Αποτελέσματα live αναζήτησης

992/2020 Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 3.1.6 “Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020”

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2020 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

992/2020
Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 3.1.6 “Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020”

Αριθμ. 992/2020
 
(ΦΕΚ Β' 1597/27-04-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις Eνωσιακές διατάξεις:
1. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
2. Του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 30.
3. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά στην παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις.
4. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1243/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά στις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.
5. Του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
6. Του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.
7. Του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
8. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Της αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
10. Της αριθμ. 2015/C 217/1 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».
11. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020.
12. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/464/ΕΕ, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
13. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης.
14.Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως ισχύει.

Β. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
2. Του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 265/Α΄/ 23.12.2014), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69.
3. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
4. Του ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/A΄/11.12.2018) «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης -Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».
5. Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α’/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Της αριθμ. Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2901/Β’/09.07.2019 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
9. Της αριθμ. 99/23.1.2017 (ΦΕΚ 309/Β΄/07.02.2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014».
10. Της αριθμ. 134453/23.12.2015  (ΦΕΚ  2857/Β΄/28.12.2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573 Β΄)».
11. Της αριθμ. 414/2354/12.1.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 97/Β'/20.01.2015) «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς».
12. Της με αριθμ. 1393/25.10.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3501/Β΄/31.10.2016), με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ, όπως ισχύει.
13. Της με αριθμ. 242/14.01.2020 (ΦΕΚ34/Β’/17.01.2020) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα»,
14. Της αριθμ. 47/18.07.2019 (ΦΕΚ 3100/Α’/01.08.2019) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη».
15. Της αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) απόφασης «Αντικατάσταση της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β’) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασίες ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ), όπως ισχύει».

Γ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των υπαγόμενων δράσεων, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης των δράσεων του Μέτρου 3.1.6 – «Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος» (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 30 και άρθρο 44 παράγραφος 4 – Αλιεία εσωτερικών υδάτων) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, ’’Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020’’, ως εξής:

Άρθρο 1
Υπαγόμενες πράξεις


Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται επενδυτικές προτάσεις βάσει του άρθρου 30 και του άρθρου 44 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ)508/2014 και αφορούν στα παρακάτω είδη Πράξεων:
- Επενδύσεις επί του σκάφους,
- Αλιευτικός τουρισμός,
- Εστιατόρια με προϊόντα αλιείας,
- Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία,
- Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία.
Στόχος του Μέτρου 3.1.6 είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων με πρόσθετες συμπληρωματικές δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την κύρια αλιευτική τους δραστηριότητα.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής


1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.1.6. – Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος είναι:
Φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αλιείς, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους στην παράκτια αλιεία (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε δικαιούχους οι οποίοι:
(i) υποβάλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των νέων δραστηριοτήτων τους. Οι προτεινόμενες συμπληρωματικές δραστηριότητες συνδέονται με την κύρια αλιευτική δραστηριότητα και δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα του άρθ. 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/14,
(ii) διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες,
(iii) αποδεικνύουν την ίδια συμμετοχή τους,
(iv) δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα (για το σύνολο ή μέρος της),
(v) συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Κανονισμού 508/2014 και υποβάλλουν την ενυπόγραφη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου,
(vi) είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα οποία, είναι εγγεγραμμένα, ως ενεργά, στα Ελληνικά Νηολόγια/ Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων – συμπεριλαμβάνονται οι αλιείς Λιμνοθαλασσών) και καταχωρημένα στο Εθνικό και Ενωσιακό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ – πρώην ΚΑΜ), εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης,
(vii) να φέρουν νόμιμα ως αλιευτικό εργαλείο, δίκτυα ή/ και παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά καταχώρησης τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία: τράτα βυθού (ΟΤΒ) ή/ και γρι-γρι (PS).

Άρθρο 3
Είδος και ποσοστά ενίσχυσης


Η οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους των πράξεων χορηγείται με τη μορφή της «επιχορήγησης», υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται επακριβώς και με κάθε λεπτομέρεια στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Το ποσό της στήριξης που χορηγείται (Δημόσια Δαπάνη), δεν υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 75.000 €.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί
 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης