Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα «Επιστρεπτέα προκαταβολή (2) - Αίτηση χορήγησης» - Ανάλυση όλων των βημάτων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Άρθρα
«Επιστρεπτέα προκαταβολή (2) - Αίτηση χορήγησης» - Ανάλυση όλων των βημάτων

«Επιστρεπτέα Προκαταβολή(2) - Αίτηση Χορήγησης » - Ανάλυση όλων των βημάτων

 

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής

Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

 

1.      Η «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» ( Α. 1076/20-4-20202 ), βασική προϋπόθεση για την υποβολή  της «Αίτηση Χορήγησης» (  ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/3-5-20202 )

Δικαιούχοι λήπτες της ενίσχυσης είναι:
α) ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανόμενων των ατομικών, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες απασχολούσαν έναν (1) έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, κατά την 31η Μαρτίου 2020 ή
β) ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν απασχολούσαν εργαζόμενους κατά την 31η Μαρτίου 2020

και οι οποίες πληρούν σωρευτικά και άλλα  κριτήρια τα οποία θα αναλύσουμε κατωτέρω.

Άρα όσοι είχαν υποβάλει «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» ( Α. 1076/20-4-20202 ), χωρίς να πληρούν το κριτήριο απασχόλησης, αφού η εφαρμογή « Επιστρεπτρέα Προκαταβολή 1 - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» , τους άφηνε, τώρα δεν μπορούν να υποβάλουν  «Αίτηση Χορήγησης», στην «Επιστρεπτρέα Προκαταβολή 2 ».

Σημειώνεται ότι  το μοναδικό στοιχείο που υποβλήθηκε στην « Επιστρεπτρέα Προκαταβολή 1 » ήταν ο Κύκλος Εργασιών με βάση την Δήλωση Φ.Π.Α

Από την «εφαρμογή» αυτή  μπορούσαμε και μπορούμε  να εκτυπώσουμε και σχετική  « Βεβαίωση ».

 

 

2.     «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2 - «Αίτηση Χορήγησης »

 

Από την γενική εφαρμογή « myBusinessSupport » επιλέγουμε : «Επιστρεπτρέα Προκαταβολή 2 - Αίτηση Χορήγησης».

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15 Μαΐου 2020.

Δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής

« Έως το τέλος Ιουνίου η κυβέρνηση θα τρέξει μία δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Οικονομικών, στις αρχές της εβδομάδας που έρχεται θα εκταμιευθεί το 1 δισ. ευρώ της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

( Υφυπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης – Πηγή : CNN Greece

11:08 Κυριακή, 10 Μαίου 2020  )

 

 

3.     Δεδομένα Εφαρμογής αρ. 1 : Στοιχεία Μητρώου

Ο Πίνακας με τίτλο «Στοιχεία Μητρώου» όπου είναι προσυμπληρωμένα τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης, όπως αυτά τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

Στο πεδίο της πιστοποίησης ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων το οποίο πρέπει να επιλέξετε κλικάροντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

 «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης πιστοποιώ την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινώ στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί ο αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων για τη χορήγησης της ενίσχυσης στην πλατφόρμα myBusinessSupport.»

…………………………………………

Σε περίπτωση που δεν είχε υποβληθεί «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» , η στην περίπτωση που η Επιχείρηση έχει απορριφθεί, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης.

 

4.     Δεδομένα Εφαρμογής αρ. 2 :  Στοιχεία Επιχείρησης

Ο Πίνακας με τίτλο «Στοιχεία Επιχείρησης» όπου είναι προσυμπληρωμένα στοιχεία  της επιχείρησης, καθώς και το δικαιούμενο ποσό με βάση τον αλγόριθμο αλλά και βάσει του άρθρου 4 της παρ. 2 της ΚΥΑ ( ελάχιστη ενίσχυση, με βάση τον αριθμό απασχολουμένων )

Εμφανίζονται τα εξής δεδομένα :

 

α) Ο πρώτος υπολογισμός έχει γίνει με βάση τον αλγόριθμο που αναφέρεται στο «Άρθρο 4 Ύψος ενίσχυσης», παρ. 1 ,  

β) Ο δεύτερος  υπολογισμός έχει γίνει με βάση τον αριθμό των εργαζομένων. ( «Άρθρο 4 Ύψος ενίσχυσης», παρ. 2 )

γ) Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 250 ατόμων.

δ) Δείτε επόμενο θέμα, σχετικά με τους περιορισμούς στο ύψος της ενίσχυσης, ανάλογα με τον επιλεγέν «καθεστώς στήριξης»

 

5.     Επιλογή πλαισίου ενίσχυσης ( (α ) ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή (β) βάσει του Κανονισμού de minimis )

Επιλέγεται το πλαίσιο ενίσχυσης και η διαδικασία συνεχίζεται με τη μορφή βημάτων (wizard)  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται

στην ΚΥΑ.

Περιορισμοί στο ύψος της ενίσχυσης, ανάλογα με τον επιλεγέν «καθεστώς στήριξης»

α) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 250 ατόμων.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

β) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, ήτοι στον ΚΑΔ 49.41 οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

γ) Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν τομείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 ή με βάση τον κύριο ΚΑΔ, όπως ισχύει στις 20 Μαρτίου 2020, εφόσον η επιχείρηση έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, η επιχείρηση διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.
Επισημάνσεις :

α) Οι «Προβληματικές επιχειρήσεις », δεν μπορούν να υπαχθούν στο «Προσωρινό Πλαίσιο», αλλά μόνο στο « Κανονισμό de minimis ».

β) Ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων δεν μπορούν να ενταχθούν στο « Κανονισμό de minimis » ( τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, κ.λπ )

 

6.     Τα 9 βήματα του «Δρόμου»  (α ) Ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή (β) βάσει του Κανονισμού de minimis )

 

Βήμα 1 :

Η επιχείρηση συνιστά ενιαία επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση « ΝΑΙ », εισαγάγω τα εξής δεδομένα :

Πίνακας Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων

Έλεγχος της σώρευσης

( άρθρο 2 ) παρ. 3. Ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 5, καθώς και του ελέγχου της προϋπόθεσης του άρθρου 3 παρ. 3 περίπτ. α, « ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις» , ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.
…………………………

 

……………………….

Για τη δήλωση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που συνιστούν ενιαία επιχείρηση, συμπληρώνετε ειδικό πίνακα με δύο διακριτές γραμμές εισαγωγής

πληροφοριών:

Η πρώτη γραμμή αφορά το είδος της σχέσης με την επιχείρηση που εισάγεται στον σχετικό πίνακα.

Περιέχονται οκτώ διαφορετικές επιλογές, ανάλογα με το αν η

επιχείρηση που εισάγεται ελέγχει ή ελέγχεται και με βάση τα τέσσερα είδη ελέγχου των περιπτώσεων αα) έως δδ) της παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ

94/2020.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιλογές είναι οι εξής:

Πίνακας Είδους Σχέσης κατ’ άρθρο 2 παρ. 3 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020

Η δηλούμενη επιχείρηση ελέγχει την επιχείρησή μας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020.

Δηλ. η δηλούμενη επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων της επιχείρησής μας

Η δηλούμενη επιχείρηση ελέγχει την επιχείρησή μας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. β) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020

Δηλ. η δηλούμενη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού της επιχείρησής μας

Η δηλούμενη επιχείρηση ελέγχει την επιχείρησή μας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. γ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020.

Δηλ. η δηλούμενη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην επιχείρησή μας βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με εμάς ή δυνάμει ρήτρας του

καταστατικού μας

Η δηλούμενη επιχείρηση ελέγχει την επιχείρησή μας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. δ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020.

Δηλ. η δηλούμενη επιχείρηση, που είναι μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησής μας, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της

επιχείρησής μας, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων της επιχείρησής μας

Ελέγχουμε τη δηλούμενη επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020.

Δηλ. κατέχουμε την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων της δηλούμενης επιχείρησης

Ελέγχουμε τη δηλούμενη επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. β) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020.

Δηλ. έχουμε το δικαίωμα να διορίζουμε ή να παύουμε την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της δηλούμενης επιχείρησης

Ελέγχουμε τη δηλούμενη επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. γ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020.

Δηλ. έχουμε το δικαίωμα να ασκούμε κυριαρχική επιρροή στη δηλούμενη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχουμε συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού

της δηλούμενης επιχείρησης

Ελέγχουμε τη δηλούμενη επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. δ) της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/2020.

Δηλ. είμαστε μέτοχος ή εταίρος της δηλούμενης επιχείρησης και την ελέγχουμε μόνοι μας, βάσει συμφωνίας που έχουμε συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της

δηλούμενης επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων της επιχείρησης αυτής

Η δεύτερη γραμμή ελέγχου αφορά τον τρόπο σύνδεσης με την επιχείρηση που εισάγεται στον σχετικό πίνακα, και ειδικότερα αν πρόκειται για άμεση ή έμμεση

σύνδεση, μέσω ενός ή περισσότερων επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων.

 

Βήμα 2 :

Η ενιαία επιχείρηση έχει λάβει άλλες ενισχύσεις βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου C(2020) 19 (από οποιαδήποτε πηγή/πρόγραμμα).

Σε περίπτωση « ΝΑΙ », εισαγάγω τα εξής δεδομένα :

Πίνακας ενισχύσεων - Προσωρινού Πλαισίου C/2020/1863


…………………………

Βοηθητικό υλικό

(1)  Προσωρινό πλαίσιο, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001

3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

3.1. Ενισχύσεις με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων

α) η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 800 000 EUR ανά επιχείρηση.

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή

άμεσων επιχορηγήσεων,

φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή

με άλλες μορφές όπως

επιστρεπτέες προκαταβολές,

εγγυήσεις,

δάνεια και ίδια κεφάλαια,

 με την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800 000 EUR ανά επιχείρηση· όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης·

(2) [ Αφορά την επιδότηση τόκων υφισταμένων δανείων ] Ερώτηση: Σε απλογραφικά βιβλία θα πρέπει να συμπληρώσω τον ισολογισμό. Τις κρατικές επιχορηγήσεις που πήρα πριν από χρόνια  θα πρέπει να τις αναγράψω?

Απάντηση: Στην ΥΔ συμπληρώνετε μόνο τις ενισχύσεις βάσει του Προσωρινού Πλαισίου (COVID19), πχ  Επιστρεπτέα Προκαταβολή, 800 € και μόνο αν τα έχετε λάβει ή ήδη έχετε αιτηθεί.

( Πηγή : ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ζ’ Κύκλος - http://eysed.gge.gov.gr/ )

(3 ) [ Αφορά την επιδότηση τόκων υφισταμένων δανείων ] Ερώτηση: Στην δήλωση συσσώρευσης εφόσον δεν έχουν ληφθεί ακόμα κάποιες ενισχύσεις θα αναφερθούν στον πίνακα επιχορηγήσεων;

Απάντηση: Θα πρέπει να αναφερθούν όλες οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο της 19/3/2020/C(2020) 1863/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΕ (Προσωρινό Πλαίσιο), συμπληρώνοντας τιμή 0 εφόσον βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης.  (βλ. ΚΥΚΛΟΥΣ ερωτήσεων - απαντήσεων στην http://eysed.gge.gov.gr/, ιδίως Γ' ΚΥΚΛΟΣ).

( Πηγή : ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ζ’ Κύκλος - http://eysed.gge.gov.gr/ )

……………………………………………………………….

( Άρθρο 5 Έλεγχος σώρευσης)
 Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι (120.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.
 Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων.
Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.

Βήμα 3 :

Η επιχείρηση ήταν προβληματική στις 31.12.2019 σύμφωνα με την έννοια του αρ. 2 σημείου 18 του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014), σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Δυνατότητα επιλογών  « ΝΑΙ », « ΟΧΙ ».

Σχετικά με την έννοια της «Προβληματικής Επιχείρησης »

Άρθρο 2 , παρ. 2. Προβληματική επιχείρηση: Η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο
2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

………………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Με βάση τον ως άρθρο 2 παρ. 18 του Καν. 651/2014 ορισμό, προβληματική είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας
2013/34/ΕΕ
γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της’

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης’
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.
Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων γίνεται σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

 

Βοηθητικό υλικό

α) Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι,  η Επιχείρηση  δεν είναι «Προβληματική»

Συνοπτικά «Προβληματική επιχείρηση» (*) είναι :

 

α/α

Νομική μορφή Επιχείρησης

Χαρακτηρίζεται "Προβληματική'', εφόσον :

1

  Ε.Π.Ε -Ι.Κ.Ε -Α.Ε , που ανήκει στις «ΜΜΕ» [ δηλ.  αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.]

Έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. [Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου].

[ Δείκτης :  Κεφάλαια(Καθαρή θέση ) /Μετοχικό/Εταιρικό Κεφάλαιο ≥0,5 ]

2

Εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας ( Ο.Ε - Ε.Ε  )

Έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, [όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.  ]

3

  Εταιρείες, που δεν ανήκει στις «ΜΜΕ»

Τα τελευταία δύο έτη: 1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

[ (1) Ξένα κεφάλαια (Σύνολο Υποχρεώσεων) /

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων <7,5

(2) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων       /

Χρηματοοικονομικά έξοδα ≥ 1 ]

 

Επίσης εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων «Προβληματική επιχείρηση» είναι και :

(1) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή .

(2) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

(*)  Αναλυτικά δείτε σελ. 13539, «Παράρτημα IV – Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων  »  ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020).

Προσοχή :

Για ΜΜΕ, με χρόνο λειτουργίας μικρότερο της 3τίας, δεν ισχύει η έννοια της «Προβληματική Επιχείρησης »

β) Έλεγχος όταν τηρούνται «Απλογραφικά Βιβλία ( β’ Κατηγορίας ) »

 

(1) Σχετικά με απλογραφικά βιβλία δείτε σχετικά στην κατωτέρω απόφαση :

……………………..


…………………………………………

β) « ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ» σχετικά με το αν η  Επιχείρηση είναι ή  δεν είναι «Προβληματική»

Από το « ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» [ Προσοχή : αφορά την επιδότηση «Υφιστάμενων Δανείων » ], προκύπτει ότι, υπάρχουν τρεις επιλογές :

Η επιχείρηση με την επωνυμία «……………………..», την 31.12.2019

·         δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών

·         δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως φαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

·         η επιχείρηση λειτουργεί με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης, και δεν αποτελεί μέλος ομίλου. Το εν λόγω σημείο ελέγχου δεν έχει εφαρμογή.

(επιλέγεται, ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης)

[ Άρα σε σχέση με το προηγούμενο έγγραφο (1) , δεν υφίσταται θέμα Ισολογισμού για τις « ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία » ]

 

Βήμα 4 :

Η επιχείρηση εξακολουθεί να έχει στη διάθεσή της ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης ή σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης).

Δυνατότητα επιλογών  « ΝΑΙ », « ΟΧΙ »

Βοηθητικό υλικό

Αφορά περιπτώσεις Επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν ενταχθεί σε «Επιδοτούμενα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα» και από τις οποίες έχει ζητηθεί ανάκτηση Κρατικών Ενισχύσεων, λόγω οικονομικής απάτης, σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[ Δείτε σελ. 13504, ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020) ].

Επίσης δείτε : 16.       ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ

« Σε ό,τι αφορά σε παρατυπίες, διακοπή της ενίσχυσης καθώς και σε ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014».

Σημειώνεται ότι η Δ.Α. / ο Δικαιούχος, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις θα διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicv.aspx

 

Βήμα 5 :

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.

Δυνατότητα επιλογών  « ΝΑΙ », « ΟΧΙ » και « Η Επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε αυτό … »

Βοηθητικό υλικό

[ Αφορά την επιδότηση τόκων υφισταμένων δανείων ]


( Πηγή : ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - http://eysed.gge.gov.gr/ )

 

Βήμα 6 :

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα 3.α του Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

Δυνατότητα επιλογών  « ΝΑΙ », « ΟΧΙ » και « Η Επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε αυτό … »

Σχετικά δείτε :

Προσωρινό πλαίσιο, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001

« …τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 120 000 EUR ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή σε 100 000 EUR ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων  όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης

 

Βήμα 7 :

Για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).

«Τικάρουμε»  ανάλογα

Βοηθητικό υλικό

 

Βήμα 8 :

Το μέγεθος της επιχείρησης, με βάση τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Καν.651/2014 είναι:

Επιλέγουμε : «ΜΜΕ»  ή «Μεγάλη»

Σχετικά δείτε :

Πρέπει να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του N.4488/2017.

« 1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ».
( άρθρο 40 παρ. 1 του N.4488/2017 )

Βήμα 9 :

Η επιχείρηση έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/3.5.2020 και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν.

Δυνατότητα επιλογών  « ΝΑΙ », « ΟΧΙ »

 

Σχετικά δείτε :

(1) Άρθρο 9 :  Υποχρεώσεις δικαιούχων Κυρώσεις

α) Διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό.

β) Υποβολή Δικαιολογητικών
Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να προσκομίσει μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 11 της παρούσας.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 9 να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 30η Νοεμβρίου 2020:

1.    Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι “Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:

     είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,

     είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων.

-Επιπλέον, εάν πρόκειται για επιχείρηση που δεν είναι ΜΜΕ, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

     ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ήταν υψηλότερος του 7,5 και

     ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) ήταν κάτω του 1,0.

2.        Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

 

(2) Άρθρο 8 : Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Η επιστροφή του ποσού αρχίζει από το 2022  – υπάρχει δηλαδή περίοδος χάριτος μέχρι τις 31/12/ 2021 – και θα γίνει σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στις οφειλές της επιχείρησης στο TAXISNet. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα δουν το ποσό που τους αναλογεί και θα υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» στο TAXISnet.
Επιτόκιο είναι το βασικό επιτόκιο που ορίζεται  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης. Δηλαδή, με σημερινά δεδομένα, κάτω του 1%. (  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 )

 

1. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 4 της παρούσας.

4. Επιτόκιο αναφοράς: το βασικό επιτόκιο που έχει ορί-σει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση την τελευταίας αριθ. 2008/C 14/02 (C 14/6 της 19.1.2008), προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.

 

2. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέφει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.
3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.
4. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ
www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet / ο λογαριασμός μου / Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».
5. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και λογιστικοποιείται στα έσοδα του ΠΔΕ σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.
6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.

7. Παρέχεται δυνατότητα
α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης,
εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 2 της παρούσας,

β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.
……………………………………………………….

·         Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

·          Ο δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.

( 3) Ειδική υποχρέωση Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων

3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.

 

Άρθρο 2

7. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.
8. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.

 

( 4 ) Χρόνος τήρησης των δικαιολογητικών

Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.


(5) Υποχρέωση Ενημέρωσης

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
α)
παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

(6) Κυρώσεις
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως
από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 (Β'2784) κοινή υπουργική απόφαση Δημοσιονομικών Διορθώσεων, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
Δείτε αναλυτικά : Κ.Υ.Α. αριθμ. 126829 / EΥΘΥ 1217/8.12.2015 Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014

 

7.     Τα 6 βήματα του «Δρόμου»  (β) Ενίσχυση βάσει του Κανονισμού de minimis )

 

Βήμα 1 :

Η επιχείρηση συνιστά ενιαία επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση « ΝΑΙ », εισαγάγω τα εξής δεδομένα :

Πίνακας Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων [ Δείτε αναλυτικά ανωτέρω 6. «Βήμα 1 » ]

 

Βήμα 2 :

Η ενιαία επιχείρηση έχει λάβει άλλες ενισχύσεις βάσει του de minimis κατά την τριετία 2018-2020.

Σε περίπτωση « ΝΑΙ », εισαγάγω τα εξής δεδομένα :

 

( Άρθρο 5 Έλεγχος σώρευσης)
Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία 2018-2020 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων.
Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.

Βήμα 3 :

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον Καν. de minimis, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

Δυνατότητα επιλογών  « ΝΑΙ », « ΟΧΙ » και « Η Επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε αυτό … »

 

Βήμα 4 :

Για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).

«Τικάρουμε»  ανάλογα

[ Δείτε αναλυτικά ανωτέρω 6. «Βήμα 7 » ]

 

Βήμα 5 :

Το μέγεθος της επιχείρησης, με βάση τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Καν.651/2014 είναι:

Επιλέγουμε : «ΜΜΕ»  ή «Μεγάλη»

[ Δείτε αναλυτικά ανωτέρω 6. «Βήμα 8 » ]

 

Όρια μεγεθών ΜΜΕ

Εφαρμογή ενός υπολογισμού των ΜΜΕ

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η επιχείρηση, ενδέχεται να πρέπει να συμπεριλά­βει στοιχεία από μία ή περισσότερες άλλες επι­χειρήσεις κατά τον υπολογισμό των ΜΜΕ. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού θα επιτρέψει στην επιχείρηση να διαπιστώσει αν συνάδει με τον αριθμό απασχολούμενων και με τουλάχιστον ένα από τα κατώτατα οικονομικά όρια που ορίζονται από τον ορισμό. Οι επιχειρήσεις που υπερβαί­νουν τα όρια αυτά δεν θεωρούνται ΜΜΕ.

«Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.»

( Απόσπασμα από το άρθρο 2 του παραρ­τήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ)

 Βήμα 6 :

Η επιχείρηση έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/3.5.2020 και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν.

Δυνατότητα επιλογών  « ΝΑΙ », « ΟΧΙ »

[ Δείτε αναλυτικά ανωτέρω 6. «Βήμα 9 » ]8.     Έλεγχος των προϋποθέσεων από την «εφαρμογή» και Δικαίωμα ένστασης

Κατά τη διάρκεια των βημάτων συμπλήρωσης, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη, η εφαρμογή ελέγχει τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης και ενημερώνει τον χρήστη. Σε περίπτωση μη πλήρωσης κάποιου κριτηρίου, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης.

 

 

 

9.     Επιλογή ποσού ενίσχυσης

 

Δεδομένα Εφαρμογής αρ. 3 :  Ποσό ενίσχυσης

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εμφανίζεται προσυμπληρωμένο το «Μέγιστο ποσό ενίσχυσης» και το «Ποσό ενίσχυσης που αιτείται να λάβει η επιχείρηση» στο οποίο δηλώνεται από τον αιτούντα το ποσό.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης