Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απόφαση 67288 1.01.1934 Περί κανονισμού εργασίας υφαλοχρωματιστών, σφυροκόπων και λεβητοκαθαριστών

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Απόφαση 67288 1.01.1934
Περί κανονισμού εργασίας υφαλοχρωματιστών, σφυροκόπων και λεβητοκαθαριστών


Απόφαση 67288 1.01.1934 Περί κανονισμού εργασίας υφαλοχρωματιστών, σφυροκόπων και λεβητοκαθαριστών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΑΠΟΦΑΣΗ 67288/1934

"Περί κανονισμού εργασίας υφαλοχρωματιστών, σφυροκόπων και λεβητοκαθαριστών"
(Φ.Ε.Κ. 119/Β/7-9-1934)

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 28 του από 25.4.1913 Β. Δ/τος "περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών εν τοις εργοστασίοις, εργαοτηρίοις, καταστήμασι κλπ." και τας διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 4819 "περί Οργανώσεως Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας" αποφασίζομεν:

Εγκρίνομεν τον υπό του Γενικού Επιθεωρητού Εργασίας καταρτισθέντα Κανονισμόν Εργασίας των υφαλοχρωματιστών, σφυροκόπων και λεβητοκαθαριστών, ούτινος η ισχύς άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχοντα ως κάτωθι:

Άρθρον 1
Οι εις τας εργασίας υφαλοχρωματισμού, σφυροκοπήσεως (ματσακονισμού) και καθαρισμού λεβήτων ατμόπλοιων απασχολούμενοι εργάται, ως και οι εργολήπται και οι εν γένει πάσης φύσεως εργοδόται των αυτών εργοστασίων υποχρεούνται εις την τήρησιν των εις τα εφεξής άρθρα διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Εργασίαι δεξαμενής
Άρθρον 2
Κατά την σφυροκόπησιν (ματσακόνισμα) δέον οι εργάται να φέρουν προστατευτικός διόπτρας.
Κατά την βαφήν και σφυροκόπησιν του πυθμένος οι εργάται δέον να φέρουν διόπτρας εκ διαφανούς ύαλου (καλύπτρα) υποχρεωτικώς.

Άρθρον 3
Απαγορεύεται ο εντός των δεξαμενών καθαρισμός άνω της ισάλου γραμμής (φάσας) εις ατμόπλοια άνω των 1.500 τόννων.

Άρθρον 4
Η μεταφορά των δοχείων των χρωμάτων δέον να γίνηται δια των ανυψωτικών μηχανών ή συσκευών του πλοίου ή της δεξαμενής.
Η ανάθεσις της εργασίας ταύτης εις τους υφαλοχρωματιστάς απαγορεύεται.

Άρθρον 5
Η έναρξις των εργασιών γίνεται μετά την τελείαν ισορρόπησιν και ενσφήνωσιν του πλοίου εντός της δεξαμενής επί των αντερεισμάτων (μπουτελίων) και κατόπιν διαταγής του ναυπηγού της δεξαμενής.

Κρεμαστά ικριώματα (κρεμαστές σκαλωσιές)
Άρθρον 6
Τα δάπεδα των κρεμαστών ικριωμάτων, ξύλινα ή μετάλλινα, δέον να είναι στερεά και αϊ αποτελούσαι ταύτα διπλοσανίδες ή φύλλα ελασμάτων σιδηρών να προσαρμόζωνται μεταξύ των και να καθηλώνται επί εγκαρσίων δοκίδων.
Τα χρησιμοποιούμενα σανιδώματα του ικριώματος (μαδέρια) ως δάπεδον δέον να είναι μονοκόμματα, να μη στοκάρωνται ουδέ να βάφωνται δια την απόκρυψιν των ρωγμών.
Τα ικριώματα ταύτα δέον να σταθεροποιώνται δια προσδέσεως αυτών τη βοήθεια σχοινιών, επί πλαγιών του πλοίου.
Δέον επίσης να προσδένωνται δύο σχοινιά παραλλήλως του δαπέδου της σκαλωσιάς και προς το έξω μέρος εις ύψος 50 εκ. απ' αυτού το πρώτον και 90 εκ. το δεύτερον.

Άρθρον 7
Τα σχοινιά ή αι αλύσεις εξαρτήσεως προσδένονται επ' αγκίστρων κλεισμένων στερεώς επί των υπό το δάπεδον εγκαρσίων δοκίδων, ανυψούνται δε ή μετακινούνται καθ' ύψος δια πολυσπάστων ή τροχαλιών προσδεδεμένων εις στερεά μέρη του πλοίου.
Δέον να καταβάλληται η προσήκουσα προσοχή όπως μη γίνεται η πρόσδεσις των πολυσπάστων, ή τροχαλιών τούτων επί επισφαλούς και ανίσχυρου μέρους του πλοίου.

Άρθρον 8
Η ανάβασις επί των ικριωμάτων δέον να γίνεται δια ξύλινων κλιμάκων ανταποκρινομένων προς τας διατάξεις του περί κλιμάκων διατάγματος της 22.12.1933.
Απαγορεύεται η άνοδος εις αυτά δια σχοινιών ή δια των αντερεισμάτων (μπουτελίων).

Άρθρον 9
Σχοίνιναι κλίμακες, με σχοινίνας βαθμίδας (σκαλοπάτια) απαγορεύονται, τοιαύται δύνανται να χρησιμοποιηθώσι μόνον εφόσον έχουσι βαθμίδας ξυλίνας, των οποίων το πλάτος δεν είναι μικρότερον των 10εκ.

Άρθρον 10
Μετά το πέρας της τοποθετήσεως του ικριώματος, δέον τούτο να επιθεωρήται υπό υπευθύνου προσώπου και η επ' αυτού εργασία θ' άρξηται μόνον όταν δοθή υπό τούτου άδεια.

Κινητά ικριώματα (Καβαλέτα)
Άρθρον 11
Δια τον καθαρισμόν, σφυροκόπησιν και βαφήν της πρώρας και της πρύμνης δέον να χρησιμοποιούνται κινητά ικρία (καβαλέτα). Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις ξύλινων κλιμάκων άνω επί των μαδερίων καβαλλέτων. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η δια κοντών βαφή εις τας μονίμους δεξαμενάς.
Εν η περιπτώσει τα ως άνω καβαλλέτα είναι μηχανικά δέον να δύνανται ν' ανυψώνται από ενός μέχρι πέντε μέτρων δι' ενδεδειγμένου μηχανισμού και να εξασφαλίζεται η σταθερότης της ανυψώσεως εις ωρισμένην θέσιν δι' ανασταλτικής κροτάλης (καστανιάς). Εν τη περιπτώσει ταύτη απαγορεύεται η δια κοντών βαφή.

Εργασίαι κατά την πλύσιν
Άρθρον 12
Οι εργάται δέον να εφοδιάζωνται δι' υψηλών υποδημάτων εξ αδιάβροχου δέρματος ή ξύλινων υποδημάτων μετά γκέτων μέχρι των γονάτων, εξ υλικού αδιάβροχου άτινα παρέχει δι' εξόδων του ο εργοδότης ή ο εργολάβος. Οι χειριζόμενοι τα επιστόμια εκτοξευτικών αυλών (μάνικες) εργάται δέον να εφοδιάζωνται δι' αδιάβροχων επενδυτών (νιτσεράδων) εκ μέρους του εργοδότου.

Νυκτερινή εργασία
Άρθρον 13
Κατά την νύκτα δέον οι τόποι εργασίας να φωτίζωνται δι' ηλεκτρικών λαμπτήρων μετά καταυγαστήρων δια να επιτυγχάνεται ούτω κατάλληλος φωτισμός των τόπων τούτων.
Η αλλαγή της θέσεως των λαμπτήρων και εν γένει πασών των συσκευών και εξαρτημάτων της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως δέον να διενεργήται υπό ειδικού τεχνίτου ηλεκτρολόγου.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις λυχνιών ασετυλίνης κατά τας εργασίας βαφής εις τα ύφαλα μέρη του πλοίου.

Καθαρισμός δεξαμενών
Άρθρον 14
Κατά την διάρκειαν του καθαρισμού και εν γένει της επισκευής του πλοίου εντός της δεξαμενής δέον διαρκώς το δάπεδον αυτής να είναι καθαρόν, δηλαδή να απάγωνται ο βόρβορος και αι ακαθαρσίαι ως και τα λιμνάζοντα ύδατα.
Απαγορεύεται η κάθοδος των εργατών εις τον πυθμένα της δεξαμενής προ της τελείας απαγωγής των υδάτων.
Οσάκις ο καθαρισμός του πλοίου γίνεται δια πλωτών σχεδίων επί της επιφανείας των υδάτων, καθ' ην ώραν ταύτα απάγονται εκ της δεξαμενής δέον όπως ή εκκένωσις αύτη των υδάτων διενεργήται κατά τρόπον ώστε η κατερχόμενη επιφάνεια των υδάτων παρακολουθή την εκτελουμένην εργασίαν.

Προφύλαξις από του ψύχους
Άρθρον 15
Πλησίον των τόπων εργασίας δέον να υπάρχωσιν υπόστεγα δια την παραμονήν των εργατών εν ώρα βροχής. Τα υπόστεγα ταύτα δέον να υφίστανται καθ' όλην την διάρκειαν του έτους ίνα εναποθέτουσιν οι εργάται τα ενδύματα αυτών και ν' αναπαύωνται κατά τας ώρας της αναπαύσεως.

Άρθρον 16
Οι εντός του τανκ (υπυθμένα) υδαταποθηκών λεβητοστασίων και δοχείων μηχανοστασίων (σεντίνες) χώροι δέον κατά την διάρκειαν του καθαρισμού αυτών ν' αερίζωνται.
Ο φωτισμός να γίνεται δια φορητών λυχνιών (μπαλαντέζες) ηλεκτρικών προσγειουμένων καταλλήλως. Ελλείψει τοιούτων να χρησιμοποιούνται λυχνίαι ασετυλίνης, ουχί όμως δι' ελαίου και άλλων ουσιών.
Απαγορεύεται αυστηρώς εις τους εργάτας να εισέρχωνται εντός των ατμολεβητών προς καθαρισμόν προτού καταπέση τελείως η θερμοκρασία αυτών.

Άρθρον 17
Κατά την εξαγωγήν του βορβόρου δέον ο εις τούτο απασχολούμενος εργάτης να φέρη τα υπό του άρθρου 14 του παρόντος αναφερόμενα υποδήματα, τα δε ύδατα ν' απομακρύνωνται τελείως τη βοήθεια αντλίας (ιππάριον).
Κατά την σφυρηλάτησιν (ματσακόνισμα) εντός των χώρων τούτων ο εργάτης δέον να φέρη διόπτρας.
Εις τους ατμολέβητας, διπύθμενα και γενικώς δεξαμενάς υποσταθμίσεως (Φορ-Πικ, Αφτερ-Πικ), η εργασία είναι διαρκείας 6 1/2 ωρών, άρχεται δε την 7 1/2 π.μ.


Άρθρον 18
Απαγορεύεται η είσοδος εργατών εις τα στεγανά διαμερίσματα του πλοίου πριν ή εξαερισθούν ταύτα τελείως.
Ομοίως απαγορεύεται το σφυροκοπάνισμα των διπυθμένων προτού εξαντληθούν τα ύδατα τελείως.

Διαμερίσματα κύτους
Άρθρον 19
Η εσωτερική επιφάνεια του κύτους δέον να πλύνηται προ πάσης εργασίας δια συσκευής εκτοξευτικών αυλών (μάνικας) τα δε ύδατα της πλύσεως ν' απάγωνται δι' υδραντλίας.
Τα ικριώματα δια τον καθαρισμόν και χρωματισμόν της οροφής των διαμερισμάτων του κύτους δέον να είναι σταθερά και εξ ενδεδειγμένης ξυλείας.

Άρθρον 20
Δια τας εργασίας γαιανθρακαποθηκών, βαθέα φρέατα (ντιπ-ταγκ) και γενικώς εργασίας λεβητοστασίου και μηχανοστασίου η εργασία άρχεται την 7 1/2 πρωϊνήν και λήγει την 3ην μ.μ. με μίαν ώραν ανάπαυσιν κατά την μεσημβρίαν.

Ώραι εργασίας
Άρθρον 21
Αι ώραι εργασίας είναι οκτώ την ημέραν και επτά την νύκταν εις τας δεξαμενάς και εις το σφυροκοπάνισμα εντός του κύτους και άνω της ισάλου γραμμής.
Από 1ης Απριλίου και μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου η εργασία άρχεται την 7ην π.μ. και λήγει την 5ην μ.μ. με δίωρον μεσημβρινήν ανάπαυσιν.
Από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου η εργασία άρχεται την 7.30 π.μ. και λήγει εις τας 4.30 μ.μ. με ανάπαυσιν μιας ώρας την μεσημβρίαν.
Καθ' έκαστον Σάββατον η ημερησία εργασία περατούται κατά μίαν ώραν ενωρίτερον της κεκανονισμένης δια τας λοιπός ημέρας.
Τα έξοδα μεταφοράς των εργατών και εργαλείων εις τον τόπον εργασίας βαρύνουν τον εργοδότην η τον εργολήπτην.

Εν Αθήναις τη 9 Αυγούστου 1934


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης