Αποτελέσματα live αναζήτησης

5890/2020 Τροποποίηση της αριθμ. 5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)»

Κατηγορία: Λοιπά

5890/2020
Τροποποίηση της αριθμ. 5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)»


5890/2020 Τροποποίηση της αριθμ. 5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 5890/ 2020

(ΦΕΚ Β' 1295/10-04-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Α΄ 68),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 και περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 αυτού,
γ. Της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-03-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987),
δ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
ε. της υπ΄αριθμ. 5052/24-03-2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β΄ 1018),
στ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιους φορείς, και δη:
i. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.
ii. Τις προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ).
iii. Αιτήματα μεμονωμένων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων που τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου Τουρισμού έως και την 09η Απριλίου 2020.

3. Την αναγκαιότητα τροποποίησης του πίνακα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 5052/24.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 605/23.03.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την αντικατάσταση του πίνακα του άρθρου 2, της υπ’ αριθμ. 5052/24.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ τκ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΛ
ΚΟΥΡΟΣ 3ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ 66131 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 25210-57200
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ 640 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΑΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος 25930-22690
ΛΟΥΣΥ ΥΑΚΙΝΘΟΥ 2 654 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλα 2510600060
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ- ΕΥΗΣ 3 ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ ΑΛ/ΠΟΛΗΣ 691 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 25310-33560
ΤΟΥΕΝΤΙ

ΟΥΑΝ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

21

145 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ-ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κηφισιά 210-6233521
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΣ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 192 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ελευσίνα 210-5589700
ΠΛΑΖΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α'2

10564 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αθήνα 210-3352400
        ΑΤΤΙΚΗ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ      
ΕΛΛΗΝΙΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 177 17121 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Σμύρνη 210­9311494
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΙΤΥ ΜΑΡΝΗ 46 & ΦΑΒΙΕΡΟΥ 104 38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αθήνα 210-5226571
ΑΥΡΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 2 180 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ-ΝΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα 22970-22303
ΠΑΡΚ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

103

185 35 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 210­4524611/4
ΚΑΣΤΡΟ ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

833 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Άγιος Κήρυκος 22750-23480
ΜΥΤΙΛΑΝΑ

ΧΩΡΙΟ

{ΘΕΡΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ} 811 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 22510­

20653/5

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

Σ

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 814 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Μύρινα 22540-24002
      ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ      
ΧΙΟΣ ΧΑΝΔΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΑΝΔΡΗ 2 ΠΡΟΚΥΜΑ 821 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Χίος 22710­44401/10
ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΡΕΜΙΕ ΧΕΡΤ ΧΟΤΕΛ ΚΑΛΛΕΡΓΗ & ΓΛΥΝΟΥ 10 301 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αγρίνιο 26410-58661
ΑΣΤΗΡ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 16 262 23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα +302610277

502

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΕΠΤΑ ΛΑΚΚΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 511 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά 24620-85600
ΑΡΤΑ

ΠΑΛΛΑΣ

5 ΧΛΜ. ΑΡΤΑΣ-

ΑΘΗΝΩΝ

472 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Άρτα 26810­

61530/2

ΚΙΕΡΙΟΝ ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ & ΤΖΕΛΛΑ 431 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 24410-71923
ΔΙΟΝΥΣΟΣ Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ 24 412 23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Λάρισα 2410­

230101/4

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΚΙΑΘΟΣ 370 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Σκιάθος 24270-22488
ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΝΕΑΡΧΟΥ

ΚΑΙΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥ

ΛΟΥ

421 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Τρίκαλα 24310-63130
ΙΑΣΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1 383 33 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣ Βόλος 24210-26075
      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ    
ΦΑΜΙΛΙΑ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ 283 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΘΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Ιθάκη 2674033366
ΙΠΠΟΤΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4 491 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 26610-39041
IONIAN ΠΛΑΖΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 281 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Σ Αργοστόλι 26710-25581
ΜΠΟΣΚΕΤΟ ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ 1, ΛΕΥΚ’ΔΑ 311 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα 26450-20244
ΡΟΤΟΝΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 97 546 27 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ Θεσσαλονί κη 2310517121
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 26 552 36 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραμα 2310­

344871/4

ΒΕΡΓΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 19 546 29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ Θεσσαλονί κη 2310-516021
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1 621 23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 23210-99650
ΜΑΡΕΛΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 631 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Πολύγυρο ς 23710-25088
      ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ      
ΛΑΤΩ ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 15 712 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 2810-228103
ΜΙΣΤΡΑΛ

ΜΠΕΙ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ10 721 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Άγιος Νικόλαος 28410-90330
ΕΛΙΝΑ ΧΟΛΙΝΤΕΙΣ ΑΠΑΡΤΜΕΝΤ

Σ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

157

741 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυμνο 2831-027395
ΙΡΕΝΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 9 73100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 28210-94667
ΣΟΥΙΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΛΔΕΡΑ 84701 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Μεγαλοχώ

ρι

2286028856
ΤΙΤΑΝΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 857 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Κάρπαθος 22450-22144
ΚΩΣ ΧΑΡΜΥΛΟΥ 2 853 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως 2242047100
ΑΚΤΗ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ- ΜΥΚΟΝΟΣ 846 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Μύκονος 22890-22572
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝ ΝΙΑΝ ΚΩ 35-37 &

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟ

Σ

851 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Ρόδος 22410­

24661/5

ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΡΗΖΟΡΤ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ 8 221 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ

ΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Τρίπολη 2710-230300
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 26 201 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ

ΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Κόρινθος 27410-26701
ΠΛΑΖΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 117 241 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ

ΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 27210-82590
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 321 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 22610-89680
ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 41 351 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Λαμία 2231021600
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ 85200 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κάλυμνος 2243023138
ΑΛΦΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ 0 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 28 58200 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Έδεσσα 2381022221
ΛΑ ΣΟΥΙΤ ΑΜΦΙΘΕΑ 45500 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 2651086000
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 58Α 46100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣ ΑΣ Ηγουμενίτ σα 2665028346
ΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β5

21100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ναυπλίου 2752028184
      ΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ      
ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 91 23100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ

ΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 2731022161
ΟΡΦΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 3 60100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Κατερίνη 2351077800
ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 15 61100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς 2341022512
ΑΙΓΕΣ

ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Ν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ 59100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 2331077777
ΚΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ 84400 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 2284025001
ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Ζ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ 28 84200 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος 2283022422
ΕΡΜΗΣ ΠΛ. ΚΑΝΑΡΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 84100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ Σύρος 2281083011
ΞΕΝΙΑ ΧΩΡΑ 84300 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΞΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Νάξος 2285025068
ΠΟΡΤΙΑΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΑ 84801 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΗΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΜΗΛΟΥ

Μήλος 2287022940
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΩΡΑ 84500 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣ Άνδρος 2282023471
ΕΛΕΝΗ     ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ    
ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΧΩΡΑ 84006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Κύθνος 2281031672
ΛΕ ΚΑΝΤΙΝ 1ο ΧΛΜ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ -

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

36100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΟΥ

Καρπενήσι 22310 80132
ΤΡΟΚΑΝΤΕΡ

0

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 33200 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΙΤΕΑΣ

Ιτέα 2265033413
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΑΓΓΗΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ

5

34100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Χαλκίδα 2221022375
ΠΑΝΘΕΟΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

15

271 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 26210-29746
ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ 29100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος 2695027740
ΜΥΡΤΩ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟ

Σ 34

190 05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Νέα

Μάκρη

22940-39300
ΞΑΝΘΗ ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ 14 67100 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθης 25410 -

229962. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει, η με αριθμό 5052/24.03.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης