Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Πρακτικά θέματα δικαιωμάτων και παρακράτησης φόρου σε Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Πρακτικά θέματα δικαιωμάτων και παρακράτησης φόρου σε Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας


Άρθρα Πρακτικά θέματα δικαιωμάτων και παρακράτησης φόρου σε Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Της Τατιάνας Ψαριανού*Σε προηγούμενα άρθρα μας τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 26-2-2020 και 05-03-2020 αναφερθήκαμε σε θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία εισοδήματος και το ΦΠΑ, σε περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και σε χώρες που δεν υφίστανται τέτοιες Συμβάσεις. Παράλληλα, έχουμε θίξει και το θέμα των «Δικαιωμάτων», αντικείμενο με αρκετά ασαφή όρια, και, κατ’ επέκταση, με ερμηνείες επιβαρυντικές για τις επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει στη χώρα μας.

Ας δούμε τώρα κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που σχετίζονται με τις Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, και, κατά τη γνώμη μας, παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Ένα επίκαιρο θέμα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κάποιος μέσα στο σύγχρονο κόσμο της ψηφιακής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, είναι αν προκύπτουν «Δικαιώματα» όταν μια ελληνική Α.Ε. πληρώνει συνδρομή π.χ. σε αμερικανική εταιρία για πρόσβαση στην ιστοσελίδα της, μέσω της οποίας αντλεί διάφορα οικονομικά ή άλλα πληροφοριακά στοιχεία για την προώθηση των εργασιών της.  

Βάσει του άρθρου 7, της Σύμβασης περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Ν.2548/1953), «Δικαιώματα καταβαλλόμενα δια την χρησιμοποίησιν πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνιών, ... ή άλλης αναλόγου ιδιοκτησίας, ως επίσης δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων) ... δια την χρησιμοποίησιν ...  εμπορικού και επιστημονικού εξοπλισμού, προερχόμενα εκ πηγών ευρισκομένων εντός ενός των Συμβαλλομένων Kρατών και κτώμενα υπό κατοίκου ή εταιρείας του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους μη ασχολουμένων με εμπόριον ή εργασίας εν τω πρώτω Kράτει δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θα απαλλάσσωνται του φόρου του επιβαλλομένου υπό του πρώτου τούτου Kράτους».

Επομένως, κατά την πληρωμή της συνδρομής ελληνικής εταιρίας για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αμερικανικής εταιρίας δε διενεργείται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος.
 
Ένα άλλο πρακτικό θέμα που μπορεί να παρατηρηθεί στην πράξη, σχετικά με εταιρίες που έχουν υπογράψει με την Ελλάδα (Σ.Α.Δ.Φ.), είναι αν, βάσει των Συμβάσεων αυτών, μια αλλοδαπή εταιρία, ενώ οφείλει να προχωρήσει σε έναρξη μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα (π.χ. εάν έχει εργοτάξιο πάνω από 6 μήνες), δε το πράξει, δημιουργείται κάποιο φορολογικό πρόβλημα για τη λήπτρια των υπηρεσιών της, δηλαδή για την ελληνική εταιρία;

Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι, εάν η αλλοδαπή εταιρία δε προχωρήσει σε έναρξη μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, όπως οφείλει, παραβαίνει τους όρους τόσο της Ελληνικής Νομοθεσίας, όσο και της Διακρατικής Συμφωνίας περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και επομένως, σε κάθε περίπτωση, διαπράττει Φορολογική παράβαση.

Όμως, το ζητούμενο είναι, αν η ελληνική εταιρία, λήπτρια των υπηρεσιών τής αλλοδαπής, έχει ευθύνες και αν υπάρχουν επιπτώσεις από την προαναφερόμενη παράβαση της αλλοδαπής εταιρίας. Δηλαδή, αν η λήψη των παραστατικών δαπανών και κόστους από την ελληνική εταιρία συνεπάγεται ακύρωση των στοιχείων αυτών, μη αναγνώρισή τους από τις Φορολογικές Αρχές και καταλογισμό φορολογικών παραβάσεων. Η απάντηση είναι ότι, αφού η ελληνική εταιρία δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης και δεν είναι σε θέση να κινήσει τη διαδικασία για την έναρξη της μόνιμης εγκατάστασης τής αλλοδαπής εταιρίας, αυτή συνεχίζει να λαμβάνει τα παραστατικά που εκδίδει η αλλοδαπή επιχείρηση από την έδρα της, όντας απολύτως νόμιμα γι’ αυτήν.

Τέλος, ας εξετάσουμε ένα θέμα που συναντάται συχνά στην πράξη και συνίσταται στο εάν θεωρείται «Δικαίωμα», σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, η ενοικίαση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού από εταιρία που εδρεύει στη Γερμανία και αν, σε περίπτωση χαρακτηρισμού των πράξεων αυτών σαν «Δικαιωμάτων», υπάρχει παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος.  
 
Βάσει της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας (Ν.52/1967), «Δικαιώματα προκύπτοντα εντός ενός των Συμβαλλομένων Kρατών και καταβαλλόμενα εις κάτοικον του ετέρου Συμβαλλομένου Kράτους θα φορολογούνται μόνον εν τω ετέρω τούτω Kράτει».

Ο όρος «δικαιώματα», της εν λόγω Σ.Α.Δ.Φ., περιλαμβάνει «...πληρωμάς πάσης φύσεως γενομένας ... δια την χρήσιν ή δικαιώματος χρήσεως βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού ή δια πληροφορίας αφορώσας βιομηχανικήν, εμπορικήν ή επιστημονικήν εμπειρίαν».

Στα Σχόλια του Ο.Ο.Σ.Α. για τις Σ.Α.Δ.Φ. («Model Tax Convention on Income and on Capital (Condensed Version) @ OECD 2017»), όπως επαναδημοσιεύθηκαν, ενημερωμένα, στις 21/11/2017, αναφέρεται ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να περιλαμβάνει το έσοδο που προέρχεται από την ενοικίαση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, στην έννοια των «δικαιωμάτων».

Επομένως, η ενοικίασή του βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού από εταιρία που εδρεύει στη Γερμανία γεννά «Δικαιώματα».

Όμως, βάσει των όρων της Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, τα «Δικαιώματα» που προκύπτουν στην Ελλάδα από την ενοικίαση του προαναφερόμενου εξοπλισμού της γερμανικής εταιρίας, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου κατά την πληρωμή τους από την ελληνική εταιρία.


*Η κ. Τατιάνα Ψαριανού είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας οικονομικών συμβούλων και ελεγκτών "Γραφείο Ψαριανού Α.Ε."

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης