Αποτελέσματα live αναζήτησης

οικ.21706/311/31.3.2020 Τροποποίηση της 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/τ.Β΄/2017) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»

Κατηγορία: Λοιπά

οικ.21706/311/31.3.2020
Τροποποίηση της 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/τ.Β΄/2017) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»


οικ.21706/311/31.3.2020 Τροποποίηση της 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/τ.Β΄/2017) απόφασης του Υπουργού Υποδομ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. οικ. 21706/311/2020

(ΦΕΚ Β' 1515/22-04-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216), όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως ισχύει.
γ) Του π.δ. 123/2017 (Α’151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
δ) Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ε) Του π.δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Του π.δ 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
ζ)  Της ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/19-7-2019 (ΦΕΚ 3058/τ.Β΄/2019) απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».
η) Της 37776/2645/24.5.2017 (ΦΕΚ 1882/τ.Β΄/2017) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε

1. Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 εδάφιο και το άρθρο 1, διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών (τροφοδοσία με υγρά καύσιμα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλιών, εξαεριστήρων, ειδικών μηχανημάτων κ.α.) των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας.
2. Επιπλέον, στη παρούσα απόφαση αναφέρεται η διαδικασία αδειοδότησης των εν θέματι ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων, ο αναγκαίος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τους, καθώς και οι λεπτομέρειες εγκατάστασης και λειτουργίας του, η διαδικασία εποπτείας, ελέγχου και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στη περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων δύναται να αδειοδοτηθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του εργοταξίου, μεταλλείου, ορυχείου, λατομείου, ή/και άλλης συναφούς εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας, το χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, τα οποία είτε ανήκουν σε αυτό, είτε είναι συμβεβλημένα με οποιαδήποτε μορφή με αυτό, ο συνολικός αριθμός των οποίων είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων δύναται να εξυπηρετεί και να τροφοδοτεί με υγρά καύσιμα τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη, τις αντλίες, τους εξαεριστήρες, καθώς και τα λοιπά ειδικά μηχανήματα του εργοταξίου, μεταλλείου, ορυχείου, λατομείου ή/και άλλης συναφούς εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας.
Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από εργοληπτική ή κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων δύναται να αδειοδοτηθεί στην εργοληπτική ή κοινοπρακτούσα επιχείρηση με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11, εφόσον υφίσταται σύμβαση, η οποία προβλέπει την εκχώρηση του δικαιώματος αυτού από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης στην εργοληπτική ή κοινοπρακτούσα επιχείρηση.

2. Προστίθεται στο άρθρο 5 η παράγραφος 4 και το άρθρο 5, διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 5
Δεξαμενές, σωληνογραμμές και ηλεκτρολογικά δίκτυα
Για τους σκοπούς της παρούσας οι δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, όπως ισχύουν με τις εξής διαφοροποιήσεις:
1. Γενικά.
Είναι οριζόντιες κυλινδρικές ατμοσφαιρικές δεξαμενές με ωφέλιμη χωρητικότητα έκαστης μέχρι σαράντα (40) κυβικών μέτρων, εντός των οποίων δεν υφίστανται ξεχωριστά διαμερίσματα για την αποθήκευση των προϊόντων.
2. Υλικό και προδιαγραφές κατασκευής.
Είναι κατασκευασμένες είτε από χάλυβα, μονού ή διπλού τοιχώματος, οριζόντιας κυλινδρικής μορφής, σύμφωνα με το πρότυπο BS ΕΝ 12285-2:2005, όσον αφορά τη κατασκευή τους, είτε, από ειδικό πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου (GRP = Glass Reinforced Plastics = πλαστικά ενισχυμένα με ίνες γυαλιού), διπλού τοιχώματος συμβατό με υγρά καύσιμα, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ BS 13121-3 ή BS 4994, ή άλλα αντίστοιχα, όσον αφορά τη κατασκευή τους.
3. Θέση τοποθέτησης.
Η δεξαμενή αποθήκευσης υγρών καυσίμων, είναι υπέργεια και αποτελεί τμήμα του «ενιαίου φορέα». Εδράζεται πάνω σε μεταλλικό φορείο ή εντός εμπορευματοκιβωτίου (container). Η εγκατάσταση και η στερέωση της με τον φορέα, πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στιβαρότητα της σύνδεσης, το ενιαίο της κατασκευής, καθώς και η οριζοντιότητα της θέσης της, η οποία ελέγχεται με τη χρήση δύο ανεξάρτητων μηχανικών διατάξεων μέτρησης, μόνιμα συνδεδεμένων στις πλευρές της δεξαμενής, σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία με στόχο την καλύτερη εξασφάλιση του αποτελέσματος. Εντός του φορείου ή του εμπορευματοκιβωτίου τοποθετείται η αντλία/διανομέας και γίνονται οι απαραίτητες συνδέσεις του σωληνουργικού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και των οργάνων λειτουργίας. Το φορείο ή το εμπορευματοκιβώτιο φέρει ρυθμιζόμενα σημεία στήριξης με το έδαφος ώστε να εξασφαλίζεται η οριζοντιότητα του «ενιαίου φορέα» ανεξαρτήτως του ανάγλυφου του εδάφους. Εξωτερικά της δεξαμενής αποθήκευσης και εντός του φορείου εγκαθίσταται στεγανή λεκάνη ασφαλείας που σκοπό έχει να συγκρατήσει όλη την ποσότητα υγρού καυσίμου στη περίπτωση διαρροής της δεξαμενής αποθήκευσης. Η στεγανότητα της λεκάνης ασφαλείας διαπιστώνεται με υδροστατικό έλεγχο. Οι δεξαμενές, καθώς και όλη η εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένου του διανομέα/αντλίας και σωληνογραμμών, είναι κατασκευασμένες με κατάλληλη τεχνική υποδομή για την αποφυγή δημιουργίας σπινθήρα και στατικού ηλεκτρισμού και φέρει κατάλληλη διάταξη γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς.
Στην περίπτωση δεξαμενών διπλού τοιχώματος δεν απαιτείται λεκάνη ασφαλείας.
Είναι δυνατή η απομακρυσμένη πλήρωση του «ενιαίου φορέα». Σε αυτήν την περίπτωση είναι επιτρεπτό το στόμιο πλήρωσης να βρίσκεται εκτός της ανθρωποθυρίδας. Όλες οι δεξαμενές (μονού ή διπλού τοιχώματος, μεταλλικές ή πλαστικές) φέρουν πινακίδιο με ένδειξη του προϊόντος τους, προσαρμοσμένο σε εμφανές σημείο, καθώς και πινακίδιο στο οποίο αναγράφονται το έτος και τα στοιχεία του κατασκευαστή τους, οι διαστάσεις και η χωρητικότητα τους καθώς και ο αριθμός Μητρώου της Δεξαμενής.
Για την ηλεκτρική  συνδεσμολογία, εφαρμογή έχει η τελευταία έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, καθώς και οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 94/9/ΕΚ και 99/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με την κοινή υπουργική απόφαση Β17081/2964/1996 και το π.δ. 42/2003 αντίστοιχα. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμογή έχουν οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής αντιεκρηκτικής προστασίας που έχουν δοθεί με το Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ATEX GUIDELINES JUNE 2009», η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/34/EU, καθώς και η τελευταία έκδοση των Ευρωπαϊκών πρότυπων που έχουν εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14.
Για τις υδραυλικές, μηχανολογικές και τις ηλεκτρολογικές εργασίες απαιτείται όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί που θα χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή του πρατηρίου να διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος.
Οι σωληνογραμμές υγρών καυσίμων που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο β.δ. 465/1970 ή στο π.δ. 1224/1981, όπως ισχύουν. Η κατασκευή του δικτύου των σωληνώσεων είναι σύμφωνη με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.
4. α) Σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ανόργανων ορυκτών, όπως μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών, εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των λιγνιτωρυχείων, ανθρακωρυχείων και παρεμφερών εγκαταστάσεων, επιτρέπεται επίσης η σε υπόγειους χώρους τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου κίνησης (Diesel) ως τμήμα «ενιαίου φορέα», σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποκλειστικής αποθήκευσης και διανομής αυτού υπό τις επιπρόσθετες προϋποθέσεις και τις διαφοροποιήσεις που αναφέρονται ακολούθως:
αα) Ο συνολικός αριθμός δεξαμενών κάθε χώρου δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) και η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα πετρελαίου κίνησης εντός αυτού, δεν υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000) λίτρα (l). Δεν επιτρέπεται το στοίβαγμα ή η τοποθέτηση δεξαμενών σε κατακόρυφη διάταξη. Η αθροιστική ποσότητα πετρελαίου κίνησης χώρων που απέχουν μεταξύ τους έως τριάντα (30) μέτρα
(m) δεν υπερβαίνει τα εκατό χιλιάδες (100.000) λίτρα (l).
ββ) Κάθε διακριτός χώρος αποθήκευσης καυσίμου ορίζεται ως ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα και περικλείεται από άκαυστα στοιχεία επαρκούς πυραντίστασης όπως κατά περίπτωση και ενδεικτικά, τοιχοποιία από οπλισμένο σκυρόδεμα, λιθοδομή, οπτοπλινθοδομή πάχους τουλάχιστον εκατό (100) χιλιοστών (mm), μη εκσκαμμένο άκαυστο πέτρωμα και πυροφραγμούς. Εφόσον υφίσταται καυστό πέτρωμα, αυτό επικαλύπτεται με κατάλληλο δομικό υλικό όπως εκτοξευμένο σκυρόδεμα ή προσχηματισμένη τοιχοποιία. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογία και για τυχόν χωρίσματα που επιπροσθέτως πρέπει να είναι στεγανά και σταθερής κατασκευής. Επιμέρους στοιχεία όπως πόρτες, πλαίσια κουφωμάτων, στέγες ή υποστηλώματα αυτών επιτρέπεται να είναι από άκαυστα υλικά χωρίς απαίτηση πυραντίστασης.
γγ) Κάθε άνοιγμα διέλευσης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επί του ανωτέρω πυροδιαμερίσματος, προστατεύεται με τη χρήση κατάλληλων πυροφραγμών ή/και διαφραγμάτων πυρασφάλειας.
δδ) Η απόσταση από χώρους αποθήκευσης εκρηκτικών υλών, ηλεκτρικούς υποσταθμούς και μέτωπο εξόρυξης είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρα (m). Κάθε χώρος βρίσκεται εκτός της γραμμής θέασης έκρηξης, είτε εναλλακτικά βρίσκεται στη γραμμή θέασης έκρηξης αλλά σε απόσταση τουλάχιστον εκατόν εξήντα (160) μέτρων (m) από αυτήν. Κατά την μέτρηση των αποστάσεων θεωρούνται τα όρια των περιγραμμάτων στη γραμμή διασύνδεσης των χώρων.
εε) Κάθε χώρος διαθέτει κατάλληλο σύστημα εξαερισμού που εκβάλλει σε εξαεριστικό σύστημα απαγωγής.
στστ) Κάθε χώρος διαθέτει κατάλληλη διάταξη ταχείας διακοπής της ροής καυσίμου πλησίον των δεξαμενών αποθήκευσης, για προστασία στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
στστ) Δεν επιτρέπεται η χρήση δεξαμενών ατμοσφαιρικού τύπου σε θερμοκρασίες άνω του σημείου βρασμού του πετρελαίου.
ζζ) Εφόσον χρησιμοποιείται ηλεκτρική αντλία πρέπει να υπάρχει κατάλληλα σημασμένος διακόπτης σε απομακρυσμένη και προσβάσιμη θέση, προς διακοπή της παροχής ισχύος στις συσκευές άντλησης και διανομής σε κατάσταση ανάγκης.
ηη) Οι χειροκίνητες βαλβίδες διανομής είναι αυτοκλειόμενου τύπου.
θθ) Τα ακροφύσια διανομής είναι αυτοκλειόμενου τύπου χωρίς μηχανισμό ασφάλισης στην ανοικτή θέση.
ιι) Υπάρχουν μέσα ελέγχου της ροής και αποτροπής διαρροής ή μη ηθελημένης διανομής.
ιαια) Επιτρέπεται η διανομή καυσίμου με χρήση αντλίας θετικού εκτοπίσματος εφόσον η δεξαμενή διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΕ «Εξοπλισμός υπό πίεση» όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την υπ’αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431 απόφαση (ΦΕΚ 2278/Β΄/2016).
β) Για τις εγκαταστάσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 των β.δ. 465/1970 (Α’ 150) και π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), όπως
ισχύουν και τηρείται η διαδικασία έγκρισης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και χορήγησης αντίστοιχου πιστοποιητικού χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών.
αα) Σε υπόγειους χώρους αποθήκευσης και διανομής πετρελαίου κίνησης μεταλλείων και λατομείων ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας (της παρ. 1) του ανωτέρω άρθρου και επιβάλλονται επιπροσθέτως και κατά περίπτωση εξειδικεύονται και υπερισχύουν ως εξής, τα παρακάτω μέτρα:
- Δεν επιτρέπεται να διέρχονται κανάλια καλωδίων υπέρ δεξαμενής αποθήκευσης, καθώς και η ύπαρξη χώρων διακλάδωσης καλωδίων ή σηράγγων καλωδίων στον χώρο.
- Εντός του χώρου δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ξένα προς τον προορισμό του υλικά.
- Δεν επιτρέπεται η διανομή πετρελαίου κίνησης σε απόσταση μικρότερη των δεκαέξι (16) μέτρων (m) από περιοχές που διενεργούνται εργασίες κοπής ή συγκόλλησης.
- Δεν επιτρέπεται η στάση ή στάθμευση οχημάτων μεταφοράς καυσίμου κάτω από γραμμές ηλεκτροδότησης βαγονιών μεταφοράς υλικών.
- Επιβάλλεται ο άμεσος καθαρισμός διαφόρων μικρών διαρροών.
- Δεν επιτρέπεται η τοποθεσία του χώρου να εμπεριέχει ή να γειώνεται με πέτρωμα με αυτοαναφλεγόμενο μετάλλευμα.
ββ) Σε υπόγειους χώρους αποθήκευσης και διανομής πετρελαίου κίνησης μεταλλείων και λατομείων ισχύουν κατ’αντιστοιχία τα μέσα κατασταλτικής πυροπροστασίας (της παρ. 2) του ανωτέρω άρθρου και επιβάλλονται επιπροσθέτως και κατά περίπτωση εξειδικεύονται και τροποποιούνται αναφορικά με τους πυροσβεστήρες ως εξής, τα παρακάτω μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας:
- Οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι σκόνης κατασβεστικής ικανότητας 55A-233Β-C ελάχιστης ονομαστικής γόμωσης εννέα (9) κιλών (kg) και τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε σημείο του χώρου να απέχει οριζοντίως έως εννέα (9) μέτρα (m) από φορητό πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτωση, ο ελάχιστος αριθμός φορητών πυροσβεστήρων του χώρου δεν είναι μικρότερος από δύο (2). Ο τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης γόμωσης είκοσι πέντε 25 κιλών (kg) τοποθετείται εξωτερικά των χώρων και σε απόσταση έως τρία (3) μέτρα (m) από την είσοδο (άκρο ανοίγματος). Ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας, επιτρέπεται να καλύψει έως δύο (2) γειτονικούς χώρους εφόσον τηρείται η παραπάνω απόσταση.
- Ημιμόνιμο αφροποιητικό σύστημα υδροδοτούμενο από το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο. Για το σκοπό αυτό προς πυροπροστασία των χώρων και για κάθε σαράντα χιλιάδες (40.000) λίτρα (l), τοποθετείται εξωτερικά αυτών και στην πλησιέστερη στην είσοδο πυροσβεστική φωλιά σε κατάλληλη θέση, ειδικό μεταλλικό ερμάριο ερυθρού χρώματος που εμπεριέχει δύο (2) δοχεία αφροποιητικού διαλύματος είκοσι (20) κιλών (kg) εκάστου, έναν (1) αυλό αφρού και έναν (1) αναμικτήρα παραγωγής αφρού. Κατά τους υπολογισμούς θεωρείται μηδενικό βεληνεκές βολής, επιτρεπόμενης της χρήσης έως ενός (1) πρόσθετου πυροσβεστικού σωλήνα.
- Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 54. Ανάλογα με τον σχεδιασμό, το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης δύναται επιπροσθέτως να προκαλεί διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού του χώρου ή/και την ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με αφρό. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αφρό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13565 προς πυροπροστασία των δεξαμενών με εξαίρεση μεμονωμένους χώρους ποσότητας πετρελαίου έως πέντε χιλιάδες (5.000) λίτρα (l), εφόσον απέχουν τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρα (m) από άλλους χώρους αποθήκευσης καυστών ή εύφλεκτων υλικών, σταθμό φρέατος, χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών υλών, ηλεκτρικό υποσταθμό και μέτωπο εξόρυξης».

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 31 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης