ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911/11.5.2020

Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης

8 Μάι 2020

Taxheaven.gr
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ. 9911/2020

(ΦΕΚ Β' 1799/11-05-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83),
β) του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
γ) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
δ) του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
ε) του π.δ. 84/2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

2. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και αποφυγής και περιορισμού της διάδοσής του, δεδομένου ότι παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την παράταση της αναστολής των πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης, έως 12.6.2020.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 2 75) ή από άλλες ειδικότερες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ


Taxheaven.gr