Δ.ΟΡΓ.Α 1044391 ΕΞ 2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και τη μεταφορά της έδρας της Χημικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’ 2743) όμοιας, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης.

13 Απρ 2020

Taxheaven.gr

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1044391 ΕΞ 2020

(ΦΕΚ Β' 1561/24-04-2020)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ΄, αα΄ και γγ’ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4, των υποπαραγράφων β’ και γ΄της παρ. 6 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 26, 27, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.»,
γ) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,
δ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
στ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
ζ) του π.δ. 16/1989 (Α’ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει,
η) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,
θ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 39, 55 και 68 αυτής.

2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016:
α) αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β΄2043) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»,
β) αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β΄ 2153 και 2291), περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.», όπως ισχύει.

4. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:
α) από 11/03 και 02/04/2020 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.),
β) από 01 και 02/04/2020 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

7. Την ανάγκη: α) σύστασης Αυτοτελούς Γραφείου στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και β) μεταφοράς της έδρας της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Ι.1) α) Συνιστούμε στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, Α’ τάξεως, ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου», το υπαγάγουμε απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής και ορίζουμε ότι δύναται να λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτής. β) Μεταφέρουμε την αρμοδιότητα χορήγησης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμων σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας από όλες τις Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής στο ως άνω Αυτοτελές Γραφείο της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

2) Μεταφέρουμε την έδρα της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα.

ΙΙ. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις κατωτέρω αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν:

1) την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και ειδικότερα:

α) στο άρθρο 39 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» αυτής:

αα) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο I της παραγράφου 6, την οποία διαμορφώνουμε, ως εξής:
«6.Ι. Οι Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, σε μία (1) έως δύο (2) Υποδιευθύνσεις, πέντε (5) έως δώδεκα (12) Τμήματα και δύο (2) έως τρία (3) Γραφεία, από τα οποία τα δύο (2) υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:
Α.α) 1η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(αα) Τμήματα Α1’ έως Α4’ Ελέγχων
Δύνανται να λειτουργούν από ένα (1) έως τέσσερα (4) Τμήματα Ελέγχων, τα οποία αριθμούνται από Α1’ έως Α4’ και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες μεταξύ τους, τις οποίες ασκούν επί των υποθέσεων που τους ανατίθενται. Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, σε κάθε Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως λειτουργούν, πέραν του ενός (1) Τμήματος και Τμήματα για τα οποία έχει καθορισθεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τους με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ για τα υπόλοιπα Τμήματα ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τους δύναται να καθορισθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις μας.
(ββ) Τμήμα Β’Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.
β) 2η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τμήματα Α5’ έως Α8’ Ελέγχων
Δύνανται να λειτουργούν από ένα (1) έως τέσσερα (4) Τμήματα Ελέγχων, ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών, τα οποία αριθμούνται από Α5’ έως Α8’ και έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες μεταξύ τους, τις οποίες ασκούν επί των υποθέσεων που τους ανατίθενται.
Β.Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται απευθείας τα κατωτέρω Τμήματα και τα Γραφεία:
α) Τμήμα Γ’ Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.
β) Τμήμα Γ1΄Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.
γ) Τμήμα Δ’ – Εσόδων.
δ) Τμήμα Ε’ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
ε) Τμήμα ΣΤ’Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης.
στ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης.
ζ) Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών».

ββ) Στην περίπτωση i. «Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως» της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 7 προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση IΧ., η οποία έπεται της υποπερίπτωσης VIII. , ως εξής:
«IΧ. Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου.
Η απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.».

γγ) στον Πίνακα της παραγράφου 8 αντικαθιστούμε την περίπτωση με α/α 60, ως εξής:
 

«Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ- ΜΕΝΩΝ (Γ.Ε.Φ.)/ΔΗΜΟΣ-ΕΔΡΑ»
«60. Αττικής Αττικής Α' Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Α  

 

Υποδιεύθυνση

Α1’ - Ελέγχων   »
Α2’ - Ελέγχων  
Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  Γ’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους    Φορολογουμένους  
Δ’ - Εσόδων  
Ε’-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
  Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου


β) στο άρθρο 55 «Χημικές Υπηρεσίες» αυτής:

αα) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο ιε΄ της παραγράφου 5, ως εξής:
«ιε) Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Καβάλα»

ββ) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο ΧV. της παραγράφου 6, ως εξής:
«ΧV. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των Νομών Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.
Η Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, από τα οποία τα δύο (2) Τμήματα και το Αυτοτελές Γραφείο εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως κατωτέρω:
(α) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας.
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των Νομών Καβάλας και Δράμας.
(β) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των Νομών Έβρου και Ροδόπης.
(γ) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών, με έδρα τις Σέρρες.
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του Νομού Σερρών.
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη.
Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 3, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του Νομού Ξάνθης.».

γ) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο IV. της παραγράφου 8 του άρθρου 68, ως κατωτέρω:
«IV. στα Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄Β΄ τάξεως της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης αυτών και στο Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου προΐστανται υπάλληλοι ή ορίζονται Υπεύθυνοι, αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας και μόνο, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 5 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας.».

2) Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, η οποία θα καθορισθεί με μεταγενέστερη απόφαση και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αντικαθιστούμε:

α) στη στήλη 5 της περίπτωσης 137, το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1 αυτής, ως εξής:

«Εξαιρετικά, για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας:
α) των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και
β) των Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια και υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης ή της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης.»,

β) στη στήλη 5 της περίπτωσης 137Α, το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1 αυτής, ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας:
α) των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής, υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και
β) των Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης και υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης ή της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης.».

ΙΙΙ.Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών θα καθορισθεί με μεταγενέστερη απόφαση.

IV. – Κατά τα λοιπά ισχύουν:

1) Οι κατωτέρω αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, αριθ.:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και1238),
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743).

2) Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αριθ.:
α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β΄2043),
β) Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β΄2153).

V. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2020

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
 


Taxheaven.gr