Αποτελέσματα live αναζήτησης

37445/9.4.2020 Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 42523/29.4.2020 (ΦΕΚ Β' 1637/30.4.2020).
Βλέπε και έγγραφα 39645/16-04-2020 και 40108/21-04-2020 με διευκρινίσεις επί της παρούσας.Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-04-2020 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

37445/9.4.2020
Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)

Αριθμ. 37445/2020

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ANAΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το άρθρο δέκατο έβδομο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75).

3. Τον ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ... και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθμό 57382/30.05.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (B΄ 2119) «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθ. 12998/232/23-03-2020 (Β΄ 1078) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.

6. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθ. 47/18.07.2019 (Β΄ 3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

9. Την υπ’ αριθ. οικ.14676/253/7.4.2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Εργασίας.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Προϋποθέσεις συνέχισης της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020

Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


1. Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, η συνέχιση της χρηματοδότησης των δομών (και φορέων που τις λειτουργούν) παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ήτοι:
- Βρεφικών Σταθμών
- Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Παιδικών Σταθμών
- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, πραγματοποιείται ως εξής:

α) Οι πληρωμές του μηνός Μαρτίου εκτελούνται κανονικά προς όλες τις δομές (ή τους φορείς που τις λειτουργούν), αδιακρίτως, δυνάμει της παρ. 12 του άρθρου 12 της με αριθμό 57382/30.05.2019 (Β΄ 2119) κοινής υπουργικής απόφασης. Δομές που έχουν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 12998/232/23-03-2020 (Β΄1078) κοινής υπουργικής απόφασης, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, δύνανται να προβούν στην ανάκληση αυτής, δυνάμει του στοιχείου β του Κεφαλαίου Γ της υπ’ αριθ. οικ.14676/253/7.4.2020 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματέως Εργασίας, δηλώνοντας ως αιτιολογία ανάκλησης την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

β) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή τους φορείς που τις λειτουργούν) οι οποίες ανήκουν σε ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών, μηνός Απριλίου και μεταγενέστερα, πραγματοποιούνται κανονικά σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης.

γ) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή τους φορείς που τις λειτουργούν) ιδιωτικού δικαίου (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), μηνός Απριλίου και μεταγενέστερα, πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης και για όσο διαρκεί η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

αα) η δομή – εργοδότης δεν έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 12998/232/23-03-2020 (Β΄1078). Δομές που έχουν υποβάλει την ως άνω δήλωση πριν την έκδοση της παρούσας, δύνανται να προβούν στην ανάκληση αυτής, δυνάμει του στοιχείου β του Κεφαλαίου Γ της υπ’ αριθ. οικ.14676/253/7.4.2020 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματέως Εργασίας, αναφέροντας ως λόγο ανάκλησης την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

ββ) η δομή – εργοδότης δεν έχει αιτηθεί ή εισπράξει ούτε θα αιτηθεί ή εισπράξει οικονομική ενίσχυση λόγω της αναστολής λειτουργίας αυτής λόγω του ιού COVID-19, βάσει του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) ή άλλη οικονομική ενίσχυση που τυχόν θα θεσμοθετηθεί για τον ίδιο λόγο.

2. Οι δομές εργοδότες που υπάγονται στις ρυθμίσεις της 12998/232/23.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1078), αποστέλλουν μέχρι την 25η Μαΐου 2020 στην ΕΕΤΑΑ, υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και, σε περίπτωση ανάκλησης υποβληθείσας δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, σχετικό αποδεικτικό

Άρθρο 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Οι πληρωμές της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, με τις προϋποθέσεις του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της παρούσας, πραγματοποιούνται με την υποβολή στην ΕΕΤΑΑ, όπου απαιτείται, της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, η οποία αποστέλλεται από τις δομές (ή τους φορείς που τις λειτουργούν) προς την ΕΕΤΑΑ ΑΕ με ηλεκτρονικό τρόπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λοιπές Δομές που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020


Άρθρο 3
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ


Η χρηματοδότηση των Δομών, για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, πέραν των αναφερομένων στο κεφάλαιο Α, των οποίων έχει ανασταλεί πλήρως ή μερικώς η λειτουργία, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας εκάστης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα στοιχεία β και γ της παρ. 1 και στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Οι πληρωμές για την εν λόγω χρονική περίοδο πραγματοποιούνται χωρίς συσχέτιση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις οικείες ΕΥΔ ή/και δικαιούχων, ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης της δράσης.

Άρθρο 4
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης