Αποτελέσματα live αναζήτησης

23525/2020 Διαδικασία διενέργειας ελέγχων στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2020 ]
Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

23525/2020
Διαδικασία διενέργειας ελέγχων στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού

Α.Π.: 23525/3-4-20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος,
Τ.Κ.: 17456
Πληροφορίες: Γ. Τερζή-Α.Κίζυλη
Τηλ.: 210 99.89.138,2109989712
Fax: 210 99.89.042

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διενέργειας ελέγχων στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού

Στο 20ο άρθρο της 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" ΦΕΚ/A'/75/30.03.2020, ορίζονται τα εξής:

"Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ με ηλεκτρονικά μέσα
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με την υπ' αρ. 2/82850/0022/ 25-9-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 487), όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. 6965/222/29-5-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2008), στο πλαίσιο υλοποιούμενων προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα
".

Σε εφαρμογή των παραπάνω και σε συνέχεια των οδηγιών που σας έχουν δοθεί στο παρελθόν για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στο πλαίσιο της υλοποίησης και παρακολούθησης των δράσεων απασχόλησης / αυτοαπασχόλησης και παροχών ασφάλισης, σας γνωρίζουμε ότι για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού οι έλεγχοι θα διενεργούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Συγκεκριμένα:

Τα στοιχεία που ελέγχονται από τις Υπηρεσίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

1. Στοιχεία που μπορούν να αναζητηθούν με αυτεπάγγελτη αναζήτηση:

• στοιχεία ασφαλιστικής κατάστασης (αναζητούνται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΦΚΑ)

• στοιχεία εξαρτημένης εργασίας (επιδοτούμενων ανέργων, επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου προσωπικού), που αναζητούνται μέσω του ΕΡΓΑΝΗ

• στοιχεία μη μισθωτής εργασίας, έναρξης δραστηριότητας, μίσθωσης επαγγελματικών χώρων, που αναζητούνται μέσω ανταλλαγής στοιχείων με την ΑΑΔΕ (θα αποστέλλονται στις Υπηρεσίες από τη Δ/νση Μηχ/σης)

• στοιχεία μελών οικογενείας, που αναζητούνται μέσω της ΗΔΙΚΑ ή του Μητρώου Πολιτών (θα αποστέλλονται στις Υπηρεσίες από τη Δ/νση Μηχ/σης)

• στοιχεία έμμεσης ασφαλιστικής ικανότητας (αναζητούνται μέσω του e ΕΦΚΑ)

• στοιχεία αδειών διαμονής, που αναζητούνται μέσω του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (θα αποστέλλονται στις Υπηρεσίες από τη Δ/νση Μηχανογράφησης)

2. Στοιχεία που δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα, γιατί είναι στην κατοχή του δικαιούχου ή του εργοδότη (π.χ. ιδιωτικά έγγραφα, βεβαιώσεις, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ΑΠΔ, παραστατικά δαπανών κ.ο.κ.) (αφορά στους ελέγχους προγραμμάτων απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης και παροχών ασφάλισης).

Στην περίπτωση αυτή για την προσκόμιση των στοιχείων θα υποδεικνύεται στους συναλλασσομένους η διαδικασία της έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρ. 24 - 27 της δημοσιευθείσας στις 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 6), με την οποία εξασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση του υποβάλλοντος τα ζητούμενα στοιχεία.

Οι εργοδότες ή οι άνεργοι, δηλαδή, που θα καλούνται να προσκομίσουν στοιχεία θα εκδίδουν πρώτα ΥΔ από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses), και εν συνεχεία θα διαβιβάζουν την ΥΔ στην αρμόδια Υπηρεσία:

α. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σαρώνοντας και επισυνάπτοντας και τα δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο του ελέγχου. Στην ΥΔ θα δηλώνεται ότι διαβιβάζονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν, ή

β. με συμβατικό ταχυδρομείο, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το ίδιο κείμενο δήλωσης, όπως στην προηγούμενη περίπτωση ή

γ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς τα δικαιολογητικά, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ούτε του ηλεκτρονικού ούτε του συμβατικού ταχυδρομείου. Ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης οι συναλλασσόμενοι θα αναφέρουν ότι έχουν και θα διατηρήσουν στην κατοχή τους τα δικαιολογητικά που ζητούνται, ούτως ώστε να τα προσκομίσουν, όταν θα ζητηθούν.

Επαναλαμβάνεται ότι η παραπάνω διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο στον τρόπο διενέργειας των επιτοπίων ελέγχων που προσωρινά, και για όσο χρόνο ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, αντικαθίσταται με τη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο. Καθ' όλα τα υπόλοιπα όλες οι κανονιστικές πράξεις, εγκύκλιες διατάξεις και οδηγίες που αφορούν στους ελέγχους και στις προβλεπόμενες διαδικασίες των προγραμμάτων απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης και των παροχών ασφάλισης ισχύουν ως είχαν.

Τέλος, σημειώνουμε ότι για τις ανάγκες διενέργειας των διενεργούμενων με ηλεκτρονικό τρόπο ελέγχων θα χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα έντυπα Επαληθεύσεων/Ελέγχων, τα οποία θα προσαρμόζονται ανάλογα από τις Υπηρεσίες στα σημεία που γίνεται αναφορά στον τόπο του ελέγχου.

Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης