ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 130558/01.01.1989

Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑΣχόλια:


1 Ιαν 1989

Taxheaven.gr
 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130558/1989 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ"

(ΦΕΚ 471/Β/16-6-1989)
(η απόφαση αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/8-3-90) "Ελεύθερες Συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις ")
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 177/Α/85).
2.   Την γνώμη της Ειδικής Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 1505/84.
3.   Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού χώρου γενικότερα των εργαζομένων στα Μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ,
αποφασίζουμε:
1.  Χορηγείται στους εργαζομένους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής μία ημέρα αδείας μετ' αποδοχών ανά δίμηνο πέραν της κανονικής ύστερα από αίτηση του εργαζομένου. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να ασκηθεί εντός του συγκεκριμένου διμήνου άλλως χάνεται.
2. Καθίσταται υποχρεωτική η απομάκρυνση των εγκύων από τις οθόνες οπτικής καταγραφής και η αλλαγή εργασίας τους για όλο το διάστημα της κυήσεως.
3.   Καθιερώνονται 15λετπα διαλείμματα κάθε δύο ώρες κατά τη διάρκεια του ωραρίου για όσους εργαζομένους απασχολούνται μπροστά σε οθόνες πάνω από 4 ώρες την ημέρα συνολικά ή κάνουν διορθωτική εργασία ασχέτως αριθμού ωρών. Τα διαλείμματα αυτά δεν συσσωρεύονται. Για όσους παίρνουν ήδη διάλειμμα μισής ώρας, το διάλειμμα αυτό συμψηφίζεται με το παραπάνω χωρίς σώρευση. Δεν δικαιολογείται διάλειμμα για άλλες κατηγορίες εργαζομένων πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1.
4. Βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας σε όλα τα μηχανογραφικά κέντρα με τα εξής τεχνικά μέτρα:
α) Εγκατάσταση κλιματισμού-αερισμού, όπου απαιτείται, ή βελτίωση του υφισταμένου με προγραμματισμό και έγκριση σχετικών δαπανών, μελετών και έργων από το τρέχον έτος σε κάθε φορέα,
β) Διενέργεια ειδικών μελετών αντιμετώπισης του θορύβου σε κάθε μηχανογραφικό κέντρο, η ανάθεση των οποίων θα γίνει το τρέχον έτος ή ο προγραμματισμός και η έγκριση τους το αργότερο το επόμενο
έτος για κάθε φορέα,
γ) Για την επίτευξη εργονομικών ρυθμίσεων προμήθειες και εγκαταστάσεις, κατά το τρέχον έτος, των παρακάτω στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζομένους μπροστά σε οθόνες:
- Ρυθμιζόμενα και περιστρεφόμενα καθίσματα.
- Υποπόδια
- Ρυθμιζόμενα αναλόγια κειμένου
- Ρυθμιζόμενες κουρτίνες.
- Κοινά φώτα και όχι φθορισμού ύστερα από αίτημα των εργαζομένων.
- Εξασφάλιση σκούρων επιφανειών στα τραπέζια.
- Εξασφάλιση χώρου μπροστά στο πληκτρολόγιο ή ειδικού πλαισίου για τη στήριξη του χεριού.
5. Καθιερώνεται με ευθύνη της διοίκησης του κάθε μηχανογραφικού κέντρου, η διενέργεια σεμιναρίων επιμόρφωσης για τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων μπροστά σε οθόνες και οπωσδήποτε η διενέργεια σεμιναρίων πριν την ανάληψη εργασίας από νέους υπαλλήλους.
6. Καθιερώνονται προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για όλο το προσωπικό που εργάζεται μπροστά σε οθόνες από Ιατρό Οφθαλμίατρο και Ορθοπεδικό, μία φορά το χρόνο ή και όταν παρίσταται ανάγκη κατά περίπτωση. Μέχρις ότου προσληφθούν Ιατροί Εργασίας στους κατά τα ανωτέρω φορείς οι παραπάνω εξετάσεις θα διενεργούνται από ιατρούς στρατιωτικών νοσοκομείων.
7. Παρέχονται ειδικά γυαλιά, όταν αυτό συστηθεί από τον Οφθαλμίατρο καταβάλλοντος το κόστος αγοράς από την ασφάλιση του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή που θα κυρωθεί με νόμο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 1989


Taxheaven.gr