ΠΟΛ.1178/13.6.2002

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2945/2001 και της Κοινής Απόφασης 245770/16-5-2002 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας. Κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και του άρθρου 42 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223/8-10-01) «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» καθώς και την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας 245770/16-5-2002 (ΦΕΚ Β΄ 663/28-5-2002).Σχόλια:


13 Ιούν 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1050700/976/Τ.&Ε.Φ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α


ΠΟΛ.:1178


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2945/2001 και της Κοινής Απόφασης 245770/16-5-2002 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας. Κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και του άρθρου 42 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223/8-10-01) «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» καθώς και την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας 245770/16-5-2002 (ΦΕΚ Β΄ 663/28-5-2002).

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του ανωτέρω νόμου διαγράφονται τα ποσά της εισφοράς υπέρ
ΕΛΓΑ, των προσαυξήσεων και των προστίμων που δημιουργήθηκαν κατΆ εφαρμογή του άρθρου 31 του
ν.2040/1992 και τα οποία οφείλονται από πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους και παραγωγούς θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων των οποίων η παραγωγή αναπτύσσεται αποδεδειγμένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως αυτό καθορίζεται με τους σχετικούς κανονισμούς.

Με την επίσης κοινοποιούμενη κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε κατ Άεξουσιοδότηση των πιο πάνω διατάξεων, καθορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία διαγραφής των ποσών αυτών. Ο τρόπος και η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση αυτή. Σημειώνουμε ότι, στη ρύθμιση που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις υπάγονται πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι και παραγωγοί θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή συνεταιρισμοί αυτών, των οποίων η παραγωγή αναπτύσσεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά, δηλαδή ολόκληρος ο βιολογικός κύκλος της καλλιέργειας ή εκτροφής πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως αυτό καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, εφόσον με βάση τις κείμενες διατάξεις είχαν υποχρέωση να αποδώσουν οι ίδιοι στο Δημόσιο την ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ και μόνο για την ιδία αυτών παραγωγή σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Εξάλλου η διαγραφή των χρεών αυτών αφορά ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ για την οποία η υποχρέωση δημιουργήθηκε μέχρι 8-10-2001 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2945/2001) και ανεξάρτητα από τη βεβαίωση ή μη των ποσών αυτών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εφόσον, δηλαδή, η υποχρέωση δημιουργήθηκε μέχρι 8-10-2001 και τα ποσά είναι βεβαιωμένα διαγράφονται με την τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στην κοινοποιούμενη απόφαση. Στην περίπτωση που δεν είναι βεβαιωμένα ούτε βεβαιώνονται, ούτε καταλογίζονται, ούτε αναζητούνται. Στην περίπτωση όμως, που τα ποσά αυτά έχουν καταβληθεί από τους υπαγόμενους στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιούμενη απόφαση :

245770/16-5-2002 (ΦΕΚ Β 663/28-5-2002)

Τρόπος και διαδικασία διαγραφής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., προσαυξήσεων και προστίμων οφειλομένων
από κτηνοτρόφους χοιροτρόφους και παραγωγούς θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων, που η παραγωγή
τους αναπτύσσεται σε ελεγχόμενό περιβάλλον.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
137/Α185) όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 38/Α/92) και όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παραγρ. 2α Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ137/Α/97).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παραγρ. 6 Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ.223/Α/2001).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 της αριθμ. 15711/30-9-98 απόφασης Υπουργού Γεωργίας
«Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α.» (ΦΕΚ 1079/Β/98).

4. Την αριθμ. 1100383/1330/A0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485/Β/2001) απόφαση Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

5. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας διαγραφής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
προσαυξήσεων και προστίμων, που οφείλονται από κτηνοτρόφους χοιροτρόφους και παραγωγούς
θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων που η παραγωγή τους αναπτύσσεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

6. Το ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ή του Νομικού Προσώπου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.) για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα τέσσερα έτη, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο και τη διαδικασία διαγραφής της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., των προσαυξήσεων
και των προστίμων που δημιουργήθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 1790/1988 που
προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν.2040/1992 και που οφείλονται από
πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους και παραγωγούς θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων, που η παραγωγή τους
αναπτύσσεται αποδεδειγμένα σε ελεγχόμενο περιβάλλον ως εξής:

1. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι και παραγωγοί θερμοκηπιακών
εκμεταλλεύσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή συνεταιρισμοί αυτών, των οποίων η παραγωγή
αναπτύσσεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά, δηλαδή ολόκληρος ο βιολογικός κύκλος της
καλλιέργειας ή εκτροφής πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως αυτό καθορίζεται με τις
διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α.,
εφόσον με βάση τις κείμενες διατάξεις είχαν υποχρέωση να αποδώσουν οι ίδιοι στο Δημόσιο την
ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓ.Α. και μόνον για την ιδία αυτών παραγωγή σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

2. Η διαγραφή των χρεών αυτών αφορά την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για την οποία η
υποχρέωση δημιουργήθηκε μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του Ν.2945/2001 (8-10-2001), ανεξάρτητα από
την βεβαίωση ή μη των ποσών αυτών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή των προσώπων που ορίζονται παραπάνω απαιτείται:
Αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη μη αναζήτηση των παραπάνω οφειλών. Η αίτηση πρέπει να
συνοδεύεται από βεβαίωση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Υποκαταστήματος του ΕΛ.Γ.Α., από
την οποία να προκύπτει ότι η παραγωγή του προϊόντος για το οποίο οφείλεται η εισφορά κ.λ π. έγινε
αποδεδειγμένα και αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής από τον ΕΛ.Γ.Α. απαιτείται η υποβολή στο αρμόδιο
Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. σχετικής αίτησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα εκείνα τα
στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων των εν λόγω χρεών, όπως:
α) Έτος εγκατάστασης και τυχόν επεκτάσεις της μονάδας του ελεγχόμενου περιβάλλοντος (έτος
κατασκευής, τυχόν επιδότηση ή δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα, βεβαίωση από τη
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή ΑΤΕ, αν είχαν την επίβλεψη της εν λόγω μονάδας, κ.λ.π.).
β) Παραγωγική ετήσια δυναμικότητα.
γ)Διακινηθείσα-πωληθείσα ποσότητα με βάση τα προβλεπόμενα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγια,
δελτία αποστολής, κ.λ.π.).

4. Η βεβαίωση του ΕΛΓ.Α. εκδίδεται ύστερα από σχετική έκθεση τριμελούς επιτροπής γεωτεχνικών
του ΕΛΓ.Α., η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.
Οι βεβαιώσεις του ΕΛΓ.Α. που θα χορηγούνται στους δικαιούχους καλλιεργητές Ανθοκομικών
προϊόντων, πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους θα καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο
παραγωγός παρήγαγε τα προϊόντα του στο εν λόγω ελεγχόμενο περιβάλλον.
Οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται στους δικαιούχους καλλιεργητές κηπευτικών προϊόντων θα
καλύπτουν την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου του επόμενου έτους και για όσες
περιόδους ο παραγωγός παρήγαγε προϊόντα στο εν λόγω ελεγχόμενο περιβάλλον.

5. Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά από τους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή δεν επιστρέφονται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2002
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΠΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ


Taxheaven.gr