Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1220/4.9.2002 Περιορισμός των περιπτώσεων διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την έναρξη εργασιών ορισμένων επιτηδευματιών και κατά την ίδρυση εγκαταστάσεων εσωτερικού (υποκαταστημάτων - αποθηκών κ.λ.π).

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1220/4.9.2002
Περιορισμός των περιπτώσεων διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την έναρξη εργασιών ορισμένων επιτηδευματιών και κατά την ίδρυση εγκαταστάσεων εσωτερικού (υποκαταστημάτων - αποθηκών κ.λ.π).


ΠΟΛ.1220/4.9.2002 Περιορισμός των περιπτώσεων διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την έναρξη εργασιώ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1071118/1872/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1220

ΘΕΜΑ: Περιορισμός των περιπτώσεων διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την έναρξη εργασιών ορισμένων επιτηδευματιών και κατά την ίδρυση εγκαταστάσεων εσωτερικού (υποκαταστημάτων - αποθηκών κ.λ.π).

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, διευκρινίζονται τα εξής:

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α) ορίζονται οι υποχρεώσεις των υποκείμενων στο Φ.Π.Α. προσώπων, καθώς και των λοιπών προσώπων που αναφέρονται σ αυτές, ανεξάρτητο αν είναι υποκείμενα ή μη στο φόρο. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνεται και η υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

Περαιτέρω με την ΑΥΟ 1068526/2620/ΔΜ/, που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του Ν. 2515/1997 , καθορίστηκαν αναλυτικά οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. των δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Εκτός των προβλεπομένων με τα άρθρα 3, 4 και 5 δικαιολογητικών έναρξης μεταβολής, με το άρθρο 7 της προαναφερόμενης ΑΥΟ προβλέπεται και η υποχρεωτική διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών ( έδρα, εγκαταστάσεις εσωτερικού ), προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη της δηλούμενης επαγγελματικής εγκατάστασης του επιτηδευματία καθώς, και η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας με στόχο κατά κύριο λόγο την αποφυγή δημιουργός εικονικών επιχειρήσεων, που είχε ως αποτέλεσμα κατά το παρελθόν τη διακίνηση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Παρά την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τη διοίκηση ο έλεγχος αυτός, για λόγους διευκόλυνσης της υπηρεσίας αλλά και των επιχειρήσεων, όπου λόγοι ανωτέρας βίας όπως είναι η αντικειμενικά δυσχερής μετάβαση του υπαλλήλου για τον έλεγχο αυτό καθώς και στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν χρήζει περαιτέρω έρευνας, με την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου προβλέπεται η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών να χορηγείται κατ εξαίρεση χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, μόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Από το ανωτέρω σαφώς συνάγεται ότι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που έχει και την ευθύνη της συνολικής εύρυθμης λειτουργίας της κρίνει κατά περίπτωση, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοψία, (όπως τα επαγγέλματα στα οποία έχει σημειωθεί κατά το παρελθόν η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων), καθώς και την ενδεχόμενη αντικειμενική αδυναμία της υπηρεσίας για την πραγματοποίηση της.

Παρά τα ανωτέρω έχει διαπιστωθεί ότι σε αρκετές Δ.Ο.Υ. διενεργείται έλεγχος αυτοψίας σε κατηγορίες επιτηδευματιών, όπως είναι π.χ. η κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 (δικηγόροι, γιατροί κλπ) ή στους πράκτορες λαχείων και ΠΡΟ - ΠΟ, στις οποίες εξ αντικειμένου δεν έχει σημειωθεί το φαινόμενο της εικονικής έναρξης αφού εκλείπουν παντελώς οι λόγοι, καθώς και σε όλες τις εγκαταστάσεις, που ιδρύουν οι επιχειρήσεις εκτός έδρας, όπως υποκαταστήματα, αποθήκες, γραφεία κ.λπ., παρά το γεγονός ότι ουσιαστικός σε κάθε περίπτωση είναι ο έλεγχος της έδρας για τη διαπίστωση της ύπαρξης της επιχείρησης.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία αφενός, αυξημένου διαχειριστικού κόστους για τις Δ.Ο.Υ., αφετέρου καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, που εν προκειμένω, και επειδή, αφορά επιχειρήσεις η καθυστέρηση έναρξης της συναλλακτικής τους δραστηριότητας συνεπάγεται μείωση της ανταγωνιστικότητας τους με δυσμενή επακόλουθα στην Εθνική Οικονομία, χωρίς παράλληλα να εξυπηρετείται ουσιαστικά ο συγκεκριμένος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στόχος της θέσπισης της διάταξης, που είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής.

Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαίο να παρασχεθούν οι παρακάτω οδηγίες περιορισμού του ελέγχου της αυτοψίας, στις εξής περιπτώσεις:

Α. Κατά την υποβολή δηλώσεων εγκατάστασης εσωτερικού (υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λ.π.), δεδομένου ότι έχει πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος κατά την έναρξη εργασιών στην έδρα της επιχείρησης, γεγονός το οποίο και ενδιαφέρει από φορολογικής πλευράς σαν μέτρο αποφυγής δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων.

Σημειώνουμε ότι παραμένει η υπογρέωση διενέργειας του εν λόνω ελέγχου όταν η δηλούμενη εγκατάσταση βρίσκεται σε περιοχές όπου ισχύει ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α.

Β. Στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών για το λόγο ότι ο επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) δεν παρουσιάζει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.

- Ελεύθεροι επαγγελματίες του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 .

- Επιχειρήσεις που διενεργούν αποκλειστικά λιανικές πωλήσεις αγαθών.

- Επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν στοιχεία πώλησης και φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο π.χ. πράκτορες λαχείων, πλανόδιοι λιανοπωλητές κ.λ.π.

Αυτονόητο είναι ότι Εφόσον συντρίβουν διαπιστωμένοι πραγματικοί λόγοι μπορεί να διενεργηθεί αυτοψία και στις παραπάνω εξαιρούμενες περιπτώσεις.

Τέλος τονίζεται εκ νέου, η σημασία της ορθής παραλαβής των δηλώσεων έναρξης εργασιών, γιατί ο ελλιπής έλεγχος τους αποτελεί, τις περισσότερες φορές, την αφετηρία για τη δημιουργία πρόσφορων συνθηκών για περαιτέρω διάπραξη φοροδιαφυγής.

Για το λόγο αυτό, οι δηλώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών πρέπει να ελέγχονται και να επαληθεύονται με σχολαστικότητα ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι διαφαίνεται δυνατότητα μελλοντικής καταστρατήγησης των φορολογικών διατάξεων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης