Αποτελέσματα live αναζήτησης

οικ. 17779/345/8.5.2020 Πρόγραμμα προεργασίας για 1.100 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2020 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

οικ. 17779/345/8.5.2020
Πρόγραμμα προεργασίας για 1.100 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Αριθμ. οικ.17779/345/2020

(ΦΕΚ Β' 1897/18-05-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 174) όπως ισχύει,

2. το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258) όπως ισχύει,

3. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α' 70) όπως ισχύει,

4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

6. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013 σ. 1 έως 8),

7. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων / ΓΚΠΔ),

8. τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),

9. το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

10. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),

11. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168),

12. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

13. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

14. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),

15. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),

16. τη με αριθμ. 340/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051),

17. τη με αριθμ. 1348/19/25.2.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,

18. το με αριθμ. οικ. 10342/562/28.2.2020 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα δεν εγείρει θέμα κρατικών ενισχύσεων,

19. τη με αριθμ. 10679/251/20.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 68ΥΞ46ΜΤΛΚ- Ω7Ψ),

20. τη με αριθμ. 4209/26.3.2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελ/σου του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 69ΦΡ4691Ω2-1ΝΘ),

21. τη με αριθμ. 445/26.3.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΟΑΕΔ (Ω38Β4691Ω2-Ζ61),

22. τη με αριθμ. 22692/27.3.2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,

23. τη με αριθμ. 14089/838/7.4.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

24. την ανάγκη αντιμετώπισης της αυξημένης ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και της αδυναμίας πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας,

25. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται συνολική δαπάνη ποσού ύψους έως επτά εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (7.150.000,00 €), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το 2020: έως 2.150.000,00 ευρώ,
για το 2021: έως 5.000.000,00 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος


1. Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία χιλίων εκατό (1.100) εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ηλικίας 18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), και σε β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) όπως ισχύει, και σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι», στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητα ΟΑΕΔ - Χρηματοδότηση -Επιλέξιμη περιοχή - Πλαίσιο Ένταξης


1. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος, ορίζεται ο ΟΑΕΔ.

2. Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των επτά εκατομμυρίων εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (7.150.000 €) η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
2020: 2.150.000 ευρώ
2021: 5.000.000 ευρώ

3. Ως επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή για την υλοποίηση του προγράμματος προεργασίας ορίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

4. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 (εφεξής Κανονισμός) της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

5. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

6. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

7. Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

8. Τα ποσά ενίσχυσης που πρόκειται να λάβουν οι επιχειρήσεις της ανωτέρω παραγράφου από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ και των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κατά το άρθρο 5 του Κανονισμού).

9. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

10. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τη χορηγούσα αρχή (ΟΑΕΔ) με την υποβολή σε αυτήν υπεύθυνης δήλωσης, από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, κατά την αίτηση ή την αξιολόγησή της, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Με την υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού. Ο έλεγχος επίσης διενεργείται και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το με αριθμ.: 74391/ΕΥΚΕ 2634/13.7.2016 έγγραφο οδηγιών στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

11. Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού. Στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

12. Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση. Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Κανονισμού όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

13. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (άρθρο 6 παρ. 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων αφορά, πέραν των παρόχων, εξίσου και τη χορηγούσα αρχή (ΟΑΕΔ) που υποχρεούται να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα για όλες τις επιχειρήσεις, που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 3
Πάροχοι - ωφελούμενοι -προϋποθέσεις συμμετοχής


Α. Πάροχοι

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), σε β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως ισχύει, και σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι», που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

2. Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής:

α) πάροχοι με προσωπικό έως 3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ένα (1) ωφελούμενο,

β) πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους,

γ) πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις (3) ωφελούμενους,

δ) πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους.

ε) πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους,

στ) πάροχοι με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση και το ανώτατο έως 20 ωφελούμενους.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης / παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.

4. Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία - λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δε διακόπτεται.

5. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού από τον πάροχο και τον ωφελούμενο.

6. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

δ) η οικειοθελής αποχώρηση που θεωρείται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α' 137),

ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα,

στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πάροχος προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού από τον πάροχο και τον ωφελούμενο.

7. Δε θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση / πάροχο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ:

α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,

β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),

γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,

ε) η οικειοθελής αποχώρηση που δε θεωρείται καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α' 137),

στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

8. Γ ια όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις / πάροχοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

9. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για παρόχους που συστάθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

10. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι εξής επιχειρήσεις / πάροχοι:

α) όσοι πάροχοι έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας (απόλυσης) στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, β) τα νυχτερινά κέντρα,

γ) τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) οι εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες,

ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:

αα. τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 60201/Δ7.1422/2019 (Β' 4997), όπως ισχύει ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός πάροχος κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις,

στ) ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένοι σε αυτά,

ζ) οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση,

η) οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί),

θ) οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου,

ι) οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός.

11. Όταν η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και κάποια εξ αυτών είναι μη επιλέξιμη στο πλαίσιο του προγράμματος, η επιχείρηση για να ενταχθεί υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι το ωφελούμενο άτομο δεν πρόκειται να προεργαστεί στη μη επιλέξιμη δραστηριότητα. Η επιχείρηση σε αυτή την περίπτωση τηρεί διακριτή λογιστική παρακολούθηση. Όμοια και στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσο-νος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του Κανονισμού και εφόσον η επιχείρηση υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, κατά την αίτηση χρηματοδότησης ή την αξιολόγηση, στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

B. Ωφελούμενοι

1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 1.100 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τριετίας από την υπόδειξη τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, οφείλουν να:

α) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2, όσο και κατά την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση / πάροχο,

β) έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling,

γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

δ) Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

3. Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση:

α) ωφελουμένων που είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδηπότε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση / πάροχο το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) ατόμων που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

γ) ατόμων που στην ίδια επιχείρηση / συνεταιρισμό / πάροχο:

αα. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε., ββ. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών - εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

γγ. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων,

δδ. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ).

4. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα η Δημόσια Πρόσκληση, ορίζει.

Άρθρο 4
Διάρκεια προγράμματος


Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Άρθρο 5
Ωράριο - Απουσίες


1. Οι ωφελούμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι 14 ημέρες προεργασίας, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος.

2. Η προεργασία ορίζεται στις οκτώ (8) ώρες ημερη-σίως και πέντε (5) ημέρες μέσα στην εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Σάββατο) σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του παρόχου.

3. Δεν είναι δυνατή η προεργασία μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.

4. Η προεργασία πιστοποιείται με την τήρηση παρου-σιολογίου.

Άρθρο 6
Αποζημίωση και διαδικασία καταβολής αποζημίωσης σε ωφελούμενους


1. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προ-αναφερόμενη αποζημίωση.

2. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στη μεικτή ασφάλιση του ΕΦΚΑ (ΠΚ 101), των συνεισπραττόμενων κλάδων ΟΑΕΔ και επίσης ασφαλίζονται και για επαγγελματικό κίνδυνο. Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται επί του ποσού της αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου. Από το ανωτέρω ποσό ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον ΕΦΚΑ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

3. Ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα προεργασίας, το οποίο κοινοποιείται στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα του παρόχου, στο οποίο παρέχει την προεργασία του ο ωφελούμενος, το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα προεργασίας.

4. Οι πάροχοι πιστοποιούν στον ΟΑΕΔ την προεργασία των ωφελουμένων, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση στους ωφελούμενους και οι ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων και παρόχων στον ΕΦΚΑ.

5. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο (τοποθέτηση) και τη λήξη ή την αποχώρηση από το πρόγραμμα (έως 4 εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως), οι οποίες συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από τους ίδιους τους ωφελούμενους με τους κωδικούς πρόσβασης που διέθεταν ως άνεργοι. Στο πλαίσιο αυτό οι ωφελούμενοι (άνεργοι) ενημερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από τους αρμόδιους φορείς που συλλέγονται και τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος αλλά και για εξαγωγή στατιστικών δεδομένων.

6. Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί, με ευθύνη του ωφελούμενου, προκειμένου να καταβληθεί η πρώτη πληρωμή του, όπως αντίστοιχα και το δελτίο εξόδου, προκειμένου να του καταβληθεί η τελευταία πληρωμή. Σε διαφορετική περίπτωση δεν καταβάλλεται στον ωφελούμενο το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης που αντιστοιχεί στον πρώτο ή τον τελευταίο μήνα προεργασίας.

7. Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρίτερα από τη λήξη του προγράμματος, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρησή του, προκειμένου να καταβληθεί στον ωφελούμενο το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο διάστημα της προεργασίας του.

8. Η υποχρέωση συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων ισχύει και για τους τυχόν αντικαταστάτες ωφελουμένων.

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων - Έλεγχος προϋποθέσεων - Έγκριση - Αναζήτησης / Υπόδειξης - Συμφωνητικό συνεργασίας


1. Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΟΑΕΔ, οι επιχειρήσεις / πάροχοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, υποβάλλουν στο Πληροφορικό Σύστημα του ΟΑΕΔ (e-services) μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση - εντολή κενής θέσης - υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

2. Τα υποκαταστήματα ή γραφεία με χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στα ΚΠΑ2 που εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εφόσον το υποκατάστημα ή το γραφείο ανήκει σε περιοχή αρμοδιότητάς τους.

3. Πάροχοι που δε διαθέτουν κλειδάριθμο, καλούνται μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης να τον προμηθευτούν από το ΚΠΑ2, όπου ανήκουν, ώστε να μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4. Στην ηλεκτρονική αίτηση οι επιχειρήσεις / πάροχοι περιγράφουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων / ωφελουμένων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν προεργασία.

5. Η ηλεκτρονική αίτηση απευθύνεται στο ΚΠΑ2 στην περιοχή της αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η επιχείρηση / πάροχος και θα πραγματοποιήσει την προεργασία ο ωφελούμενος.

6. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης / παρόχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση / πάροχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση / πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Ανώτατης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

7. Το Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο και εξετάζει την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και των στοιχείων που εξήχθησαν, καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, πράξεις επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ) και ο,τιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.

8. Το Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον πάροχο για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τη δυνατότητα επιλογής ωφελούμενου ανέργου. Παράλληλα ενημερώνεται και ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων για να ξεκινήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

9. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να προσφέρει προεργασία σε ανέργους μέσω του παρόντος προγράμματος, ενημερώνεται εγ-γράφως από το Γραφείο Απασχόλησης του αρμοδίου ΚΠΑ2 και δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του κατά του απαντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2.

10. Αρμόδιος για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης υπαγωγής των δυνητικά παρόχων είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου ΚΠΑ2.

11. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εντολής κενής θέσης προεργασίας.

12. Η υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) διενεργείται μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α) τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς - ζήτησης εργασίας,

β) τον τίτλο σπουδών του ανέργου,

γ) την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - εντολή κενής θέσης εργασίας από τον πάροχο

δ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία Profiling και

ε) την κατάταξή του στις ομάδες - κατηγορίες του Profiling.

13. Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο περισσότερων του ενός προς υπόδειξη ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, ο εργασιακός σύμβουλος, κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήριο τον χρόνο της εγγεγραμμένης ανεργίας, την κατάταξη τους στις ομάδες σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία του Profiling και σε συμφωνία με το πάροχο υποδεικνύει τους ανέργους.

14. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπόδειξης εξειδικεύονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

15. Μετά την υπόδειξη των ανέργων στις ενδιαφερόμε-νες επιχειρήσεις / παρόχους, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι επιχειρήσεις / πάροχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη των ανέργων, συμφωνητικό συνεργασίας. Το πρόγραμμα αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος. Στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ του ΟΑΕΔ, ο οποίος εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, του παρόχου και του ωφελούμενου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων και των ωφελουμένων.

16. Υπεύθυνος - επιβλέπων της προεργασίας ορίζεται ο εργοδότης ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με την ειδικότητα του ωφελούμενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο που θα παρέχει την προεργασία του ο ωφελούμενος.

Άρθρο 8
Δεσμεύσεις


1. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ωφελούμενος για λόγους που δεν αφορούν στον ίδιο αλλά στον πάροχο, είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των επτά (7) μηνών. Ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που απασχολήθηκε στον πάροχο και δεν υποδεικνύεται άλλος ωφελούμενος στον πάροχο.

2. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αποχωρήσει για λόγους που δεν αφορούν στον πάροχο, κατά τον πρώτο μήνα της προεργασίας, το ΚΠΑ2 προχωράει στην τοποθέτηση άλλου ωφελούμενου, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες της προεργασίας και δεν υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει δηλώνεται από τον πάροχο ή τον ωφελούμενο στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

4. Σε περίπτωση λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας με υπαιτιότητα του παρόχου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) και απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, δύναται να επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού του παρόχου από όμοια προγράμματα προεργασίας ή προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

5. Εάν ο πάροχος κατά την 7μηνη διάρκεια του προγράμματος προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού σύμφωνα με τις περιπτώσεις α) έως στ) της παραγράφου 6 του άρθρου 3, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός ενός (1) μήνα, το πρόγραμμα διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) και ο ωφελούμενος δύναται να ολοκληρώσει την προεργασία σε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

6. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις α) έως στ) που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3.

7. Για όλα τα παραπάνω, οι πάροχοι προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις παρόχου


1. Ο πάροχος διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο προεργασίας τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α' 84), όπως ισχύει, καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις.

2. Ο πάροχος παρέχει προεργασία στους ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν επιλεγεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.

3. Ο πάροχος παρέχει στους ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

4. Ο πάροχος δεν αναθέτει σε ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους.

Άρθρο 10
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος


1. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο:

α) τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,

β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων,

γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,

δ) την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,

ε) την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των παρόχων ή των ωφελούμενων, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο ωφελούμενος ή ο πάροχος εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

4. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος είναι επιτόπιες και διοικητικές. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από ελεγκτές / υπαλλήλους του ΟΑΕΔ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και είναι τουλάχιστον δύο (ένας μετά την έναρξη και ένας πριν τη λήξη του προγράμματος), προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

5. Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας πραγματοποιείται επιτόπια επαλήθευση (επιτόπιος έλεγχος) από ελεγκτές υπαλλήλους στους οποίους έχει ανατεθεί από το αρμόδιο τμήμα διοικητικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πάροχος τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του προϋπάρχοντος προσωπικού, ύπαρξη υπεύθυνου - επιβλέποντα του προγράμματος προεργασίας).

6. Εάν δεν τηρούνται οι όροι του προγράμματος για την υπαγωγή του παρόχου η Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.

7. Σε περίπτωση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης καταβάλλεται στον ωφελούμενο η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα προεργασίας και υποδεικνύεται σε άλλον πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των επτά μηνών.

8. Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο ή τον διοικητικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Β του Άρθρου 3 της παρούσας, ανακαλείται η υπόδειξή του και η ένταξή του στο πρόγραμμα.

9. Για τις επιτόπιες και διοικητικές επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που αφορούν τους όρους του προγράμματος. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον πάροχο.

10. Οι ελεγχόμενοι πάροχοι υποχρεούνται:

α) να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία,

β) να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχους και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,

γ) να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Άρθρο 11
Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στοιχείων ωφελουμένων


1. Οι πάροχοι συμμορφώνονται με την υφιστάμενη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (ΓΚΠΔ) αλλά και του ν. 4624/2019 κατά τη συλλογή, την τήρηση και φύλαξη των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα των απογραφικών δελτίων των ωφελουμένων ορίζεται ο ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος εντός των ορίων που καθορίζει η ως άνω υφιστάμενη νομοθεσία.

3. Οι ωφελούμενοι (άνεργοι) ενημερώνονται κατάλληλα για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, αλλά και για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών, μέσω ερωτηματολογίων, για την αξιολόγηση του προγράμματος. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται για τα υποκείμενα των δεδομένων από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτά κάθε φορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 12
Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας


1. Η πρόσκληση του προγράμματος αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Επίσης, συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

2. Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο ότι τοποθετείται μέσω του παρόντος προγράμματος.

3. Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στον ωφελούμενο, κατά την υπόδειξή του στην επιχείρηση / πάροχο, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: «Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο της προγράμματος «Πρόγραμμα Προεργασίας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

4. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά - στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις


1. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, Δημόσια Πρόσκληση στην οποία εξειδικεύεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

3. Ο Διοικητής του Οργανισμού δύναται με απόφασή του να αναστείλει, να παρατείνει ή και να λήξει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα καθώς και να επαναπροκηρύξει σχετική Πρόσκληση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης