Αποτελέσματα live αναζήτησης

15757/Δ1/5463/2020 Τροποποίηση της 61188/Δ1/19649/31-12-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύστασης Κλιμακίων Ομάδων Υποομάδων Εργασίας στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

15757/Δ1/5463/2020
Τροποποίηση της 61188/Δ1/19649/31-12-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύστασης Κλιμακίων Ομάδων Υποομάδων Εργασίας στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Αριθμ. 15757/Δ1/5463/2020
 
(ΦΕΚ Β' 1892/18-05-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις" (Α’ 75),
β. του άρθρου 16 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),
γ. του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
δ. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’85), όπως ισχύει,
ε. του άρθρου 162 του ν. 4635/2019, «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 166),
στ. του ν. 4670/2020, «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’85).

2) Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α’ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

3) Το π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/Α’) «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)», όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων».

5) Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6) Το αριθμ. ΔΙΟΙΔ/Φ.002/6/75248/16-04-2020 έγγραφο του eΕΦΚΑ με το οποίο διαβιβάσθηκε η αρ. 13/ Συν./26-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΑΤ465ΧΠΙ-ΞΞΛ) απόφαση του Δ.Σ. του eΕΦΚΑ.

7) Την αριθμ. 16720/949/29-04-2020 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την αποζημίωση των μελών των Κλιμακίων Ομάδων Υποομάδων Εργασίας στον eΕΦΚΑ, θα καθορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση.

9) Την αριθμ. 61188/Δ1/19649/31.12.2019 (ΦΕΚ 137/Β’/29-012020) υπουργική απόφαση σύστασης Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.).

10) Την ανάγκη συμπλήρωσης των μελών των κλιμακίων -ομάδων υποομάδων εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του eΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές, μετά την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.61188/Δ1/19649/31.12.2019 υπουργικής απόφασης περί σύστασης Κλιμακίων Ομάδων Υποομάδων Εργασίας στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.) με επιπλέον μέλη στα εν λόγω Κλιμάκια Ομάδες Υποομάδες Εργασίας, ως εξής:

α) Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, θα αποτελείται και από:
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών και
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

β) Το Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών του Κλιμακίου Απονομής Συντάξεων θα αποτελείται και από:
• Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών,
• Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα και
• Τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων .

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 61188/Δ1/19649/31.12.2019 (ΦΕΚ 137/Β’/29-01-2020) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης