ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 130048/01.01.1989

Καθορισμός της θητείας των μελών των μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα.Σχόλια:


1 Ιαν 1989

Taxheaven.gr
 Αποφ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 130048/1989, ΦΕΚ59/Β

Καθορισμός της θητείας των μελών των μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα.
Φ.Ε.Κ. 59 Β' της 31 Ιαν.1989
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 "Κυβερνητικά Όργανα".
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 κεφ. Γ' του Ν. 1767/88 "Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις, Κύρωση της 135 Δ.Σ.Ε."
3. Την αριθ. 98130/88 (ΦΕΚ 859/Β/24.11.88 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπ. Εργασίας στον Υφυπουργό Εργασίας Πέτρο Μώραλη", αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε διετή από 1η Ιανουαρίου 1989 τη θητεία των μελών μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα.
2. Το έργο των ανωτέρω μικτών επιτροπών ελέγχου συνίσταται στον έλεγχο εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας. Οι σχετικές υποδείξεις και παρατηρήσεις προς τους εργοδότες και η τυχόν επιβολή ποινικών κυρώσεων καθώς και των Διοικητικών κυρώσεων του Ν. 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων" διενεργούνται πάντοτε από τον Επιθεωρητή Εργασίας.
3. Η επιτροπή εκτελεί ελέγχους τουλάχιστον ανά 15 ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου ή και ύστερα από πρόταση ενός των μελών.
Δεν υπάρχει απαρτία εφόσον δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
4. Η συγκρότηση των Επιτροπών από τον αρμόδιο Νομάρχη και ο τρόπος υπόδειξης των Εκπροσώπων των εργαζομένων γίνεται, όπως αναφέρεται στην αριθ. 131325/87 Απόφ. Υπουργού Εργασίας ΦΕΚ 467/Β/10.8.88.
(Παρατήρηση:υπάρχουν νεώτερες διατάξεις για τη συγκρότηση των μικτών επιτροπών)
5. Ο καθορισμός αποζημίωσης των εκπροσώπων των εργαζομένων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που συμμετέχουν στις μικτές επιτροπές ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα, καθορίζεται από την αριθ. 69613/12296/88 κοινή Απόφαση ΦΕΚ 587/Β/24.8.88.
(Παρατήρηση: υπάρχουν νεώτερες διατάξεις για το καθορισμό της αποζημίωσης των εκπροσώπων)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 1989
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣTaxheaven.gr