Γ9/οικ.18728/574/2020

Τροποποίηση της Γ9/46447/2397/19 (Β΄ 2303) υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο»

13 Μάρ 2020

Taxheaven.gr
Αριθμ. Γ9/οικ. 18728/574/2020

(ΦΕΚ Β' 1435/16-04-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 88, την παράγραφο 2 του άρθρου 90 και το άρθρο 54 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).

2. Την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (Α΄ 84) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ. 49/1968 «περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως» και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού ν.δ. 833/1971 και 1268/1972», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30)

3. Την υπουργική απόφαση αριθμ. Γ9/46447/2397/07-06-2019 (Β΄ 2303) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο».

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστασης του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

8. Την αριθμ. ΔΝΣα΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

9. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

10. Το άρθρο 90 παράγραφος 1 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Α΄ 98).

11. Την ανάγκη να εξασφαλιστούν οι διοικητικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ9/46447/2397/07-06-2019 (Β΄ 2303).

12. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο


Το άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ9/46447/2397/07-06-2019 (Β΄ 2303) τροποποιείται, ως εξής:
«Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2020».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 13 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ


Taxheaven.gr