τέκνα - εξαρτημένα μέλη εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις. Με τη διάταξη επιχειρείται να επεκταθεί η προστασία των κοινωνικών ομάδων των οποίων ανατράπηκε αιφνίδια η οικονομική κατάσταση λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και για το μήνα Μάιο 2020.
Ειδικά για την περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης κύριας κατοικίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), με την προτεινόμενη διάταξη, διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης καταλαμβάνει ρητά και τις περιπτώσεις όπου μισθωτής δεν είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος στις ως άνω επιχειρήσεις, αλλά και ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης του εργαζομένου.
Παράλληλα, με τη διάταξη της παρ. 1 διευκρινίζονται τα ειδικά οριζόμενα για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης και αφορά τις επιχειρήσεις της παρ. 1 ή της παρ. 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68). Με τη ρύθμιση, εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης για την περίπτωση των χρηματοδοτικών μισθώσεων, ο οποίος συνίσταται στην επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40%, σε έως και δώδεκα μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επίσης, καθορίζεται ότι τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, δεν εμπίπτουν στην προτεινόμενη ρύθμιση και αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Ως έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης νοείται η περίοδος των τριών πρώτων μηνών της αποπληρωμής της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με την ως άνω ρύθμιση, το πλαίσιο προστασίας προσαρμόζεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των χρηματοδοτικών έναντι των λοιπών μισθώσεων.
Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση των παρ. 1 και 2, παρέχεται η δυνατότητα στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, να καθορίζουν τη διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3, επεκτείνεται χρονικά και για τον μήνα Μάιο 2020, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μέρους του μισθώματος κύριας κατοικίας ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή και παρέχεται αντίστοιχη εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης καταλαμβάνει ρητά και τις περιπτώσεις όπου μισθωτής δεν είναι ο ίδιος ο ναυτικός, αλλά και σύζυγος ή έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης αυτού.

Επί του άρθρου 5

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 προκειμένου να καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και συνδέονται με αποδοχές συνταξιούχων που εισπράχθηκαν αναδρομικά για το έτος 2013.

Επί του άρθρου 6

Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται για ένα μήνα, ήτοι έως και 25 Ιουνίου 2020 η προθεσμία καταβολής στα τελωνεία του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που βεβαιώνονται έως και την 25η Μαΐου 2020 για προϊόντα καφέ τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής της φορολογικής αποθήκης κατά τον μήνα Απρίλιο 2020. Επιπλέον, δίδεται παράταση δέκα επιπλέον ημερών στις προθεσμίες βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων από Φ.Κ. και Φ.Π.Α. για τις περιπτώσεις παραλαβής προϊόντων από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., καθώς και στις περιπτώσεις παραγωγής καφέ εκτός καθεστώτος αναστολής. Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά περιπτώσεις για τις οποίες η γένεση της υποχρέωσης βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την 5η Ιουνίου 2020.
Η θέσπιση της εν λόγω ρύθμισης κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην αγορά λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και έχει ως στόχο την τόνωση της ρευστότητας αλλά και γενικότερα τη στήριξη και διευκόλυνση των επιχειρήσεων του κλάδου που πλήττονται από την τρέχουσα υγειονομική κρίση.

Επί του άρθρου 7

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η χορήγηση, σε μηνιαία βάση, επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους εργαζόμενους στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται ανά κατηγορία εργαζομένων ως εξής:
α. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία Α', β. Εβδομήντα (70) ευρώ για την κατηγορία Β', γ. Τριάντα πέντε (35) ευρώ για την κατηγορία Γ'.
Η θέσπιση του εν λόγω επιδόματος κρίνεται αναγκαία, λόγω της φύσεως και του είδους της παρεχόμενης εργασίας των εργαζομένων στην Ε.Α.Β. Α.Ε. και του σημαίνοντος σκοπού δημοσίου συμφέροντος της εταιρείας. Επισημαίνεται, ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις, θεσπίζεται η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος με όρους νομιμότητας, διαφάνειας, αναλογικής ισότητας και στη βάση της παρεχόμενης εργασίας, στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

Επί του άρθρου 8

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4640/2019 και προβλέπεται, προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, ότι η αναπλήρωση ή αντικατάσταση μέλους ή μελών διοικητικού συμβουλίου που διορίζονται με το ως άνω άρθρο, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4548/2018, ήτοι, με απόφαση του ίδιου του διοικητικού συμβουλίου και χωρίς προσφυγή στη γενική συνέλευση, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, μέχρι τη λήξη της ορισθείσας θητείας του. Περαιτέρω προτείνεται η προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 40 του ν. 4640/2019. Με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχονται οι αναγκαίες εγγυήσεις στα μέλη των προσωρινών διοικήσεων που διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου, προκειμένου να αναλάβουν προσωρινά τη διοίκηση και να προβούν στις αναγκαίες διαχειριστικές πράξεις για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των αναφερόμενων στην ως άνω παράγραφο εταιρειών ή/και για την εξυγίανσή αυτών, όσο διαρκεί η θητεία τους, χωρίς να υπέχουν αστική ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, να διώκονται δε ποινικά με ειδική διαδικασία. Η συστολή της ευθύνης κατά την άσκηση της διαχειριστικής εξουσίας των μελών των προσωρινών διοικήσεων, η οποία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο υπό τις περιστάσεις μέτρο, είναι απολύτως αιτιολογημένη. Καταρχάς, αφορά διοικήσεις οι οποίες διορίζονται κατόπιν δικαστικής απόφασης μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς εξυπηρέτηση ενός ευρύτερου συμφέροντος που συχνά δεν ευθυγραμμίζεται με το συμφέρον των διοικήσεων που προηγήθηκαν του διορισμού, ή με το συμφέρον των τρίτων οι οποίοι ασκούν επιρροή επί των μελών αυτών. Χωρίς την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 5, τα μέλη των προσωρινών διοικήσεων, δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν απερίσπαστα τα καθήκοντα τα οποία κλήθηκαν να εκτελέσουν δυνάμει του δικαστικού διορισμό τους, και ο ίδιος ο διορισμός ενδεχομένως να αποβεί αλυσιτελής. Άλλωστε, σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4640/2019, οι περιπτώσεις αυτές, αφορούν διοικήσεις περιορισμένης διάρκειας και ειδικού σκοπού. Έργο τους κατά νόμο είναι αποκλειστικά η διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας μέχρι την εκλογή διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση και/ή την επίτευξη εξυγίανσής της με βάση το δίκαιο που τη διέπει. Ο προσωρινός και κατ' αντικείμενο περιορισμένος χαρακτήρας του διορισμού, και μάλιστα ενόψει των έκτακτων και πιεστικών συνθηκών που λαμβάνει χώρα, χωρίς τη δυνατότητα ενδελεχούς εξοικείωσης των προσωρινών μελών με όλες τις πτυχές του εταιρικού βίου, δικαιολογεί την προτεινόμενη συστολή της ευθύνης τους. Μετά την πάροδο της θητείας των μελών των προσωρινών διοικήσεων, η εκλογή τακτικής διοίκησης από τη γενική συνέλευση και την επαναφορά της εταιρείας σε τροχιά κανονικότητας, ενεργοποιείται αυτομάτως το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις καθεστώς ευθύνης των μελών των ανωνύμων εταιρειών.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Επί του άρθρου 9

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται η εναρμόνιση των κείμενων διατάξεων με τις νεοεισαχθείσες ρυθμίσεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4674/2020 και τροποποιούνται σημειακά οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων. Ειδικότερα, με την παρ. 1 προστίθενται στις εξαιρέσεις από τον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 και οι συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών.
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, μέσω μητρώου μηχανικών που η ίδια τηρεί. Η παρέκκλιση κρίνεται σκόπιμη για την παροχή ευελιξίας, ώστε το σύστημα αυτό να καταστεί λειτουργικό και απαλλαγμένο από σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν εν αμφιβόλω τη λειτουργία και αποτελεσματικότητά του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016. Με την παρ. 3 αναδιατυπώνονται οι ισχύουσες διατάξεις και προβλέπεται ότι «λειτουργικά έξοδα» για την εκτέλεση των συμβάσεων λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων, ήτοι οι απαραίτητες για την υλοποίηση της σύμβασης δαπάνες.
Με την παρ. 4 ρυθμίζονται ζητήματα χρηματοδότησης των προγραμματικών συμβάσεων και ορίζεται ότι οι προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα ή τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι επίσης δυνατή, η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.
Με την παρ. 5, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθορίζεται σύστημα υπολογισμού του κόστους τόσο των συμβάσεων έργου, όσο και του συνολικού προϋπολογισμού των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010. Ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ' αρ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 υπουργικής απόφασης (Β' 5968). Ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων. Με την παρ. 6 επιχειρείται η εναρμόνιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, όπου ορίζονται οι σκοποί δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετούν οι νεοσύστατοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οποίους ο νομοθέτης ανάθεσε την υλοποίηση πληθώρας αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων (ενδεικτικά, την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής, την επιστημονική, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΤΑ, την ωρίμανση έργων υποδομής, την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης και πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης), και ρητά αποτυπώνεται ότι οι ΟΤΑ, οι σύνδεσμοι δήμων και τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων.
Με την παρ. 7 καθορίζεται η διαδικασία τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου μηχανικών από την ΕΕΤΑΑ, για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010. Στο Μητρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές ενότητες που επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων, επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της περιφερειακής ενότητας που έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Για λόγους ισότητας κατά τη συμμετοχή, μηχανικός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες κληρώσεις, έως την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα που εδρεύει ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ.
Με την παρ. 8 τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2971/2001 για τις προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, ώστε να εναρμονισθούν με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4674/2020, αλλά και να ενταχθούν στο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 100 για τις διαδικασίες σύναψης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώνη λιμένα, την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με φορείς του δημοσίου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου συμβαλλομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 περ. α' έως γ', 3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
Τέλος, με την παρ. 9, στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων προστίθεται και η αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του δήμου. Η εν λόγω αρμοδιότητα, έχουσα αποκλειστικώς οικονομικό αντικείμενο, προσιδιάζει πλήρως στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ως συλλογικό όργανο με διαπαραταξιακή εκπροσώπηση, μπορεί να αποφασίζει με γνώμονα το δημοτικό συμφέρον.

Επί του άρθρου 10

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται η σύνθεση των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Η νέα ευρεία σύνθεση με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ) αναμένεται να επιτελέσει με τον πλέον διαφανή, αξιόπιστο και παραγωγικό ρόλο τα καθήκοντα των εν λόγω Επιτροπών, προς το συμφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επί του άρθρου 11

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 παρέχεται η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή, εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ την 30η.6.2019, να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Η διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη καθώς σε πλείστες όσες περιπτώσεις δεν υπήρχαν σε ισχύ συμβάσεις κατά την ρητά ορισθείσα ημερομηνία, το δε περιθώριο χρόνου δεν επιτρέπει τη διενέργεια διαγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016.Με την παρ. 2 δύναται να απαλλάσσονται, κατόπιν αιτήσεως τους προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, από την υποχρέωση στράτευσης οι πολιτογραφηθέντες δυνάμει του άρθρου 13 του ΚΕΙ, επί τη βάση της τιμής που η Πολιτεία τους επεφύλαξε προς αναγνώριση των εξαιρετικών υπηρεσιών που προσέφεραν προς την Χώρα.
Με την παρ. 3 επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους μετόχους δήμους σε δημοτικές επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη υποχρεωτικά για λόγους αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ανακυπτουσών κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. Με την παρ. 4 προβλέπεται η έγκριση των Κανονισμών του ν.π. Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αντί του Υπουργού Εσωτερικών.
Με την παρ. 5, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, επαναφέρεται σε ισχύ η δυνατότητα των συνδέσμων δήμων να προσλαμβάνουν ειδικό συνεργάτη, η οποία καταργήθηκε εκ παραδρομής με την αντικατάσταση του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 4674/2020.

Επί του άρθρου 12

Με τις προτεινόμενες διατάξεις και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, οι δήμοι μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατά τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.
Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. λη' της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 για την έγκριση των εργασιών μικρής κλίμακας. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 της προτεινόμενης ρύθμισης εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.

Επί του άρθρου 13

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ΟΤΑ α' βαθμού και οι επιχειρήσεις τους μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και συναφών υπηρεσιών συντήρησης, ειδικώς για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο δήμο ή την επιχείρηση του ή από οργανισμούς που εκτελούν το έργο εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Για τη σύναψη των συμβάσεων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το δεύτερο άρθρο του ν. 4682/2020 (Α' 76).

Επί του άρθρου 14

Με την παρ. 1 προτείνεται η δυνατότητα απόσπασης προσωπικού που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α' βαθμού για λόγους συνυπηρέτησης. Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται, η παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από τους ΟΤΑ α' βαθμού, ενώ, ταυτόχρονα προστατεύεται και ο θεσμός της οικογένειας.
Οι παρ. 2 και 3 κρίνονται αναγκαίες για τη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας, αλλά και της ενιαίας αντιμετώπισης όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας.
Με τις παρ. 4 και 5 επιδιώκεται η αντιμετώπιση περιπτώσεων υποψηφίων, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου για χρονικό διάστημα άνω των 120 μηνών (10 ετών), διάστημα το οποίο δεν δύναται να μοριοδοτηθεί ούτε ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι ο εν λόγω χρόνος μοριοδοτείται, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης, η οποία συνάδει με τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης, είναι ο εξορθολογισμός της μοριοδότησης περιπτώσεων υποψηφίων, οι οποίοι καίτοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ευθύνης για περισσότερο χρόνο (άνω των 120 μηνών), λαμβάνουν στο σύνολο λιγότερα μόρια από υποψηφίους με χρόνο άσκησης καθηκόντων ευθύνης έως 120 μήνες, καθώς για το διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες δεν προβλέπεται γι'αυτούς μοριοδότηση ούτε με την ιδιότητα του υπαλλήλου. Με την παρ. 6 ρυθμίζονται τα θέματα θητείας των υπηρεσιακών συμβουλίων, συνεπεία των ρυθμίσεων του ν. 4369/2016, με τις οποίες προβλέφθηκε εκ νέου λήξη της θητείας των υφιστάμενων υπηρεσιακών συμβουλίων, συγκρότηση μεταβατικών υπηρεσιακών συμβουλίων και επιλογές προϊσταμένων βάσει των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4369/2016. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι οι επιλογές προϊσταμένων διευθύνσεων ολοκληρώθηκαν κατά μεγάλο μέρος εντός του έτους 2019 ή είναι εν εξελίξει τώρα, προβλέπεται ότι η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των συμβουλίων αυτών θα λήγει το πρώτο ζυγό έτος που ακολουθεί αμέσως μετά τη συγκρότησή τους ή το ίδιο ζυγό έτος του χρόνου συγκρότησής τους. Βάσει των διατάξεων αυτών, υπηρεσιακά συμβούλια που είτε συγκροτήθηκαν κατά το έτος 2019 ή συγκροτούνται εντός του έτους 2020, η θητεία των μελών τους λήγει 31.12.2020 προς εναρμόνιση με τη θητεία των αιρετών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου και προς περιοδική και κανονική περαιτέρω εφαρμογή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Με την παρ. 7 ενισχύεται με προσωπικό η ΕΕΤΑΑ ΑΕ προκειμένου να εκτελέσει απρόσκοπτα τα καθήκοντα που τις ανατίθενται με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4674/2020. Ορίζεται ότι για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, είναι δυνατή η απόσπαση έως δέκα (10) υπαλλήλων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρείας με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Επί του άρθρου 15

Στο πλαίσιο των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εμφάνιση και τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 προβλέφθηκε στο άρθρο δέκατο όγδοο της από 30 Μαρτίου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4684/2020 (Α' 86), δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης για όλους εκείνους τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που κατέβαλλαν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούσαν σε περίοδο απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020. Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται η εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου και για τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην περίοδο απασχόλησης του μήνα Απριλίου του έτους 2020. Ειδικότερα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις που επέφεραν οι απρόβλεπτες και εξαιρετικές συνθήκες στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες και η συνεπακόλουθη μη ομαλή λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων, χορηγείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (A'85) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν.4670/2020 (A'43) σε όλους όσους καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε περίοδο απασχόλησης του μήνα Απριλίου του έτους 2020 μείωση κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Προσέτι, διευκρινίζεται ότι η μείωση κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης του εκάστοτε αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου προϋποθέτει την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Επί του άρθρου 16

Με την παρ. 1 της παρούσας ρύθμισης, δεδομένης της αδυναμίας σύγκλισης και ολοκλήρωσης των συλλογικών διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών, παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.9.2020, η θητεία των διοικητικών οργάνων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων, και η οποία είχε παραταθεί αρχικά μέχρι 10.04.2020, δυνάμει του άρθρου δεκάτου έβδομου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και εν συνεχεία, μέχρι 10.6.2020, δυνάμει του άρθρου δωδέκατου της από 13.4.2020 ΠΝΠ, για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982, για τις εργοδοτικές οργανώσεις, καθώς και για τα ΝΠΙΔ, τα μέλη της διοίκησης των οποίων εκλέγονται από μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982. Στην παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης δίνεται η δυνατότητα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συγκαλούν Γενική Συνέλευση, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα. Δεδομένης της απαγόρευσης των συναθροίσεων στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας, για λόγους που επιβάλλει η προστασία της δημόσιας υγείας και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται το ως άνω μέτρο, κρίνεται αναγκαίο οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων να προκηρύσσονται και να διεξάγονται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους, προκειμένου τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων να ασκούν απρόσκοπτα τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Κατά την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης, αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των εργασιών της είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, αφορούν σε αμιγώς συνδικαλιστικές οργανώσεις και όχι σε αλληλοβοηθητικά ταμεία.

Επί του άρθρου 17

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η παράταση μέχρι 30.9.2020 της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α' 73). Η ανωτέρω παράταση προτείνεται προκειμένου οι οφειλέτες-μη μισθωτοί, που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e- Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, να μη χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου λόγω τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα.

Επί του άρθρου 18

Με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. ν. 1545/1985 (Α' 91), προβλέπεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας η εργασία τουλάχιστον ογδόντα ημερών στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ αντί των 100 ημερών στο κρίσιμο χρονικό διάστημα της παρ. 2, περ. β', του άρθρ. 4 του ν. 1545/85, των απασχολουμένων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD καθώς και των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η επιχείρηση Thomas Cook Tour Operations LTD. Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση κοινής απόφασης στους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τουρισμού, για τον προσδιορισμό των κριτηρίων καθορισμού των εργαζομένων που απασχολούν οι ανωτέρω επιχειρήσεις καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η πτώχευση επιχειρήσεων του ομίλου Thomas Cook στις 23/9/2019 επηρέασε άμεσα ή έμμεσα επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη χώρα, και ειδικότερα επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, επιχειρήσεις που συνδέονταν κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (A' 167) με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου και επιχειρήσεις πελάτης των οποίων ήταν πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου. Σημειώνεται ότι πέραν της επιχείρησης Thomas Cook Tour Operations LTD, που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, πτώχευσαν και άλλες επιχειρήσεις του ομίλου όπως οι Thomas Cook Group PLC, Thomas Cook GmbH και Thomas Cook in Destination Management Limited, γεγονός που επηρέασε επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη χώρα. Με την προτεινόμενη τροποποίηση της εν λόγω διάταξης, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτικής, καθώς στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται η κοινή υπουργική απόφαση να καθορίζει άλλη προθεσμία αναγγελίας στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις αυτές, πέραν από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1545/85, ήτοι προθεσμία 60 ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης. Κατά συνέπεια, για τις περιπτώσεις όπου η 60ήμερη προθεσμία από τη λύση ή λήξη εργασιακής σχέσης των προαναφερόμενων απασχολουμένων (οι οποίοι είχαν λιγότερες από 100 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ στο κρίσιμο χρονικό διάστημα της παρ. 2, περ. β', του άρθρ. 4 του ν. 1545/85, ως ισχύει), έχει εκπνεύσει πριν την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, η υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 10 του ν. 4638/2019 δεν ήταν εφικτή. Επιπλέον, στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται η κοινή υπουργική απόφαση να καθορίζει έναρξη της επιδότησης των εργαζομένων που απασχολούσαν οι εν λόγω επιχειρήσεις διαφορετική από την προβλεπόμενη στη νομοθεσία καθώς και τις διαδικασίες ένταξής τους στη ρύθμιση. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτικής, με αποτέλεσμα με την κοινή υπουργική απόφαση να προσδιορίζονται πλέον όχι μόνο τα κριτήρια καθορισμού των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, αλλά και η προθεσμία αναγγελίας των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις αυτές στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και η έναρξη της επιδότησης των απασχολουμένων σε αυτές και οι διαδικασίες ένταξής τους στη ρύθμιση. Η ανωτέρω τροποποίηση είναι αναγκαία, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/85 (Α' 91), όσοι αποκλείονταν λόγω της παρέλευσης 60 ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής τους σχέσης από την αναγγελία τους στις Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Επί του άρθρου 19

Με το άρθρο 20 του ν. 4505/2017 (Α' 189) δόθηκε στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. η δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. Το εν λόγω προσωπικό αμείβεται, επί του παρόντος, βάσει του ενιαίου μισθολογίου του ν. 4354/2015 (Α' 176), ως προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ). Όμως, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος διαβίωσης στο νησί της Θήρας, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά χαμηλές αποδοχές που λαμβάνει το συγκεκριμένο ιατρικό προσωπικό, καθώς δεν διαφοροποιείται μισθολογικά από το προσωπικό των υπολοίπων κλάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή ανταπόκριση των υποψηφίων ιατρικών ειδικοτήτων στις προσκλήσεις της εταιρείας για κάλυψη θέσεων. Ως εκ τούτου, προκύπτουν ζητήματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου σε ιατρούς και υπολειτουργίας τμημάτων νευραλγικής σημασίας. Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση, τόσο της απρόσκοπτης λειτουργίας του νοσοκομείου, όσο και του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη ρύθμιση παύει να υφίσταται η άνιση μισθολογική μεταχείριση μεταξύ του απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της A.E.M.Y. Α.Ε., που διορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4505/2017 (Α' 189) και του ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., όσον αφορά στις πάσης φύσεως αμοιβές τους.

Επί του άρθρου 20

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α' 133), η οργάνωση και λειτουργία των φορέων της κεντρικής διοίκησης καθορίζονται με οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται και τροποποιούνται με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων. Με την προτεινόμενη διάταξη προτείνεται η εκ νέου παράταση για την κατάρτιση και τροποποίηση των οργανισμών των ν.π.δ.δ. του τομέα υγείας του Υπουργείου Υγείας, μέχρι τις 31.12.2020, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν τα ν.π.δ.δ. του τομέα υγείας στις απορρέουσες από τις διατάξεις του ν. 4622/2019 υποχρεώσεις.

Επί του άρθρου 21

Με το άρθρο 1 του ν. 4052/2012 (Α' 41) ανασυγκροτήθηκαν τα όρια των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.) της χώρας, ώστε να ταυτίζονται με τα όρια των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ορίστηκε η έδρα τους στην πόλη που εδρεύει κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μετονομάστηκαν σχεδόν όλες οι υπάρχουσες επτά Υ.Πε..
Μετά την εφαρμογή του ν. 4486/2017 (Α' 115) και την ένταξη όλων των δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες, ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους μαζί με το προσωπικό τους, οι αρμοδιότητες και ο όγκος εργασίας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) έχει αυξηθεί σημαντικά, σε σχέση με τις αρμοδιότητες που ήδη ασκούσαν επί των δημοσίων νοσοκομείων, των δομών ψυχικής υγείας κ.α. Σε συνέχεια των ανωτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη η ανάγκη παράτασης των προθεσμιών αναδιοργάνωσης των Υγειονομικών Περιφερειών και συνολικής επαναξιολόγησης αυτών, προκειμένου οι Δ.Υ.Πε. να ανταποκριθούν επαρκώς στα νέα δεδομένα.
Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 78 του ν. 4623/2019 (Α' 134) παρατάθηκε η προθεσμία ταύτισης της έδρας της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας με την αντίστοιχη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ εκ παραδρομής δεν παρατάθηκαν οι προθεσμίες ταύτισης των γεωγραφικών ορίων και μετονομασίας των υπαρχουσών επτά Υ.Πε..

Επί του άρθρου 22

Δεδομένων των αναγκών στις δομές δημόσιας υγείας, οι ιατροί των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Π.Ε.Δ.Υ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αδιαλείπτως και καθ' υπέρβαση των νομίμων εφημεριών τους, οι οποίες ωστόσο δεν δύναται να πληρωθούν διαφορετικά. Με την προωθούμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα να πληρωθούν οι εφημερίες των ιατρών Ε.Σ.Υ. και Π.Ε.Δ.Υ., οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 16.10.2019 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Επί του άρθρου 23

Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α' 5) ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής αξιολογητών όχι μόνο από τους καταχωρημένους σε ειδικό κατάλογο του Ε.Ο.Φ. αλλά και από αυτούς που ανήκουν σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς. Επιπλέον, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη απόφασή της Επιτροπής δύναται να επιλεγούν εξωτερικοί αξιολογητές της επιλογής της. Με τη διάταξη αυτή διευρύνεται προς όφελος του έργου της αξιολόγησης το πλαίσιο επιλογής αξιολογητών.

Επί του άρθρου 24

Τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α' 5), που αφορά στον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ώστε να είναι ανάλογη με αυτή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 247 του ν. 4512/2018, η οποία καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από τις πιστώσεις του καταβαλλόμενου τέλους αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α' 5).

Επί του άρθρου 25

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται το θέμα της απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου των ιατρών που έχουν εγγραφεί στο Α' έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Η συγκεκριμένη ρύθμιση καθίσταται επιβεβλημένη, καθώς το δημόσιο σύστημα υγείας εμφανίζει προβλήματα υποστελέχωσης και χρειάζεται άμεση ενίσχυση με ειδικευμένους ιατρούς. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει εξαιτίας, τόσο των προηγούμενων δημοσιονομικών περιορισμών, όσο και των έκτακτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Επί του άρθρου 26

Με την προωθούμενη ρύθμιση επανέρχεται σε ισχύ το εδάφιο δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α' 63), το οποίο είχε απαλειφθεί και καθιστούσε δυσχερή την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η συνεργασία των ιατρών μέσω ΑΠΥ στους φορείς της παρ. 1 γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α'206) για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 681 ΑΚ, καθώς και των διατάξεων της περ. α της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α'54) για τη κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280).

Επί του άρθρου 27

Με την προωθούμενη ρύθμιση χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και στο προσωπικό καθαρισμού που υπηρετεί στα νοσοκομεία και παρέχει κατά την παρούσα κρίσιμη χρονική περίοδο υπηρεσίες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας για την ανάνηψη των νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19. Η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση παρέχεται από το κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αφορά το προσωπικό που ρητά αναφέρεται στην παρ. 1.. Με τις παρ. 2, 3, 4 ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους και ο τρόπος κατανομής του διαθέσιμου κονδυλίου και η διαδικασία σύνταξης των αναλυτικών καταστάσεων των δικαιούχων από τα νοσοκομεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε. Επιπλέον, καθορίζεται ως αναγκαίος όρος για την υλοποίηση της δωρεάς η προηγούμενη αποδοχή κάθε δικαιούχου και εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης της διαδικασίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον τρόπο συλλογής και ασφαλούς μετάδοσης των στοιχείων των απασχολούμενων ομάδων προσωπικού που καθίστανται αποδέκτες των ανωτέρω δωρεών, Οι λίστες των δικαιούχων από κοινού με τις δηλώσεις αποδοχής τους αποστέλλονται από το Υπουργείο Υγείας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο, μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της δωρεάς στους δικαιούχους, ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας για την περαίωση της διαδικασίας. Ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύεται κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ των δικαιούχων και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σχετικά με την πορεία της δωρεάς.
Στην παρ. 5 λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση της ενδεδειγμένης εμπιστευτικότητας και της απαρέγκλιτης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δωρεάς. Τέλος, στην παρ. 6 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας να ρυθμίσει με απόφαση του όλα τα επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη των βεβαιώσεων των δικαιούχων, των κριτηρίων προσδιορισμού των ομάδων δικαιούχων, καθώς και κάθε διαδικαστικής λεπτομέρειας για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας δωρεάς.

Επί του άρθρου 28

Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται ο τρόπος ανάθεσης καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή μονάδων του Ε.Σ.Υ. με καθοριζόμενη διαδικασία, μετά από απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και η διαδικασία αξιολόγησης όλων των υποψηφίων, που υπηρετούν σε οργανική θέση Διευθυντή, με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή Διευθυντή. Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία αξιολόγησης, τον χρόνο προκήρυξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Επί του άρθρου 29

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου η εν λόγω ρύθμιση να είναι συμβατή με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα σχετικά με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων, καθώς και με τον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας, και να μην καταλείπονται κενά και ασάφειες ως προς αυτές τις θέσεις ευθύνης και τον τρόπο κάλυψής τους. Η περιγραφή των προσόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρότερη εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων, κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των νευραλγικής σημασίας θέσεων του προϊσταμένου της Διεύθυνσης και του Αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Επί του άρθρου 30

Με την προωθούμενη ρύθμιση ορίζεται ότι στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που καταβάλλονται για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της Ε^., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας ως προσωρινά ή μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, οι οποίες εν συνεχεία αποδίδονται από τους οικείους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περιλαμβάνονται και οι δαπάνες, οι οποίες δεν υποβλήθηκαν διακριτά, λόγω προσωρινής αδυναμίας διάκρισης των δαπανών ασφαλισμένων κρατών - μελών της Ε^., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας, μόνιμα διαμενόντων στην Ελλάδα, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν και να αποδοθούν από τους οικείους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Επί του άρθρου 31

Με την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται της υπαγωγής στη διαδικασία του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 οι δαπάνες που διενεργήθηκαν εκ μέρους των επιμέρους Δ.Υ.Πε. για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), μόνο κατά το σκέλος των παραδοθεισών ποσοτήτων μέχρι και την 30η.4.2020.

Επί του άρθρου 32

Με την προτεινόμενη ρύθμιση και προκειμένου να μην διαταραχθεί, εν μέσω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η λειτουργία των υπηρεσιών και φορέων εκείνων των οποίων οι ανάγκες καλύπτονται σχετικά, παρατείνονται όλες οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν στο προσεχές χρονικό διάστημα και εξυπηρετούν ανάγκες σίτισης και φύλαξης των ευάλωτων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Η παράταση δίνεται έως την 30η.9.2020 και σε κάθε περίπτωση για χρόνο όχι μεγαλύτερο της ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη των ίδιων ανωτέρω αναγκών. Η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

Επί του άρθρου 33

Η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 οδήγησε, αφενός μεν στην αναγκαιότητα περαιτέρω στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμικό των ήδη λειτουργούντων κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) στα Νοσοκομεία της χώρας, αφετέρου δε στην αναγκαιότητα δημιουργίας νέων κλινών Μ.Ε.Θ.. Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι έχουν εξασφαλιστεί, μέσω δωρεών, ο απαιτούμενος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και η διαμόρφωση των χώρων των νοσοκομείων, κρίνεται αναγκαία η σύσταση πρόσθετων θέσεων προσωπικού στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. της χώρας, ώστε να καταστεί εφικτή η άμεση και αποτελεσματική λειτουργία τους. Δίχως τη σύσταση και πλήρωση των εν λόγω θέσεων, το σύστημα υγείας δεν θα μπορέσει να θωρακιστεί ουσιωδώς για να ανταπεξέλθει στις βασικές ανάγκες κάλυψης των ληπτών υπηρεσιών υγείας σε όλη την επικράτεια. Με τη συγκεκριμένη διάταξη θα επιτευχθεί η εκπαίδευση νέων εντατικολόγων, ενώ η σύσταση επιπλέον θέσεων ιατρών προς εξειδίκευση θα δώσει τη δυνατότητα στο ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό να αποκτήσει τον τίτλο της εξειδίκευσης σε συντομότερο χρονικό διάστημα, λόγω της μικρότερης αναμονής για την τοποθέτησή του σε Μ.Ε.Θ., καθώς οι θέσεις αυτές αυξάνονται. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους ιατρούς να πλαισιωθούν από το απαραίτητο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στα σχετικά νοσοκομειακά πρωτόκολλα. Περαιτέρω με τις παρ. 2 και 3 παρέχεται η δυνατότητα σύστασης προσωποπαγών θέσεων για το ειδικευμένο προσωπικό, που έχει την εξειδίκευση της εντατικολογίας, προκειμένου να απασχοληθεί σε Μ. Ε.Θ., ενώ παράλληλα προβλέπεται η αντίστοιχη δυνατότητα και για τους εξειδικευόμενους ιατρούς, με θέση στο Ε.Σ.Υ., μετά την ευδόκιμη ολοκλήρωση της εξειδίκευσής τους.

Επί του άρθρου 34

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού από φυσικά πρόσωπα, πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19, για επιδημιολογικούς λόγους από το προσωπικό των Κ.ΟΜ.Υ. και η καταχώριση των στοιχείων ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που εξετάστηκαν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών, το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει του εικοστού ένατου άρθρου της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86). Στο πλαίσιο της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας για τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών έχει ληφθεί η αναγκαία μέριμνα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, με πρόβλεψη συγκεκριμένων ειδικά διαβαθμισμένων δικαιωμάτων χρηστών, πάντοτε εντός του πλαισίου του συγκεκριμένου σκοπού πρόσβασης κάθε χρήστη στο μητρώο (πχ. Ιατρών, προσωπικού Κ.ΟΜ.Υ, Γ.Γ.Π.Π., και Ε.Ο.Δ.Υ.). Η ανωτέρω ενέργεια λήψης βιολογικού υλικού από τις Κ.ΟΜ.Υ. δύναται να διενεργείται και για επιδημιολογικούς λόγους, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..

Επί του άρθρου 35

Η ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης με εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό ανθρώπινο δυναμικό, του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο», του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», ανάγεται σε λόγους που σχετίζονται αφενός με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και αφετέρου με τις αυξημένες ανάγκες που προκαλούνται από τις μεταναστευτικές ροές. Λόγω των περιορισμών που τίθενται από το άρθρο 9 του π.δ. 87/1986 (Α' 32), ως προς τους αριθμούς θέσεων προσωπικού κάθε νοσοκομείου κατά υπηρεσία και ανά ποσοστό (ενδεικτικά: α) 6-15% για την ιατρική υπηρεσία, β) 35-45% για την νοσηλευτική υπηρεσία, γ) 35-40% για τη διοικητική υπηρεσία, επί της συνολικής δύναμης κρεββατιών του νοσοκομείου πολλαπλασιαζομένης με το συντελεστή: α) για τα Γενικά Νοσοκομεία από 2-3, β) για τα Ειδικά Νοσοκομεία, πλην Ψυχιατρικών 1,8 - 2,8, γ) για τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία από 0,5-2, δ) για τα Γενικά Νοσοκομεία και τα Γενικά Νοσοκομεία - Κ.Υ. που είναι εγκατεστημένα σε νησιωτικές περιοχές ή είναι τα μοναδικά στην αυτοδιοικητική περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύουν, με δυναμικότητα έως και 120 κλίνες, από 3-5), καθίσταται μη εφικτή η λειτουργία τους. Η γεωγραφική ιδιαιτερότητα των περιοχών αυτών καθιστά πολλές φορές την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας της ηπειρωτικής χώρας δυσχερή. Επίσης, καθοριστικό ρόλο παίζει ο τουριστικός χαρακτήρας των εν λόγω περιοχών, καθώς κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου παρατηρείται θεαματική αύξηση του πληθυσμού, με συνακόλουθο αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των περιστατικών που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα τοπικά νοσοκομεία. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία τους. Επιπροσθέτως, με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, η μείωση των διακομιδών και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων των περιοχών αυτών, που δοκιμάζονται ιδιαίτερα, εν μέσω της ταυτόχρονης υγειονομικής και μεταναστευτικής κρίσης.

ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επί του άρθρου 36

Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων και μείωσης του διοικητικού βάρους για τους εμπλεκόμενους φορείς. Η συμμόρφωση με τις σχετικές διαδικασίες είναι πολύ δυσχερής για τους διοικουμένους λόγω των ιδιαίτερων και έκτακτων συνθηκών που επικρατούν.
Ειδικότερα, με τις παρ. 1 και 2 του προτεινόμενου άρθρου απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων με υιοθέτηση του συστήματος που ίσχυε κατά τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (πριν τη θέσει σε ισχύ του ν. 4635/2019) για το ίδιο ζήτημα. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΕΑ και της ΕΕΤΤ διαπιστώθηκε ότι η υποβολή αίτησης στο ΓΕΑ σε κάθε περίπτωση αδειοδότησης κεραιοσυστήματος, αδιακρίτως, δημιουργεί καθυστερήσεις και περιττό διοικητικό κόστος συμμόρφωσης για το διοικούμενο καθώς και περιττή γραφειοκρατία στις εν λόγω αρμόδιες υπηρεσίες. Τέλος, σημειώνεται ότι η προτεινόμενη απλοποίηση δεν θίγει την αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών (π.χ. πολεοδομικών) που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων.
Με την παρ. 3 επέρχεται νομοτεχνική διόρθωση στη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 5 του ν. 4635/2019 με αντικατάσταση της λανθασμένης παραπομπής στο άρθρο 31 με την ορθή παραπομπή στο άρθρο 34 του ίδιου νόμου.

Επί του άρθρου 37

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων του ν. 344/1976 (Α' 143), καθώς και πιστοποιητικών δημοτολογίου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών, με σκοπό αφενός τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αφετέρου την αποσυμφόρηση των καταστημάτων των δήμων από την εξυπηρέτηση πολιτών για την χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων. Η δυνατότητα έκδοσης των εν λόγω εγγράφων παρέχεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των πολιτών.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Επί του άρθρου 38

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 σκοπείται η εναρμόνιση των προβλέψεων του ν. 4412/2016 (Α' 147), ως προς τον τρόπο ορισμού των αποφαινομένων οργάνων των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων του δημοσίου, ήτοι η εναρμόνιση των προβλέψεων των άρθρων 180 και 199 ως προς τον τρόπο ορισμού αφού στην μεν πρώτη περίπτωση που αφορούσε την εκτέλεση έργων προβλέπονταν η έκδοση προεδρικού διατάγματος, ενώ στην δεύτερη περίπτωση που αφορά την εκπόνηση μελετών για την εκτέλεση έργων, η έκδοση κοινής υπουργικής αποφάσεως του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού.
Με την παρούσα νομοθετική μεταβολή καθίσταται ευχερέστερος ο ορισμός αποφαινομένων οργάνων και η αποκέντρωση της λήψης των προβλεπόμενων αποφάσεων κατά την διαδικασία διαχείρισης έργων και μελετών των αναθετόντων φορέων και η συνακόλουθη αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επί του άρθρου 39

Λόγω κατάρρευσης των αεροπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα εξαιτίας των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και των αυστηρών περιορισμών κίνησης, επιτείνεται η, ζωτικής σημασίας για τις εσωτερικές συγκοινωνίες, ανάγκη διατήρησης της συνδεσιμότητας συγκεκριμένων προορισμών. Για ορισμένους προορισμούς της εθνικής επικρατείας η στοιχειώδης συνδεσιμότητα αυτή εξασφαλίζεται μέσω της επιβολής υποχρεώσεων δημοσίας υπηρεσίας για την αεροπορική εξυπηρέτηση τους. Υποχρεώσεις που ανατίθενται μέσω δημοσίων διαγωνισμών που εγκρίνονται από την ευρωπαϊκή επιτροπή και χρηματοδοτούνται από σχετικά τέλη του τομέα της αεροναυτιλίας. Οι τρέχουσες, εξαιρετικές, συνθήκες ωστόσο έχουν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές βασικών όρων των υφιστάμενων Συμβάσεων εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα. Είναι λοιπόν αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα της επιπλέον επιδότησης των γραμμών αυτών καθώς και να επιτραπεί η τροποποίηση τους με σκοπό την προσαρμογή στις ανάγκες της τρέχουσας συγκυρίας.

Επί του άρθρου 40

Το κανονικό επίπεδο συνδεσιμότητας της επικρατείας (ηπειρωτική χωρά, νησιωτική Ελλάδα, σύνορα) εξασφαλίζεται παράλληλα από τις εμπορικέ αεροπορικές γραμμές. Οι όποιες, προστιθέμενες στις άγονες γραμμές εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην οικονομική δραστηριότητα και την υγειονομική υποδομή της χώρας. Οι γραμμές αυτές δεν επιδοτούνται και η βιωσιμότητα τους εξαρτάται από την πληρότητα των πτήσεων. Στις τρέχουσες συνθήκες το κόστος εξυπηρέτησης των δρομολογίων έχει αυξηθεί λόγω σημαντικής μείωσης της πληρότητας. Η πληρότητα των εμπορικών πτήσεων έχει μειωθεί κατά 90%, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην ολοσχερή αναστολή τους ενώ κρίνεται παράλληλα αναγκαίο να συνεχιστεί εμπορική εξυπηρέτηση διάφορων προορισμών, τόσο για λόγους συνοχής της επικράτειας, όσο και για λόγους συνοριακής παρουσίας και συνδεσιμότητας της νησιωτικής χώρας και πρόσβασης στην υγειονομική υποδομή. Για τον λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία μια συμπληρωματική επιδότηση των εμπορικών γραμμών σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες θέσεις ανά πτήση.

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επί του άρθρου 41

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού τροποποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο για τη σύγκληση συμβουλίων κρίσεων και παρέχεται κατά περίπτωση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με απόφασή τους σε περιπτώσεις ανυπέρβλητου κωλύματος ή έκτακτης ανάγκης που επηρεάζουν τη λειτουργία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., να αναβάλουν τη σύγκληση των τακτικών κρίσεων των Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων για χρονικό διάστημα έως και τρεις (3) μήνες

Επί του άρθρου 42

Λόγω των μέτρων για την προστασία από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί το π.δ. που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του ν. 4504/2017 (Α' 184) ώστε να εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις περί μεταθέσεων των στελεχών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ του ανωτέρω νόμου, ως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 24 του ν. 4676/2020 (Α'67). Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ότι για το έτος 2020 θα εφαρμόζεται το καθεστώς μεταθέσεων στο πλαίσιο του π.δ. 33/2009 (Α'50), ώστε να είναι δυνατές οι τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις των στελεχών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επί του άρθρου 43

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 3978/2011 (Α' 137) με σκοπό την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011 στον τομέα της ασφάλειας. Σκοπός του ν. 3978/2011 ήταν αφενός η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ και αφετέρου η ρύθμιση διαφόρων θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται ότι το Πρώτο Μέρος του ν. 3978/2011 αποτελεί εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται μόνο σε στρατιωτικές προμήθειες, έργα και υπηρεσίες στον τομέα της άμυνας, το δε Δεύτερο και Τρίτο Μέρος του ν. 3978/2011 εφαρμόζεται και στις συμβάσεις των σωμάτων ασφαλείας, όπως είναι το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή που υπάγεται πλέον στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι σε ορισμένες εκ των διατάξεων του Δεύτερου και του Τρίτου Μέρους γίνεται αναφορά μόνο σε όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και γίνεται παραπομπή σε νομοθετήματα που αφορούν μόνο τις ένοπλες δυνάμεις, με την προτεινόμενη διάταξη γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη και ασφαλέστερη η ευθεία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3978/2011 στις συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον τομέα της ασφάλειας χωρίς να ανακύπτουν ερμηνευτικά ζητήματα και ανάγκη αναλογικής εφαρμογής διατάξεων νόμου. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι για τα θέματα που δε ρυθμίζονται ειδικότερα στο Δεύτερο και Τρίτο Μέρος του ν. 3978/2011, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επί του άρθρου 44

Με το άρθρο 26 του ν. 4258/2014 (Α' 94) ανατέθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό η ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών στα υποβρύχια (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», που βρίσκονταν στους χώρους της «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» (εφεξής ΕΝΑΕ ή Ναυπηγεία Σκαραμαγκά).
Στα ανωτέρω Υ/Β οι μέχρι σήμερα πλήρως ή μερικώς εκτελεσθείσες δοκιμές, πιστοποιούν με επιτυχία τα αντίστοιχα συστήματα των Υ/Β και, ως εκ τούτου, στην παρούσα κατάσταση δύνανται να καλύπτουν σημαντικό μέρος των επιχειρησιακών απαιτήσεων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι τελικές ρυθμίσεις και δοκιμές εν πλω (SAT), για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται διάστημα έξι (6) επιπλέον μηνών. Οι δοκιμές εκτελούνται από προσωπικό του ΠΝ, με συνδρομή των εργαζομένων της ΕΝΑΕ, καθώς και των αναγκαίων υποκατασκευαστών.
Οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης των διαπιστωθέντων προβλημάτων των τεσσάρων (4) Υ/Β, μέρος των οποίων οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς συντήρησης αυτών, με αποκλειστική ευθύνη της ΕΝΑΕ για το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της εμπλοκής του ΠΝ στην αποπεράτωσή τους, είχαν ως αποτέλεσμα τη χρονική διολίσθηση του προγράμματος. Σε αυτό συνέτεινε και η αρχική άρνηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ορισμένων κρίσιμων υποκατασκευαστών εξωτερικού, αναφορικά κυρίως με το εκτεταμένο εναπομένον κατασκευαστικό έργο που έπρεπε να γίνει στο Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ».
Για την πλήρη αξιοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ανωτέρω Υ/Β, απαιτείται η ολοκλήρωση των εναπομεινασών εργασιών και δοκιμών εν πλω (SAT), με τη συμμετοχή υποκατασκευαστών εσωτερικού/εξωτερικού. Οι κυριότερες δοκιμές και εργασίες αφορούν: α. Στις τελικές ρυθμίσεις, δοκιμές και συντηρήσεις των κινητήρων προώσεως των Υ/Β.
β. Στην ολοκλήρωση πιστοποίησης του συστήματος εκτόξευσης κατευθυνομένων
βλημάτων SUBHARPOON καθώς και του συστήματος εκτόξευσης αντιμέτρων κατά τορπιλών (TCM).
γ. Στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων δοκιμών, εργασιών και ρυθμίσεων, που αφορούν στους ιστούς των Υ/Β (περισκόπια, ιστοί Ρ/Ε, ESM, αναπνευστήρας).
δ. Στην αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκύψει από τις δοκιμές των Υ/Β, καθώς και απαιτήσεων αναβάθμισης λογισμικού πλήθους συστημάτων, λόγω εξέλιξης των αντίστοιχων εκδόσεων των υποκατασκευαστών.
ε. Στην ολοκλήρωση λοιπών εκκρεμοτήτων εργασιών, δοκιμών εν πλω και ρυθμίσεων. Οι παραπάνω εργασίες, δοκιμές και ρυθμισεις είναι προτιμητέο να διενεργηθούν στο χώρο της ΕΝΑΕ, προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία των εργαζομένων και να διασφαλιστεί το καλύτερο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη και η συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται στο πλαίσιο των εν πλω δοκιμών των Υ/Β, προκειμένου να υφίσταται άμεση διαθεσιμότητα χρήσης αυτών κατά τις δοκιμές. Προς τούτο είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται και για τα συνοδά πλοία οι αντίστοιχες διαδικασίες που ισχύουν για τα Υ/Β, αναφορικά με τη δυνατότητα σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων υποστήριξης των συστημάτων τους με τους σχεδιαστές, τις κατασκευάστριες εταιρίες, καθώς και με τρίτους προμηθευτές και υπεργολάβους οι οποίοι έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με το ΠΝ.
Όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος του προγράμματος, το υπολειπόμενο χρηματικό ποσό, εκ των 197,45 εκατομυρίων ευρώ, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το αρχικό ποσό των 75,5 εκατομυρίων ευρώ και τις επιπλέον χρηματοδοτήσεις των 121,95 εκατομυρίων ευρώ σύμφωνα με τους ν. 4429/2016 (Α' 199), ν. 4485/2017 (Α' 114), ν. 4522/2018 (Α' 39), ν. 4557/2018 (Α'139), ν. 4618/2019 (Α' 89) και ν. 4635/2019 (Α' 167), επαρκεί έως και τον Μάρτιο 2020, οπότε και το ΠΝ θα πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός των ΕΝΑΕ.
Το εκτιμώμενο ποσό της επιπλέον χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί, από τον Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο 2020, είναι 20,1 εκ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος). Η ανάλυση του εν λόγω ποσού φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΑ
1 Μισθοδοσία-Ασφαλιστικές Εισφορές 1.600.000€/ΜΗΝΑ x 6 =
9.600.000 €
Δώρο Χριστουγέννων (2020)
1.000.000 €
Επίδομα Αδείας (2020)
400.000 €
Αποζημίωση Κ.Α. (2020)
1.600.000 €
12.600.000 €
2 Λειτουργικά Έξοδα / Συντήρηση Υποδομών Ναυπηγείου 250.000 € / ΜΗΝΑ x 6 = 1.500.000 € 1.500.000 €
3 Τεχνική Υποστήριξη / Υλικά Για Ολοκλήρωση ρογράμματος Υποβρυχίων :
Τελικές ρυθμίσεις και δοκιμές κινητήρων προώσεως /Β.
Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων δοκιμών, εργασιών και υθμίσεων, που αφορούν τους ιστούς των Υ/Β περισκόπια, ιστοί Ρ/Ε, ESM, αναπνευστήρας).
Αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκύψει από τις οκιμές των Υ/Β, καθώς και απαιτήσεων αναβάθμισης ογισμικού πλήθους συστημάτων, λόγω εξέλιξης των ντίστοιχων εκδόσεων των υποκατασκευαστών.
Εργασίες συντήρησης Συνοδών Πλοίων
6.000.000 € 6.000.000 €
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: (Απαιτούμενη Χρηματοδότηση)

20.100.000 €


Με την προωθούμενη διάταξη, σκοπείται η ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών και δοκιμών στα Y/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΩΚΕΑΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ» και «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», ώστε αυτά να αποδοθούν, το ταχύτερο δυνατό, στο ΠΝ για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Με δεδομένο ότι οι υπολειπόμενες εργασίες και δοκιμές είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν εντός του χώρου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, και προκειμένου να δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα υπέρβασης του μη αρκούντος ποσού των 197,45 εκατομυρίων ευρώ, που αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τους ν. 4429/2016, ν. 4485/2017, ν. 4522/2018, ν. 4557/2018, ν. 4618/2019 και ν. 4635/2019, προτείνεται η προσθήκη στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 σχετικών εδαφίων. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών επί των πιστώσεων που εγκρίθηκαν με το άρθρο 61 του ν. 4557/2018, το άρθρο 22 του ν. 4618/2019 και το άρθρο 215 του ν. 4635/2019.

Επί του άρθρου 45

Με το άρθρο 32 του ν. 4361/2016 (Α' 10) κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων την 1η Φεβρουαρίου 2016 η από 4 Δεκεμβρίου 2015 τριμερής συμφωνία μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (NBEE A.E.) και των εργαζομένων αυτής, που αφορά στην ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης και κατασκευής ΤΠΚ τ.ΡΟΥΣΣΕΝ, με συνολική χρονική διάρκεια κατασκευής τους 29 μήνες, ήτοι παράδοσής τους στο ΠΝ στις 30 Ιουνίου 2018 και στην επιπλέον ενίσχυση ύψους 40 εκ. ευρώ. Το ΠΝ ανέλαβε το συντονισμό του έργου, τη σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές και υπεργολάβους και την πληρωμή, μεταξύ άλλων, μέρους της μισθοδοσίας των εργαζομένων στο ναυπηγείο. Με την ανωτέρω συμφωνία, εξασφαλίστηκε αφενός για το ΠΝ η ευκαιρία να υλοποιηθεί τελικά το επί έτη καθυστερούμενο έργο κατασκευής των ΤΠΚ τ.ΡΟΥΣΣΕΝ και αφετέρου για τους εργαζόμενους η προοπτική συνέχισης της απασχόλησης τους εν μέσω οικονομικής κρίσης.
Με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α' 139), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του ν. 4361/2016, παρατάθηκε η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας έως την 30η Ιουνίου 2019 και διατέθηκε επιπλέον ποσό 31,07 εκ. ευρώ, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ.
Με το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α' 89), το οποίο τροποποίησε ακόμα μία φοράτο άρθρο 32 του ν. 4361/2016, παρατάθηκε εκ νέου η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019 και διατέθηκε επιπλέον ποσό 5,925 εκ. ευρώ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ.
Τέλος, με το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α' 167), τροποποιήθηκε και πάλι το άρθρο 32 του ν. 4361/2016 και παρατάθηκε η ισχύς της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας έως την 31η Μαρτίου 2020 ενώ διατέθηκε και επιπλέον ποσό 7,65 εκ. ευρώ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ.
Με την παρούσα ρύθμιση σκοπείται η παράταση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής/ναυπήγησης των ΤΠΚ., ώστε να αποδοθούν αυτά το ταχύτερο δυνατό στο ΠΝ για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Ειδικότερα, καθορίζεται ότι, για λόγους επιτακτικών επιχειρησιακών αναγκών, το ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 θα παραδοθεί άμεσα και μέχρι την 1η Ιουνίου 2020 από την ανάδοχο εταιρεία, με το σύνολο των υλικών/συσκευών/συστημάτων του και θα παραληφθεί από το ΠΝ στην κατάσταση που θα είναι την ημέρα της παράδοσης. Άλλως, στην περίπτωση μη παράδοσης του ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 από την εταιρεία, το ΠΝ, στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος με την τριμερή συμφωνία συντονισμού του έργου ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων από το ΠΝ, θα παραλάβει άμεσα το πλοίο. Σε κάθε περίπτωση, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής του πλοίου, έστω και μόνο από το ΠΝ, προκειμένου στη συνέχεια να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Αναφορικά με το ΤΠΚ υπ' αριθμ. 7, προβλέπεται η συνέχιση του ναυπηγικού έργου, ώστε να αποδοθεί το συντομότερο στο ΠΝ για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Το ελληνικό Δημόσιο ρητά επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματος του, είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση 001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία (δυνάμει του άρθρου 32 του ν. 4361/2016), η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α' 139), το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α' 89) και το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α' 167) πιστώσεων, προβλέπεται η παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 2020.
Το εκτιμώμενο ποσό της επιπλέον χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί, από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Ιούνιο 2020 ανέρχεται στα 3,375 εκ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος). Η ανάλυση του εν λόγω ποσού φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2020
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΑ
1 Μισθοδοσία (70% συνολ.μισθοδοσίας) -
Ασφαλιστικές Εισφορές (70% συνολ.ΕΦΚΑ)
550.000 € / ΜΗΝΑ x 3
350.000 € / ΜΗΝΑ x 3
2.700.000 €
2 Βιομηχανικά Έξοδα (ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ - 60% συνολ. εξόδων) - Μετακινήσεις 75.000 € / ΜΗΝΑ x 3
50.000 € / ΜΗΝΑ x 3
375.000 €
3 Υλικά και Υπηρεσίες για Ολοκλήρωση Προγράμματος ΤΠΚ 6 & 7 300.000 € 300.000 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: (Απαιτούμενη Χρηματοδότηση)

3.375.000 €


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.375.000 €


ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Επί του άρθρου 46

Με την παρ. 1 κρίνεται αναγκαίο να καθοριστεί εκ νέου η προθεσμία, αλλά και το αρμόδιο όργανο για την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών σε όσα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) η θητεία των υπηρετούντων Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων λήγει στις 31.8.2020, προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα και ομαλά οι πρυτανικές εκλογές σε όλα τα Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα, η προθεσμία για την έκδοση της προκήρυξης ορίζεται στους δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της θητείας, έναντι των τριών (3) μηνών που ίσχυαν έως σήμερα, και ως αρμόδιο όργανο για την έκδοση της προκήρυξης ορίζεται η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.. Αντίστοιχα, με την παρ. 2 ορίζεται ότι η ίδια προθεσμία δύο (2) μηνών ισχύει και για την έκδοση των προκηρύξεων που αφορούν στην ανάδειξη των λοιπών μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι , όπως οι Κοσμήτορες, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και Αναπληρωτές αυτών, των οποίων η θητεία λήγει στις 31.8.2020.

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επί του άρθρου 47

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 λαμβάνονται έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού για την απρόσκοπτη πορεία της κτηματογράφησης και την ασφαλή λειτουργία των Επιτροπών Ενστάσεων. 
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 γίνονται νομοτεχνικές αποσαφηνίσεις και διορθώσεις στον ν. 4685/2020, ενώ, με την παρ. 3 γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 226Α του ν. 4555/2018, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4685/2020.

Επί του άρθρου 48

Με τη διάταξη του άρθρου 48 καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α'90) και άλλες διατάξεις»


Άρθρο 1
Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84)


Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 84 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α') και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 16, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22, την παράγραφο 1 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 του άρθρου 24, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, τα άρθρα 102 και 103 και την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων, σε όλους τους τομείς κρατικής δράσης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αποφασίζουμε

ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο πρώτο Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων

Η παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α' 43), και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.».

Άρθρο δεύτερο
Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση της παρ. 1 είναι ανακριβής, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σωρευτικά:
α) Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής του.
β) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
γ) Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Για τη διαδικασία του ελέγχου, την επιβολή και την αμφισβήτηση των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο τρίτο
Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, όπως προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.»

Άρθρο τέταρτο
Επέκταση χορηγούμενων ενισχύσεων «επιστρεπτέας προκαταβολής»

Στο τέλος της παρ. 2 του τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α'75) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως εξής: «Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.».

Άρθρο πέμπτο Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014

Παρατείνονται κατά ένα (1) μήνα οι προθεσμίες για:
α) την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. ι' της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (Α' 143), καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014, β) τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού, ήτοι για προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, πληρωμές δημόσιου χρέους κατά την περ. α' της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 (Α' 287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο έκτο
Χρόνος εφαρμογής της εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α. σε δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19

H παρ. 3 του όγδοου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), εφαρμόζεται και για τις δωρεές που εμπίπτουν σε αυτό, των οποίων η αποδοχή από τον Υπουργό Υγείας διενεργήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64).

ΜΕΡΟΣ B: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο έβδομο Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 (Α' 202) και του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α' 101), με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζεται το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τον χρόνο ισχύος των ανωτέρω μέτρων.

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο όγδοο Άδεια ειδικού σκοπού

Η περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), αντικαθίσταται ως εξής : «δ. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας.»

Άρθρο ένατο
Παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων

1. Η ισχύς των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων, οι οποίες εκδόθηκαν από δήμους δυνάμει του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α' 21), παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020, εφόσον, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι υποβληθείσες αιτήσεις παράτασης δεν έχουν καταχωρηθεί ως εγκεκριμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων - οικονομικά αδυνάτων πολιτών του άρθρου 4 της υπ' αρ. 25132/4.4.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 908) ή εφόσον η ισχύς των ανωτέρω αποφάσεων έληξε μετά τις 25 Φεβρουαρίου 2020, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των αποφάσεων της παρ. 1, καθώς και των αποφάσεων των οποίων η λήξη της ισχύος έπεται της λήξης των αποφάσεων της παρ. 1.

Άρθρο δέκατο
Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και προσωρινή παράταση αναπηρικών παροχών

Το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
1. Οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης αναβάλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
2. Η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.ΠΑ., παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4, εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α.
3. Η παρ. 2 εφαρμόζεται στους δικαιούχους η αίτηση παράτασης των οποίων: α) έχει προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών, εφόσον η συνεδρίαση αυτή αναβάλλεται δυνάμει της παρ. 1, β) έχει υποβληθεί, αλλά δεν έχει εισέτι προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών. Η καταβολή των παροχών της παρ. 2 παρατείνεται και σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης παράτασης μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
4. Η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 ισχύει έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των ενδιαφερομένων, μετά από εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των Κ.Ε.Π.Α. και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
5. Η ασφαλιστική ικανότητα των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος παρατείνεται ισόχρονα.
6. Σε περίπτωση που μετά από την επανεξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν κρίνονται ως δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ' αυτούς αχρεωστήτως, κατ' εφαρμογή του παρόντος, επιστρέφονται στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών αναπηρίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησης τους, όταν η διακοπή αυτή πραγματοποιείται για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, πλην του είδους και του ποσοστού αναπηρίας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να αναβάλλονται εκ νέου οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και να παρατείνονται οι ημερομηνίες του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο ενδέκατο
Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 4321/2015 (Α' 32) και το άρθρο 54 του ν. 4305/2014 (Α' 237), δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α' 107), της οποίας οι όροι τηρούνται.

Άρθρο δωδέκατο
Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

Το δέκατο έβδομο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο δέκατο έβδομο
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 10ης Ιουνίου 2020».

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο δέκατο τρίτο
Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά σε είδος και σε χρήμα, που μπορεί να αξιοποιηθεί στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID- 19 από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ., που διαβιβάζεται με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στον Υπουργό Υγείας, προς έγκριση, κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών και καταχωρείται στα βιβλία του Ε.Ο.Δ.Υ., όπου αναφέρονται συγκεκριμένα το είδος και το ποσό της δωρεάς. Σε περίπτωση δωρεών σε είδος, τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός παραλαμβάνονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. με μέριμνα των οργάνων εκπροσώπησής του, με σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των δωριζομένων, το οποίο κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. υποχρεούται όπως αποστείλει αναλυτική αναφορά εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών στον Υπουργό Υγείας για τον τρόπο αξιοποίησης τόσο των δωρεών σε είδος όσο και των χρηματικών δωρεών, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση και λογοδοσία.

2. Δωρεές σε είδος που μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και εμπίπτουν στη διαδικασία αποδοχής της παρ. 1 είναι ενδεικτικά δωρεές με αντικείμενο: μέσα ατομικής προστασίας, στολές προστασίας, μεταφορικά μέσα και οχήματα, πάγιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης, καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

3. Η διαδικασία αποδοχής χρηματικών δωρεών, καθώς και δωρεών σε είδος εφαρμόζεται και καταλαμβάνει και δωρεές που προσεφέρθησαν στον Ε.Ο.ΔΥ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 42), προς τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών ιχνηλάτησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19. Για την έγκριση των δωρεών του προηγούμενου εδαφίου, μαζί με τη δήλωση αποδοχής του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ. που διαβιβάζεται προς τον Υπουργό Υγείας προς έγκριση και κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών, αποστέλλεται και αναλυτική κατάσταση με αναφορά των δωριζόμενων αντικειμένων και χρηματικών ποσών, των δωρητών τους φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των ημερομηνιών διενέργειας των δωρεών εκ μέρους τους. Οι υποχρεώσεις λογοδοσίας του Ε.Ο.Δ.Υ. προς τον Υπουργό Υγείας της παρ. 1 εφαρμόζονται και ως προς τις δωρεές αυτές.

4. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν, εφαρμόζεται η περ. ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ, Α' 248).

Άρθρο δέκατο τέταρτο Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, όλα τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας δύνανται να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παιδιάτρους ή ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες. Η μηνιαία αμοιβή των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η εν λόγω αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Σε περίπτωση συμμετοχής των ιατρών της παρούσας σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, οι διανυόμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μοριοδοτούνται με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι ιατροί του πρώτου εδαφίου δύνανται, με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, να συμμετέχουν στις εφημερίες του νοσοκομείου με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β'.
Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠε), όπου ανήκει το νοσοκομείο, μετά από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

2. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30η Σεπτεμβρίου 2020, ιδιώτες ιατροί των ειδικοτήτων της παρ. 1 δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες και μόνο κατά την εφημερία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δύο (2) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου για την εφημεριακή απασχόληση αντιστοιχεί σε αυτή του Επιμελητή Β'. Σε περίπτωση συμμετοχής των ιατρών της παρούσας σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, οι διανυόμενοι μήνες στην παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών κατά την εφημερία των νοσοκομείων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, μοριοδοτούνται με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών κατά την εφημερία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠε, όπου ανήκει το νοσοκομείο, μετά από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

3. Οι ιδιώτες γιατροί που απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία κατ' εφαρμογή του παρόντος δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τους εξακόσιους (600). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο αριθμός αυτός κατανέμεται μεταξύ των ΥΠε.

Άρθρο δέκατο πέμπτο Μετακίνηση προσωπικού των ΤΟΜΥ

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο δέκατο έκτο
Κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID 19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του περιορισμού της νόσου, οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ και οι οικογενειακοί ιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), πραγματοποιούν κατ' οίκον επισκέψεις ή και παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως με ασφαλή μέσα επικοινωνίας τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς με κορωνοϊό COVID 19 που παραμένουν στην οικία τους. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και στις συμβάσεις των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου, η αποζημίωσή τους καθορίζεται ως εξής: α. Η αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ και των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ που πραγματοποιούν κατ' οίκον επισκέψεις ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι του ποσού των εκατό είκοσι (120) ευρώ ανά ασθενή για την ολοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων ημερών παρακολούθησης του. β. Η αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ και των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ που παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως στους ασθενείς με κορωνοϊό COVID 19 ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά συνεδρία εξ αποστάσεως και μέχρι του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ανά ασθενή για την ολοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων ημερών παρακολούθησης του.

2. Τα ποσά ανά επίσκεψη ή συνεδρία των περ. α και β της παρ. 1 για υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και εντάσσονται στο ανώτατο μηνιαίο όριο αμοιβής των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

3. Για την καταβολή του συνολικού μηνιαίου ποσού που αφορά τις υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους της παρ. 1, απαιτείται, τόσο για τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, όσο και για τους οικογενειακούς ιατρούς της ΠΦΥ, να υποβάλλεται αναλυτικός κατάλογος επισκέψεων κατ' οίκον ή συνεδριών εξ αποστάσεως.

4. Το ανώτατο όριο των ιατρών που μπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες κατ' εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των εν λόγω δαπανών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

5. Ως προς την αμοιβή των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ για επισκέψεις κατ' οίκον σε ασθενείς που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Β' 4898/2018) και των συμβάσεών τους με τον ΕΟΠΥΥ.

6. Το κόστος για την παροχή υπηρεσιών των ιατρών προς τους ανασφάλιστους ασθενείς, ήτοι το ποσό των τριάντα (30) ευρώ για την κατ' οίκον επίσκεψη και των δέκα (10) ευρώ για την εξ αποστάσεως συνεδρία, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ασφαλισμένους και αφορούν υπηρεσίες της παρ. 1, που υπερβαίνουν το όριο της παρ. 2 και πάντως όχι πέραν του ανώτατου ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μηνιαίως, καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ και καλύπτεται με έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

Άρθρο δέκατο έβδομο Κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του περιορισμού της νόσου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ιατροί των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ δύναται να πραγματοποιούν κατ' οίκον επισκέψεις ή και να παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως με μέσα επικοινωνίας τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 που παραμένουν στην οικία τους.

2. Η αποζημίωση των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ του ΕΣΥ που παρέχουν υπηρεσίες κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως όπως ορίζεται στην παρ. 1 στους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 εκτός του τακτικού ωραρίου τους ορίζεται στο ωρομίσθιο ενεργού εφημερίας.

3. Τα ποσά της καταβλητέας αποζημίωσης της παρ. 2 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς βαρύνουν τον προϋπολογισμό των ΥΠε και υπολογίζονται ως πρόσθετες αμοιβές.

4. Το ανώτατο όριο των ιατρών που μπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες κατ' εφαρμογή του παρόντος, ο τρόπος απόδειξης των υπηρεσιών που παρέχουν κατ' οίκον και εξ αποστάσεως, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο δέκατο όγδοο Ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης άυλων συνταγών

1. Οι συμβεβλημένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του ΕΟΠΥΥ που εκδίδουν συνταγές ή και γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρμακευτική αγωγή ή λοιπές παροχές υγείας με τη διαδικασία του τριακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), ή με τη διαδικασία της παρ. 1 του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. ή γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων του πεντηκοστού τρίτου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. υποβάλλουν στην αντίστοιχη μηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο έντυπο επίσκεψης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του ασφαλισμένου για την αποζημίωση τους.

2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει από τις 20 Μαρτίου 2020.

Άρθρο δέκατο ένατο Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών

1. Για την παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους και των συνοίκων τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους, μπορούν να χρησιμοποιούνται ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η διαλειτουργικότητα των εν λόγω ψηφιακών εφαρμογών με υφιστάμενες υποδομές ηλεκτρονικής υγείας του Δημοσίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να επεκτείνεται η χρήση των υποδομών και συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών της παρ. 1 στην εξ αποστάσεως επικοινωνία και τηλεπαρακολούθηση με ιατρούς συμβούλους περιπτώσεων χρονίως πασχόντων με άλλα υποκείμενα νοσήματα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της οποίας επαγγελματίες υγείας παρέχουν συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή ενημέρωσή τους. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται: α) όλα τα θέματα λειτουργίας της εφαρμογής, οι διαπιστευμένοι χρήστες της και ο τρόπος εισαγωγής τους στην εφαρμογή, β) τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα σχετικά με την καταγραφή του ονόματος του χρήστη και του χρόνου εισαγωγής του στην εφαρμογή, γ) οι λεπτομέρειες συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, δ) κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, της καταγραφής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, ψευδωνυμοποιημένων και μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους για επιδημιολογικούς, επιστημονικούς και στατιστικούς λόγους, ε) τα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εφαρμογής, με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και λειτουργίας της, στ) ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ζ) οι αποδέκτες των δεδομένων, η) οι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων και θ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής της παρ. 1 παρέχονται εφόσον υφίσταται η δυνατότητα και με ευθύνη του θεράποντος ιατρού που αντιμετωπίζει το εκάστοτε περιστατικό. Ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να ζητεί από τον ασθενή, ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, από συγγενή α' βαθμού ή από τον σύνοικο, τη συγκατάθεσή του για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης της τηλεϊατρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 12 του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Α' 287), για τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Η επεξεργασία δεδομένων του ασθενούς και των συνοίκων του, μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών τηλεϊατρικής, θεμελιώνεται στις διατάξεις των στοιχ. (γ), (η) και (θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Εάν η λήψη συγκατάθεσης του προηγούμενου εδαφίου δεν είναι εφικτή, τότε ο θεράπων ιατρός χρησιμοποιεί υπηρεσίες τηλεϊατρικής κατά την κρίση του, πάντοτε με βάση τις διατάξεις του ν. 3418/2005 και κάθε άλλης σχετικής ρύθμισης. Οι οδηγίες των Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες τηλεϊατρικής είναι συμβουλευτικές και σε καμία περίπτωση υποχρεωτικές.

Άρθρο εικοστό Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)

1. Στο άρθρο 265 του ν. 4512/2018 (Α' 5) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποβάλλονται όλα τα αιτήματα που αφορούν σε χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, που αφορούν ασφαλισμένους άλλων Φ.Κ.Α., καθώς και ανασφάλιστους, τα οποία και εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εξετάζονται τα αντίστοιχα αιτήματα των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η χορήγηση έγκρισης στις περιπτώσεις αυτές δεν συνεπάγεται και την ανάληψη της ασφαλιστικής κάλυψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

2. Η υπ' αρ. ΔΥΓ3/οικ.Γ.Υ.154/2012 υπουργική απόφαση (Β' 545) καταργείται.

Άρθρο εικοστό πρώτο Αναστολή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων και των μονάδων κοινωνικής φροντίδας

1. Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται κάθε εκλογική διαδικασία σχετική με την ανάδειξη εκπροσώπων των ιατρών και του λοιπού προσωπικού στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων του ΕΣΥ και στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, όπως ορίζεται ειδικότερα στην υπ' αρ. ΔΥΙδ/οικ.35509/2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 421).

2. Στα διοικητικά συμβούλια της παρ. 1 ως προς τα οποία ήδη εκκρεμεί καθ' οιονδήποτε τρόπο η ανάδειξη των αιρετών μελών, με αποτέλεσμα να κωλύεται η νόμιμη συγκρότηση ή η επίτευξη απαρτίας σε αυτά, παρατείνεται, άλλως αναβιώνει η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που συμμετείχαν στην αμέσως προηγούμενη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου εκάστου φορέα, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναβίωση της θητείας των αιρετών εκπροσώπων διενεργείται κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο ν. 2690/1999 (Α' 45).

Άρθρο εικοστό δεύτερο Σύναψη συμβάσεων Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Η παρ. 2 του τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, β) μίσθωσης οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων και προμήθειας καυσίμων για τη χρήση των οχημάτων, γ) προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων, δ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε) ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, στ) αγοράς θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων, ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη στελέχωση και αξιολόγηση, η) συμβάσεων προμηθειών ή και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών της Πράξης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό δελτίο. Η πρόσκληση για τη σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Οι συμβάσεις ως προς τις απαραίτητες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. Το σύνολο της αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 (Πράξη: Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 - 2020).

ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο εικοστό τρίτο Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α' 73), επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.

Άρθρο εικοστό τέταρτο Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

1. Η ισχύς των αδειών εργασίας που έχουν εκδοθεί, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 4251/2014 (Α' 80), παρατείνεται αυτοδικαίως για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης τους, υπό την επιφύλαξη:
α) Προσκόμισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι συνεχίζει να απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον, λόγω των οριζομένων στην περ. ζ' της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της περ. ε' της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσης του,
β) έκδοσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης από την οικεία αστυνομική αρχή λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη, όπως αποτυπώνεται στην υπεύθυνη δήλωση της περ. α'.

2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή του αιτήματος που προβλέπεται στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014 ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Αρμόδια αρχή κατάθεσης και έκδοσης των σχετικών πράξεων έγκρισης του αιτήματος είναι και η οικεία αστυνομική διεύθυνση του τόπου διαμονής του εργοδότη. β) Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση, είναι:
βα) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α' 160),
ββ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες, λόγω των έκτακτων αναγκών και της αδυναμίας σύναψης νόμιμης σύμβασης εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσης του.
γ) Η απόφαση αναβολής απομάκρυνσης ενσωματώνει το δικαίωμα απασχόλησης αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και χορηγείται άπαξ.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό στην αγροτική οικονομία, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13α του ν. 4251/2014.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο εικοστό πέμπτο Προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων

Για την προστασία των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α' βαθμού και οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α' 74) δύνανται από κοινού να δημιουργούν και να λειτουργούν προσωρινές δομές φιλοξενίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ' αρ. Δ23/οικ.19061-1457/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1336), καθώς και υπνωτήρια σύμφωνα με το άρθρο 6 της ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης.
Οι δομές της παρ. 1 λειτουργούν βάσει Κανονισμού, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους θέματα αναφορικά με τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αρ. Δ23/οικ.19061-1457/2016 κοινής υπουργικής απόφασης. Με απόφαση του οικείου δημάρχου ορίζονται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής της δομής, καθώς και οι αναπληρωτές τους. Κατά παρέκκλιση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 7 της προρρηθείσας κοινής υπουργικής απόφασης, για δομές που φιλοξενούν αποκλειστικά ενεργούς χρήστες, η δυναμικότητα καθορίζεται από τον φορέα λειτουργίας.
Οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 δύνανται, με απόφαση του διοικητή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, να μετακινούν επικουρικό ή/και μόνιμο προσωπικό εντός της οικείας υγειονομικής περιφέρειας, προκειμένου να στελεχωθούν και να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας τόσο των δομών φιλοξενίας όσο και των δομών/υπηρεσιών τους και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.
Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία των δομών της παρ. 1, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων έχει αποφασιστεί σύμφωνα με τις υπ' αρ. 5052/24.3.2020 (Β' 1018) και 5248/27.3.2020 (Β' 1073) αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανατίθεται από το αρμόδιο όργανο του οικείου δήμου μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης.

Άρθρο εικοστό έκτο
Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και από αντίτιμο ανταποδοτικών υπηρεσιών

1. Από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δυνάμει των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.

2. Από τις 11 Μαρτίου 2020 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

Άρθρο εικοστό έβδομο Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Η προμήθεια γίνεται κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο.

2. Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη. Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου και, με μέριμνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται.

Άρθρο εικοστό όγδοο Διανομή υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού

1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού μπορούν να προμηθεύονται σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), και να διανέμουν κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό, και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), που εδρεύουν εντός της περιφέρειας τους. Για την προμήθεια και διανομή απαιτείται έγγραφο αίτημα του αρμόδιου οργάνου του φορέα, από το οποίο προκύπτει τεκμηριωμένα η ανάγκη. 2. Η ισχύς της παρ. 1 ανατρέχει στην έναρξη ισχύος της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Άρθρο εικοστό ένατο Καθορισμός ωραρίου δημοτικών υπηρεσιών σε δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, Συνδέσμους δήμων και ιδρύματα

Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του δημοτικού νομικού προσώπου ή επιχείρησης, του συνδέσμου δήμων ή του ιδρύματος είναι δυνατός ο καθορισμός: α) εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται, λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
β) της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.
Οι αποφάσεις του παρόντος αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

Άρθρο τριακοστό Παρακράτηση επιχορήγησης δήμων

Στην παρ. 5 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το τέταρτο εδάφιο της περ. α' αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.».
2. Το τέταρτο εδάφιο της περ. β' αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.».

Άρθρο τριακοστό πρώτο Κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΟΤΑ αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου, που έχει προσληφθεί σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α' 85) και την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 (Α' 121),
το οποίο υπηρετεί στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα, κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στο πλαίσιο λήψης μέτρων προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, και το οποίο απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών από τους φορείς, καλύπτεται από λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο του οικείου ΟΤΑ. Η δαπάνη μισθοδοσίας για κάθε μήνα απασχόλησης υπολογίζεται επί του μέσου όρου των τριών (3) τελευταίων μηνών προ της αναστολής λειτουργίας. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν δύναται να προέλθει καθ' οιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο τριακοστό δεύτερο Ρύθμιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ)

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και οι Περιφερειακές Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) μπορούν να προμηθεύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) και την παρ. 7 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτές κυρώθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 αντιστοίχως του ν. 4682/2020 (Α' 76), και να διανέμουν στα μέλη τους κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται η Οικονομική Επιτροπή, για τις διατάξεις της παρούσας νοείται η οικεία Εκτελεστική Επιτροπή.

Άρθρο τριακοστό τρίτο Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού ΟΤΑ α' βαθμού

Ειδικά για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2020, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων, ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Για τις μεταφορές αυτές απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν δύναται να προέλθει κατ' οιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο τριακοστό τέταρτο Αναστολή παρακράτησης δόσεων για δάνεια προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού

Για δάνεια χορηγηθέντα αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού αναστέλλεται η παρακράτηση των τριών (3) επόμενων ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, αρχής γενομένης από τη δόση του μηνός Μαΐου 2020. Η εξόφληση των τριών (3) δόσεων που αναστέλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θα πραγματοποιηθεί άτοκα εντός του έτους 2021 σε έντεκα (11) μηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο τριακοστό πέμπτο
Παράταση θητείας των μελών των συλλογικών οργάνων Υπουργείων και εποπτευόμενων νομικών προσώπων

1. Η θητεία των μελών των οργάνων και επιτροπών των Υπουργείων, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτά νομικών προσώπων, η οποία έληξε μετά την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α' 76), και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ή αναμένεται να λήξει το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2020, παρατείνεται για δύο (2) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου, η θητεία των μελών των οργάνων και των επιτροπών της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται περαιτέρω για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο τριακοστό έκτο Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 (Α' 237), εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 280) που έχουν χορηγηθεί σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) αυτών ή και σε λοιπούς φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28), για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου, από την 1η Απριλίου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2019 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προκήρυξη ή ανακοίνωση, μπορούν να υλοποιηθούν ή εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Άρθρο τριακοστό έβδομο Αποδοχές και αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αμοιβές των απασχολουμένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καταβάλλονται κανονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου σε έργα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, η προκαλούμενη δαπάνη της μισθοδοσίας τους συνεχίζει να βαρύνει τις πιστώσεις των αντίστοιχων έργων.

3. Οι ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 καταλαμβάνουν και πρόσωπα τα οποία:
α) λαμβάνουν ειδική άδεια απουσίας, σύμφωνα με το εικοστό πέμπτο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76) ή β) λαμβάνουν αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την παρ. 3 του τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) ή
γ) εργάζονται εκ περιτροπής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ή
δ) απασχολούνται σε υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο τριακοστό όγδοο Ρυθμίσεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

Στην από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
« Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες:».
2. Η παρ. 1 του εικοστού πέμπτου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο χρήστης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της, αφού προηγουμένως προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητάς του (αυθεντικοποίηση). Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς του (αυθεντικοποίηση) γίνεται μετά από επιλογή του χρήστη των κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (EE L 176), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 (Α' 107) σε τρίτη χώρα, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.».
3. Στο εικοστό έκτο άρθρο προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Οι αιτήσεις που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχουν την ίδια ισχύ τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή τους με έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45).».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του εικοστού έβδομου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο».
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού έβδομου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45).».
6. Στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού εβδόμου άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.».
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού ογδόου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εξουσιοδότηση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45).»
8. Στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού ογδόου άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.».

Άρθρο τριακοστό ένατο Διεκπεραίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, να αιτείται την άντληση από τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές των φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α' 138), των δεδομένων που απαιτούνται για την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας και των ετήσιων εισοδημάτων του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 (Α' 139), καθώς και τη διαβίβαση αυτών στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της επιλογής του. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «πιστωτικά ιδρύματα» νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, και ως «χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί» νοούνται οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της παρ. 3 του άρθρου 3 του ίδιου ως άνω νόμου.

2. Η άντληση και η διαβίβαση των δεδομένων της παρ. 1 διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 47, 48 και 108 του ν. 4623/2019 (Α' 134) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, μετά από ειδική και ρητή συγκατάθεση του φυσικού προσώπου. Κατά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1 παρέχεται η ρητή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων, η οποία συνιστά προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας της παρ. 1 από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Οι φορείς από τους οποίους αντλούνται τα δεδομένα δυνάμει συγκατάθεσης έχουν πρόσβαση στο σχετικό αρχείο που περιλαμβάνει την αίτηση και την παροχή συγκατάθεσης των αιτούντων φυσικών προσώπων.

3. Για τη χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

4. Τα δεδομένα που δύνανται να διαβιβαστούν σύμφωνα με την παρ. 1 περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:
α) ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο,
β) αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,
γ) εκδούσα αρχή, χρόνο έκδοσης και κατά περίπτωση λήξης των στοιχείων της περ. β',
δ) ημερομηνία και τόπο γέννησης,
ε) τηλέφωνο επικοινωνίας,
στ) ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση, ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ),
η) το μέγεθος και τις πηγές των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων του φυσικού προσώπου, όπως προσδιορίζονται στην πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και θ) διεύθυνση διαμονής.
Οι περ. α' έως δ' μπορούν να διαβιβάζονται αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας και της ισχύος του υποβληθέντος στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό εγγράφου πιστοποίησης ταυτότητας. Τα δεδομένα αυτά φυλάσσονται για σκοπούς τήρησης αρχείου από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στη μορφή στην οποία αντλήθηκαν, ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικότητά τους.

5. Για τον σκοπό του παρόντος το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας της παρ. 1, τον τρόπο και τη διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των φυσικών προσώπων, τις κατηγορίες των δεδομένων που δύνανται να διαβιβάζονται, τη μορφή και το περιεχόμενό τους, την πρόσβαση των φυσικών προσώπων στην υπηρεσία της παρ. 1, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο τεσσαρακοστό Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα εκτελεστικά όργανα διοίκησης των ως άνω εταιρειών δύνανται να:
α) αποφασίζουν την παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για το σύνολο των συμβασιούχων ή μέρος αυτού και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες κατ' ανώτατο όριο. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι άκυρη.
β) αποφασίζουν, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, τη μεταφορά προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τη μια επιχείρηση του ομίλου "ΕΛΤΑ ΑΕ" στην άλλη επιχείρηση για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Ο αριθμός του προσωπικού που εντάσσεται στην ανωτέρω περίπτωση, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο διαρκούν η μεταφορά και η απασχόληση στην άλλη εταιρεία του ομίλου, συμπεριλαμβάνονται στις αποφάσεις των αρμόδιων εκτελεστικών οργάνων των εταιρειών και αποτελούν μέρος της μεταξύ τους συμφωνίας. Για την επιλογή του ως άνω προσωπικού λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά η ειδικότητα, η υπηρεσιακή αρχαιότητα και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο κατά την κρίση της επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση που εφαρμόζει την ανωτέρω ρύθμιση υποχρεούται να δηλώνει τη μεταφορά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
γ) ορίζουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, κατά τα προβλεπόμενα στο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).

2. Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), εφαρμόζεται και στους εργαζομένους στις εταιρείες "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε" και "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.".

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Κατ' εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α' 147), κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.

4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Στο τέλος του εβδομηκοστού πρώτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προστίθεται παρ. 2 ως εξής:
«2. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανατίθεται η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου κατασκευής και επέκτασης τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού δαπάνης και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής, γενικής ή ειδικής διάταξης.».

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Αναστολή χορήγησης άδειας εορτών Πάσχα σε δοκίμους υπαστυνόμους και δοκίμους αστυφύλακες

Αναστέλλεται η χορήγηση της άδειας εορτών Πάσχα 2020 στους δοκίμους υπαστυνόμους και στους δοκίμους αστυφύλακες, η οποία προβλέπεται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ. 319/1995 (Α' 174) και στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 65 του π.δ. 352/1995 (Α' 187) αντίστοιχα, μέχρι νεοτέρας, προς αντιμετώπιση της όλως εξαιρετικής και επείγουσας ανάγκης περιορισμού του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η προβλεπόμενη άδεια χορηγείται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, εφόσον έχει εκλείψει η όλως εξαιρετική και επείγουσα ανάγκη της αντιμετώπισης του κινδύνου από τη διασπορά της ανωτέρω νόσου. Οι λεπτομέρειες ως προς τον χρόνο λήψης της προβλεπόμενης άδειας ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας».

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Χρήση κατασχεμένων μέσων για τις ανάγκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Καταστημάτων Κράτησης

1. α. Για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, μπορεί να τους διατίθενται κατά κυριότητα κατασχεμένα μέσα τα οποία ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
(αα) χερσαία, χωρίς περιορισμό κυβισμού, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για το έργο των εν λόγω σωμάτων και όχι για την εξυπηρέτηση προσώπων, πλωτά ή αμφίβια μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων,
(αβ)μηχανήματα έργου,
αγ) αεροσκάφη και συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
β. Η διάθεση επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(βα) Έχουν κατασχεθεί από αστυνομικές, λιμενικές ή πυροσβεστικές αρχές ως αντικείμενα λαθρεμπορίας ή ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων για τις οποίες προβλέπεται ποινή στερητική της ελευθερίας, ενός (1) τουλάχιστον έτους.
(ββ) Έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου ή εισαγγελική διάταξη για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους.
γ. Η ίδια διαδικασία δύναται να ακολουθείται για τα ανωτέρω μέσα, τα οποία έχουν κατασχεθεί από τις αστυνομικές, λιμενικές ή πυροσβεστικές αρχές:
(γα) ως αντικείμενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης και ο ιδιοκτήτης τους δεν προσέρχεται να τα παραλάβει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τότε που προσκλήθηκε αποδεδειγμένα για τον σκοπό αυτό, ή
(γβ) ως αντικείμενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης, ο ιδιοκτήτης τους είναι άγνωστος και έχει παρέλθει προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κατάσχεσης, ή
(γγ) για τα οποία έχει εκδοθεί εισαγγελική διάταξη ή αμετάκλητο βούλευμα ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους, εφόσον ο ιδιοκτήτης τους δεν προσέρχεται να τα παραλάβει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τότε που έλαβε γνώση αποδεδειγμένα για το δικαίωμα του να του αποδοθούν.

2. Για τη διάθεση των μέσων της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού ο οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας που πραγματοποίησε την κατάσχεση, ύστερα από πρόταση του Αρχηγείου του οικείου Σώματος. Με την έκδοση της απόφασης αίρεται η κατάσχεση και μεταβιβάζεται αυτοδίκαια η κυριότητα του μέσου.

3. Αν, μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε, διατάχθηκε αμετακλήτως, με βούλευμα ή με δικαστική απόφαση, η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη του, καταβάλλεται σε αυτόν ως πλήρης αποζημίωση ποσό ίσο με την αξία του. Η αξία καθορίζεται με έκθεση κοστολόγησης η οποία συντάσσεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά την έκδοση της απόφασης διάθεσης. Στην έκθεση υπολογίζονται δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί. Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται το ποσό της αποζημίωσης, δικαιούται να προσφύγει,
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της έκθεσης, στα διοικητικά δικαστήρια για τον καθορισμό της αξίας του κατασχεθέντος.

4. α. Η έκθεση κοστολόγησης συντάσσεται από επιτροπή προσδιορισμού αξίας κατασχεμένων μέσων, η οποία συγκροτείται από:
(αα) έναν (1) ανώτερο αξιωματικό ειδικότητας μηχανολόγου - μηχανικού, (αβ) έναν (1) ανώτερο αξιωματικό ειδικότητας οικονομικού, ή συναφών ειδικοτήτων, (αγ) έναν (1) μηχανολόγο - μηχανικό της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
β. Η μέριμνα για τη συγκρότηση των επιτροπών ανήκει στον Αρχηγό του Σώματος, στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην κατάσχεση.
γ. Ανακύπτοντα έξοδα για τη λειτουργία των επιτροπών, καθώς και αναλογούντες δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις για τη διάθεση των μέσων βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων στους οποίους διατίθενται.

5. Οι αποφάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται στην αρμόδια για την σχετική παράβαση εισαγγελική αρχή, στην υπηρεσία, η οποία διενήργησε την κατάσχεση του μέσου και στην υπηρεσία ή στον φορέα όπου φυλάσσεται το μέσο. Στην τελευταία περίπτωση επέχουν θέση απόφασης άρσης του μέτρου της μεσεγγύησης.

6. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 (Α' 54) δεν εφαρμόζονται κατά τις διαδικασίες του παρόντος.

7. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Κάλυψη οδοιπορικών δαπανών για μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού

Στην παρ. 1 του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α' 53) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Στις ως άνω περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών για τις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων που αφορούν τις μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού, το αίτημα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και η έκδοση αυτών μπορούν να πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο χρόνο».

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο Προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών

Η αναστολή των προθεσμιών που προβλέπεται στις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), δεν καταλαμβάνει την προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως, με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για τη δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Παράταση ισχύος εθνικής θεωρήσεων εισόδου πολιτών τρίτων χωρών

Η ισχύς των εθνικών θεωρήσεων εισόδου, οι οποίες χορηγήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α' 80) και έληξαν μετά την 11η Μαρτίου 2020 ή λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2020, παρατείνεται αυτοδίκαια έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια ισχύος της αυτοδίκαιης παράτασης, οι πολίτες τρίτων χωρών απολαύουν το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου που έχουν λάβει. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος εθνικής θεώρησης, εξέλθει της ελληνικής επικράτειας κατά το διάστημα της αυτοδίκαιης παράτασης που προβλέπεται με το παρόν, η θεώρηση παύει αυτοδικαίως να ισχύει από την ημερομηνία εξόδου από την ελληνική επικράτεια.

ΜΕΡΟΣ ΙΒ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο Δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, μπορεί να παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από τη Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα, 21 Απριλίου 2020.

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο Συμμετοχή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΕΠΑ.Λ. στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020

Στο τέλος της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α' 70) προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι ενεγράφησαν και φοιτούν στη Γ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και έχουν καταχωρισθεί στα ηλεκτρονικά μητρώα του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους σε εξετάσεις κατά τα ως άνω, συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 κατά τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον το επιθυμούν. Με υπεύθυνη δήλωσή τους εξετάζονται και στα μαθήματα Τομέα της Β' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά την περίοδο διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων. Το ίδιο ισχύει για τους εγγεγραμμένους και φοιτούντες στη Γ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. μαθητές ανεπαρκούς φοίτησης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιότερων σχολικών ετών, τους αποφοίτους Β' κύκλου ΤΕΕ, καθώς και τους μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους πέραν της Β' τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης.».

Άρθρο πεντηκοστό Επείγοντα ζητήματα αποσπασμένων υπαλλήλων στο εξωτερικό

Για τον σκοπό της καταβολής του ειδικού επιμίσθιου εξωτερικού στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και τους συντονιστές εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λογίζεται ως χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας και παροχής διδακτικού έργου χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο Κατ' εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών επιμισθίων εξωτερικού

Έως την 31η Μαΐου 2020 και κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, τα ειδικά επιμίσθια των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης, μπορούν να εκκαθαρίζονται με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων παροχής διδακτικού έργου και χορηγηθεισών αδειών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει υποχρεωτική και η υποβολή σε έντυπη μορφή των ανωτέρω εγγράφων που έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που προκαλούνται από τη λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο Κατ' εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών

Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την περ. στ' του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α' 114).

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο Μη παρεχόμενες υπηρεσίες ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως

Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση και απογευματινές δραστηριότητες από τους εργοδότες-επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αρ. 14199/249/5.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1217), δεν χρεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους.
Στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ' αρ. 14199/249/5.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.

ΜΕΡΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο Οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις και προγράμματα στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού

1. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δύνανται να επιχορηγούνται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού. Οι επιχορηγήσεις διενεργούνται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α' 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 76 του ν. 4170/2013 (Α'163), και το ύψος τους δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της επιχορήγησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Το ποσό της επιχορήγησης είναι ακατάσχετο.

3. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον η σχετική πρόσκληση εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο Επιτάχυνση της διαδικασίας επιχορήγησης φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α' 271) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Για την επιχορήγηση κατά τα ανωτέρω προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ν.π.ι.δ. δεν απαιτείται η χορήγηση ειδικής έγκρισης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α' 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 76 του ν. 4170/2013 (Α'163). Η απόφαση επιχορήγησης του προηγούμενου εδαφίου με τον σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην Οικονομική Αστυνομία, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την περ. γ της ανωτέρω παραγράφου.».

Άρθρο πεντηκοστό έκτο Πληρωμή δαπανών από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Οι Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι δαπάνες των οποίων εκκαθαρίζονταν έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Νομαρχίας Αθηνών, εξακολουθούν να συνιστούν αναθέτουσες αρχές με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δύνανται να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις σύμφωνα με την απόφαση κατανομής πιστώσεων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και την απόφαση ορισμού Δευτερευόντων Διατακτών του Υπηρεσιακού Γραμματέα όπως ισχύει.

2. Τα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ανωτέρω Υπηρεσιών, πλην του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων, υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ως προς την οικονομική τους δραστηριότητα και τους ανατίθενται οι αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών Ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και η τήρηση του φυσικού αρχείου αυτών.

3. Η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων της παρ. 2 διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Ειδικότερα για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών.

5. Κατά τα λοιπά για τα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της παρ. 2 του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 4/2018 (Α' 7), εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν.

ΜΕΡΟΣ ΙΔ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο Παράταση προθεσμιών για Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας

1. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (A' 182) παρατείνονται έως τρεις (3) μήνες από την 31η Μαρτίου 2020 και οι προθεσμίες των περ. (β), (γ) και (δ) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986 (Α' 44) παρατείνονται έως τρεις (3) μήνες από την 1η Απριλίου 2020 για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) των περ. (α), (β) και (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).

2. Οι προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται για τους ΔΑΣΕ που δεν υπέβαλαν, έως την 31η Μαρτίου 2020, προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4423/2016 καταστατικό στην οικεία δασική υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. (γ) του εξηκοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, εφόσον οι ΔΑΣΕ αυτοί υποβάλλουν προσαρμοσμένο καταστατικό στην οικεία δασική υπηρεσία, καθώς και την αίτηση της περ. (α) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986, έως τις 29 Απριλίου 2020.

3. Οι προθεσμίες που παρατείνονται με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος εκπνέουν για κάθε ΔΑΣΕ με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το άρθρο 47 του ν. 4423/2016, οπότε και εκδίδεται αμελλητί η απόφαση της περ. (β) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση των ως άνω τρίμηνων προθεσμιών.

4. Για τους ΔΑΣΕ που έως την 31η Μαρτίου 2020 έχουν ήδη πλήρως προσαρμοσθεί στις διατάξεις του ν. 4423/2016, εξακολουθούν να ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 13 του π.δ. 126/1986, πλην της απόφασης της περ. (β) του άρθρου 13 του π.δ. 126/1986, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως τις 14 Μαΐου 2020. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη, για την κατανομή των συστάδων, και τις αιτήσεις των ΔΑΣΕ των παρ. 1 και 2 του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να χορηγείται νέα παράταση των ανωτέρω προθεσμιών, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο Παράταση θητείας διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του Κ.Α.Π.Ε. παρατείνεται για το διάστημα από τις 14 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή μελών από το δ.σ. του Κ.Α.Π.Ε. ή για άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητάς τους, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει νέα πρόσωπα προς αντικατάστασή τους, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 375/1987 (Α' 13)

Άρθρο πεντηκοστό ένατο Δυνατότητα προμηθευτών για διακανονισμό εξόφλησης τιμολογίων Διαχειριστών

1. α. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να εξοφλούν προς τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους πελάτες τους, αναφορικά με το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), τις Χρεώσεις Χρήσεις Συστήματος (ΧΧΣ) και τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ), δυνάμει τιμολογίων των αρμόδιων Διαχειριστών τα οποία είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις των αντίστοιχων Κωδίκων των Διαχειριστών, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 2020, ως ακολούθως:
(αα) Ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της καθαρής αξίας, πλέον του συνόλου του ΦΠΑ εκάστου τιμολογίου, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, η οποία προβλέπεται από τους αντίστοιχους Κώδικες των Διαχειριστών και
(αβ) Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής αξίας εκάστου τιμολογίου, με διακανονισμό, αζημίως και ατόκως για τον Προμηθευτή, σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εξοφλείται σε ένα ημερολογιακό μήνα μετά την καταβολή της υποπερ. (αα).
β. Οι προμηθευτές φυσικού αερίου δύνανται να εξοφλούν προς τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους πελάτες τους που αφορούν τις χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου (Χρεώσεις Μεταφοράς), χρεώσεις χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ και χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου (Χρεώσεις Διανομής) δυνάμει τιμολογίων των αρμόδιων Διαχειριστών τα οποία εκδίδονται στο πλαίσιο των μεταξύ τους συναφθεισών συμβάσεων και είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις των οικείων κανονιστικών κειμένων, από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 2020, ως ακολούθως:
(βα) Ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της καθαρής αξίας, πλέον του συνόλου του ΦΠΑ εκάστου τιμολογίου, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, η οποία προβλέπεται από τα οικεία κανονιστικά κείμενα και
(ββ) Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής αξίας εκάστου τιμολογίου, με διακανονισμό, αζημίως και ατόκως για τον Προμηθευτή, σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εξοφλείται σε ένα ημερολογιακό μήνα μετά την καταβολή της υποπερ. (βα).

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του αρχικού ποσού, καθώς και μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρμόζεται ή διακόπτεται ο διακανονισμός αντίστοιχα και καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο Προμηθευτής ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο Διαχειριστή και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, με κοινοποίηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ότι επιθυμεί διακανονισμό εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της συνακόλουθης μείωσης της εισπραξιμότητάς τους.
Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής οφείλει να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα αυτή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), εφόσον του ζητηθεί στο πλαίσιο της εποπτείας της, βάσει των άρθρων 22 και 23 του ν. 4001/2011 (Α' 179).

Άρθρο εξηκοστό
Σύναψη δανείου ειδικού σκοπού ανώνυμης εταιρείας «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.)

1. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί άπαξ στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου, με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με σκοπό την κάλυψη εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου («Ειδικού Λογαριασμού») του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179), από το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων («ΕΤΜΕΑΡ»), που είναι πληρωτέο από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης και της κείμενης νομοθεσίας, κατά το χρονικό διάστημα από έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020. Το σχετικό αίτημα δανειοδότησης δύναται να υποβληθεί από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος έτους, ύστερα από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

2. Το ποσό του δανείου:
(α) ορίζεται κατ' ανώτατο όριο από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με βάση την εκτίμησή της για τα προσδοκώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από το εισφερόμενο σε αυτόν ΕΤΜΕΑΡ, εντός της περιόδου αναφοράς της παρ. 1, ήτοι από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020.
(β) χρησιμοποιείται για να καλύψει ισόποσα τα μη ανακτηθέντα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού, με πίστωση αυτού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179) και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. (γ) εξοφλείται από τη σταδιακή ανάκτηση των ανωτέρω ποσών από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της δανειακής σύμβασης.

3. Οι τόκοι και τα έξοδα διαχείρισης του δανείου επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

ΜΕΡΟΣ ΙΕ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο εξηκοστό πρώτο Οφειλές από ματαιώσεις πτήσεων

Για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής:
α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω ματαιώσεων πτήσεων, εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον αερομεταφορέα και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του αερομεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
β) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνει απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων πτήσεων στο χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
γ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία. δ) Οι διατάξεις του παρόντος αφορά απαιτήσεις επιβατών από αερομεταφορέα που διαθέτει Άδεια Εκμετάλλευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα είτε βάσει του Κανονισμού 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992, σχετικά με την έκδοση αδειών των αερομεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισμού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί «Άδειας Εκμετάλλευσης».

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο Ανάθεση μελέτης και κατασκευής έργου δημιουργίας κλινών ΜΕΘ

1. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείας, διατίθεται, υπό τη μορφή δωρεάς, το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της Βουλής των Ελλήνων, στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την κατασκευή και προμήθεια πενήντα (50) νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας εντός τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Η δωρεά αυτή απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων φορολογικών διατάξεων και ως προς τη δωρεά αυτή δεν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Σχετικά με τον Φ.Π.Α. εφαρμόζεται η απαλλακτική διάταξη της περ. ιστ' του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α' 248), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνονται η οικοδομική άδεια και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, μετά από εισήγηση των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Γενικών Διευθυντών, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η εκτέλεση του έργου του παρόντος ανατίθεται με το σύστημα της μελέτης-κατασκευής. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ορισμούς της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τα κατώτερα όρια της περ. α' του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, άλλως, εφόσον είναι κατώτερος των εν λόγω ορίων, με απευθείας πρόσκληση, από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Σε αμφότερες τις άνω περιπτώσεις προσκαλούνται πέντε (5) τουλάχιστον κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων υγειονομικού ενδιαφέροντος και προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής του αναδόχου, κατ' εφαρμογή της παρ. 1, είναι αφενός μεν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και αφετέρου η επί ποινή αποκλεισμού εκτέλεση και παράδοση του συγκεκριμένου έργου εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της οικείας σύμβασης. Κατά της απόφασης ανάθεσης δεν επιτρέπεται η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 362 του ν. 4412/2016, εφόσον η σύμβαση δεν υπερβαίνει τα κατώτερα όρια της περ. α' του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

3. Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, ο επιλεγείς ανάδοχος προσκαλείται άμεσα να υπογράψει τη σύμβαση κατ' εφαρμογή του τεσσαρακοστού πρώτου άρθρου.

4. Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχει τη διοίκηση και διαχείριση του εν λόγω έργου. Η εκταμίευση των ποσών της χρηματοδότησης είναι τμηματική και πραγματοποιείται ως εξής: α) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση του έργου στον επιλεγέντα ανάδοχο, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί εγγράφως στη Βουλή των Ελλήνων τα πλήρη στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης όσο και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο η Βουλή εμβάζει κάθε φορά τα αιτούμενα ποσά, β) εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, η Βουλή των Ελλήνων εμβάζει ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) ευρώ στον υποδειχθέντα λογαριασμό της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ως προκαταβολή, αντιστοιχούσα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού της δωρεάς, γ) με την πιστοποίηση της προόδου των εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων και κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», η Βουλή των Ελλήνων εμβάζει κάθε φορά, εντός τριών εργάσιμων (3) ημερών από τη γνωστοποίηση, το αιτηθέν ποσό προς την εταιρεία, μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και την εξόφληση του αναδόχου. Εάν προκύψει τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο, τούτο επιστρέφεται από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στη Βουλή των Ελλήνων, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την οριστική παραλαβή του έργου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

5. Για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου της παρ. 1 από τον ανάδοχο και λόγω του κατεπείγοντος, ο ανάδοχος δύναται να εκτελεί εργασίες καθ' όλο το εικοσιτετράωρο και κατά τις ημέρες αργίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, τηρουμένης κατά τα λοιπά πλήρως της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο εξηκοστό τρίτο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

1. Οι ενημερότητες πτυχίου, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. Δ15/οικ.15658/16-09-2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 2300), η ισχύς των οποίων λήγει από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, παραμένουν σε ισχύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη τους.

2. Προθεσμίες που τάσσονται από διατάξεις νόμων ή από αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για υποβολή αιτήσεων ή προσκόμιση εγγράφων, για την έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, από ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι οποίες λήγουν από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Μαΐου 2020 παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

3. Άδειες μηχανοδηγών που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3911/2011 (Α' 32) παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ανεξάρτητα αν λήγουν νωρίτερα. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3911/2011 περί περιοδικών ελέγχων αναστέλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο Οργανική σύνθεση πλοίων άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953

1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, στα πλοία υπό ελληνική σημαία άνω των 3000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α' 317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οργανικής σύνθεσης των παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. Β3 του ως άνω όρου 8.

2. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παρ. 1 δύναται να παρατείνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού

Για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ισχύουν αναγκαστικά τα εξής:
α) Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλόων προς επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, εφόσον προβλέπονται από την εθνική ή την ενωσιακή νομοθεσία, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδίου. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον μεταφορέα πλοιοκτήτη, πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειριστή (εφεξής μεταφορέας) και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ (18) μήνες και το πιστωτικό σημείωμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί. β) Η περ. α) εφαρμόζεται και σε συμβάσεις ολικής ναύλωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014 (Α' 92), οι οποίες συνάπτονται μεταξύ: (α) του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή αυτών, φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) του ν. 3182/2003 (Α' 22), (β) ναυλομεσιτών, ναυτικών πρακτόρων, τουριστικών γραφείων που συμβάλλονται στο ναυλοσύμφωνο κατά τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 και την υπ' αρ. 3133.1/10229/2016/4.2.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 364) και (γ) των ναυλωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων.
γ) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων δρομολογίων ή περιηγητικών πλόων ή/και απαγόρευσης διακίνησης επιβατών σε δρομολόγια ακτοπλοΐας και διεθνών ή περιηγητικών πλόων κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020.
δ) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό, αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Άρθρο εξηκοστό έκτο Μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων

1. Τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων, μειώνονται κατά ποσοστό 20%, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

2. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν προκαταβάλει μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και παραβολής/πλεύρισης, η μείωση εφαρμόζεται επιπλέον των εκάστοτε προβλεπόμενων εκπτώσεων και αναλογικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, τυχόν δε προκαταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών δικαιωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, όπως ορίζονται στην παρ. 1, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση της παρ. 4.

3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους λιμένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι οποίοι είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο ελληνικό Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δη μοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δη μοτικά Λιμενικά Γραφεία.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικήςδύναται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των ανταποδοτικών δικαιωμάτων της παρ. 1, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση μπορεί να επαναπροσδιορίζονται το ποσό και οι δικαιούχοι της μείωσης των εν λόγω ανταποδοτικών δικαιωμάτων και να παρατείνεται το χρονικό διάστημα αυτής μέχρι δύο (2) επιπλέον μήνες.

Άρθρο εξηκοστό έβδομο Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης, για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020, επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσού έως πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε υποβληθέντος από την πλοιοκτήτρια τιμολογίου για τα μισθώματα των συμβάσεων του άρθρου 8 του ν. 2932/2001 (A' 145), καθώς και των συμβάσεων του εξηκοστού δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75).
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της ως άνω προκαταβολής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1.

Άρθρο εξηκοστό όγδοο Απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα

1. Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που καταλαμβάνεται από τα ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που έχουν ληφθεί για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι οποίοι είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει αμέσως ή εμμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση μπορεί να παρατείνεται το χρονικό διάστημα ισχύος της παρ. 1 μέχρι δύο (2) επιπλέον μήνες.

ΜΕΡΟΣ ΙΖ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο εξηκοστό ένατο Δράσεις προβολής για την αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταιρειών αυτών, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με την εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Marketing Greece A.E.» με απευθείας ανάθεση και, πάντως, τηρουμένης κανονικά της διαδικασίας ανάρτησης στη Διαύγεια, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συμβάσεις μετά από τη σύναψή τους θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατά προτεραιότητα έγκριση, εφόσον αυτό απαιτείται από τις γενικές διατάξεις. Οι συμβάσεις αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο της χώρας συνολικά, όσο και μεμονωμένων περιοχών της, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό τουρισμό από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, με παράλληλη ενίσχυση της εικόνας της χώρας και της τουριστικής αγοράς.

Άρθρο εβδομηκοστό

Κατ' εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

1. Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) και αφετέρου πελατών, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

2. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, ως «πελάτες» νοούνται: α) καταναλωτές, β) φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα, γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων, και δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οι πελάτες του προηγούμενου εδαφίου κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

4. Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, σύμφωνα με την παρ. 3, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

5. Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.

6. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης είναι μικρότερη από την αξία του πιστωτικού σημειώματος, ο πελάτης δύναται να επιλέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σημείωμα για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, με διάρκεια που θα συμφωνείται μεταξύ των μερών, είτε να του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού σημειώματος το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στην τουριστική επιχείρηση.

7. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

8. Τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 (Α' 12) καλύπτονται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018.

9. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο Κατ' εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων

1. Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) και αφετέρου είτε τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 είτε τουριστικών επιχειρήσεων της αλλοδαπής, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

2. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η μία εκ των συμβαλλομένων τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοσή του.

3. Η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση το σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

4. Εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων που εκδίδονται κατά τις παρ. 2 και 3 δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των αρχικώς συμβαλλόμενων τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη δανείστρια τουριστική επιχείρηση χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ' εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού δύναται να καθορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ' αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β' 1018). Με όμοια απόφαση και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι υπολογισμού και χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, το ποσοστό με το οποίο πολλαπλασιάζεται η προκύπτουσα διαφορά του κύκλου εργασιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Το ποσό της κατά την παρ. 1 οικονομικής ενίσχυσης αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ' εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β' 897). Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, προσδιορίζεται για κάθε τουριστικό κατάλυμα ως ποσοστό επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020.

ΜΕΡΟΣ ΙΗ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο εβδομηκοστό τρίτο Άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Κατά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης.

Άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας

1. Στο τέλος του εικοστού τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και συμπληρώθηκε με το εξηκοστό ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Ειδικώς στην περίπτωση επιβολής περιορισμών ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου, οι κυρώσεις καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με την οποία επιβάλλονται τα ανωτέρω μέτρα. Οι ανωτέρω κυρώσεις δύνανται να προβλέπουν, κατά περίπτωση, πέραν της επιβολής διοικητικού προστίμου και άλλα διοικητικά μέτρα, όπως την επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου καταργείται.

ΜΕΡΟΣ ΙΘ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο εβδομηκοστό πέμπτο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ»

Άρθρο 2
Κύρωση της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α'90)


Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 90 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α') και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 4, τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 2 του άρθρου 15, το άρθρο 16, την παράγραφο 1 του άρθρου 20, τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, την παράγραφο 4 του άρθρου 101, το άρθρο 102 και την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων στήριξης της οικονομίας και της εργασίας, καθώς και ενίσχυσης του συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την αντίστοιχη ανάγκη θέσπισης των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ασφαλή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα και τη ρύθμιση άλλων κατεπειγόντων ζητημάτων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αποφασίζουμε

ΜΕΡΟΣ Α
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο πρώτο Προστασία κύριας κατοικίας

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α' 52) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παρ. 1 του άρθρου 68, μπορεί έως την 31η Ιουλίου 2020 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020.

Άρθρο δεύτερο
Συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές της παρούσας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020, και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».

Άρθρο τρίτο Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014

1. Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσμία για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. ι' της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (Α' 143), καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2019 στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014.

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020.

Άρθρο τέταρτο
Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα

1. Κατ' εξαίρεση για το έτος 2020, παρέχεται πίστωση διάρκειας δέκα (10) ημερών στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, όπως ορίζονται στην περ. α' του άρθρου 55 του ν. 2960/2001 (Α' 265), για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α' έως ιε' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου νόμου, για τα προϊόντα που εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής από τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 19 Μαΐου 2020, με ταυτόχρονη βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.

2. Αφετηρία της πίστωσης της παρ. 1 είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 2960/2001. Για τη χορήγηση της πίστωσης, το σύνολο της βεβαιωμένης οφειλής καλύπτεται από σχετική οικονομική εγγύηση υπέρ του Δημοσίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνόλου της οφειλής, αυτή εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο πέμπτο
Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες

Στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού.
Στις επιχειρήσεις της παρ. 1 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που κατέστησαν ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020. Ομοίως, παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που κατέστησαν ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους η προσαυξήσεις. Στις ως άνω επιχειρήσεις παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% επί του καταβληθέντος ποσού Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές που έχουν καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020 σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών Φ.Π.Α. έως τις 11 Μαΐου 2020, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το τρίτο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84).
α) Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου και Απριλίου 2020, απαιτητές έως την 30η Απριλίου 2020 και την 31η Μαΐου 2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και την 30η Νοεμβρίου 2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου προβλέπονται, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση. Οι ως άνω επιχειρήσεις υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολείται την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 εντός των προθεσμιών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
β) Για τις επιχειρήσεις της παρ. 1, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως τις 30 Απριλίου 2020, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης στην οποία αφορά η δόση.
Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου κύκλου εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από τους αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, αντισταθμίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η μείωση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 50% των τριών δωδεκατημορίων του εργατικού κόστους του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος βεβαίωσης του μειωμένου κύκλου εργασιών του πρώτου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρούσας.
Ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε μέτρα στήριξης επιχειρήσεων με βάση Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρ. 1 εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος.
Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται φορείς που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο έκτο
Επείγοντα μέτρα στήριξης διαχειριστών αερολιμένων

Οι χρηματικές οφειλές των παραχωρησιούχων, βάσει συμβάσεων παραχώρησης διαχείρισης αερολιμένων, προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020, εξοφλούνται έως έξι (6) μήνες μετά την επέλευση του ληξιπροθέσμου και απαιτητού. Η επιμήκυνση των οφειλών, κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιβαρύνεται με ονομαστικό επιτόκιο ίσο με το πληρωτέο για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, της τελευταίας έκδοσης πριν από την επέλευση του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού της οφειλής, προσαυξημένο κατά μισή (0,5) μονάδα, χωρίς άλλες συνέπειες για τον παραχωρησιούχο, περιλαμβανομένων και εκείνων που θα επέρχονταν από το χρονικό σημείο του ληξιπροθέσμου και απαιτητού της ως άνω οφειλής μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η παρούσα διάταξη, ως εξαιρετική, δεν αποτελεί τροποποίηση της οικείας σύμβασης παραχώρησης.

Άρθρο έβδομο
Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

1. Κατ' εξαίρεση για το έτος 2020, ως ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α' 265), ορίζεται η 15η Μαΐου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παραταθεί η ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου του προηγούμενου εδαφίου, για χρονικό διάστημα που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Απριλίου 2020.

Άρθρο όγδοο
Αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων

1. Για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί κατόπιν της έκδοσης της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β' 855), δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων των οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμιστεί με τις υπ' αρ. 1918/19.3.2012 (Β'1108), 3410/25.7.2014 (Β' 2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β' 11) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και να αναστέλλεται η είσπραξη αυτών για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 3. Η ανωτέρω παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής της είσπραξης των δόσεων, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για οφειλές που επρόκειτο να καταβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται το χρονικό διάστημα της παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των οφειλών της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ B
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο ένατο Αναστολή λειτουργίας φαρμακαποθηκών

Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A' 76), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές), των οργανωμένων αγορών τροφίμων και των φαρμακαποθηκών, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων της επιχείρησης στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης αυτής».

ΜΕΡΟΣ Γ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο δέκατο Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας

1. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου.

2. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας.

3. Οι εργαζόμενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ' αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής.

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που κάνουν χρήση του μέτρου της παρ. 1, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή της σύμβασης εργασίας.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά τον μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής.

Άρθρο ενδέκατο Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

1. Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ' ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

2. Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

3. Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ' εφαρμογή του παρόντος, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται για επιχειρήσεις - εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020.

Άρθρο δωδέκατο Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

1. Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για το διάστημα της ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ' αναλογία των ημερών απασχόλησης.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης της παρ. 1, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

3. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.

4. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ' εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξειδικεύονται οι όροι και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο δέκατο τρίτο Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Άρθρο δέκατο τέταρτο Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020

Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος κατά το έτος 2020, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α' της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα ' της περ. β' της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου.
β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα' της περ. β' της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ' της περ. β' της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ' της περ. β' της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε' της περ. β' της παρ. 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α' της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»

Άρθρο δέκατο πέμπτο Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων

Παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων, των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1876/1990 (Α' 27), έληξε από την 29η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020.

ΜΕΡΟΣ Δ:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο δέκατο έκτο
Αποδοχή δωρεών ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19

Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται δωρεές ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του όγδοου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το δέκατο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86).

Άρθρο δέκατο έβδομο Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (E.K.E.A), της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.), του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, της Ψυχιατρικής Μονάδας Κρατουμένων Κορυδαλλού και των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

1. Στο τέταρτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), μετά από την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1α ως εξής:
«1α. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (E.K.E.A), στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ), στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς και στους φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου, υγειονομικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που με οποιαδήποτε ιδιότητα απασχολούνται για τη λειτουργία των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), συμπεριλαμβανομένου του φαρμακείου της κεντρικής υπηρεσίας του, καταβάλλεται, για το έτος 2020, έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2α ημερομηνίες».

2. Στο τέταρτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μετά από την παρ. 2 προστίθεται παρ. 2α ως εξής:
«2α. Στους δικαιούχους της παρ. 1α η έκτακτη οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτείται ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τις 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Μαΐου 2020».
Άρθρο δέκατο όγδοο Διασφάλιση λειτουργίας ΔΣ του ΕΟΔΥ
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID- 19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα σε περίπτωση παραίτησης μέλους ή μελών του, μέχρι τον διορισμό νέων μελών, εφόσον παραμένουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αντικαθιστά.

Άρθρο δέκατο ένατο Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ

Το άρθρο 3 του ν. 4683/2020 (A' 83) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ
Στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ με τις κάτωθι ειδικότητες:
1. Διασώστη - Πληρώματος ασθενοφόρου,
2. Νοσηλευτή,
3. Τεχνικού Συνεργείου,
4. Καθαριστή - Καθαρίστριας και
5. Ιατρού χορηγείται ετήσια ειδική αποζημίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, οι δικαιούχοι, η διαδικασία τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αποζημίωσης ανά διετία.»

Άρθρο εικοστό
Ενημέρωση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 - Πρόσβαση σε δεδομένα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 επιτρέπεται η ενημέρωσή του, μέσω της αναδρομικής χορήγησης δεδομένων προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση των χρηστών για σκοπούς ιχνηλάτησης, και αφορούν στο σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), στο πλαίσιο των σκοπών ιχνηλάτησης, δύναται να έχει πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με την πορεία έκβασης των νοσηλευομένων: α) είδος κλίνης όπου νοσηλεύεται κάθε ασθενής (ΜΕΘ, ΜΑΦ, απλή) και τυχόν μεταβολές, καθώς και β) έκβαση της νοσηλείας (εξιτήριο λόγω ίασης ή θάνατος).

Άρθρο εικοστό πρώτο
Καθορισμός κατηγοριών ιατρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου

1. Ιατροί που επιθυμούν να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας που θα λάβουν χώρα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας αποτελεί η ολοκλήρωση της ειδίκευσης, από μέρους τους.

2. Στην απαλλαγή της παρ. 1 δεν εμπίπτουν όσοι ιατροί εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Ε
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο εικοστό δεύτερο
Αρμοδιότητα για παροχή οδηγιών σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας

Στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 133/2017 (Α' 161) προστίθεται υποπερ. ζζ' ως εξής:
«ζζ. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον».

Άρθρο εικοστό τρίτο Χρησιμοποίηση εσόδων των δήμων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών

Στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), προστίθεται παρ. 8 ως εξής: «8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α' 74), σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, εφαρμοζομένου αναλόγως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76).»

Άρθρο εικοστό τέταρτο Ρύθμιση ζητημάτων κίνησης παραχωρούμενων οχημάτων σε δήμους

Για τα οχήματα που έχουν παραχωρηθεί σε δήμους από εταιρείες εμπορίας οχημάτων ή εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων για χρήση με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτως ανακυπτουσών αναγκών που σχετίζονται με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έως τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2396/1953 (Α' 117) και της υπ' αρ. 129/2534/2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 108).

Άρθρο εικοστό πέμπτο Ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας κυλικείων εντός σχολικών μονάδων

Από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, δεν οφείλονται και δεν καταβάλλονται μισθώματα για την ενοικίασή τους.

Άρθρο εικοστό έκτο Μετακίνηση μαθητών

Κατά τη μετακίνηση μαθητών, όπου αυτή απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις, από και προς τη σχολική μονάδα φοίτησης, λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για τη προστασία της υγείας τους από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να εξειδικεύονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους αποφυγής συνωστισμού, είναι δυνατή η μεταφορά των μαθητών αυτών με επιπλέον ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα των οικείων ΟΤΑ ή, σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων μέσων, με κατάλληλα μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας με ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (A' 147) ή, εφόσον η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το όριο του ανωτέρω άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

Άρθρο εικοστό έβδομο Αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης Α' κύκλου κινητικότητας 2019

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 (Α' 53) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ' εξαίρεση για τον Α' κύκλο κινητικότητας 2019 οι αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου 2020».

Άρθρο εικοστό όγδοο
Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας

1. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί στα κτίρια των Υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων τους και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις ανάγκες καθαριότητας και οι οποίες παρατάθηκαν για λόγους δημόσιας υγείας, με βάση τις διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 και της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), δύναται να παραταθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ολοκλήρωσης εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης για τις ανάγκες αυτές. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου διέπονται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α' 191) και η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

2. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

Άρθρο εικοστό ένατο Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α' βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στα μέσα δημοτικής συγκοινωνίας

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ΟΤΑ α' βαθμού και οι επιχειρήσεις τους μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης, ειδικώς για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο δήμο ή την επιχείρηση, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α' 147), εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α' 76).

Άρθρο τριακοστό Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών

Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α' 167) παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο τριακοστό πρώτο Διεύρυνση άδειας ειδικού σκοπού

Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

Άρθρο τριακοστό δεύτερο Παράταση αναστολής εξέτασης ενστάσεων άρθρου 7 ν. 2308/1995

Η ημερομηνία αναστολής εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α' 114), όπως ορίστηκε με το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α' 207), παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο τριακοστό τρίτο Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Για το χρονικό διάστημα από τις 6 Μαΐου 2020 έως και τις 15 Ιουλίου 2020 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:
α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.
β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α' 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης.
γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.
Οι δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α'8) και 133 παρ. 2 του ν. 2717/1999 μπορούν να υποβάλλονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και τροποποιήθηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.

Άρθρο τριακοστό τέταρτο Ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων

Για τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15 Ιουλίου 2020 και από την 1η έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση από των οριζομένων στις παρ. 1, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 7α του άρθρου 14 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α' 35), τα τμήματα εκάστου δικαστηρίου και ο τρόπος συγκρότησής τους, ο αριθμός των δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας δικασίμου, καθώς και η κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα ορίζονται με πράξη του οργάνου διοίκησης εκάστου δικαστηρίου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων για τα θέματα αυτά στον Κανονισμό του.

ΜΕΡΟΣ Ζ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο τριακοστό πέμπτο Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Στο π.δ. 79/2017 (Α' 109) επέρχονται οι εξής μεταβολές:
1. Στην περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 6 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου».
2. Στο άρθρο 6 ύστερα από την παρ. 4 προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:
«4Α. Η υποβολή των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων εγγραφής της περ. α' της παρ. 4 μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».
3. Στην περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 7 η φράση «Από την 1η έως τις 20 Μαΐου» αντικαθίσταται με τη φράση «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου».

Άρθρο τριακοστό έκτο Λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να λαμβάνεται, μετά από την άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας σχολικής μονάδας ή πάσης φύσεως εκπαιδευτικής δομής, φορέα ή ιδρύματος, δημόσιων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ειδικώς για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε:
α) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και εν γένει όλων των εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δομών, φορέων και υπηρεσιών, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και στη λήψη μέτρων υγιεινής,
β) να καθίσταται δυνατή η ομαλή και ασφαλής διενέργεια των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων ή ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ) να διενεργούνται με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία οι κάθε είδους εξετάσεις και αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προαγωγικών και των απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προς τον σκοπό αυτό, είναι δυνατό να αποφασίζεται, κατά περίπτωση, μετάθεση ή και ματαίωση της ημερομηνίας εξέτασης, καθώς και η τροποποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής τους, εφόσον αυτό κρίνεται κατά περίπτωση αναγκαίο. Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου, αποκλειστικά και μόνο ως προς τη μετάθεση ή και ματαίωση της ημερομηνίας εξέτασης, εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται, ειδικώς για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, όπως μέσω της τροποποίησης της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των μαθημάτων, του διδακτικού και του σχολικού έτους, των ωρολογίων προγραμμάτων και των προγραμμάτων σπουδών. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της διεξαγωγής κάθε είδους εξέτασης, κάθε θέμα σχετικό με τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, την προαγωγή και την απόλυση μαθητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων, καθώς και με την εισαγωγή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο ζήτημα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α' και β' κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), την παράταση της διάρκειας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη δυνατότητα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, τη δυνατότητα σύντμησης του εαρινού εξαμήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των εξετάσεων των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α' και β' κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι..

4. Προσωπικό καθαριότητας των δήμων κατηγορίας ΥΕ16, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορεί να διατίθεται και για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του οικείου δήμου, κατά το διάστημα λειτουργίας τους, για όσο διάστημα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

Άρθρο τριακοστό έβδομο Προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας για τις εκπαιδευτικές δομές

1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), αντικαθίστανται ως εξής: «2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να διενεργείται η κατανομή των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο δήμο, με βάση την απόφαση κατανομής του προηγούμενου εδαφίου. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής. Για την παραλαβή στις περιπτώσεις και των δύο προηγούμενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ειδών κάθε είδους υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων και κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες νοσοκομείων, κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. από την ανά περίπτωση αρμόδια αναθέτουσα αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν.».

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να διενεργεί διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων προμήθειας βιοκτόνων, αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί αρμοδιότητας.

Άρθρο τριακοστό όγδοο Προμήθεια από την ΙΦΕΤ ΑΕ για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)» δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά βιοκτόνων και αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού προς τον σκοπό του άμεσου εφοδιασμού φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για λόγους άμεσης κάλυψης έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας στις επιμέρους εκπαιδευτικές δομές. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων συνδυαστικά για την αντιμετώπιση των προεκτιθέμενων έκτακτων αναγκών.

2. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προμήθειας της παρ. 1 αποστέλλεται αίτημα προμήθειας των αναγκαίων ειδών από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Υπουργό Υγείας, κοινοποιούμενο στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. Στο πλαίσιο του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αναφέρονται το είδος των προμηθευόμενων προϊόντων, οι τεχνικές τους προδιαγραφές, τα αναγκαία ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, οι υπό προμήθεια ποσότητες και το χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας. Ο Υπουργός Υγείας διαβιβάζει το αίτημα υλοποίησης της προμήθειας στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., προς άμεση υλοποίηση. Η πρόσκληση για την υλοποίηση της προμήθειας συντάσσεται σύμφωνα με το αίτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναρτάται από την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. στην ιστοσελίδα της. Αμέσως μετά από την αποσφράγιση των προσφορών, γνωστοποιείται το σύνολο των προσφορών και το περιεχόμενό τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εισηγητικό σημείωμα ως προς το αποτέλεσμα της προμήθειας και το περιεχόμενο της σύμβασης προς τελική έγκριση. Με μόνη την εγκριτική απευθυντέα δήλωση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνάπτεται η σύμβαση προμήθειας και ορίζεται ως παραλήπτης των προμηθευόμενων υλικών το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διενεργείται η κατανομή των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές και με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση των ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο δήμο, με βάση την απόφαση κατανομής του προηγούμενου εδαφίου. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση κατανομής. Για την παραλαβή στις περιπτώσεις και των δύο προηγούμενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το κόστος υλοποίησης της ανωτέρω προμήθειας καλύπτεται από έκτακτη ισόποση επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της παρ. 1 για την αγορά υλικών και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης κατανέμεται στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο τριακοστό ένατο Διάρκεια «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας» για το σχολικό έτος 2019-2020

1. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-2020, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπεται η παράταση της ολοκλήρωσης του προγράμματος του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» έως την 15η Νοεμβρίου 2020 και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Με την απόφαση της παρ. 1 μπορεί να ορίζεται ότι, ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», εφαρμόζεται:
α. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας έως εννέα (9) συνολικά ωρών, που πραγματοποιείται εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών,
β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας έως τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες.

ΜΕΡΟΣ Η
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό Μέτρα στήριξης ναυτικών

1. Οι άνεργοι ναυτικοί εγγράφονται στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν την τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των περ. α' έως γ' της παρ. 1 του άρθρου 2, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 228/1998 (A' 176), για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία που έχουν συμβληθεί με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), ή και σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών. Από την παραπάνω υπηρεσία, οι εννέα (9) τουλάχιστον μήνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία, η οποία υπολογίζεται αναδρομικά από την ημέρα εγγραφής τους στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση, β) έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή τους από τα πιο πάνω πλοία χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους,
γ) είναι γραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για ναυτολόγηση του ΓΕΝΕ Πειραιά ή των Λιμενικών Αρχών επί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες.

2. Οι επιδοτούμενοι ναυτικοί υποχρεούνται να παρουσιάζονται στο ΓΕΝΕ, σε ημερομηνίες καθοριζόμενες από αυτό, ή στις Λιμενικές Αρχές στις οποίες έχουν εγγραφεί, διαφορετικά διαγράφονται από τους αντίστοιχους καταλόγους.

3. Στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 εντάσσονται αυτοδίκαια και οι άνεργοι ναυτικοί που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση και δεν λαμβάνουν επιδότηση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του παρόντος για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

5. Η δαπάνη της επιδότησης του παρόντος καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. ζ' της παρ. 2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86).

6. Στην παρ. 2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86), επέρχονται οι εξής μεταβολές:
α) Η περ. α' αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - εφοπλιστές, που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει μετά την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών που δεν απαιτούνται ως προσωπικό ασφαλείας (φύλαξης) επί πλοίου. Επιπροσθέτως των ανωτέρω περιπτώσεων, δύνανται, ομοίως, να ανασταλούν συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών: αα) επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων που είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα μετά την 1η Μαρτίου 2020,
αβ) πλοίων που δραστηριοποιούνται ως λάντζες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020 και είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές καταστάσεις.
αγ) πλοίων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α' 23) μετά την 1η Μαρτίου 2020.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν από κοινού την ημερομηνία έναρξης αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης, η οποία δύναται να ανατρέχει στον χρόνο διακοπής δρομολογίων ή μη εκτέλεσης πλόων, αλλά όχι προγενέστερα της ημερομηνίας επιβολής του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών, για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι της 21ης Μαρτίου 2020, σύμφωνα με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 944). Για τα πλοία που δεν έχουν εκκινήσει τους πλόες τους στο πλαίσιο δρομολογιακών τους υποχρεώσεων για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020, ανοίγεται ναυτολόγιο, ναυτολογούνται ναυτικοί και η αναστολή συμβάσεων ομοίως δηλώνεται από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη και δύναται να συμπίπτει με την ημερομηνία ναυτολόγησης ναυτικών. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου. Η αναστολή των συμβάσεων ναυτολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19.». β) Η περ. γ' αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι απογεγραμμένοι ναυτικοί επιβατηγών, επιβατηγών-οχηματαγωγών και φορτηγών- οχηματαγωγών πλοίων θαλάσσιων ενδομεταφορών, τουριστικών ή διεθνών πλόων, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού, ασθένειας ή τραυματισμού.».
γ) Η περ. ζ' αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Οι ναυτικοί των περ. α' έως γ' λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) κατά παρέκκλιση του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και της υπ. αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 1138). Η ανωτέρω επιχορήγηση καταβάλλεται στον Οίκο Ναύτου, μέσω έκδοσης εντάλματος από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΝΑΝΠ. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση, Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 91 του ν. 4270/2014, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Ως δικαιολογητικά έκδοσης του εν λόγω χρηματικού εντάλματος για την απόδοση του ποσού έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ ορίζονται τα εξής:
ζα) απόφαση επιχορήγησης του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν αναλυτικής πρότασης του Οίκου Ναύτου,
ζβ) αντίγραφο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη,
ζγ) κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που θεωρείται από τον Διευθυντή
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Οίκου Ναύτου και περιλαμβάνει κατά στήλη:
i) τα στοιχεία λογαριασμού του Οίκου Ναύτου (επωνυμία - τίτλος, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση),
ii) το πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο,
ζδ) βεβαίωση Τράπεζας με τα στοιχεία του αριθμού λογαριασμού του Οίκου Ναύτου σε μορφή IBAN.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον Οίκο Ναύτου στην αρμόδια για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.
Τα αδιάθετα ποσά, μετά από την επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου, επιστρέφονται έως το τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α' 52), με μέριμνα του Οίκου Ναύτου, και κατατίθενται στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου», αποτελώντας έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.». ε) Στο τέλος της περ. ι' προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της περ. γ', οι οποίοι δεν έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από τον πλοιοκτήτη, δύναται να υποβάλλουν ανεξαρτήτως αυτής, αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις σε Λιμενικές Αρχές και να συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους που συντάσσονται, κατόπιν ελέγχου των σχετικών προϋποθέσεων, σε ναυτικό φυλλάδιο από Λιμενικές Αρχές.».

7. Η παρ. 3 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α' 102), με την οποία καθορίζεται η οργανική σύνθεση προσωπικού γενικών υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων της ημεδαπής, συνολικής απόστασης από τον λιμένα αφετηρίας μέχρι τον λιμένα προορισμού μεγαλύτερης των 30 ν.μ., παρατείνεται για το τρέχον έτος έως την 31η Μαΐου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να επεκτείνεται η χρονική περίοδος της εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοΐού COVID-19.».

8. Στο εξηκοστό τρίτο άρθρο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 2 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή, ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

9. Η διάρκεια ισχύος των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί μετά την 11η Ιουνίου 2019 παρατείνεται για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων έως την 31η Ιουλίου 2020 κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της παρούσας για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19.

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών

Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α' 52), οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται για την εκτέλεση δρομολογίων, σύμφωνα με το εξηκοστό δεύτερο άρθρο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί μη συναφθείσα, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α' 145).

ΜΕΡΟΣ Θ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α' 80), δύναται να υποβάλλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από: α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:
βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια,
ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών,
βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α' 212),
βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του,
βε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α' 160).

2. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβατηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4251/2014 για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.

3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως εποχιακός εργάτης, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας

1. Παρέχεται δικαίωμα στους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, για καταβολή στον πάροχο δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» ποσοστού 50% της μηνιαίας αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., που του οφείλεται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας αντίστοιχα και συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες υπογραφείσες συμβάσεις, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, για την οποία ο πάροχος δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» εκδίδει σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή, που πάντως πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της εκάστοτε ταχθείσας στις οικείες συμβάσεις προθεσμίας, εξαντλείται η υποχρέωση του παρόχου περιεχόμενου έναντι του παρόχου δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή των υπηρεσιών του τελευταίου κατά τη διάρκεια καθενός εκ των προαναφερθέντων μηνών και ο πάροχος δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» δεν έχει οιαδήποτε περαιτέρω αξίωση έναντι του παρόχου περιεχομένου για την παροχή των υπηρεσιών του.

2. Στον πάροχο δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το τυχόν υπόλοιπο ποσοστό 50% της τιμολογηθείσας και μη καταβληθείσας μηνιαίας αμοιβής, από παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τους μήνες της παρ. 1, ανά μήνα, με επόμενη δόση ή επόμενες δόσεις του Εκπλειστηριάσματος που καταβάλλεται για το ένα (1) Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία (13) Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης, δυνάμει της υπ' αρ. 706/4/6.2.2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, «Ανακήρυξη Υπερθεματιστή της Δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής».

3. Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020 αναστέλλεται το δικαίωμα του παρόχου δικτύου με τον διακριτικό τίτλο «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» να περιορίζει την ποιότητα εκπομπής ψηφιακού σήματος, καθώς και να προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή παροχής υπηρεσιών λόγω οφειλών σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, οι οποίοι έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος της παρ. 1 για το ως άνω χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης

1. Προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού:
α) υποχρεωτική χρήση μάσκας,
β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους,
γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας,
δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας.
Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.
Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ. 2 είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων και προβλέπεται η εφαρμοστέα διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΙΒ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

Αθήνα, 1 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ»
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 3
Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020


1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76), προστίθεται έβδομο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επεκτείνεται και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσμία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται με τις αποφάσεις της παρ. 2 με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του προηγουμένου εδαφίου. Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές της παρούσας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020 και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».

2. Η διάταξη του έβδομου εδαφίου της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για οφειλές που καταβλήθηκαν πριν από τις 11.3.2020.

Άρθρο 4
Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για τον μήνα Μάιο 2020


1. Το δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) αντικαθίσταται από τον χρόνο έναρξης ισχύος της ΠΝΠ ως εξής:
«Άρθρο δεύτερο
Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας
1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες.
2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος, ανεξαρτήτως εάν έχει συμβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης ως μισθωτής, να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παρ. 1. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες. Τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

2. Το άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α' 86) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3
Μείωση μισθώματος για μισθώσεις εξαρτημένων μελών - φοιτητών υπό όρους 1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παρ. 1 ή της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του ίδιου άρθρου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

3. Η παρ. 4 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 2 ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 5
Παράταση προθεσμίας ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές


Η παρ. 51 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α' 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31η.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 31η.07.2020.».

Άρθρο 6
Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ


1. Παρατείνεται έως και την 25η.06.2020, η είσπραξη του φόρου κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που βεβαιώνονται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 8 και την παρ. 9 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» για προϊόντα καφέ, τα οποία εξήλθαν από φορολογική αποθήκη κατά τον μήνα Απρίλιο 2020. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για παραστατικά δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), τα οποία υποβάλλονται για τη βεβαίωση των ανωτέρω φορολογικών επιβαρύνσεων έως και την 25η.5.2020.

2. Παρατείνονται κατά δέκα (10) ημέρες, οι προθεσμίες είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. που αναλογούν σε προϊόντα καφέ των περ. β' και γ' της παρ. 8 του άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που η γένεση της υποχρέωσης βεβαίωσης και είσπραξης πραγματοποιείται μέχρι και την 5η.6.2020.

Άρθρο 7
Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.


1. Στους εργαζομένους της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε. χορηγείται μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται ανά κατηγορία ως εξής:
α. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία Α', β. Εβδομήντα (70) ευρώ για την κατηγορία Β', γ. Τριάντα πέντε (35) ευρώ για την κατηγορία Γ'.

2. Ορισμοί:
Α. Ως «τεχνικές ειδικότητες παραγωγής» ορίζονται οι ακόλουθες: βοηθοί ηλεκτρολόγοι, βοηθοί χειριστές ανυψωτικών βαρέων οχημάτων, δοκιμαστές κινητήρων αεροσκαφών (Α/Φ), δοκιμαστές παρελκομένων Α/Φ, ελασματουργοί Α/Φ, εφαρμοστές, ηλεκτρολόγοι Α/Φ, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ηλεκτρολόγοι συντήρησης, ηλεκτρολόγοι συντήρησης και κατασκευών, ηλεκτρολόγοι υποσταθμών, ηλεκτρονικοί, θερμαστές, κατασκευαστές καλουπιών και εργαστηριακών ιχναρίων, λιπαντές, μηχανικοί αεροκινητήρων, μηχανικοί Α/Φ, μηχανικοί κινητήρων Α/Φ, μηχανικοί οχημάτων, μηχανικοί παρελκομένων κινητήρων Α/Φ, μηχανικοί συντήρησης, μηχανολόγοι, μηχανοξυλουργοί, μηχανοξυλουργοί συντήρησης, μηχανουργοί, οικοδόμοι, πλύντες/καθαριστές Α/Φ, συγκολλητές, συναρμολογητές ηλεκτρονικών, συντηρητές συστημάτων πυρασφάλειας, τεχνικοί αεροσκαφών με σύνθετα υλικά, τεχνικοί δομής Α/Φ, τεχνικοί επιφανειακών διεργασιών, τεχνικοί ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τεχνικοί ηλεκτρονικοί, τεχνικοί ηλεκτρονικοί συντήρησης, τεχνικοί ηλεκτρονικών/οργάνων Α/Φ, τεχνικοί καθαρισμού κινητήρων, τεχνικοί μεταλλικών δεξαμενών/ψυγείων, τεχνικοί πάγκου ηλεκτρονικών, τεχνικοί συντήρησης κλιματισμού/ψύξης/εξαερισμού, τεχνικοί υποστήριξης παραγωγής, τεχνίτες βαφής, υδραυλικοί κατασκευών, χειριστές ανυψωτικών βαρέων οχημάτων και γερανών, χειριστές αυτόκλειστου φούρνου εργοστασίου σύνθετων υλικών, χειριστές γερανογέφυρας, χειριστές εργαλειομηχανών CNC, χρώστες Α/Φ, χρώστες συντήρησης.
Β. Ως «ειδικότητες επιθεωρητή παραγωγής» ορίζονται οι ακόλουθες ειδικότητες επιθεωρητών: NDT, Α/Φ, αποστολών/παραλαβών, διακρίβωσης (ηλεκτρολογικών), διακρίβωσης (μηχανολογικών), διεργασιών, ελασματουργών/μηχανουργείου, εργαλείων, ηλεκτρονικών, κατασκευών εργαλείων, κινητήρων Α/Φ, παρελκομένων κινητήρων Α/Φ, ποιοτικού ελέγχου εργοστασίου συνθέτων υλικών, ποιοτικής διασφάλισης, συναρμολόγησης αεροκατασκευών.

3. Στην κατηγορία Α' περιλαμβάνονται:
α. Εργαζόμενοι τεχνικών ειδικοτήτων παραγωγής, ειδικοτήτων επιθεωρητή παραγωγής ή ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, χημικού ή πτυχιούχου μηχανικού ΤΕ, που υπάγονται οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής και παρέχουν εργασία άμεσου προσωπικού παραγωγής ή συντήρησης στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και Βαφής (71, 72, 73), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101) και Συνθέτων Υλικών (104) και των υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας. β. Οι χημικοί και χημικοί-βιοχημικοί, που υπάγονται οργανικά στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και παρέχουν εργασία τεχνικής υποστήριξης παραγωγής στους εργοστασιακούς χώρους του Κτιρίου Συντήρησης Αεροσκαφών (31).
γ. Οι τεχνικοί ασφαλείας του ν. 1568/1985 (Α' 177) και τεχνικοί προστασίας περιβάλλοντος, που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχουν εργασία άμεσου προσωπικού παραγωγής στους οικείους εργοστασιακούς χώρους.

4. Στην κατηγορία Β' περιλαμβάνονται:
α. Οι ιατροί και νοσηλευτές του Ιατρείου της εταιρίας.
β. Οι ελεγκτές παραγωγής που υπάγονται οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής και παρέχουν εργασία άμεσου προσωπικού παραγωγής ή συντήρησης στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και Βαφής (71, 72, 73), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101) και Συνθέτων Υλικών (104) και των υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας.
γ. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται οργανικά στην Υπηρεσία Αποστολών/Παραλαβών του Τομέα Αποθηκών της Διευθύνσεως Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχουν εργασία τεχνικής υποστήριξης στους εργοστασιακούς χώρους του Κτιρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (81).
δ. Οι εργαζόμενοι τεχνικών ειδικοτήτων παραγωγής και ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού Τομέα Ασφάλειας Πτήσεων που παρέχουν εργασία στο Κτίριο Πύργου Ελέγχου (61).
ε. Οι αρχιπυροσβέστες, πυροσβέστες και συντηρητές συστημάτων πυρασφάλειας, της Υπηρεσίας Πυρασφάλειας του Τομέα Ασφάλειας.

5. Στην κατηγορία Γ' περιλαμβάνεται το προσωπικό που δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις των παρ. 3 και 4, εφόσον:
α. εργάζεται στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και Βαφής (71, 72 και 73), Εφοδιαστικής Αλυσίδας (81), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101, 102) και Συνθέτων Υλικών (104),
β. ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχει εργασία στους οικείους εργοστασιακούς χώρους.

6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού) σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος, καθώς και σε αυτή που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του τ. Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Αν ο προϊστάμενος έχει βαθμό κατώτερο του Διευθυντή, τότε τη βεβαίωση συνυπογράφει και ο οικείος Διευθυντής, εκτός εάν η οικεία μονάδα συνιστά αυτοτελή Τομέα, στην οποία περίπτωση συνυπογράφει ο οικείος Γενικός Διευθυντής ή, ελλείψει αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

7. Σε περίπτωση απομακρύνσεως του εργαζομένου, για οποιονδήποτε λόγο, όπως, ενδεικτικά, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου και του οικείου Διευθυντή, εκτός εάν η οικεία μονάδα συνιστά αυτοτελή Τομέα, στην οποία περίπτωση αντί του Διευθυντή ευθύνεται ο οικείος Γενικός Διευθυντής ή, ελλείψει αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από την παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 8
Τροποποίηση άρθρου 40 του ν. 4640/2019


Το άρθρο 40 του ν. 4640/2019 (Α' 190) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α'104), ενώ αυτά δεν δύναται να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση μέχρι τη λήξη της διάρκειας της προσωρινής διοίκησης, όπως αυτή προσδιορίστηκε από την απόφαση του δικαστηρίου.».
2. Προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
« 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, από την ημέρα του διορισμού τους, δεν υπέχουν αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ως είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε οποιασδήποτε επιτροπής αυτού, παρά μόνον για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α' 170) εφαρμόζονται και στην περίπτωση ορισμού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.
Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α' 32) εφαρμόζονται και στην περίπτωση ορισμού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε κάθε περίπτωση μήνυσης, έγκλησης, καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαμβάνεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως, ο οποίος, αν κρίνει ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτασης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την αναθέτει σε έναν εκ των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.».

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού


1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α' 147), καθώς και οι συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225.».

2. Η περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α' 206), μέσω μητρώου μηχανικών που η ίδια τηρεί. Ως προς το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, τις εξ αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των μερών και τα αποφαινόμενα όργανα, εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.».

3. Η περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους. Ως «λειτουργικά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης, οι αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους αυτής.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα ή τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 (Α' 201), καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι επίσης δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.».

5. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου της περ. ε' της παρ. 1, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ' αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργικής απόφασης (Β' 5968). Ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.».

6. Η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.».

7. Για την εφαρμογή της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μητρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της περιφερειακής ενότητας όπου έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μηχανικός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα και έως την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες διαδικασίες επιλογής, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ.

8. Το άρθρο 25 του ν. 2971/2001 (Α' 285) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 25
Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα
1. Για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώνη λιμένα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τους Συνδέσμους Δήμων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με φορείς του δημοσίου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου συμβαλλομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 περ. α' έως γ', 3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87).
2. Οι κατά την παρ. 1 προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.».

9. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση κγ), ως εξής: «κγ) αποφασίζει για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του δήμου.».

Άρθρο 10
Τροποποίηση άρθρου 69 του ν. 4509/2017


1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α' 201) αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και δύο (2) εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 αντικαθίσταται ως εξής : «7. Για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και έναν (1) εμπειρογνώμονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους.».

Άρθρο 11
Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α' 139) αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, η Οικονομική Επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού.».

2. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α' 302) προστίθεται περ. η' ως εξής:
«η. Όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες με τιμητική πολιτογράφηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α' 217), εφόσον επιθυμούν.». β. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α' 302) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η υπαγωγή των αναφερομένων στις διατάξεις των περ. γ', δ', ε' και στ' της παρ. 1, γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση. Όσον αφορά στην κρίση ανικανότητας για εργασία ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 8. Η υπαγωγή στην περ. η' της παρ. 1, γίνεται βάσει του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο αποκτήθηκε η ελληνική ιθαγένεια.».

3. Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους μετόχους δήμους των δημοτικών επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη υποχρεωτικά για λόγους αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών που ανακύπτουν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

4. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016 (Α' 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κανονισμοί της παρ. 1 εγκρίνονται με αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

5. α. Στο τέλος της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α' 143), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσμου Δήμων, με συνολικό πληθυσμό των μελών του πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, μπορεί να συστήνεται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη.».
β. Η ισχύς της διάταξης της περ. α' άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4674/2020 (Α' 53).

Άρθρο 12
Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών - παιδικών σταθμών


1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, οι ΟΤΑ α' βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

2. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.

3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη' της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α' 167).

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.

Άρθρο 13
Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α' βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας


Το εικοστό ένατο άρθρο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90) τροποποιείται και έχει ως εξής: «Άρθρο εικοστό ένατο
Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α' βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ΟΤΑ α' βαθμού και οι επιχειρήσεις τους μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και συναφών υπηρεσιών συντήρησης, ειδικώς για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο δήμο ή την επιχείρηση του ή από οργανισμούς που εκτελούν το έργο εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α' 147), εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α' 76).»

Άρθρο 14 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 (Α' 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α' βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α' βαθμού.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β. Α.Ε.), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, καθώς και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.».

3. Αποσπάσεις προσωπικού το οποίο εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, λήγουν αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι υπάλληλοι επανέρχονται στον φορέα όπου ανήκουν οργανικά χωρίς άλλη διατύπωση. Ομοίως, διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης του ως άνω προσωπικού παύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Στο τέλος της υποπερ. ββ' της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Α'26), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.».

5. Στο τέλος της υποπερ. ββ' της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007 (Α' 143), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.».

6. α. Η παρ. 14 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α'26) αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκρότησή τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πρώτου άρτιου έτους που ακολουθεί αμέσως μετά ή κατά τον χρόνο συγκρότησής τους, εφόσον είναι άρτιο έτος.».
β. Οι ρυθμίσεις της περ. α' αφορούν και στα υπηρεσιακά συμβούλια που έχουν ήδη συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 3528/2007.

7. Για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, είναι δυνατή η απόσπαση έως δέκα (10) υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρείας με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α' 224), έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής.

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 15
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)


Στην παρ. 1 του δέκατου όγδοου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'75), η οποία κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4684/2020 (Α' 86), προστίθενται μετά τη λέξη «Μαρτίου» οι λέξεις «και Απριλίου» και το δέκατο όγδοο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο δέκατο όγδοο
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α' 85) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A' 43), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους. Στην περίπτωση αυτή ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20.
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 16
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων


1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έχει παραταθεί με το άρθρο 17 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4862/2020 (A' 76), και το άρθρο δωδέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), παρατείνεται έως τις 30.9.2020».

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των οικείων οργάνων τους, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται το άρθρο 8 του ν. 1264/1982 (Α'79) και το καταστατικό των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το οποίο αποφασίζει σχετικά.

Άρθρο 17
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019


Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α' 73) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 30.9.2020».

Άρθρο 18
Προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόματος ανεργίας σε ειδικές περιπτώσεις


Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κατ' εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις:
α) του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, ή
β) που συνδέονται κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (A' 167) με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, ή
γ) πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισμού προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισμού των επιχειρήσεων του ως άνω εδαφίου, οι προθεσμίες αναγγελίας των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις αυτές στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, η έναρξη της επιδότησής τους, οι διαδικασίες ένταξής τους στις ρυθμίσεις του ως άνω εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 19
Αποδοχές απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.

Στο άρθρο 64 του ν. 4368/2016 (Α' 21), προστίθεται παρ. 8, ως εξής:
«8. Οι αποδοχές του απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της A.E.M.Y. Α.Ε., που διορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4505/2017 (Α'189), εξομοιώνονται με τις προβλεπόμενες, για τους αντίστοιχους βαθμούς, κατηγορίες και ειδικότητες, αποδοχές των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α' 74). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών ρυθμίζονται η αντιστοίχιση του ανωτέρω ιατρικού προσωπικού με αυτό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 20
Οργανισμοί λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας


Το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 (Α'181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Οργανισμοί Λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας
Κατ' εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2020, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α' 133) για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, των οποίων η οργάνωση και λειτουργία εξακολουθεί να διέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α' 37). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019.»

Άρθρο 21 Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α' 81) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 31η.12.2020.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα υπάρχοντα επτά ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.Πε.» μετονομάζονται την 31η.12.2020 ως ακολούθως:»

Άρθρο 22
Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών


Το άρθρο 49 του ν. 4633/2019 (A' 161) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 49
Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
1. Καθίστανται νόμιμες και δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν οι εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί από 16.10.2019 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, καθ' υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α' 164).
2. Η αποζημίωση των προαναφερόμενων εφημεριών καταβάλλεται είτε από τα λειτουργικά έσοδα των νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε., είτε από τυχόν αδιάθετες πιστώσεις της ειδικής επιχορήγησης ετών 2019 και 2020 του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση των εφημερίων ιατρών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Π.ΕΔ.Υ.»

Άρθρο 23 Επιτροπή Αξιολόγησης

Η παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α' 5), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες - αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται, είτε μεταξύ των καταχωρημένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιημένοι, σε σχέση με την επιστημονική εξειδίκευσή τους, είτε μεταξύ αυτών που ανήκουν σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή των αξιολογητών κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, η Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να αναθέσει την εισήγηση για την αξιολόγηση σε εξωτερικό αξιολογητή της επιλογής της. Στο πλαίσιο κάθε ενεργούμενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογητές επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγμένες επιστημονικές ικανότητές τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό αξιολόγηση φάρμακο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αναθέσει την προεισήγηση για την αξιολόγηση του φαρμάκου και σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς».

Άρθρο 24
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α' 5), αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ο τρόπος σύναψης των συμφωνιών με τους ΚΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και ο τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του καταβαλλόμενου τέλους αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α'5).»

Άρθρο 25
Απαλλαγή υποχρέωσης ιατρών υπαίθρου

Προστίθεται υποπερ. 7 στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α' 252), ως εξής:
«7. Οι ιατροί που έχουν εγγραφεί στο Α' έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.».

Άρθρο 26
Ρυθμίσεις θεμάτων νοσοκομείων ΕΣΥ, κέντρων υγείας και ΟΚΑΝΑ

Στην παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α' 63) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α'206), καθώς και της περ. α της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α'54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.»

Άρθρο 27
Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19

1. Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό καθαρισμού που υπηρετεί σε νοσοκομεία (Ε.Σ.Υ., πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία) παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου νοσηλεύονται ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19 ή σε κλινικές νοσηλείας νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση προερχόμενη από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τις παρασχεθείσες εκ μέρους τους υπηρεσίες για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. Η παροχή αυτή συνιστά επιπλέον παροχή σε σχέση με τον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος και είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός από 25.2.2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως υπηρετών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή σε κλινική ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.

3. Τα νοσοκομεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε. συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις για τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των παρ. 1 και 2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη σύνταξη των ανωτέρω καταστάσεων, οι δικαιούχοι καλούνται από τη διοίκηση των νοσοκομείων να δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους στη λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρέχοντας τα στοιχεία των λογαριασμών τους αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της χρήσης τους άπαξ εκ μέρους του κοινωφελούς ιδρύματος, για την απευθείας μεταφορά του ποσού της ιδιωτικής δωρεάς από τους ανωτέρω φορείς προς τους δικαιούχους. Δικαιούχοι που δεν εξεδήλωσαν εγγράφως τη συναίνεσή τους για τη συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δεν δικαιούνται να λάβουν τη συγκεκριμένη παροχή. Οι λίστες των δικαιούχων και οι δηλώσεις αποδοχής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου του δικαιούχου, τον φορέα - νοσοκομείο στο οποίο αυτός εργάζεται και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του (IBAN), διαβιβάζονται από το Υπουργείο Υγείας στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ασφαλή τρόπο, αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της χρήσης τους, για την απευθείας μεταφορά του ποσού της δωρεάς προς τους δικαιούχους.

4. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποχρεούται στην ισομερή κατανομή της δωρεάς σε όλους τους δικαιούχους, ανακοινώνοντας στον Υπουργό Υγείας το ποσό της δωρεάς ανά άτομο και υλοποιώντας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος την καταβολή του ανωτέρω ποσού στους πιστοποιημένους δικαιούχους. Απαγορεύεται κάθε απευθείας επικοινωνία των δικαιούχων με το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναφορικά με την υλοποίηση της εν λόγω δωρεάς.

5. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεσμεύεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των δικαιούχων και τη συμμόρφωση του με τις υποχρεώσεις του ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α' 137) κατά την υλοποίηση της δωρεάς του. Περαιτέρω, δεσμεύεται ότι θα προβεί στη σύμφωνα με τα ανωτέρω χρήση των διαβιβαζόμενων στοιχείων των δικαιούχων, άπαξ, για τη μεταφορά των ποσών της δωρεάς, γνωστοποιώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς στο Υπουργείο Υγείας ως προς το σύνολο των δικαιούχων και παρέχοντας καταστάσεις ως προς το ποσό της δωρεάς ανά δικαιούχο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των παρ. 1-3, ο τρόπος σύνταξης των βεβαιώσεων δικαιούχων, ο τρόπος προσδιορισμού και οι επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων της δωρεάς από τα νοσοκομεία, οι οριζόμενες ως κλινικές νοσηλείας ΜΑΦ και ΜΕΘ για τον κορωνοϊό COVID-19, ο ασφαλής τρόπος μετάδοσης των δεδομένων των δικαιούχων και των στοιχείων λογαριασμών τους στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.

Άρθρο 28
Ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή μονάδων του ΕΣΥ

1. Συντονιστές Διευθυντές, οι οποίοι μετατίθενται σε κενή οργανική θέση Διευθυντών, δεν αναλαμβάνουν αυτοδίκαια τον συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας στην οποία μετατέθηκαν, εφόσον στην ίδια οργανική μονάδα υπηρετούν ήδη Διευθυντές σε άλλες υφιστάμενες οργανικές θέσεις.

2. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο υπεύθυνος για τον συνολικό συντονισμό του τμήματος ή της μονάδας ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με υποψηφίους όλους τους υπηρετούντες σε οργανική θέση Διευθυντή, με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή Διευθυντή.

3. Η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια, ο χρόνος προκήρυξης της θέσης, και κάθε σχετική λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Κάθε διαδικασία κρίσεως για την ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή μονάδων του ΕΣΥ, λόγω μετάθεσης σε οργανικές μονάδες του ΕΣΥ ιατρών με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

4. Το παρόν καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συντονιστών διευθυντών της παρ. 1, για ανάθεση καθηκόντων συντονισμού τμήματος ή μονάδας.

Άρθρο 29
Θέσεις Προϊσταμένων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας

1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α' 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων
Δημόσιας Υγείας μπορούν να προΐστανται: α) στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση έκτακτων υγειονομικών αναγκών, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, β) στο Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών, γ) στο Τμήμα Διαπολιτισμικής Φροντίδας, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και γενικά στη διαχείριση κρίσεων και στον συντονισμό νοσηλευτικών μονάδων, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μεταβατικά, μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως ειδική προϋπόθεση περιλαμβάνεται η ανωτέρω αναφερόμενη εμπειρία.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Συστήνεται θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, η οποία είναι θέση επιπέδου Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης. Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολογίας ή ΠΕ Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, στην υγειονομική διαχείριση μεταναστών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών και γενικά στη διαχείριση κρίσεων. Η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μεταβατικά, μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως ειδική προϋπόθεση περιλαμβάνεται η ανωτέρω αναφερόμενη εμπειρία.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος. Σε κρίσεις που αφορούν σε αύξηση των μεταναστευτικών ροών, επιδημίες, πανδημίες, καθώς και σε ασκήσεις συναφείς με τα ανωτέρω, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες αυτού στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο.»

Άρθρο 30
Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της Ε. Ε., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας

Στην παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που καταβάλλονται για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της ΕΕ., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας ως προσωρινά ή μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, οι οποίες εν συνεχεία αποδίδονται από τους οικείους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Οργανισμό Σύνδεσης για την αποζημίωση των εν λόγω δαπανών, παρακολουθούνται διακριτά, δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπάνης, όπως αυτό προβλέπεται στην περ. 3 της παρ. ΣΤ' του άρθρου 2 του Μέρους Β του ν. 4336/2015 (Α' 94) και δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 1 του ν. 4172/2013 και 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41). Στις διατάξεις της παρούσας περιλαμβάνονται και όσες από τις ανωτέρω δαπάνες δεν υποβλήθηκαν διακριτά, αλλά μπορούν να πιστοποιηθούν ότι αφορούν στους δικαιούχους περίθαλψης. Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2017.»

Άρθρο 31
Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τηρουμένων οπωσδήποτε των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων, από τις οικείες Δ.Υ.Πε. κατά τη χρονική περίοδο από 26.2.2020 έως και 30.4.2020 είναι νόμιμες ως προς τις παραληφθείσες ποσότητες παραδοτέων ΜΑΠ μέχρι και 30.4.2020, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α' 52).

Άρθρο 32
Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης και σίτισης του Υπουργείου Υγείας

1. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας για τις ανάγκες φύλαξης και σίτισης δύναται να παραταθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ολοκλήρωσης εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης για τις ανάγκες αυτές. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου διέπονται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α' 191) και η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

2. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

Άρθρο 33 Σύσταση θέσεων Μ.Ε.Θ.

1. Συστήνονται στα Νοσοκομεία της Χώρας: α) πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., β) τριακόσιες (300) θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική νοσηλεία και γ) χίλιες (1000) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των πρόσθετων κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας, που δημιουργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης δωρεών προς το Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταμένων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος οργανικών θέσεων σε Μ.Ε.Θ. και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α' 32). Η κατανομή των θέσεων αυτών ανά νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.).

2. Ειδικευμένοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. που μεταφέρθηκαν προσωρινά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Διοίκησης των Νοσοκομείων τους ή αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κατά τη χρονική περίοδο από 1.2.2020 έως και 30.6.2020 για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών έκτακτων αναγκών για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, δικαιούνται όπως παραμείνουν στις θέσεις στις οποίες μεταφέρθηκαν προσωρινά, σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης βαθμίδας με τον βαθμό που κατέχουν ως ιατροί του Ε.Σ.Υ., εφόσον αυτή υφίσταται κατά τον χρόνο της αίτησης τους, άλλως σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΜΕΘ, της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία, η αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, η διαδικασία επιλογής σε περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων για την ίδια κενή οργανική θέση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Οι εξειδικευόμενοι ιατροί στο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική νοσηλεία, σύμφωνα με την παρ. 1, οι οποίοι κατέχουν ήδη θέση στο Ε.Σ.Υ., δικαιούνται, μετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής τους και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι ανωτέρω συστηνόμενες οργανικές θέσεις ειδικευμένων στις Μ.Ε.Θ. της παρ. 1, να δηλώσουν την προτίμησή τους για την κατάληψη ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Μ.Ε.Θ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία, η αποκλειστική προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης, η διαδικασία επιλογής σε περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων για την ίδια κενή οργανική θέση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 34
Λήψη δειγμάτων από Κ.ΟΜ.Υ. για επιδημιολογικούς λόγους και καταχώρηση δεδομένων στο Εθνικό Μητρώο COVID-19

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει της παρ. 1 του τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), δύνανται να προβαίνουν και σε λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, πάντοτε με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, προκειμένου τα δείγματα αυτά να ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό COVID-19. Το προσωπικό των Κ.Ο.Μ.Υ, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του πρώτου εδαφίου, δύναται να καταχωρεί τα στοιχεία ταυτοποίησης των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων, στα οποία διενεργεί λήψη βιολογικού υλικού, στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία διαλειτουργούν με ασφάλεια με το εν λόγω Μητρώο.

Άρθρο 35
Σύσταση θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού

1. Συστήνονται, πέραν των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, εκατόν εβδομήντα (170) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα ακόλουθα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.: (α) Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», (β) Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και (γ) Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

2. Οι θέσεις που συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 1 δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά που προβλέπει το άρθρο 9 του π.δ. 87/1986 (Α' 32), στις περιπτώσεις που αυτές τα υπερβαίνουν. Η κατανομή των θέσεων ανά νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.).

ΜΕΡΟΣ Ε: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 36
Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά

1. Η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4635/2019 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής: «α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την ασφάλεια της αεροπλοΐας».

2. Η περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, οι οποίες υπάγονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4014/2011 (Α' 209) και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, εφόσον αυτές αφορούν: α) κατασκευές κεραιών, των οποίων οι κατασκευές στήριξης, όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, είτε εδράζονται επί εδάφους και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των δεκαπέντε (15) μέτρων, είτε εδράζονται επί κτιρίου και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των δέκα (10) μέτρων, β) κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαμβάνουν κατασκευές στήριξης όπως αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, αλλά η στήριξη αυτών γίνεται σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές με χρήση μεταλλικών στηριγμάτων, οι διαστάσεις των οποίων, μετά από την τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα. Η δήλωση στις αμέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: (α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά στο σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται, (β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, (γ) αίτηση προς την ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Η δήλωση τίθεται σε ισχύ μετά την έκδοση θετικής γνωμοδότησης μέσω του ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ και (ββ) την ΥΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνεται ο πολεοδομικός φάκελος στο e-Άδειες.».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 34 εκκρεμείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.».

Άρθρο 37
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

1. Η χορήγηση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων του ν. 344/1976 (Α' 143) μπορεί να γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα αποσπάσματα αυτά μπορούν να χορηγούν με τον ίδιο τρόπο και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για την αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 344/1976.

2. Η χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου μπορεί να γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να χορηγούν με τον ίδιο τρόπο και τα ΚΕΠ. Για την αποδεικτική δύναμη των πιστοποιητικών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 3274/2004 (Α' 195).

3. Τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου που χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν φέρουν: α) τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), και β) τα στοιχεία του αρμόδιου για την έκδοσή του οργάνου, γίνονται δε υποχρεωτικά αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως κυρώθηκε και ισχύει.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των αποσπασμάτων και των πιστοποιητικών του παρόντος, τα πρότυπα των χορηγούμενων αποσπασμάτων και πιστοποιητικών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 38
Ρυθμίσεις περί αποφαινομένων οργάνων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών

H παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Α) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεμάτων που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με το διάταγμα αυτό μπορεί να ενοποιούνται ή να συντέμνονται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται βαθμοί των διαδικασιών αυτών. Β) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί με κοινή απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισμός των οργάνων και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης».

Άρθρο 39
Αποζημίωση εμπορικών πτήσεων Απριλίου και Μαΐου 2020

Οι εμπορικές πτήσεις που πραγματοποιούνται κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, αποζημιώνονται με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Το ποσό καταβάλλεται από κονδύλια του Υπουργείου Οικονομικών μετά από αίτημα και σχετική βεβαίωση των αεροπορικών εταιρειών ότι οι προσφερόμενες θέσεις ανά αεροσκάφος και η συχνότητα πτήσεων είναι τα ελάχιστα δυνατά για την κάλυψη της ανάγκης μεταφοράς επιβατών/φορτίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 40
Ειδικές διατάξεις για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών όπου έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

1. Κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα, χωρίς τροποποίηση των υφισταμένων συμβάσεων, καταβάλλεται κατ' εξαίρεση, κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, επιπλέον αντιστάθμισμα στις εν λόγω πτήσεις, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

2. Το ποσό της παρ. 1 καταβάλλεται, επιπλέον του αναλογούντος ποσού όπως αυτό υπολογίζεται βάσει του Παραρτήματος υπ. αριθ. Πέντε (Παράρτημα V) των ισχυουσών συμβάσεων, σε βάρος των ειδικών λογαριασμών των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά παρέκκλιση λοιπών διαδικασιών, και με εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παράλληλα με το ήδη προβλεπόμενο αντιστάθμισμα.

3. Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων βεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση (του ν. 1599/1986, Α' 75) του Αερομεταφορέα.

4. Για το ανωτέρω διάστημα, καλύπτονται κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στις οικείες συμβάσεις, η ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και οι ελάχιστες προσφερόμενες θέσεις εβδομαδιαίως ανά γραμμή και ανά κατεύθυνση όπως έχουν προβλεφθεί για τη χαμηλή (χειμερινή) περίοδο, σε κάθε αντίστοιχη Σύμβαση.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να τροποποιούνται οι συχνότητες ή οι προορισμοί ή και να αναστέλλονται οι υφιστάμενες Συμβάσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με ειδική αιτιολόγηση που αποδεικνύει ότι παρέλκει, λόγω των συνθηκών, η αναγκαιότητα εκτέλεσης ή επιδότησης αυτών.

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 41
Σύγκληση Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.

Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2012 (Α' 75), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος δύναται να αναβληθεί μέχρι και τρείς (3) μήνες η σύγκληση του Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στις περιπτώσεις που ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κωλύεται ή δεν έχει επιλεγεί, αποφασίζει ο οικείος Υπουργός. Επίσης, δύναται να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα ο χρόνος περάτωσης των εργασιών οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσεων με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του.

Άρθρο 42 Μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ πραγματοποιούνται σύμφωνα με το π.δ. 33/2009 (Α' 50), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 26 του ν. 4504/2017 (Α'184).

Άρθρο 43
Προμήθειες στον τομέα της ασφάλειας

1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3978/2011 (Α' 137) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που ασκούν τις αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του παρόντος νόμου στον τομέα της ασφάλειας και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την προσαρμογή του παρόντος νόμου στον τομέα της ασφάλειας. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».

3. Στο άρθρο 30 του ν. 3978/2011 μετά την παρ. 9 προστίθεται νέα παρ. 10, ως εξής:
«10. Οι τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εγκρίνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 41 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργείου».

7. Στο τέλος του άρθρου 81 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:
«4. Ειδικά για τις συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στον τομέα της ασφάλειας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 105, για τα ζητήματα που σχετίζονται με εγγυητικές επιστολές εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει.»

8. Στο τέλος του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
«3. Ειδικά για συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, η απόφαση: α) για την έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, β) για την κατακύρωση ή μη της σύμβασης στο όνομα του επιλεγέντος οικονομικού φορέα και γ) για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης, λαμβάνεται για ποσό άνω των πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για συμβάσεις μικρότερης οικονομικής αξίας, η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, κατά την κρίση του ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να εισάγει το θέμα στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής απόφασης.»

9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3978/2011 (Α' 137) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά σε ό, τι αφορά στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, τα σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει.»

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 44
Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε Υ/Β του Πολεμικού Ναυτικού

Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α' 94), προστίθενται εδάφια δωδέκατο και δέκατο τρίτο ως εξής:
«Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (20.100.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β, κατ' εφαρμογή των αναγραφόμενων διαδικασιών στις παρ. 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του ν. 4557/2018 (Α' 139), το άρθρο 22 του ν. 4618/2019 (Α' 89) και το άρθρο 215 του ν. 4635/2019 (Α' 167) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Σεπτέμβριο 2020.»

Άρθρο 45
Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο ΤΠΚ του Πολεμικού Ναυτικού

Στο στοιχείο Α' του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α' 10) προστίθεται νέα παρ. 10 ως εξής: «10. Επιπλέον ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (3.375.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ' αριθμ. 6 και 7. Λόγω επιτακτικών επιχειρησιακών αναγκών, το ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 θα παραδοθεί από την ανάδοχο εταιρεία στο ΠΝ έως την 1η Ιουνίου 2020, με το σύνολο των υλικών/συσκευών/συστημάτων του και θα παραληφθεί από το ΠΝ στην κατάσταση που θα είναι την ημέρα της παράδοσης. Σε περίπτωση μη παράδοσης του ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 από την ανάδοχο εταιρεία μέχρι την ως άνω προθεσμία, το ΠΝ θα παραλάβει άμεσα το ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6, στο πλαίσιο του συ μφωνη θέντος με την τριμερή συμφωνία συντονισμού του έργου ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων από το ΠΝ. Σε κάθε περίπτωση, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής του ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6, έστω και μόνο από το ΠΝ, προκειμένου στη συνέχεια να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Για το ΤΠΚ υπ' αριθμ. 7, θα συνεχιστεί το ναυπηγικό έργο, ώστε να αποδοθεί το συντομότερο στο ΠΝ για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των ανωτέρω ΤΠΚ και στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ)και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στη ΝΒΕΕ Α.Ε.. Η καταβολή από το ΠΝ των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η Απριλίου 2020, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020. Το ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση 001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του ν. 4557/2018 (Α' 139), το άρθρο 23 του ν. 4618/2019 (Α' 89) και το άρθρο 216 του ν. 4635/2019 (Α' 167) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 2020.

ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 46 Προκήρυξη εκλογών

1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων σε όσα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη και υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων λήγει στις 31.8.2020, πραγματοποιείται από τη Σύγκλητο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι., η θητεία των οποίων λήγει στις 31.8.2020 και τα οποία δεν εμπίπτουν στην παρ. 1, πραγματοποιείται από το αρμόδιο ανά περίπτωση όργανο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 47
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 15η Ιουλίου 2020, οι Επιτροπές Ενστάσεων κατά την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 9 του άρθρου 2 και του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α'114) και των αιτήσεων διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, οι οποίες παραπέμπονται από το γραφείο κτηματογράφησης αυτεπαγγέλτως στην Επιτροπή προς κρίση και αφορούν μελέτες κτηματογράφησης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων: α) δύνανται να συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 429/13.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 850) και β) οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι, κατά την εξέταση των υποθέσεών τους, δεν παρίστανται ενώπιον της Επιτροπής και υποχρεούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ορισθείσας συνεδρίασης να προσκομίσουν στο γραφείο κτηματογράφησης τον φάκελο της υπόθεσής τους. Το γραφείο κτηματογράφησης διαβιβάζει αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή τον φάκελο της υπόθεσης.

2. Από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4685/2020 (Α' 92) διαγράφονται οι λέξεις «Βριλησσίων» και «Πειραιά».

3. Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 226Α του ν. 4555/2018 (Α' 133), διαγράφονται οι λέξεις «με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση».

ΜΕΡΟΣ ΙΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 48 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.


Taxheaven.gr