Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρο Νέα δάνεια με επιδότηση τόκων: Τα πέντε στάδια από την «αίτηση» έως την εκταμίευση του δανείου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-05-2020 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Άρθρο
Νέα δάνεια με επιδότηση τόκων: Τα πέντε στάδια από την «αίτηση» έως την εκταμίευση του δανείου


Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος (Ορκωτός ελεγκτής λογιστής & Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven)
και
Νικόλαος Π. Μαστοράκης  (Σύμβουλος Επιχειρήσεων)

Περιεχόμενα
1)    Γενικά για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II»
2)    Γενικά για το Υπο-πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ ΙΙ»- Δάνειο με Επιδότηση Επιτοκίου
3)    Από την « Αίτηση συμμετοχής» έως την «Εκταμίευση του δανείου»
4)    Πληροφορίες από τις Τράπεζες,  για το Υπο-πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ ΙΙ»- Δάνειο με Επιδότηση Επιτοκίου

1)    Γενικά για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II»

1.1  Τι είναι το Πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ ΙΙ»

Σκοπός της σύστασης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση.
Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).
Η Δράση « ΤΕΠΙΧ ΙΙ » συμβάλλει ενεργά στη μείωση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, λόγω της ιδιαίτερα ευνοϊκής τιμολόγησης που προκύπτει απο την άτοκη συμμετοχή κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Ειδικότερα, αφορά στη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για:
(1) Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί (Υποπρόγραμμα 1)
(2) Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού (Υποπρόγραμμα 2)
(3)  Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 (Υποπρόγραμμα 3)
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το αίτημα του, στο www.ependyseis.gr και στη συνέχεια θα προσέρχεται στο Κατάστημα της Τράπεζας προκειμένου να προσκομίσει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

1.2  «Επιλέξιμες» και «Μη  Επιλέξιμες επιχειρήσεις»

(1) Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

•    Είναι «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 
- πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II–ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β «1.ΠεριορισμΈνοι τομείς και δραστηριότητες επιχειρήσεων» (*) .
[ Μπορεί να είναι και υπό σύσταση (με ΑΦΜ) επιχειρήσεις]

•    Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου).

[ ( * )  Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1407/2013 (de minimis). Συνεπώς, δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στη Δράση, οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

(α) στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.
(β) Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει.
(γ) Στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
(δ) στον τομέα του άνθρακα
(ε) στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ)
(στ) στον κλάδο των οπλικών συστημάτων

(2) Εξαιρούνται, οι ενισχύσεις:

(α)  Οι οποίες σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
(β) Για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.
Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).

(3)  Καταστάσεις Αποκλεισμού από το Πρόγραμμα

(α) Παράνομες Ενισχύσεις
Επιχειρήσεις, για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
(β) Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Όσες από τις επιχειρήσεις έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο, καθώς και όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει δάνειο με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία).
(γ)  Επίσης, αποκλείονται:
(i) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
(ii) Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.)
(iii) Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.)
(iv) Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
(v) Οι προβληματικές επιχειρήσεις, για τις οποίες ο έλεγχος πραγματοποιείται στη βάση κατάστασης δυσχέρειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014.
(vi) Οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει. [« 1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ». ( άρθρο 40 παρ. 1 του N.4488/2017 )]
………….
Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη. Το διαχειριστικό κόστος αποτελεί εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό τα € 4.000 ευρώ και κατώτατο τα € 100.
(Πηγή :( ΟΔΗΓΟΣ ) ΔΡΑΣΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (8/6/2018))

2)  Γενικά για το Υπο-πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ ΙΙ»- Δάνειο με Επιδότηση Επιτοκίου

2.1 Τι είναι το Υπο-πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ ΙΙ»  3 - Δάνειο με Επιδότηση Επιτοκίου

Η δράση Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19, από την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα», αποτελεί νέο υποπρόγραμμα της «Επιχειρηματικής Χρηματοδότησης - ΤΕΠΙΧ II».

Η συµµετοχή στο κεφάλαιο του δανείου γίνεται  κατά 60% από την Τράπεζά και κατά 40% από την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα». 

« Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση, μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία. Για τον σκοπό αυτό, οι συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες με εξαιρετικά σύντομες διαδικασίες θα χορηγούν, κατόπιν αξιολόγησης, Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης προς τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19.
Σημειώνεται ότι τo επιτόκιο αυτών των δανείων επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο αυτά έτη.
[ και με μειωμένο επιτόκιο κατά 40% για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου, λόγω της άτοκης συμμετοχής κεφαλαίων του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ]

Ύψος Δανείου

Το ύψος κάθε δανείου διαμορφώνεται ως εξής:
•    Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή
•    Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.
•    Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.
•    Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.
[  Προσοχή : το σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση σε αυτό το Υποπρόγραμμα 3 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- , δεν θα υπερβαίνει τις 500 χιλ. ευρώ.]

Διάρκεια Δανείου και περίοδος Χάριτος

Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου.
Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.
Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

Επιτόκιο

•    Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η κάθε Τράπεζα, στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης, καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.
•    Το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα παραμένει σταθερό.
•    Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
•    Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.
•    Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση.

Διαδικασία υποβολής

Kατά την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει:
α) Η επιχείρηση, να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει την εξής διαδικασία.
•    Υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.
•     Στο αίτημα επιλέγει την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.
•    Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.
Προϋποθέσεις λήψης και διατήρησης
•    Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
•    Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουαρίου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.
•    Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. »
(Πηγή :  http://www.etean.com.gr/PublicPages/PressReleases.aspx)

Σκοπός των δανείων

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19

Επιλέξιμες δαπάνες

•    Το δάνειο θα καλύπτει δαπάνες που θα σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα.
•    Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ως δαπάνη.
•    Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.

 Σημειώνεται ότι:

•    Μπορούν στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος 3 να υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης, ωστόσο το σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση σε αυτό το Υποπρόγραμμα 3 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- , δεν θα υπερβαίνει τις 500 χιλ. ευρώ.
•    Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει ή να έχει λάβει χρηματοδότηση και από τα τρία Υποπρογράμματα της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», ωστόσο η συνολική της χρηματοδότηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (deminimis).
[ Δηλαδή :
  Επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νέου προγράμματος, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή τους και στη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19, αρκεί να τηρείται ο περιορισμός ότι οι συνολικές χρηματοδοτήσεις μιας επιχείρησης στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ. ]
•    Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται από τις Τράπεζες  για το σύνολο των δανείων που έχουν δοθεί στην επιχείρηση.
•    Η Σώρευση διερευνάται περαιτέρω από την ΕΑΤ Α.Ε  … ….

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των δανειακών συμβάσεων έως το χρονικό διάστημα της εξάντλησης των πόρων της Δράσης.
Συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενες Τράπεζες θα αντλούν κεφάλαια εφ’ εξής, βάσει σειράς προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους, χωρίς ανώτατο όριο προσφερόμενων κεφαλαίων ανά Τράπεζα και έως της ως άνω εξάντλησης.
Το ποσό του δανείου εκταμιεύεται – εφ’ άπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις – στον Λογαριασμό της επιχείρησης. »
( Πηγή : http://www.etean.com.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=98 )

Προσοχή :
Μπορείτε να αποκτήσετε χρηματοδότηση με τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19 εφόσον έως τις 31.10.2023 έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και ο προϋπολογισμός της δράσης ανά γεωγραφική περιφέρεια δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.
Για περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

2.2  Επιλέξιμες και Μη  Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Οι γενικοί όροι (αναφέρονται ανωτέρω ( σημείο 1β))  της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ ισχύουν και για το δημιουργούμενο Υποπρόγραμμα 3, για το οποίο υπερισχύουν, όλως ιδιαιτέρως, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις όπου και διαφοροποιείται σε σχέση με το Υποπρόγραμμα :
Επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19, βάσει των ΚΑΔ της ΚΥΑ: Αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21268/ΦΕΚ Β/1081/28.03.2020 όπως έχει συμπληρωθεί και εκάστοτε ισχύει και η ΥΑ 37674/ΦΕΚ Β’ 1291/10.04.2020 Παράρτημα V.

Επιπρόσθετο κριτήριο για την επιδότηση επιτοκίου είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου. Συγκεκριμένα η επιλεξιμότητα στο Υποπρόγραμμα 3 γίνεται βάσει αυτής του Υποπρογράμματος 2, ενώ πλέον αυτού πρέπει:
α)  Η επιχείρηση, κατά την υποβολή της αίτησης λήψης δανείου, να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και θα επικαιροποιούνται. H EΑΤ θα ενημερώνει άμεσα τις τράπεζες για ενδεχόμενες μεταβολές στη λίστα των ΚΑΔ που δικαιούνται την επιδότηση του επιτοκίου.

Η επιχείρηση ακολουθεί την εξής διαδικασία.
Υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr. Στο αίτημα επιλέγει την τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.
Η τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας. ……
[ Δείτε αναλυτικά στο  : http://www.etean.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=98 Συνημμένο : «Τροποποίηση Πρόσκλησης_ΤΕΠΙΧ ΙΙ KK IR GRANT COVID19 FIN docx » ]
………………………….

Προσοχή :  Δείτε και στο Σημείο 4 ( Πληροφορίες ανά Τράπεζα )

3)    Από την « Αίτηση συμμετοχής» έως την «Εκταμίευση του δανείου»

Στάδιο  1ο : Υποβολή « Αίτησης συμμετοχής»

Συμπληρώνουμε την Ηλεκτρονική  αίτηση συμμετοχής στο «Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών» Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ  ) - Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων:
Ειδικότερα, συμπληρώνουμε τα εξής :
( Σελίδα 1 ) [ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ]
………………………………
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Τράπεζα  : 017 - Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. [ Βάσει της επιλογής μας – Δείτε κατωτέρω σχετικά με τις δυνατότητες επιλογών ]
2. Είδος Δανείου :   Κεφάλαιο Κίνησης - Δάνειο με Επιδότηση Επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα [ Προσοχή για επιδότηση τόκων 100%, «τσεκάρουμε αυτή την επιλογή»  – Δείτε κατωτέρω σχετικά με τις δυνατότητες επιλογών ]
3. Σύνδεση με Πρόγραμμα Επιχορήγησης ;  (ΝΑΙ/ΌΧΙ)  ΟΧΙ
4. Αιτούμενο Ποσό Δανείου :    500.000,00  [ Σχετικά με το ανώτερο αιτούμενο όριο δείτε : σημείο 2α ]
5. Επωνυμία Επιχείρησης/Ονοματεπώνυμο :   ΑΑΑΑΑΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6. Είδος επιχείρησης(Υφιστάμενη/ Υπο σύσταση) :   Υφιστάμενη
7. Συμπλήρωση ΑΦΜ/T.I.N.ΑΦΜ
7.1 Α.Φ.Μ   : ………..
7.2 T.I.N.
[ Αν είστε δικαιούχος εκτός Ελλάδος παρακαλούμε συμπληρώστε στο πεδίο TIN (Taxpayer Identification Number) τον φορολογικό κωδικό σας]
8. Κινητό Τηλέφωνο :  …………………
9. Email  :    …………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ
10. Δημοτική – Τοπική Κοινότητα Δ.Δ.Πειραιώς / ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / Περιφέρεια Αττικής
11. Ταχ. Κωδικός : 18548
12. Διεύθυνση:     ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 78
………………………………………..
Δυνατότητες επιλογών :
1. Τράπεζα 


2. Είδος Δανείου
[ Επιλέγουμε την  το Υποπρόγραμμα 3 (τρίτη επιλογή) ………………………………….

( Σελίδα 2 ) [Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ]

Δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ ) [ Απλώς «τικάρουμε» ]

Δηλώνω ότι συναινώ τα προσωπικά μου δεδομένα, ήτοι Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο και κατά περίπτωση τηλέφωνο, email, διεύθυνση, που κρίνονται απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί μου, τα οποία ο ίδιος δηλώνω για το σκοπό αυτό και τα οποία καταγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όπως διαβιβαστούν για επεξεργασία στον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση επικοινωνίας του ΕΦ με τον δικαιούχο/επενδυτή σχετικά με το υποβληθέν αίτημα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπροσθέτως, ως υποκείμενο των δεδομένων διατηρώ το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά μου δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσω τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών και επιπλέον, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, δύναμαι να ασκήσω τα δικαιώματα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών καθώς και το δικαίωμα να μην υπόκειμαι σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

( Σελίδα 3 ) [ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ] 

Προσοχή! μετά την υποβολή της πρότασης δεν έχετε την δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων
Εκτύπωση Φόρμας Ηλεκτρονικής Υποβολής (.pdf)
Πατήστε τον παραπάνω σύνδεσμο για να εκτυπώσετε αντίγραφο της Ηλεκτρονικής Υποβολής σε έγγραφο τύπου PDF.

ΠαράδειγμαΜε τον «μοναδικό αριθμό καταχώρισης» που λάβατε από την καταχώρηση της ανωτέρω «αίτησης συμμετοχής» , πάτε  σε ένα κατάστημα της Τράπεζας που έχετε επιλέξει  για να κάνετε «αίτηση χρηματοδότησης».

Στάδιο  2ο : Έλεγχος επιλεξιμότητας και δικαιολογητικών από την Τράπεζα

Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας
Εφόσον δικαιούται την χρηματοδότηση, ενημερώνεται από την συνεργαζόμενη Τράπεζα, για τις επιλογές χρηματοδότησης και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε.
Συνοπτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο πελάτης μαζί με την αίτηση του, συνήθως είναι :

(1) Οικονομικά στοιχεία επιχείρησης
•    Οικονομικές καταστάσεις /  Ισοζύγια /Δηλώσεις ΦΠΑ / Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις./ Ε9 / ΑΠΔ , κ.λπ
•    Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
•    Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού
(2) Οικονομικά στοιχεία των φορέων και των εγγυητών της επιχείρησης
•    Ε9 των εγγυητών της επιχείρησης , κ.λπ
(3) Δήλωση Στοιχείων σχετικά με την Ιδιότητα ΜΜΕ
[  Δείτε το άρθρο : Άρθρα «Επιδότηση τόκων»: Τι πρέπει να κάνουμε (Σε 12 βήματα) , σημείο 4 ]
(4) Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan)
•    Το επενδυτικό / επιχειρηματικό σχεδίου (business plan) – εάν δεν πρόκειται για ήδη επιδοτούμενη επένδυση ή πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης.
(5) Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis
•    Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).
(6)  Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος της επιχείρησης των κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν.4488/2017.
[  Δείτε το άρθρο : Άρθρα «Επιδότηση τόκων»: Τι πρέπει να κάνουμε (Σε 12 βήματα) , σημείο 5 ]
…………………………………………
Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis
•    Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).


 


Στάδιο 3ο : Έλεγχος από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Εφόσον η Τράπεζα εγκρίνει το αίτημά σας για χρηματοδότηση, το στέλνει στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τελική έγκριση ένταξης στη δράση.

Στάδιο 4ο :  Εξασφαλίσεις που ενδεχομένως ζητήσει η Τράπεζα

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων Τραπεζών
Σε περίπτωση, που πρέπει να παρασχεθεί  εξασφάλιση στην Τράπεζα, πρέπει να γίνουν οι  απαραίτητες νομικές ενέργειες (π.χ. προσημείωση ακινήτου).
Εξασφάλιση για τη χρηματοδότησή μπορεί να δοθεί  με  καταθέσεις (cash collateral), τίτλους (π.χ. επενδυτικά προϊόντα) . Συν περίπτωση αυτή υπογράφετε η σχετική σύμβαση ενεχυρίασης.

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στην δανειακή σύμβαση.

Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του επιχειρηματία.

Στο τέλος υπογράφεται η «Δανειακή Σύμβαση », όπου μεταξύ των άλλων  επιλέγεται ο  τρόπος αποπληρωμής του Δανείου ( Σχετικά με τους όρους δείτε ανωτέρω σημείο 2α ) .

Στάδιο 5ο : Υπογραφή της Σύμβασης - Εκταμίευση του  δανείου

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ( Στάδια 1-4 ) δίνεται η δυνατότητα εκταμίευσης του δανείου εφάπαξ ή σταδιακά.

Προσοχή :
Για τη διενέργεια των εκταμιεύσεων δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών προς χρηματοδότηση. Το δάνειο θα καλύπτει δαπάνες που θα σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα, όπως αυτά περιγράφονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που έχει προσκομίσει

4)    Πληροφορίες από τις Τράπεζες,  για το Υπο-πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ ΙΙ»- Δάνειο με Επιδότηση Επιτοκίου

α) Alpha Bank
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-programmata/drasi-tepix-neo-kefalaio-kinisis

Δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση” - Προνομιακή χρηματοδότηση με μηδενικό επιτόκιο για μία διετία
Σε ποιους απευθύνεται η Δράση

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και εάν βρίσκονται (νεοσύστατες και μη) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

•    Eίναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση)
o    Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
o    Εμφανίζουν έως Ευρώ 50.000.000 ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 43.000.000.

•    Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας

•    Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, “περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας”

•    Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες

•    Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της ελληνικής επικράτειας -πλην εξαιρέσεων.

•    Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητάς τους περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ: Αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21268/ΦΕΚ Β/1081/28.03.2020 όπως έχει συμπληρωθεί και εκάστοτε ισχύει

Προϋποθέσεις λήψης και διατήρησης της επιδότησης του Επιτοκίου για τα 2 χρόνια

•    Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.3.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο χρόνια.

•    Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές στη χρηματοδότηση.


β) Eurobank
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/anagkes-anaptuksi-epixeirisis/anaptuksiaka-programmata/tepix-ii-covid-19

Είναι για εσάς η δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19;

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που η δραστηριότητα ανεστάλη λόγω Covid-19. Συγκεκριμένα:

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες για τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ και επιπλέον πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:
1.    Έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας του Covid-19.
2.    Έχουν ως επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) αυτούς που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3.    Δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια με εγγύηση ή συγχρηματοδότηση ΕΤΕΑΝ ΑΕ (νυν Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ) από προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ.

Μας ρωτούν συχνά για τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19

Έχω ήδη πάρει χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ IΙ για επενδυτικό σχέδιο. Μπορώ να ξανακάνω αίτηση;

Εάν έχετε ήδη ενταχθεί στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την υπαγωγή σας στη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19, αρκεί:
1.    Να πληροί η επιχείρησή σας τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19 ,
2.    Να τηρείται ο περιορισμός ότι οι συνολικές χρηματοδοτήσεις της επιχείρησής σας στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Έχω συμμετάσχει σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης (π.χ. ΕΣΠΑ). Μπορώ να ενταχθώ στη νέα δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19;

Ναι. Μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση από τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19, ακόμη κι αν έχετε συμμετάσχει σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης για επιχειρήσεις ΕΣΠΑ, κ.λπ.
Για να ενταχθείτε στη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ Covid-19, πρέπει πρώτα να γίνει ο σχετικός έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων.
Για να συνδυάσετε τη χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ με άλλες μορφές ενίσχυσης (από την ΕΕ ή από το ελληνικό κράτος), πρέπει να τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανόνες της ΕΕ.

Τι παραστατικά απαιτούνται για την εκταμίευση του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης;

Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε παραστατικά, γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου κεφαλαίου κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.
Επιπλέον, δεν υφίσταται το ζήτημα της ημερομηνίας έναρξης της επιλεξιμότητας.

γ) Εθνική Τράπεζα
https://www.nbg.gr/el/news/daneia-kefalaioy-kinisevs-me-epidotisi-epitokioy

Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπο-προγράμματος είναι τα παρακάτω:

•    επιχειρήσεις που κατά την υποβολή αίτησης λήψης του δανείου διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
•    ποσά έως € 500.000
•    διάρκεια δανείου από 24 έως 60 µήνες
•    δυνατότητα περιόδου χάριτος 6 έως 12 µήνες
•    100% επιδότηση του επιτοκίου από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ για τα 2 πρώτα έτη του δανείου με βασικό κριτήριο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα 2 αυτά έτη.

δ)  Τράπεζα Πειραιώς
https://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/LP/kefalaio-kinisis-me-epidotisi-epitokiou

Για να είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να:

•    Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
•    Κατά την υποβολή της αίτησης λήψης δανείου, να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ της ΚΥΑ: Αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21268/ΦΕΚ Β/1991/20.03.2020 όπως έχει συμπληρωθεί και εκάστοτε ισχύει
•    Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
•    Είναι εγκατεστημένες και να λειτουργούν εντός της Ελλάδας.
•    Μην υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
•    Εάν έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ) σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο, καθώς και όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει δάνειο με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία).
•    Επιπλέον, οφείλουν να διατηρήσουν για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν στις 19/03/2020.
 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης