Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1224/17.9.2002 Η μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας των οποίων έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο και οι οποίες για λόγους διασποράς διατίθενται στο κοινό με δημόσια εγγραφή πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.Α., φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-09-2002 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1224/17.9.2002
Η μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας των οποίων έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο και οι οποίες για λόγους διασποράς διατίθενται στο κοινό με δημόσια εγγραφή πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.Α., φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998.


Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1055613/10510/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1224

ΘΕΜΑ: Η μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας των οποίων έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο και οι οποίες για λόγους διασποράς διατίθενται στο κοινό με δημόσια εγγραφή πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.Α., φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998.

(Υπ.Οικ.1055613/ΠΟΛ.1224/17.09.2002)


Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας αποστέλλουμε συνημμένα την αριθ. 396/2002 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή, κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας, από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη γνώμη αυτή, η μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας, των οποίων έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο και οι οποίες για λόγους διασποράς διατίθενται στο κοινό με δημόσια εγγραφή πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.Α., αποτελεί, κατά την έννοια της περ. β' της παρ. II.4 του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985, χρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και συνεπώς, στην περίπτωση αυτή οφείλεται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 φόρος 3%ο ή 6%ο, κατά περίπτωση, ανάλογα με το χρόνο διάθεσης.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 396/2002

Πρόεδρος: Ευστράτιος Βολάνης, Πρόεδρος ΝΣΚ

Αντιπρόεδρος: Κ. Μπακάλης

Νομικοί Σύμβουλοι: Σπυρ.Σκουτέρης, Πασχ. Κισσούδης, Δημ. Λάκκας, Ιωαν.Πετρόπουλος, Γ. Κατράνης, Χαρ.Παλαιολόγου, Δ. Παπαγεωργόπουλος, Ευ.Τριτάς, Ι.Μάσβουλας, Φ.Γεωργακόπουλος, Σ.Παπαγεωργακόπουλος, Κρ.Μανωλής, Κων.Καποτάς, Φ.Τάτσης, Παν.Κιούσης, Νικ.Κανιούρας, Βασ. Σουλιώτης, Ι. Σακελλαρίου, Χ. Παπαδόπουλος, Σ. Βασαλάκης, Α. Φυτράκης, Ι. Τρίαντος, Μ. Απέσσος, Π. Τριανταφυλλίδης, Η. Ψώνης, Α. Καραγιάννης, Η. Δροσογιάννης, Ι. Διονυσόπουλος.

Εισηγητής: Θεόδ. Ψυχογυιός, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.


Αριθ. ερωτήματος: α) Αρ. πρωτ. 1036711/10238/Β0012/22-4-2002/Δνση Φορολογίας Εισοδήματος, Υπ. Οικονομίας και Οικ/κών.

Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται με ποιο φορολογικό συντελεστή πρέπει να φορολογηθούν οι μεταβιβάσεις μετοχών ανώνυμης εταιρίας, των οποίων έχει εγκριθεί η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, και οι οποίες για λόγους διασποράς αυτών διατίθενται στο κοινό με δημόσια εγγραφή, πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.Α.

Ι. Επί του πιο πάνω ερωτήματος, που παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. υπ' αριθμ. 137/2002, που εκδόθηκε επί του υπ' αριθμ. 1103758/10901/29-11-01 ερωτήματος της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης, η Ολομέλεια γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ι. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 εδ. Ι του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως τέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2753/1999 και ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 33 του ν.2778/1999, η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ή παραστατικών τίτλων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, που μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νομικό. πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω διάταξη εφαρμόζεται, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 3 του ν.2753/1999, για μεταβιβάσεις μετοχών που πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή από 17-11-99 και μετά.

Περαιτέρω, με τη διάταξη του εδ. 1 της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν.2874/2000, ορίζεται ότι επιβάλλεται φόρος με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3%ο) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σ' αυτό.

? Από το ν. 3632/28 "περί χρηματιστηρίων αξιών" προβλέποντο τα ακόλουθα:

Aρθρον 1

"Χρηματιστήρια αξιών είναι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, παρ' οις αποκλειστικώς καταρτίζονται αι χρηματιστηριακαί συναλλαγαί επί των κινητών αξιών, κατά τους κατωτέρω ορισμούς."

? Εξάλλου από τις διατάξεις του ν. 2324/95 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών κλπ» (Φ.Ε.Κ Α'146) προβλέπονται τα εξής:

Aρθρο 1

"Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε." και συνεχίζεται με τη νέα αυτή μορφή διεπόμενο από τις διατάξεις αυτού του νόμου και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες."

Aρθρο 2

1. Σκοπός του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. είναι η οργάνωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες καταρτίζονται σε χρηματιστήρια αξιών, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών υπό τη σημερινή νομική του μορφή.

? Περαιτέρω, από τις διατάξεις του Π.Δ. 350/1985 (Φ.Ε.Κ. Α-126) "Εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών" προβλέπονται τα ακόλουθα:

Aρθρο 1

Το παρόν έχει ως σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών 'προς τις διατάζεις της υπ αριθ. 79/279/ΕΟΚ οδηγίας του συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 "περί του συντονισμού των όρων εισαγωγής κινητών αξιών σε Χρηματιστήριο αξιών"

Aρθρο 2

1. Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κινητών αξιών που εκδίδονται από ανώνυμες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, το Ελληνικό Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δήμους και Κοινότητες, ή από άλλο Κράτος ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ή από Διεθνή Οργανισμό Δημοσίου χαρακτήρα, πραγματοποιείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της.

2. Ως "κινητές αξίες", κατά την έννοια του παρόντος, νοούνται οι μετοχές, οι ομολογίες, τα ελληνικά πιστοποιητικά, τα παραστατικά κινητών αξιών και τα παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία, που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, κινητών αξιών που δεν ορίζονται σε άλλες διατάξεις".

Aρθρο 3

Για τη λήψη της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος, προκειμένου για εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ι. 1..2..3..

ΙΙ. Προϋποθέσεις σχετικές με τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο αιτήσεως εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1...2...3....

4. Διασπορά των μετοχών.

α) Το αργότερο κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως από το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου για την εισαγωγή, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά των μετοχών στο κοινό εντός της ελληνικής επικράτειας ή της επικράτειας άλλου ή άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασπορά των μετοχών μιας εταιρείας θεωρείται επαρκής, εφόσον οι μετοχές, που είναι αντικείμενο αιτήσεως εισαγωγής, είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό μέχρι ποσοστού τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας. (..........).

β) Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο πριν την επίτευξη επαρκούς κατά τα άνω διασποράς, αν το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έχει την πεποίθηση, βάσει των στοιχείων που προσκομίζουν ο ανάδοχος και η εκδότρια εταιρεία, καθώς και οι μέτοχοι της, προκειμένου περί διαθέσεως υφισταμένων μετοχών, και των δεσμεύσεων που τα πρόσωπα αυτά αναλαμβάνουν, από κοινού ή καθένα χωριστά, έναντι των χρηματιστηριακών αρχών και του επενδυτικού κοινού, ότι η διασπορά αυτή πρόκειται να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω του Χρηματιστηρίου. Η απόφαση για την εισαγωγή των μετοχών από το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου λαμβάνεται, ιδίως, αν προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται, ότι ο αριθμός των επενδυτών οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε μετοχές της εταιρείας, με ή και χωρίς δημόσια εγγραφή, και το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της που πρόκειται να κατανεμηθεί, βάσει των στοιχείων αυτών, στο ευρύ επενδυτικό κοινό, ικανοποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις περί επαρκούς διασποράς, που τίθενται στο υπό στοιχείο α' της παρούσας περίπτωσης.

Προκειμένου περί εισαγωγής μετοχών που δεν προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η μεταβίβαση τους από τον πωλητή στους επενδυτές διενεργείται με χρηματιστηριακή συναλλαγή, κατά τη διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

(Η ως άνω παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 1 § 5 του ν. 2651/1998 (Φ.Ε.Κ. 248 Α΄/3-11-98).

Τέλος, από την Απόφαση υπ' αριθμ. 18/15-1-99 (ΦΕΚ 40 Β' /27-1-99) του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 1 § 7 του ν. 2651/1998 και επιγράφεται "Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγμάτευσης μετοχών και ρύθμιση τεχνικής φύσεως θεμάτων για τη σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΑΣΗΣ)" καθορίζονται οι πέντε (5) μέθοδοι διαπραγμάτευσης μετοχών και σύναψης χρηματιστηριακών συναλλαγών επί των μετοχών αυτών στο αυτόματο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα από τις διατάξεις του κεφαλαίου IV, που επιγράφεται ως "Μέθοδος 4 : Κατάρτιση συναλλαγών για την επίτευξη διασποράς κατά την εισαγωγή νέων μετοχών" ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες της χρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών, που ειδικώς αναφέρονται στην ανωτέρω διάταξη του άρθρου 3 II περίπτ. 4β' του Π.Δ. 350/85.

? II. Κατά την άποψη της πλειοψηφίας, με την οποία συντάχθηκε και ο εισηγητής Πάρεδρος, μειοψηφούντος ενός Νομ. Συμβούλου (ψήφοι 29 έναντι μιας), η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις (βλ. άρθρο 13§2 του ν. 2238/1994) προκύπτει ότι κατά τις μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο επιβάλλεται φόρος επί της πραγματικής αξίας αυτών με συντελεστή 5% και συγκεκριμένα για μεταβιβάσεις, που πραγματοποιούνται από 17-11-99 και μετά (βλ. άρθρο 3§6 του ν.2753/1999).

Αντίθετα, απαραίτητη προϋπόθεση επιβολής φόρου μεταβίβασης των μετοχών με συντελεστή 3%ο (ή 6%ο), κατά τη σαφή διατύπωση της σχετικής διάταξης της παρ. 2 εδ. 1 του άρθρου 9 του ν.2579/1998, ως ισχύει, αποτελεί το γεγονός ότι έλαβε χώρα μεταβίβαση αυτών στα πλαίσια χρηματιστηριακής συναλλαγής των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών ("για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σ' αυτό").

Εξάλλου, σύμφωνα προς τη ρητή διάταξη του άρθρου 2§1 του π.δ. 350/85, η εισαγωγή των μετοχών στο Χ.Α.Α. προϋποθέτει την έκδοση σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής αυτού και ήδη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. άρθρο 12 του ν. 1806/88), εξυπακούεται δε ότι κρίσιμος χρόνος της πιο πάνω εισαγωγής είναι ο εκάστοτε στην εν λόγω απόφαση οριζόμενος, ο οποίος είναι δυνατό να προηγείται της επίτευξης της διασποράς των μετοχών, αν το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει την πεποίθηση, βάσει των στοιχείων που προσκομίζονται, ότι η διασπορά αυτή πρόκειται να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω του Χρηματιστηρίου.

Περαιτέρω, ειδικά σε ό,τι αφορά στις μετοχές, που αποτελούν αντικείμενο διασποράς και δεν προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εν προκειμένω, οι σχετικές διατάξεις αξιώνουν σε κάθε περίπτωση τη χρηματιστηριακή αυτών μεταβίβαση (βλ. άρθρο 3 § II περίπτ. 4β εδ. τελευταίο του π.δ. 350/85 και Απόφ. Δ.Σ. Χ.Α.Α. 18/99 κεφ. IV), ήτοι τη μεταβίβαση αυτών μετά την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, αφού δεν είναι νοητή χρηματιστηριακή μεταβίβαση μη εισηγμένων μετοχών.

Τούτο ασφαλώς σημαίνει ότι κατά το χρόνο της δημόσιας εγγραφής, και δη ανεξάρτητα αν έχει ήδη εγκριθεί η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο, δεν λαμβάνουν χώρα μεταβιβάσεις των πιο πάνω μετοχών στους εγγραφόμενους επενδυτές, όπως πεπλανημένα υπολαμβάνεται στο τιθέμενο ερώτημα.

Αντιθέτως, όπως προκύπτει και από τη "Μέθοδο 4", που μνημονεύεται στο κεφάλαιο IV της προαναφερθείσης απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., η μεταβίβαση των μετοχών αυτών λαμβάνει χώρα εντός του Χρηματιστηρίου, μετά το πέρας της δημόσιας εγγραφής με συγκεκριμένες και λεπτομερείς διαδικασίες μεταβίβασης αυτών. Το γεγονός δε ότι οι προαναφερόμενες μετοχές, κατά την εν λόγω μεταβίβαση τους δεν αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης, αλλά πωλούνται στην συγκεκριμένη τιμή, που είχε προσδιορισθεί από τον ανάδοχο κατά το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους επενδυτές (εδ. 2 της Μεθόδου 4), δεν θίγει σε καμία περίπτωση τον χρηματιστηριακό χαρακτήρα της συναλλαγής, ούτε τον χαρακτήρα των μετοχών ως εισηγμένων, αφού, ως ήδη ελέχθη, η μετοχή θεωρείται εισηγμένη αφ' ης στιγμής ενεκρίθη η εισαγωγή της από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου.

Όπως επισημάνθηκε, άλλωστε, μόνες νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή της μεταβίβασης μετοχών στη φορολογική μεταχείριση της διάταξης του άρθρου 9§2 του ν. 2579/98 αποτελούν, αφενός μεν η προηγούμενη έγκριση εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, αφετέρου δε η μεταβίβαση αυτών στα πλαίσια των διαδικασιών κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στο ως άνω Χρηματιστήριο, όπως οι διαδικασίες αυτές προσδιορίζονται εκάστοτε από τις κείμενες διατάξεις.

Είναι όμως πρόδηλο ότι η ρηθείσα διάταξη (άρθρο 9§2) δεν θέτει ως προϋπόθεση υπαγωγής στο ρυθμιστικό της πεδίο και την τήρηση συγκεκριμένης μεθόδου χρηματιστηριακής συναλλαγής, κατά τη μεταβίβαση των εισηγμένων μετοχών και δη την πώληση αυτών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των στο Χ.Α.Α., ως εσφαλμένα υποστηρίζεται από την ερωτώσα υπηρεσία στο τεθέν προς την Ολομέλεια ερώτημα αυτής. Συνεπώς, οιαδήποτε, κατά παρέκκλιση της επιβαλλόμενης στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων, ερμηνευτική προσέγγιση της οικείας διάταξης πέραν του σαφούς γράμματος αυτής, τυγχάνει σαφώς ανεπίτρεπτη.

Εξάλλου, η μνεία της διαπραγμάτευσης των μετοχών ως προϋπόθεσης υπαγωγής τους στο φόρο του 3%ο δεν απαντάται πουθενά στην αναφερθείσα εισηγητική έκθεση του άρθρου 37 §§ 5,6 του ν. 2874/2000 (που άλλωστε ισχύει από 1-1-2001), αλλά ούτε στην εισηγητική έκθεση της διάταξης του αναφερθέντος άρθρου 9§2 του ν. 2579/98, δια της οποίας καθιερώθηκε ο σχετικός φόρος. Προφανώς η προϋπόθεση αυτή προβάλλεται από την ερωτώσα υπηρεσία μετά από (σαφώς μη ορθή) ερμηνευτική προσέγγιση -της ως άνω εισηγητικής έκθεσης.

Σε κάθε περίπτωση όμως η εισηγητική έκθεση δεν θα ηδύνατο, κατά παρέκκλιση από τις κρατούσες αρχές της ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων, να οδηγήσει σε συσταλτική ή διασταλτική ερμηνεία της πιο πάνω διάταξης του άρθρου 9§2, αφού η εν λόγω διάταξη είναι προδήλως σαφής και ορίζει συγκεκριμένα τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

Επομένως, κατά την άποψη της πλειοψηφίας, οι ως άνω μεταβιβάσεις μετοχών θα πρέπει να φορολογηθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9§2 του ν. 2579/1998.

Κατά την άποψη όμως του μειοψηφήσαντος Νομ. Συμβούλου Δ. Λάκκα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 350/1985 ορίζεται ότι το αργότερο, κατά τον χρόνο λήψεως της αποφάσεως από το Διοικ. Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου για την εισαγωγή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά των μετοχών στο κοινό. Συνεπώς, κανόνας για την έκδοση της απόφασης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο είναι η ύπαρξη προηγούμενης, κατά νόμο, διασποράς των μετοχών της Αν. Εταιρείας. Και μόνο, κατ' εξαίρεση και με την συνδρομή όλως ειδικών όρων είναι επιτρεπτή η τυπική προέγκριση εισαγωγής μετοχών στο Χρηματιστήριο, πριν την επίτευξη της νομίμου διασποράς. Ειδικά δε οι μετοχές, που αποτελούν αντικείμενο της διασποράς αλλά δεν προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εν προκειμένω, οι σχετικές διατάξεις απαιτούν, σε κάθε περίπτωση μόνο τη χρηματιστηριακή αυτών μεταβίβαση και δη από το χρονικό σημείο της έναρξης της ελεύθερης διαπραγμάτευσης.

Εξάλλου ο ν.2579/1998 (και ο νεώτερος ν.2874/2000) που θέσπισε την ιδιαίτερη και όλως ευνοϊκή (σε σχέση με την μεταβίβαση μη εισηγμένων μετοχών) φορολογική μεταχείριση της μεταβιβάσεως των μετοχών με 3%ο σκοπεί, αφ' ενός στις ειδικές και εξαιρετικές συνθήκες που κρατούν στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, κατά την ελεύθερη διαπραγμάτευση, της τιμής των μετοχών και κυρίως στις πολλαπλές και αλλεπάλληλες μεταβιβάσεις αυτών (αγορά - πώληση - επαναγορά)' και αφ' ετέρου, ως φορολογικό κίνητρο υπέρ της ενισχύσεως των ενδοχρηματιστηριακών συναλλαγών. Το χρονικό δε αυτό σημείο της ελεύθερης διαπραγμάτευσης αποτελεί για τον ειδικό αυτό νόμο την ουσιαστική χρηματιστηριακή συναλλαγή.

Aλλωστε, ο ν.2579/1998 που θέσπισε τις εν λόγω ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις προϋπήρξε της αριθμ. 18/27-1-99 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου, που θέσπισε την «τέταρτη χρηματιστηριακή μέθοδο» και ως εκ του λόγου τούτου, ασφαλώς ο νόμος την αγνοούσε κατά την ρύθμιση του.

Συνεπώς ο νόμος, προδήλως δεν θα ήθελε να συμπεριλάβει, στην ειδικότερη και εξαιρετική αυτή φορολογική μεταχείριση, και την περίπτωση μεταβίβασης μετοχών, μέσω Τραπεζών και μάλιστα σε τιμή που δεν μπορεί να διαφέρει από την τιμή που προσδιορίσθηκε από τον ανάδοχο για την επίτευξη της αναγκαίας διασποράς, και πριν την έναρξη της ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Αφού την διασπορά αυτή, και τις προς τούτο σχετικές μεταβιβάσεις, ο νόμος προϋποθέτει την ύπαρξη των, πριν την εισδοχή στο Χρηματιστήριο και την ελεύθερη διαπραγμάτευση.

Επομένως, κατά τη μειοψηφήσασα άποψη, σκοπός των άνω φορολογικών νόμων, είναι η θέσπιση ιδιαίτερης και εξαιρετικής φορολογικής μεταχείρισης στις μετοχές εκείνες που οι συναλλαγές πράγματι γίνονται εντός του Χρηματιστηρίου και μετά τον χρόνο έναρξης της ελεύθερης διαπραγμάτευσης, ως εκ των εξαιρετικών και όλως ειδικότερων συνθηκών συναλλαγής.

Κατά συνέπεια, στο τεθέν ερώτημα το Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι η μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρίας, οι οποίες για λόγους, διασποράς αυτών πρέπει να διατεθούν στο κοινό με δημόσια εγγραφή, μετά την έγκριση της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο, κατ' άρθρο 3 § ΙΙ περίπτ. 4β του π.δ. 350/85, αποτελεί χρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και συνεπώς νομίμως στην περίπτωση αυτή παρακρατήθηκε και αποδόθηκε φόρος 3 (ή 6), σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 9 § 2 του ν. 2579/1998.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης