Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα «Επιδότηση τόκων»: Τι πρέπει να κάνουμε (Σε 12 βήματα)

Κατηγορία: Λοιπά

Άρθρα
«Επιδότηση τόκων»: Τι πρέπει να κάνουμε (Σε 12 βήματα)

Άρθρα «Επιδότηση τόκων»: Τι πρέπει να κάνουμε (Σε 12 βήματα)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

«Επιδότηση τόκων»: Τι πρέπει να κάνουμε

(Σε 12 Βήματα)

 

 

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

(Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής και επιστημονικός συνεργάτης Taxheaven)

και

Νικόλαος Π. Μαστοράκης
(Σύμβουλος επιχειρήσεων)

 

Περιεχόμενα

1)      Μελέτη του Νομοθετικού-Κανονιστικού Πλαισίου

2)      ΚΑΔ : Έλεγχος της υπαγωγής ή όχι  στην «Επιδοτούμενη Δράση»

3)      Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι,  η Επιχείρηση  δεν είναι «Προβληματική»

4)      Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι,   η Επιχείρηση  αφενός έχει «Συνεργαζόμενες » ή «Συνδεδεμένες » Επιχειρήσεις και αφετέρου αν  είναι «Μικρομεσαία (ΜΜΕ)» 

5)      Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι στην  Επιχείρηση έχουν επιβληθεί   πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

6)      Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι,   δεν εκκρεμεί σε βάρος της Επιχείρησης   εντολή ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης

7)      Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι, η Επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμους τομείς

8)      Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι,   τα δάνεια της Επιχείρησης και οι Τόκοι αυτών, υπάγονται στην  «Επιδοτούμενη Δράση»

9)      Υπολογισμός  της προσδοκώμενης «Επιδότησης Τόκων» σε σχέση με την « Δέσμευση/Ρήτρα διατήρησης των θέσεων απασχόλησης»

10)    Προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων πριν την υποβολή της «αίτησης»

11)    «Ηλεκτρονική υποβολή» ( «Που»,  «Πως»   και «μέχρι πότε»)

12)    Τι γίνεται μετά την «Ηλεκτρονική υποβολή» [ Έλεγχος και Αξιολόγηση από την αρμόδια Τράπεζα και την «ΕΥ∆Ε – ΒΕΚ» – Υποχρεώσεις  της Επιχείρησης ]

 

 

1)     Μελέτη του Νομοθετικού-Κανονιστικού Πλαισίου

α) Βασικά έγγραφα και πηγές ενημέρωσης

37674/2020 Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 ( Αρ. Φύλλου Β’  1291/10-4-2020 )

 [ http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbVf7WxopdYvkrlPbt0Nf4imdqJkF1gB9Kxn-ecVql6P ]

Δείτε :

( i ) Επιδότηση τόκων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Όλες οι λεπτομέρειες, οι προθεσμίες και οι ΚΑΔ

( ii ) Κατεβάστε την δράση [ «Πρόσκληση » ] με όλες τις λεπτομέρειες και του επιλέξιμους ΚΑΔ από εδώ

( iii )  Σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση των τόκων επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για την πληροφόρηση των δυνητικών ληπτών λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης, Τηλ: 1520, (ώρες γραφείου 09:00-17:00) e-mail: epiteliki@gge.gr , URL www.mindev.gov.gr όπου και θα αναρτηθούν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος και menu συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων.  

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση epiteliki@gge.gr.

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00-17:00).

 

β) Συνοπτική Παρουσίαση

Η  « επιδοτούμενη  δράση » ( επιδότηση των τόκων),  αφορά στην ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών, με επιδότηση των τόκων, των υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων, για περίοδο τριών (3) μηνών (Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου).

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις ( Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)

οι οποίες  :  

(1)   Δραστηριοποιούνταν στις 19/3/2020 σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας  [ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω : Σημείο 2 ]

(2)   Δεν ήταν στις 31/12/2019 προβληματικές επιχειρήσεις [ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω : Σημείο 3 ]

(3)   Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού (EE) αριθ. 651/2014   [ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω : Σημεία 4 ]

(4)   Δεν έχουν επιβληθεί   πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ( άρθρο 40 του ν. 4488/2017) [ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω : Σημείο 5 ]

(5)   Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης [ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω : Σημείο 6 ]

(6)   Δεν δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή Δεν είναι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί ή Δεν είναι εξωχώριες εταιρείες. [ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω : Σημείο 7]

(7)   Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Προσοχή : Οι ανωτέρω προϋποθέσεις είναι σωρευτικές.

Η κύρια δέσμευση των Επιχειρήσεων

Οι Επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στην « επιδοτούμενη  δράση » ( επιδότηση των τόκων), αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απασχολούν στις 31/12/2020 κατ’ ελάχιστο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19/3/2020.[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω : Σημείο 8]

Προθεσμίες υποβολής της αίτησης

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα, με πρώτο το ψηφίο ENA (1), ήτοι την πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών αποκτούν δυνατότητα υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1, τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ. έως την δέκατη ημέρα όπου αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0.

Από την 11η ημέρα και μέχρι και τις 30.6.2020 δύναται να υποβάλλει αίτηση το σύνολο των ληπτών, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

γ) Επισήμανση

Σε περιπτώσεις Επιδότησης Επιχειρήσεων, που δεν είναι απλές, πρέπει κατά την άποψή μας,  να λαμβάνονται εξειδικευμένες  επαγγελματικές συμβουλές, που θα στηρίζονται στα ιδιαίτερα στοιχεία της κάθε περίπτωσης.

 

2)     ΚΑΔ : Έλεγχος της υπαγωγής ή όχι  στην «Επιδοτούμενη Δράση»

Οι Επιχειρήσεις, για να υποβάλουν αίτηση πρέπει : Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 , τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο «Παράρτημα V – Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ » , της «Πρόσκλησης» (*) .

[ Δείτε σελ. 13540 – 13553, ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020) ].

Προσοχή :

Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμες και μη δραστηριότητες πρέπει να διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο των σημείων 22 στοιχείο α) και 23 στοιχείο α) του C(2020) 1863 final / 19-3-2020 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION «Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak».

 

3)     Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι,  η Επιχείρηση  δεν είναι «Προβληματική»

Συνοπτικά «Προβληματική επιχείρηση» (*) είναι :

α/α

Νομική μορφή Επιχείρησης

Χαρακτηρίζεται "Προβληματική'', εφόσον :

1

  Ε.Π.Ε -Ι.Κ.Ε -Α.Ε , που ανήκει στις «ΜΜΕ» [ δηλ.  αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.]

Έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. [Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου].

[ Δείκτης :  Κεφάλαια(Καθαρή θέση ) /Μετοχικό/Εταιρικό Κεφάλαιο ≥0,5 ]

2

Εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας ( Ο.Ε - Ε.Ε  )

Έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, [όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.  ]

3

  Εταιρείες, που δεν ανήκει στις «ΜΜΕ»

[ Προσοχή : Δεν μας αφορά, στην παρούσα «Δράση», γιατί δεν περιλαμβάνονται στις «Επιλέξιμες» Επιχειρήσεις.]

Τα τελευταία δύο έτη: 1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

[ (1) Ξένα κεφάλαια (Σύνολο Υποχρεώσεων) /

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων <7,5

(2) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων       /

Χρηματοοικονομικά έξοδα ≥ 1 ]

 

Επίσης εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων «Προβληματική επιχείρηση» είναι και :

(1) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή .

(2) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

(*) Δείτε σελ. 13539, «Παράρτημα IV – Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων  »  ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020).

Προσοχή :

Σχετικά με απλογραφικά βιβλία δείτε σχετικά στην κατωτέρω απόφαση :

 

……………………..

…………………………………………

Επίσης δείτε και ότι : Για ΜΜΕ, με χρόνο λειτουργίας μικρότερο της 3τίας, δεν ισχύει η έννοια της «Προβληματική Επιχείρησης »

 

[ Δείτε : Επιστολή : Σ.Ε.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, 15.04.20, Α.Π.: Α1/4407

« 5. Τέλος, είναι εξαιρετικά προβληματική η πρόβλεψη ότι οι εταιρίες που δύναvται να συμμετέχουν στη σχετική επιδότηση δεν πρέπει να αποτελούν «προβληματικές» επιχειρήσεις κατά τον ορισμό της ΕΕ, όπου το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου δεν έχει απολεσθεί μέσω των συσσωρευμένων ζημιών (Παράρτημα IV της παρούσης ΥΑ), σε αντίθεση με το μέτρο της αναστολής δόσεων δανείων στο οποίο υπάγονται οι ενήμερες ως προς τις τράπεζες επιχειρήσεις. Η ελληνική οικονομία προέρχεται από μια 10ετή οικονομική κρίση, με συνέπεια να έχουν καταστεί «προβληματικές» σύμφωνα με τον σχετικό όρο πάρα πολλές επιχειρήσεις. Το συγκεκριμένο μέτρο, που αποτελεί χρηματοοικονομικής φύσης επιδότηση, πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην ενημερότητα των δανείων, ένα κριτήριο τραπεζικής φύσης. Διαφορετικά, δεν λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της Ελληνικής οικονομίας, και αρκετές επιχειρήσεις δεν θα επωφεληθούν από ένα τέτοιο μέτρο που θα βοηθήσει σημαντικά τη βιωσιμότητά τους.» ]

 

 

4)     Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι,   η Επιχείρηση  αφενός έχει «Συνεργαζόμενες » ή «Συνδεδεμένες » Επιχειρήσεις και αφετέρου αν  είναι «Μικρομεσαία (ΜΜΕ)»  

Δικαιούχοι της «Επιδοτούμενης Δράσης» είναι :

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα.

« ΜΜΕ: τρεις κατηγορίες

Ο ορισμός των ΜΜΕ κάνει διάκριση μεταξύ τριών διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεων. Κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε ένα είδος σχέσης που η επιχείρηση θα μπορούσε να έχει με μια άλλη επι­χείρηση. Αυτή η διάκριση είναι αναγκαία προκει­μένου να υπάρχει σαφής εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και να αποκλείει εκεί­νες που δεν είναι πραγματικά ΜΜΕ.

Οι κατηγορίες είναι:

Αυτόνομη επιχείρηση: αν η επιχείρηση είναι είτε πλήρως ανεξάρτητη είτε έχει μία ή περισ­σότερες μειοψηφικές εταιρικές σχέσεις (σε ποσοστό μικρότερο του 25 % η καθεμιά) με άλλες επιχειρήσεις .

Συνεργαζόμενη επιχείρηση: αν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % αλλά όχι παραπάνω από 50 %, η σχέση θεωρείται ότι υφίσταται μεταξύ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 

Συνδεδεμένη επιχείρηση: εάν η εταιρική συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ξεπερνά το όριο του 50 %, αυτές θεωρούνται συνδεδεμέ­νες επιχειρήσεις.

Έλεγχος

Μια σημαντική έννοια στον ορισμό των ΜΜΕ, είναι η έννοια του ελέγχου —τόσο ο νομικός όσο και ο εκ των πραγμάτων έλεγχος. Ο έλεγχος καθορί­ζει αν μια επιχείρηση θεωρείται συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη. Δεν είναι μόνο το κεφάλαιο ή η κατοχή μετοχών που πρέπει να αξιολογηθούν, αλλά και ο έλεγχος που ασκεί μια επιχείρηση σε μία άλλη.

Εφαρμογή ενός υπολογισμού των ΜΜΕ

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η επιχείρηση, ενδέχεται να πρέπει να συμπεριλά­βει στοιχεία από μία ή περισσότερες άλλες επι­χειρήσεις κατά τον υπολογισμό των ΜΜΕ. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού θα επιτρέψει στην επιχείρηση να διαπιστώσει αν συνάδει με τον αριθμό απασχολούμενων και με τουλάχιστον ένα από τα κατώτατα οικονομικά όρια που ορίζονται από τον ορισμό. Οι επιχειρήσεις που υπερβαί­νουν τα όρια αυτά δεν θεωρούνται ΜΜΕ.

«Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.»

( Απόσπασμα από το άρθρο 2 του παραρ­τήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ)

 

 

Ποια δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Κατά τον υπολογισμό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που περιέχονται στους τελευταίους εγκεκριμένους ετήσιους λογαριασμούς.

Νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ακόμη εγκεκριμένους ετήσιους λογαριασμούς θα πρέπει να προβούν σε δήλωση που να περιλαμβάνει αξιόπιστες εκτιμήσεις (2) (με τη μορφή επιχειρηματικού σχεδίου) που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της περιόδου (οικονομικά έτη) έως ότου η οικονομική οντότητα παράγει κύκλο εργασιών (βλ. άρθρο 4 του παραρτήματος της σύστασης στη σελίδα 40).

Για να συνυπολογίσει τα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν βάσει των ορίων, η επιχείρηση πρέπει πρώτα να εξακριβώ­σει κατά πόσον είναι:

·         αυτόνομη επιχείρηση (μακράν η πιο κοινή κατηγορία)·

·         συνεργαζόμενη επιχείρηση, ή

·         συνδεδεμένη επιχείρηση.

Οι υπολογισμοί για κάθε μία από τις τρεις κατη­γορίες επιχείρησης είναι διαφορετικοί και τελικά καθορίζουν αν η επιχείρηση τηρεί τα ανώτατα όρια που έχουν τεθεί από τον ορισμό των ΜΜΕ. Ανάλογα με την κατά­σταση, μια επιχείρηση μπορεί να πρέπει να λάβει υπόψη:

·         μόνο τα δικά της δεδομένα·

·         ένα μέρος των δεδομένων σε περίπτωση συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή

·         όλα τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης που θεωρείται συνδεδε­μένη με αυτήν.

Εάν μια επιχείρηση είναι ανεξάρτητη, χρησιμο­ποιεί μόνο τον αριθμό των απασχολούμενων και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στους ετήσιους λογαριασμούς της για να ελεγχθεί αν τηρεί τα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2 του ορισμού.

Όσον αφορά τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, η υπό εξέταση επιχείρηση πρέπει να προσθέσει ένα μέρος των στοιχείων του εταίρου της σχε­τικά με τον αριθμό των απασχολούμενων καθώς και οικονομικά δεδομένα στα δικά της στοιχεία κατά τον καθορισμό της επιλεξιμότητάς της για το καθεστώς ΜΜΕ. Πρόκειται για το ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου, όποιο είναι υψηλότερο, που κατέχονται.

Όσον αφορά τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, το 100 % των στοιχείων της συνδεδεμένης επιχεί­ρησης πρέπει να προστεθεί στα στοιχεία της υπό εξέταση επιχείρησης προκειμένου να προσδιορί­σει εάν ανταποκρίνεται στο όριο του αριθμού των απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ορίων του ορισμού….»

Παράδειγμα Α’  

Πώς υπολογίζονται τα στοιχεία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων;

Η δική μου επιχείρηση Α κατέχει το 33 % της Γ και το 49 % της Δ, ενώ η επιχείρηση Β έχει μερίδιο 25 % στη δική μου επιχείρηση.

Για να υπολογίσω τον δικό μου αριθμό απασχο­λούμενων και τα χρηματοοικονομικά μου στοιχεία, προσθέτω τα σχετικά ποσοστά των στοιχείων της Β, της Γ και της Δ στα συνολικά μου στοιχεία.

Το σύνολό μου = 100 % της A + 25 % της B + 33 % της Γ + 49 % της Δ.

 

 

Παράδειγμα  Β’  

Η δική μου επιχείρηση Α κατέχει το 51 % της Γ και το 100 % της Δ, ενώ η επιχείρηση Β έχει μερίδιο 60 % στη δική μου επιχείρηση.

Επειδή η συμμετοχή σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη του 50 %, προσθέτω το 100 % των στοιχείων καθεμιάς από τις τέσσερις επιχειρήσεις στον υπολογισμό των στοιχείων μου σχετικά με τον αριθμό των απασχολούμενων και τα χρημα­τοοικονομικά στοιχεία.

Το σύνολό μου = 100 % της A + 100 % της B + 100 % της Γ + 100 % της Δ.

 

[ Πηγή  : «Οδηγός χρήσης  του ορισμού των ΜΜΕ» - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Ref. Ares(2016)956541 - 24/02/2016 ]
[  Δείτε και σελ. 13523  – 13538, ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020).

Παράρτημα II  (Ορισμός ΜΜΕ ) και  Παράρτημα  III ( Υπόδειγμα Δήλωσης, σχετικά με τα στοιχεία, που αφορούν την ιδιότητα μιας ΜΜΕ ) ]

[  Δείτε : www.ependyseis.gr / Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 / Υποστηρικτικό Υλικό / Οδηγός ΜΜΕ ]

Προσοχή

Στο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης Ε.Ε.», μεταξύ άλλων δηλώνουμε :

Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως "δεδομένη επιχείρηση όπως αυτή ορίζεται από την Ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία.ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις):

Β. Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε. από τις 19/3/2020 και μετά

Γ. Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε. από τις 19/3/2020 και μετά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά.

 

 

 

5)     Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι στην  Επιχείρηση έχουν επιβληθεί   πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Πρέπει να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του N.4488/2017.

« 1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ».
( άρθρο 40 παρ. 1 του N.4488/2017 )
[ Δείτε σελ. 13503  ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020) ]

 

6)     Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι,   δεν εκκρεμεί σε βάρος της Επιχείρησης   εντολή ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης

Αφορά περιπτώσεις Επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν ενταχθεί σε «Επιδοτούμενα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα» και από τις οποίες έχει ζητηθεί ανάκτηση Κρατικών Ενισχύσεων, λόγω οικονομικής απάτης, σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[ Δείτε σελ. 13504, ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020) ].

Επίσης δείτε : 16.       ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ

« Σε ό,τι αφορά σε παρατυπίες, διακοπή της ενίσχυσης καθώς και σε ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014».

Σημειώνεται ότι η Δ.Α. / ο Δικαιούχος, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις θα διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicv.aspx

 

7)     Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι, η Επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμους τομείς

Δεν είναι «Επιλέξιμες»   οι Επιχειρήσεις οι οποίες  : 

α)  Δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

β) Είναι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και

γ) Είναι  εξωχώριες εταιρείες.

Προσοχή

Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

[ Δείτε σελ. 13504  – 13505, ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020) ].

 

8)     Έλεγχος για να διαπιστώσουμε ότι,   τα δάνεια της Επιχείρησης και οι Τόκοι αυτών, υπάγονται στην  «Επιδοτούμενη Δράση»

(1) Η Επιδότηση αφορά :

α) Τόκους υφιστάμενων δάνειων που ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, ( δηλαδή δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 ημερών με σημείο αναφοράς την 31.12.2019).

« Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η ενημερότητα κρίνεται αποκλειστικά για το επιδοτούμενο δάνειο και όχι για το συνολικό προφίλ της επιχείρησης και υπολογίζεται στη μη υπέρβαση των 90 ημερών άνευ πληρωμής με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2019 ή εναλλακτικά την 29/02/2020».  ( ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, 22-4-2020 )

 

 

β) Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων:

(α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),

(β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 - 3 του ν. 4354/2015), σε αμφότερες τις περιπτώσεις (α & β) με διαχειριστή είτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, είτε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων του ν. 4354/2015 η οποία έχει αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση.

 β) Οι δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και τα ποσά του δανείου να έχουν αναληφθεί (στο σύνολό τους ή εν μέρει) πριν από την 01/04/2020.

Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (ανοικτοί αλληλόχρεοί λογαριασμοί) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.03.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.04.2020) πιστωτικού ορίου.

γ) Η επιδότηση αφορά και Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου του δανείου τους, μπορούν να λάβουν και επιδότηση τόκων.

δ) Το «πρόγραμμα επιδότησης»  καλύπτει και τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.04.2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες εντός του Απριλίου 2020 και πριν από την έγκριση της αίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή της επιδότησης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα. Τα ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί από την επιχείρηση συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές της προς την τράπεζα.

[ Δείτε σελ. 13505  – 13506, ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020) ].

 

Προσοχή :

(2) Η επιδότηση τόκων δεν καλύπτει:

α) Τόκους υπερημερίας και λοιπά έξοδα.

β) Τόκους Κοινοπρακτικών  δάνειων, δηλαδή δάνεια που έχουν χορηγηθεί από κοινοπραξία δανειστών που ανήκουν σε διαφορετικούς ομίλους.

[ Δείτε : Επιστολή : Σ.Ε.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, 15.04.20, Α.Π.: Α1/4407

«1. Η σχετική απόφαση στην παράγραφο 6.1 αναφέρει ότι Κοινοπρακτικά δάνεια δεν είναι επιλέξιμα, τα οποία είναι (σελ. 14 μετά το 5) “είτε τακτής λήξης είτε ομολογιακά είτε μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών στις επιχειρήσεις" από "νομίμως λειτουργούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συνάψει δανειακές συμβάσεις και έχουν χορηγήσει δάνεια", άρα υπάρχει αντίφαση ως προς τα παραπάνω. Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι τα τελευταία έτη τα ομολογιακά δάνεια ήταν μία συνήθης πρακτική των τραπεζών, έτσι ώστε να μοιράζεται ο κίνδυνος μεταξύ τους, να αμβλύνεται το ζήτημα ποινικών ευθυνών στελεχών τραπεζών, άρα να γίνεται πιο εύκολη η έγκριση των δανείων αυτών από τις επιτροπές της κάθε τράπεζας. Δεν υφίσταται κανένα «τεχνικής» φύσης θέμα που «απαιτεί» την εξαίρεση των κοινοπρακτικών δανείων, ενώ παράλληλα η συμπερίληψή τους στην επιδότηση των τόκων θα υποστηρίξει την πλειονότητα των επιχειρήσεων και για το μεγαλύτερο τμήμα του δανεισμού τους.

2. Στην ίδια κατεύθυνση, θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι τόκοι από τις χορηγήσεις μέσω factoring (υπηρεσίες προεξόφλησης από πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων).

3. Ομοίως, είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για τις εξαγωγικές εταιρίες, να συμπεριληφθούν και οι  προμήθειες από τις τραπεζικές Εγγυητικές Επιστολές (LGs), όπως και τα Letters of Credit (LCs) στην σχετική πρόβλεψη, καθώς αφορούν ουσιαστικά έμμεσο δανεισμό τακτής λήξης. Χρησιμοποιούνται από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις είτε ως εργαλείο ευρείας χρήσης στις συναλλαγές των εταιριών με προμηθευτές του εξωτερικού για αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας, λόγω του πιστωτικού ρίσκου που συνεπάγεται η χώρα μας με σκοπό τη λήψη πίστωσης από τους προμηθευτές, είτε για συμμετοχή σε διαγωνισμό, είτε σε συναλλαγές με το Δημόσιο για τη λήψη προκαταβολής από επιδοτούμενο πρόγραμμα. ..» ]

 

9)     Υπολογισμός  της προσδοκώμενης «Επιδότησης Τόκων» σε σχέση με την « Δέσμευση/Ρήτρα διατήρησης των θέσεων απασχόλησης»

9.1 Υπολογισμός  του προσδοκώμενου ΄ύψους  «Επιδότησης Τόκων»

Υπολογίστε με βάση τα ανωτέρω ( σημείο 8 )  το μέγιστο ποσό τόκων της Επιχείρησής σας που μπορεί να επιδοτηθεί.

Προσοχή :

α) Η Δημόσια Δαπάνη πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Εφόσον ο διαθέσιμος Π/Υ δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων των εγκεκριμένων αιτήσεων, αυξάνεται μέχρι την πλήρη κάλυψη τους.

β) Το συνολικό ποσό των επιχορηγούμενων τόκων ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβεί τις € 800 χιλ. και πολύ σημαντικό είναι ότι το όριο αυτό ισχύει σωρευτικά, για όλες τις «Επιδοτήσεις » στο  πλαίσιο της 19.3.2020/c(2020) 1863 ανακοίνωσης ΕΕ

 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 

Δείτε :

Υπόδειγμα δήλωσης σώρευσης στο πλαίσιο της 19.3.2020/c(2020) 1863 ανακοίνωσης ΕΕ

[ Δείτε σελ. 13558  – 13559, ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020) ].

Αναφέρει  ότι : Δηλώνουμε αν η Επιχείρηση  έχει αιτηθεί ή της έχει  χορηγηθεί  ενίσχυση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020

Μέχρι τώρα τέτοια ενίσχυση είναι η «Επιστρεπτέα προκαταβολή»

https://www.taxheaven.gr/news/48213/upd-epistreptea-prokatabolh-9-basika-shmeia

 

9.2  « Δέσμευση/Ρήτρα διατήρησης των θέσεων απασχόλησης»

Ο λήπτης της ενίσχυσης οφείλει να απασχολεί στις 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον λόγο αυτό εντός του Ιανουαρίου του 2021 η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει έλεγχο επιβεβαίωσης της προαναφερόμενης υποχρέωσης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Προσοχή :

Οι λήπτες που δεν διατήρησαν την απασχόληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. 6, υποχρεούνται σε ολική επιστροφή της επιχορήγησης εκτός εάν προβούν στην εκ των υστέρων τήρηση αυτής για τις 31/01/2021 . Προς τούτο η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει σχετικές οδηγίες.

Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον λήπτη της ενίσχυσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) (Β' 2784)εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, όπως στην περίπτωση υπερβάσης του ορίου σώρευσης.

[ Δείτε σελ. 13514  13515, ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020) ].

 

10)                        Προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων πριν την υποβολή της «αίτησης»

Αφορούν τα έγγραφα ( Υπεύθυνες Δηλώσεις, κ.λπ  επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η πρόσκληση στο Παράρτημα VI: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

 

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).

2

Για τον έλεγχο της μη προβληματικότητας της επιχείρησης, την 31-12-2019, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ... "Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων":

1) Υπεύθυνη δήλωση λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την

31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα

με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος ... "Ορισμός Προβληματικών

Επιχειρήσεων":

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών

2) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής ότι :

i. κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική

διαδικασία ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε

συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της και δεν

ii. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση

έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη

σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

 

3

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ

4

Υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος VII

 

Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης Ε.Ε.

 

Δείτε αναλυτικά και το κατωτέρω ( σημείο 11 ) 

[ Δείτε σελ. 13554  – 13559, ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020) ] .

 

11)                        «Ηλεκτρονική υποβολή» («Που»,  «Πως»   και «μέχρι πότε»)

α) Η υποβολή νέας πρότασης στο πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19 » γίνεται μέσω της ιστοσελίδας  www.ependyseis.gr (κατά προτίμηση από χρησιμοποιώντας τους browsers: GoogleChrome & Mozilla Firefox) και στη συνέχεια πατώντας πάνω δεξιά στο «Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων» (ΠΣΚΕ)

Σημειώνεται ότι αν η Επιχείρηση, δεν είναι ήδη εγγεγραμμένη, θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο ΠΣΚΕ με βάση τις οδηγίες που θα βρει στο σύστημα.

 

 

 

β) Μετά την εγγραφή σας, συνδέεστε και επιλέγετε:

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ COVID 19 ΜΜΕ

γ) Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης πρέπει, να συμπληρώσετε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» να επισυνάψετε στο ΠΣΚΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά

και τέλοςνα οριστικοποιήσετε την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Ειδικότερα, θα πρέπει να ακολουθήσετε 6 απλά βήματα μέχρι την υποβολή του αιτήματος σας :

(1) Στοιχεία Τελικού Λήπτη

(2) Επιλέξιμος Κ.Α.Δ δραστηριοτήτων

Επιλογή επιλέξιμου Κ.Α.Δ

Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων

(3) Νόμιμος Εκπρόσωπος

(4) Παρατηρήσεις

( Στο πλαίσιο παρατηρήσεων σας δίνεται η δυνατότητα να περιγράψετε οποιοδήποτε στοιχείο κρίνετε απαραίτητο προς διευκρίνηση).

(5) Δικαιολογητικά

(Επιλέγοντας το κουμπί μπορείτε να επισυνάψετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει η πρόσκληση στο Παράρτημα VI: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

Προσοχή

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του Παραρτήματος VI υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Το σύνολο των δικαιολογητικών που θα επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχει συνολικό μέγεθος μικρότερο των 5 MB. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.

(6) Οριστικοποίηση και υποβολή της αίτησης

( Γίνεται έλεγχος ορθότητας όσων έχουν συμπληρωθεί/εισαχθεί στα προηγούμενα βήματα, και εφόσον δεν εμφανίζονται μηνύματα ελέγχου (π.χ. για τυχόν ασυμπλήρωτα πεδία από πλευράς χρήστη κλπ), -όπως τα παρακάτω -τότε ενεργοποιείται το κουμπί της ΥΠΟΒΟΛΗΣ) .

( Πηγή : Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων Από COVID19 ΜΜΕ»)

 

https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/heros/covid-19-programma-epidotisis-tokon/egxeiridio-upobolis-epidotisis-tokon.pdf

 

δ) [ ΠΡΟΣΟΧΗ ] Υποβάλλετε μία αίτηση για το σύνολο των επιλέξιμων δανείων που έχετε σε κάθε τράπεζα.

Δηλαδή : Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεων του προς αυτό.

[ Δείτε σελ. 13506  (Παρ. 7) , ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020) ].

 

ε) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30/06/2020.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 15.04.2020 και ώρα 12.00 και λήξης η 30.06.2020 και ώρα 17:00.

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα, με πρώτο το ψηφίο ENA (1), ήτοι την πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών αποκτούν δυνατότητα υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1, τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ. έως την δέκατη ημέρα όπου αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0. Από την 11η ημέρα και μέχρι και τις 30.6.2020 δύναται να υποβάλλει αίτηση το σύνολο των ληπτών, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

 

στ) Πληροφορίες από τις Τράπεζες :

α) https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/lp/epidotisi-tokon-enimeron-epixeirimatikon-daneion

β) https://www.eurobank.gr/el/covid-19/metra-stiriksis/programma-epidotisis-tokon-daneion

γ) https://www.nbg.gr/el/news/epidotisi-tokvn-daneivn-mme

 

 

12)                        Τι γίνεται μετά την «Ηλεκτρονική υποβολή» [ Έλεγχος και Αξιολόγηση από την αρμόδια Τράπεζα και την «ΕΥ∆Ε – ΒΕΚ» – Υποχρεώσεις  της Επιχείρησης ]

12.1  Έλεγχος και Αξιολόγηση από την αρμόδια Τράπεζα

α) Η Τράπεζα ελέγχει τα συνημμένα δικαιολογητικά και την τήρηση των λοιπών τυπικών προϋποθέσεων όπως αυτές περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση.

β) Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ακολουθεί την άμεση διαδικασία και γίνεται από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω του ΠΣΚΕ κατά τη σειρά υποβολής τους στο σύστημα.

Βάσει των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο ΠΣΚΕ τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα:

(i) Επιβεβαιώνουν την τήρηση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων του Κεφ. 4. «ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», βάσει των αναγραφόμενων στα Δικαιολογητικά που επισυνάπτει ο λήπτης στο ΠΣΚΕ και ενημερώνουν το ΠΣΚΕ με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

(ii) Προχωρούν στην καταβολή της ενίσχυσης στους λήπτες της ενίσχυσης, σε μηνιαία βάση ανάλογα των προβλέψεων της οικείας δανειακής σύμβασης, ενημερώνοντας για το ποσό της καταβληθείσας επιχορήγησης το ΠΣΚΕ με τον προσφορότερο τρόπο. Σε περίπτωση που η δανειακή/πιστωτική σύμβαση δεν προβλέπει μηνιαίες καταβολές, αλλά καταβολές μεγαλύτερου διαστήματος, καταβάλλονται κατ' αναλογία για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην παρούσα απόφαση.

 

12.2 « Ειδική Υπηρεσία ∆διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε - ΒΕΚ)»

α) Βάσει των οριστικοποιημένων από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στοιχείων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ, για τις επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει απόφαση απόρριψης, στην οποία αναγράφεται ποιο ή ποια από τα προαναφερόμενα σημεία δεν πληρούνται. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους αιτούντες.

[ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ : Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ' αριθμ. 137675/EYOY1016/19-12-2018 (Β' 5968) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο ενδιαφερόμενος δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5 εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση των αρνητικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου ν. 25 του 2690/1999) σχετικά με την απόρριψη της αίτησης του μέσω του ΠΣΚΕ προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.]

Για τους λήπτες που δεν εκδίδεται απόφαση απόρριψης τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει εγκριτική απόφαση.

β) Για τους λήπτες της ενίσχυσης, για τους οποίους το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό ενημερώνεται το ΠΣΚΕ για το προβλεπόμενο συνολικό ποσό της ενίσχυσης που τους αναλογεί, ήτοι το ποσό των προβλεπόμενων συμβατικών τόκων. Έκαστος των ληπτών ενημερώνεται για την έγκριση της πρότασης του από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο ΠΣΚΕ και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το Σύστημα με την ένδειξη "Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από το ΠΣΚΕ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ) ΚΑΙ

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ)". Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων στο ΠΣΚΕ για την κάθε πρόταση από το οικείο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Επίσης η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ σε μηνιαία βάση εκδίδει απόφαση έγκρισης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά για το συγκεκριμένο διάστημα.

γ) Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης για το σύνολο των υποβληθεισών προτάσεων από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ήτοι μετά την 30/06/20200 η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ:

(i) Επιβεβαιώνει ότι για το σύνολο των ληπτών της ενίσχυσης το συνολικό ποσό που έλαβε έκαστος δυνάμει του εν λόγω μέτρου ενίσχυσης δεν ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Η επιβεβαίωση γίνεται ηλεκτρονικά με έλεγχο των στοιχείων του ΠΣΚΕ. Στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ποσού αναζητείται το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στους τόκους της τελευταίας χρονικά εγκεκριμένης προς ενίσχυση κατά την αξιολόγηση δανειακής σύμβασης ή σύμβασης πίστωσης / αλληλόχρεου, βάσει της ημερομηνίας οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ. Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντόκως με το επιτόκιο του επιχορηγούμενου δανείου.

(ii) Προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των ληπτών της ενίσχυσης αναφορικά με το μέγεθος αυτών (ήτοι επιβεβαίωση του χαρακτήρα τους ως ΜΜΕ). Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητήσει από τον λήπτη της ενίσχυσης κάθε είδους πρόσθετο δικαιολογητικό.

Προσοχή

Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επαλήθευση πέραν της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και από άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ έχει το δικαίωμα διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικών αλλά και στοχευμένων επανελέγχων μετά την ολοκλήρωση έκαστου έργου.

 

12.3  Υποχρεώσεις  της Επιχείρησης, που επιδοτείται

Ο λήπτης της ενίσχυσης έχει μεταξύ άλλων και τις κάτωθι μακροχρόνιες υποχρεώσεις:

α) Μέχρι 31/8/2020 οφείλει να προσκομίσει στο οικείο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών για 31/12/2019, όπως εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 Σε περίπτωση μη προσκόμισης, το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενημερώνει την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, η οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

β) Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

i. παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματα της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,

ii. τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος A3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

γ) Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔΕ ΒΕΚ, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της παραγωγικής επένδυσης.

 

[ Δείτε σελ. 13515  – 13516, ( ΦΕΚ τεύχος Β’  1291/10-4-2020) ].

 

 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης