ΑΝ 1204 1.01.1938

Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυβδούχων χρωμάτωνΣχόλια:


1 Ιαν 1938

Taxheaven.gr
 Α.Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1204/1938

"Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυβδούχων χρωμάτων"
Φ.Ε.Κ. 177, τεύχος Α, της 29 Απρ. 1938
Άρθρον 1
Απαγορεύεται εις τας εργασίας χρωματισμού η χρήσις μολυβδούχων χρωμάτων περιεχόντων εις αναλογίαν μεγαλυτέραν των δύο επί τοις εκατόν (2%) μεταλλικόν μόλυβδον.
Άρθρον 2
Εξαιρέσεις επιτρέπονται; 1) Εις την διάστρωσιν και αναζωογόννησιν πινάκων ζωγραφικής. 2) Εις την κατασκευήν υελογανωμάτων. 3) Εις τον χρωματισμόν α)υλικού πολέμου, β) του τροχαίου υλικού των σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων, γ) των σιδηρών κατασκευών των εκτεθειμένων εις καιρικάς μεταβολάς και δ) του εσωτερικού διαμερισμάτων εργοστασίων ένθα αναδίδονται όξυνοι ατμοί.
Άρθρον 3
Κατά την παρασκευήν και επεξεργασίαν των μολυβδούχων χρωμάτων δέον να λαμβάνωνται πάντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προφυλάξεως της υγείας των εργατών. Η τριβή και κονιοποίησις των μολυβδούχων ουσιών, ως και η ανάμιξις ή μάλαξις και διάλυσις της κόνεως τούτων εντός υγρών προς παρασκευήν υδαρών χρωμάτων ή μαστίχης δέον να εκτελήται μηχανικώς, εντός ερμητικώς κλειομένων δοχείων ή υπό καλύπτραν, μετ' αποτελεσματικής αναρροφήσεως, ούτως ώστε να παρεμποδίζηται κατά το δυνατόν, η διάχυσις του τοξικού κονιορτού εις την πέριξ ατμόσφαιραν. Οι εργάται οι ασχολούμενοι εις τας εργασίας ταύτας δέον να φέρωσιν αναπνευστικά προσωπεία, προφυλάσσοντα αυτούς αποτελεσματικώς από την εισπνοήν του μολυβδούχου κονιορτού.
Άρθρον 4
Ο χειρισμός των μολυβδούχων χρωμάτων, είτε εν ξηρά είτε εν υγρά καταστάσει εν αιωρήσει ή εν διαλύσει δεν πρέπει να διεξάγηται διά γυμνής χειρός. Οι κύριοι της εργασίας υποχρεούνται ιδία δαπάνη να παρέχωσιν εις τους χειριζομένους τας ουσίας ταύτας εργάτας και ελαστικά χειρόκτια ή κατάλληλα εργαλεία, καλώς συντηρούμενα και συχνάκις καθαριζόμενα.
Άρθρον 5
Αι επιφάνειαι των τραπεζών επί των οποίων διεξάγεται ο χειρισμός των προϊόντων τούτων δέον να είναι αδιάβροχοι και καλώς συντετηρημέναι. Οι τοίχοι των εργαστηρίων δέον να έχωσι λείαν επιφάνειαν και να είναι επικεκαλυμμένοι εις ύψος 1 1/2 μέτρου από του εδάφους δι' υλικού αδιαποτίστου, δυνάμενοι να πλύνωνται ευκόλως.
Ομοίως το έδαφος των εργαστηρίων δέον να είναι αδιαπότιστον και να διατηρήται υγρόν, να φέρη δε την αναγκαίαν απόκλισιν προς στεγανήν τινα αποχέτευσιν, προς ην να κατευθύνωνται αι αποπίπτουσαι ουσίαι αι περιέχουσαι μόλυβδον.
Η εργασία εντός τούτων δέον να διεξάγηται κατά τρόπον ώστε να μη εκτινάσσωνται τα μολυβδούχα υγρά εις τα πέριξ. Το έδαφος, αι τράπεζαι και οι τοίχοι δέον να διατηρώνται κατά το δυνατόν καθαροί, πλυνόμενοι συχνάκις δι' εκτοξεύσεως ύδατος ή δι' άλλων υγρών μεθόδων.
Άρθρον 6
Απαγορεύεται απολύτως η διά γυμνής χειρός εμβάπτισις αντικειμένων εντός μολυβδούχων διαλύσεων. Ο χειρισμός των αντικειμένων τούτων δέον να γίνηται διά καταλλήλων λαβίδων ή μηχανικώς.
(Τα άρθρα 7 έως 10 καταργούνται με το άρθρο 17 του Π.Δ. 94/87, κατωτέρω αρ. 44)
Άρθρον 11
Οι εργοδόται χρωματισμού και εν γένει οι εξ επαγγέλματος ενεργούντες χρωματιστικάς εργασίας διά μολυβδούχων χρωμάτων υποχρεούνται: 1) Να παρέχωσιν εις τους εργάτας αυτών μόνον τας αναγκαίας διά την ημερησίαν κατανάλωσιν ποσότητος χρωμάτων και υπό μορφήν ζύμης ή υδαρή και ετοίμην προς χρήσιν. 2) Να επιβλέπωσιν εις περίπτωσιν αποξέσεως παλαιών μολυβδούχων χρωμάτων όπως αποφεύγηται η εν ξηρώ αφαίρεσις αυτών, όπως διαβρέχωνται προηγουμένως επαρκώς αι προς χρήσιν επιφάνειαι διά διαλύσεως καυστικής ποτάσσης ή άλλου υγρού, και όπως καθαρίζηται ο επιπίπτων κονιορτός δι' υγρών μεθόδων.
Πάσα αποξεομένη επιφάνεια θεωρείται ως κεκαλυμμένη διά μολυβδούχου χρώματος, εφ' όσον ο εργοδότης δεν ήθελεν αποδείξει το εναντίον. 3) Να μη προσλαμβάνωσιν εις τας εργασίας αυτών πρόσωπα κάτω των 18 ετών. Εις τους μισθωτούς κάτω των 18 ετών απαγορεύεται επίσης και η ανάθεσις της σαρώσεως και εν γένει της καθαριότητος των εργαστηρίων και τόπων εργασίας. Καθ' όλην την διάρκειαν της σαρώσεως οι καθαρισταί δέον να φέρωσιν αναπνευστικά προσωπεία. Πρόσωπα κάτω των 18 ετών και από του 15ου συμπεπληρωμένου δύνανται να προσλαμβάνωνται μόνον ως μαθητευόμενοι προς επαγγελματικήν μόρφωσιν, απασχολούμενοι ουχί πλέον του τετραώρου καθ' εκάστην εν τη παρασκευή και χρήσει των μολυβδούχων χρωμάτων (Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές με το άρθρο 11 του Ν. 1414/84, κατωτέρω αρ. 36).4) Να παρέχωσιν πάντα τα μέσα ατομικής καθαριότητος των εργατών, νιπτήρας, σάπωνας, χειρόμακτρα και ύδωρ κατάλληλον προς πλύσιν, ίνα ούτοι προβαίνωσιν εις καθαρισμόν επιμελή των χειρών, της κεφαλής, ως και του προσώπου, κατά την διακοπή και το τέλος της εργασίας και προ της λήψεως πάσης τροφής. Τα χειρόμακτρα πλύνονται, δαπάναις του εργοδότου, άπαξ τουλάχιστον της εβδομάδος. 5) Να παρέχουν εις τους εργάτας των ειδικά ενδύματα εργασίας (φόρμες), κλειόμενα περί τον τράχηλον και τους καρπούς, ως και καλύμματα της κεφαλής, καλύπτοντα ταύτην εξ ολοκλήρου, μετά γείσου εξέχοντος επί του μετώπου. Τα ενδύματα ταύτα θα πλύνωνται άπαξ της εβδομάδος δαπάναις του εργοδότου και θα διαφυλάσσωνται εντός του εργαστηρίου ή του εργοστασίου.
(Τα εδάφια 6-11 του άρθρου 11 καταργούνται με το άρθρο 17 του Π.Δ. 94/87)
Άρθρον 12
Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις αεροπιστολίου προς χρωματισμόν δια μολυβδούχων χρωμάτων εις πάσας τας επιχειρήσεις αι οποίαι δεν διαθέτουσιν α)ίδια διαμερίσματα αποκεκλεισμένα απολύτως από των λοιπών τόπων εργασίας, μετά πάντων των μέσων προφυλάξεως κατά του κινδύνου πυρκαϊάς και μετά αναρροφητικών θαλαμίσκων καλώς λειτουργούντων διά την εκτέλεσιν της εργασίας ταύτης, β) κατάλληλα αναπνευστικά προσωπεία διά τους εργάτας. Οι εργάται δύνανται να μη φέρωσιν αναπνευστικά προσωπεία μόνον όταν χρωματίζουν δι' αεροπιστολίου οικοδομικάς επιφανείας εν υπαίθρω ή εντός καλώς αεριζομένων χώρων. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι εργάται δέον να ίστανται προς την πλευράν οπόθεν πνέει ο άνεμος, ούτως ώστε η φορά τούτου να κατευθύνη το ψεκαζόμενον υγρόν μακράν του χρωματίζοντος εργάτου. Ο δι' αεροπιστολίου χρωματισμός θα διακανονισθή λεπτομερέστερον δι' ειδικού Β. Διατάγματος.
(Τα άρθρα 13 έως και 19 καταργούνται με το άρθρο 17 του Π.Δ. 94/87, κατωτέρω αρ. 44).
Άρθρον 20
Οι παραβάται του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκισιν 5 έως 30 ημερών και χρηματικήν ποινήν 100 μέχρι 1000 δραχμών. Εν υποτροπή η ποινή διπλασιάζεται. ΆAπασαι αι ως άνω μηνύσεις εισάγονται δι' απ' ευθείας κλήσεως εις το ακροατήριον την πρώτην δικάσιμον μετά 15 ημέρας από της επιδόσεως της μηνύσεως.
Άρθρον 21
Πάσα διάταξις νόμου, διατάγματος ή κανονισμού αντικειμένη προς τας διατάξεις του παρόντος καταργείται.
Εν Αθήναις τη 20 Απριλίου 1938Taxheaven.gr