Αποτελέσματα live αναζήτησης

5248/27.3.2020 Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους.

Σχόλια:

Δείτε την Υ.Α. με αριθμό 6083/2020 (ΦΕΚ Β' 1529/22-04-2020), με την οποία αντικαταστάθηκε ο πίνακας με τα καταλύματα που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 της παρούσας.
Όπως τροποποιήθηκε με την 6640/29-04-2020. Δείτε την 6640/29-04-2020, με την οποία συμπληρώθηκε ο πίνακας με τα καταλύματα που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 της παρούσας.
Δείτε επίσης και τις αποφάσεις 6895/06-05-2020, 7466/19-05-2020, 7748/25-05-2020 και 8626/10.06.2020 με τις οποίες συμπληρώθηκε ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1.Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

5248/27.3.2020
Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους.

Αριθμ. 5248/ 2020

Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού ογδόου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 αυτού,
γ. της παρ. 5 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ. 20035/22-2-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β΄ 987),
δ. Της υπ’αριθμ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β΄ 1018),
ε. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο»,
στ. του π.δ/τος 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157),
ζ. του π.δ/τος 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιους φορείς, και δη:
i. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού
ii. Τις προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ)
iii. Αιτήματα μεμονωμένων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων που τέθηκαν υπ’όψη του Υπουργείου Τουρισμού έως και την 26η Μαρτίου 2020.

3. Την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια, στα οποία καταλύουν πολίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως αναφέρονται στην παρ. 4 της του μόνου άρθρου της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987) (προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό κ.α.).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 632/26.3.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

1. Τη συνέχιση της λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Άρθρου 2, κατ’ εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 987).

2. Η λειτουργία των καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια, στα οποία καταλύουν πολίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικό ή νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό κ.ά.) διαρκεί έως και της 31.5.2020 και ώρα 12:00.

3. Οι τιμές διάθεσης των δωματίων και οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή και υπηρεσιών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της κατ’ εξαίρεσης λειτουργίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από 15.1.2020 έως και 30.1.2020.

4. Η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων της απόφασης αυτής υπόκειται στον έλεγχο κάθε αρμόδιας καθ’ ύλην αρχής.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020.» (Β΄ 987).
 

 

ΤΙΤΛΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΤΚ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ

 

ΝΗΣΙ

 

ΤΗΛ

 

 

ΑΓΙΑ

 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 10-12

 

 

66131

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

   

2521033

090

 

 

31 DOORS

 

Λεωφ. Δημοκρατίας 422

 

 

68131

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

033130

 

 

AGGELOS

2ο χλμ Αλεξανδρούπολης - Νέας Χιλής  

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

25510

39004

 

ALEXANDER

2ο χλμ  

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

ΔΗΜΟΣ

   

2551

Αλεξανδρούπολης - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ
BEACH Κομοτηνής ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 039290
 

ASTIR EGNATIA HOTEL

 

 

Λεωφ. Δημοκρατίας

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

038000

 

 

BELL AIR

6ο χλμ Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής  

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

040440

 

CRECOTEL ΕΓΝΑΤΙΑ

 

 

Λεωφ. Δημοκρατίας

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

038000

 

 

FILOXEΝIA

 

Σμύρνης 13Α - Νέα Χιλή

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

089089

 

 

HERA

 

Λεωφ. Δημοκρατίας 179

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

023941

 

 

HILI HOTEL

 

 

ΝΕΑ ΧΙΛΗ

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

039545

 

 

LIGHT HOUSE

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

Διάκου 11

 

 

68132

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

023300

 

RAMADA

4ο χλμ  

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

ΔΗΜΟΣ

   

2551

Αλεξανδρούπολης - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ
PLAZA Θεσσαλονίκης ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 089100
 

 

SANTA ROSA

 

1 χλμ. Αλεξ/πολης - Χιλής

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

025551

 

 

ΑΛΚΥΩΝ

 

 

Μουδανιών 1

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

023593

 

 

ΑΤΗΙΝΑ

 

Κων/νου Παλαιολόγου 53

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

034492

 

 

ΒΕΡΓΙΝΑ

 

 

Δημ. Καραολή 74

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

084583

 

 

ΔΙΑΣ

 

 

Τρωάδος 13

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

081934

 

 

ΕΡΙΚΑ

 

 

Δ. Καραολή 110

 

 

68132

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

034115

 

 

ΘΑΛΑΣΣΑ -

 

1ο χλμ

 

 

 

68131

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

 

 

ΔΗΜΟΣ

   

 

2551087

Αλεξανδρούπολης - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΕΔΔ Ν. Χιλής ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 120
 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

 

 

Μαλγάρων 11

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

081456

 

 

ΝΕΦΕΛΗ

5ο χλμ Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής  

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

040401

 

 

ΩΚΕΑΝΙΣ

 

Κων/νου Παλαιολόγου 20

 

 

68131

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2551

028830

 

 

PARK HOTEL

 

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 458

 

 

68100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   

2251028

607

 

 

ΕΡΜΗΣ

 

 

Διδυμότειχο

 

 

68300

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤEIΧΟΥ

   

2553

020250

 

 

ΠΛΩΤΙΝΙ

 

 

Διδυμότειχο

 

 

68300

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤEIΧΟΥ

   

2553

023400

 

 

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ

 

 

Χατζηαντωνίου 100

 

 

68300

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤEIΧΟΥ

   

2553

023900

 

 

ΦΡΟΥΡΙΟ

 

 

Διδυμότειχο

 

 

68300

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤEIΧΟΥ

   
 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 10

 

 

68200

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   

2552

027000

 

 

ΒΙΕΝΝΗ

 

 

Ορέστου 50

 

 

68200

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   

2552

022578

 

ΕΒΡΟΘΗΡΑΜΑ - ΤΕΚ

 

 

Πεντάλοφος

 

 

68007

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   
 

 

ΕΣΤΙΑ

 

 

Νέος Πύργος

 

 

68200

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   

2552

081198

 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ

 

 

Πανταζίδου 52

 

 

68200

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   

2552

021110

 

ΝΕΦΕΛΗ - ΕΕΔΔ

 

Ευριπίδου Ζίγκμπουργκ 131

 

 

68200

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   
 

 

ΣΕΛΗΝΗ

 

 

Σκρα 46

 

 

68200

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   

2552

022636

 

SAMOTHRAKI VILLAGE

 

 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

 

 

68002

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

 

2551

042300

 

 

FOREST IN

 

 

Σουφλί

 

 

68400

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

   

2254

032263

 

 

LA STRADA

Επαρ.Οδ. Τυχίου - Λευκίμη 48, Προβατώνας  

 

68003

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

   

2554

042268

 

 

 

ΚΑΔΟΓΛΟΥ

 

Επαρ.Οδ. Τυχίου - Λευκίμη, Προβα- τώνα

 

 

 

68003

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

   
 

 

ΚΟΥΚΟΥΛΙ

 

 

Σουφλί

 

 

68400

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

   

2554

022400

 

 

ΛΟΓΑΡΑΣ

Αγίου Ιωάννη Προδρόμου 61, Τυχερό  

 

68003

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

   

2554042

242

 

 

ΟΡΦΕΑΣ

 

 

Σουφλί

 

 

68400

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

   

2554

022922

 

HOLIDAY VILLAS

 

ΛΕΥΚΙΜΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 

 

68003

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

   

2554033

371

 

 

CRIS & EVE

 

3o χλμ Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης

 

 

69100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   

2531

033560

ΑΚΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝ (MARATHON BEACH RESORT)  

 

 

 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 12

 

 

 

 

19005

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ

   

 

 

2294095

022

 

 

ALBION HOTEL

 

 

ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 20

 

 

10437

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

   

2110128

453

 

 

ΙΟΝΙΣ

 

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 41

 

 

10432

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

   
 

 

ELITE HOTEL

 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 23

 

 

10552

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

   

2105242

111

 

 

ΣΕΜΕΛΗ

 

 

ΘΗΡΑΣ 16

 

 

11257

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

   

210

8657527

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΩ

 

 

ΑΣΚΕΛΙ ΠΟΡΟΥ

 

 

18020

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

   

2298024

065

AIANTEION  

 

ΑΓΓΕΛΟΥ

 

 

 

18903

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙ-

   

211 113

BAY LUXURY
HOTEL & ΕΝΟΤΗΤΑ 0446 &
SUITES ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΝΑΣ 448
 

SUNRISE HOTEL

 

 

ΜΗΘΥΜΝΑ

 

 

81108

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

2253

071713

 

ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

 

 

ΒΑΤΕΡΑ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

81300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

2252061

270

 

BLUE SEA HOTEL

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 91, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

81131

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

2251

023994

 

 

LORIET

 

 

ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

81100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

2251

043111

 

 

PORTO LESVOS

 

ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ 21 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

81131

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

22510

37171

 

 

SILVER BAY

 

3ο χλμ ΜΙΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

 

 

81100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

2251

042410

 

THEOFILOS PARADISE

 

 

ΣΚΡΑ 7, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

81131

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

2251

043300

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛ- ΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣ

 

 

81100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

2251028

633

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛ- ΛΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ  

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣ

 

 

81100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

2251028

633

 

ΒΟΜΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣ

 

 

81100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

22510

25765

ΓΙΟΥΣΜΑ - ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Μ.  

ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 11

 

 

81131

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

2251042

074

 

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ APARTMENTS

ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΑΡΕΛΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

 

81132

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

2251091

356

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.  

 

 

ΜΟΥΡΑ 9 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

 

 

81132

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

 

 

2251025

981

ΠΑΛΑΜΟΥ- ΤΣΗΣ - ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΟΕ  

 

 

ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

 

81131

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

 

2251025

981

 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Π.

 

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣ

 

 

81100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

22510

71079

 

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟΣ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙ

 

 

81200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

 

 

ΛΕΣΒΟΣ

 

2252033

406

ΤΕΧΝΟΤΟΥΡΙ- ΣΤΙΚΗ

ΛΙΟΝ ΕΕ

 

 

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

81400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

ΛΗΜΝΟΣ

 

2254027

088

 

 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

 

 

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

81400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

ΛΗΜΝΟΣ

 
 

 

ΑΣΤΡΟΝ

 

 

ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

81400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

 

ΛΗΜΝΟΣ

 

2254024

392

 

 

ΑΙΟΛΙΣ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273

028904

 

 

ΑΚΤΗ ΓΑΓΓΟΥ

 

 

ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 6

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273

080911

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΛΑΤΖ

 

 

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ 31

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273062

422

 

 

ΑΝΘΕΜΙΣ

 

 

ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273

028050

 

 

ΑΡΙΑ

 

 

Ι. Λεκάτη 8, Βαθύ

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273

023619

 

 

ΕΛΕΝ

 

ΓΡΑΜΜΟΥ 2, ΣΑΜΟΣ

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273028

215

 

 

ΗΛΙΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

Νέα Πόλη

 

 

83103

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273

061791

 

 

ΚΡΙΤΩΝ

 

 

Μυκάλης 40, ΒΑΘΥ

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273

023156

 

 

ΜΕΔΟΥΣΑ

 

 

Σοφούλη 25

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273

023501

 

 

ΜΕΡΟΠΗ

Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Νέο Καρλόβασι

 

 

83200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273

032650

 

 

ΜΠΟΝΗ

Πατριάρχου Τιμοθέου

1, Βαθύ Σάμου

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273028

790

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

 

Κανάρη 21, Βαθύ Σάμου

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273

023911

 

 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΚΑΤΗ 8

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 
 

 

ΣΑΜΟΣ

 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

 

 

83102

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273028

377

SCORPIOS HOTEL & SUITES  

 

ΚΑΛΑΜΙ ΣΑΜΟΣ

 

 

83100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΣΑΜΟΣ

 

2273022

300

 

ΚΟΛΠΟΣ ΩΚΕΑΝΙΔΑ

Μεσόκαμπος, ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ  

 

83102

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

   

2273062

830

 

ERYTHA HOTEL

& RESORT

 

 

ΚΑΡΦΑΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 

2271

032311

 

POSEIDONIO HOTEL

 

 

ΚΑΡΦΑΣ

 

 

82150

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

   

2271032

241

 

 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

 

 

ΑΓ.ΜΗΝΑ 17

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 

2271030

170

 

 

ΒΑΓΙΑΝΟΥ Σ

 

 

ΠΟΛΗ ΧΙΟΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 

2271033

338

 

 

ΔΩΛΟΜΑ Μ.

 

 

ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 
 

Ελληνικό Κάστρο

 

 

Λεωφ. Ενώσεως 6

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

Χίος

 

2271

044740

 

Ηλιόλουστο χωριό

 

 

Μέγας ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 

2271032

402

 

 

ΚΑΜΠΑΝΗ Δ

 

 

ΠΟΛΗ ΧΙΟΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 
 

 

ΚΑΡΑΓΚΑΝΗ Ε

 

 

ΠΟΛΗ ΧΙΟΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 
 

 

ΚΑΤΡΑΤΖΑΣ Ν

 

 

ΚΑΡΦΑΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 
 

 

ΚΕΡΚΕΤΖΕΣ Σ

 

 

ΠΟΛΗ ΧΙΟΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 
 

 

ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ

 

 

ΠΟΛΗ ΧΙΟΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 

2271033

315

 

ΚΙΤΡΙΟΜΥΛΙΔΗ Π

 

 

ΜΕΓΑΣ ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 
 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ Φ

 

 

ΠΟΛΗ ΧΙΟΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 
 

 

ΜΑΜΜΟΥΣ

 

 

ΚΑΡΦΑΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 

2271033

016

 

 

ΜΟΥΝΔΡΟΣ

 

 

ΠΟΛΗ ΧΙΟΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 

2271093

848

 

ΨΩΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

Ομήρου 9, Χίος

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 

2271025

113

 

ALMYRA HOTEL

 

 

ΚΑΡΦΑΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 

2271082

262

 

 

SUN VILLAGE

 

ΜΕΓΑΣ ΛΗΜΝΙΩΝΑΣ

 

 

82100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

 

 

ΧΙΟΣ

 

2271032

401

 

MOXY PATRA MARINA

 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58

 

 

26441

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

   

2108774

200

 

ΠΛΑΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 

 

ΤΣΙΛΙΒΙ

 

 

29100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

 

2695024

351

 

 

ΘΕΟΞΕΝΙΑ HOTEL

 

 

 

ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ 2

 

 

 

30200

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ- ΝΑΝΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

   

 

2631023

303

 

GIANNIS

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΑΣΤΑ-

 

 

 

30006

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

 

ΔΗΜΟΣ

   

 

2646

ΕΝΟΤΗΤΑ
VILLAGE ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ-
RESORT ΚΟΥ- ΜΥΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΑΝΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 042024
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CASA LA ΜUNDI  

 

Αβδέλλα

 

 

51100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   

2462

025555

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DON CONSTANTINO  

 

Βασιλίτσα Γρεβενών

 

 

51032

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   

24620

83060

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SAMARINA RESORT  

 

Σαμαρίνα Γρεβενών

 

 

51032

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   

2462095

216

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VASILITSA RESORT 35ο χμ Οδού Γρεβενών - Βασιλίτσας  

 

51032

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   

2462

083555

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΔΡΥΑΔΕΣ

 

Αλατόπετρα, Γρεβενά

 

 

51032

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   

2462

025034

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

 

Βασιλίτσα Γρεβενών

 

 

51032

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   

2462

080260

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑ

ΤΗΣ ΛΑΒΔΑΣ

 

 

Βασιλίτσα Γρεβενών

 

 

51032

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   

2462

085322

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΙΝΔΟΣ

 

 

Βασιλίτσα Γρεβενών

 

 

51032

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   

2462

025190

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΜΦΑΙΑ

 

Αλατόπετρα, Γρε- βενά

 

 

51100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   

2462

024620

 

 

ΜΗΛΙΩΝΗΣ

 

1χλμ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

 

 

51100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   

2462081

766

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΙ

 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 

 

52100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

   
 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΕΔΗΣ

9ο χλμ. Εθνικής Οδού Καστοριάς - Αμύνταιου

Τ.Θ. 183

 

 

 

52100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

   

 

2467

021888

 

 

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

1ο χλμ Ε.Ο. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

50300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

   
PANTELIDIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 3ο χλμ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 

50200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

   

2463

053300

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗ

 

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 5, ΝΕΑΠΟΛΗ

 

 

50001

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

   

24680-

22329

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

 

Νεράιδα Κοζάνης

 

 

50100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

   

2464

022975

 

 

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

 

2ο χλμ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

51100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   

2462085

600

 

 

ΕΛΛΗΝΙΣ

 

 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 31

 

 

53100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

   

2385022

671

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LA MOARA

 

 

Νυμφαίο

 

 

53078

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

   

2386

031377

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΕΛΤΣΗ

 

6ο χλμ. Φλώρινας - Πισοδερίου

 

 

53100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

   

2385

046555

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

 

 

Άγιος Παντελεήμων

 

 

53200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

   

2386061

399

 

 

ΕΛΑΤΟΦΙΛΗΤΟ

 

 

ΑΘΑΜΑΝΙΟ

 

 

47100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

   

2685022

979

 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

 

 

47045

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

   

2685022

259

 

 

ΕΛΕΑΤΑΝ

 

ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΣΟΥΛΙΟΥ

 

 

46100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

   

2666023

019

 

 

ΤΟ ΚΟΝΑΚΙ

 

 

ΝΕΟΧΩΡΙ

 

 

44003

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

   

2651071

567

 

 

ΑΜΦΙΘΕΑ

 

 

ΑΜΦΙΘΕΑ

 

 

45500

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   

2651086

030

 

 

ΛΑ ΣΟΥΙΤ

 

 

ΑΡΓΥΡΙΝΩΝ 18

 

 

45500

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   
 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

 

 

ΚΩΛΕΤΗ 5 Α

 

 

45444

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   

2651071

771

 

 

ΤΟ ΚΟΝΑΚΙ

 

 

ΝΕΟΧΩΡΙ

 

 

45500

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   

2651071

567

 

 

ΣΙΑΡΑΒΑ

 

 

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 20

 

 

45221

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   

2651030

820

 

ΕΞΑΡΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

 

 

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ

 

 

45332

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   

2651048

550

 

ΤΟ ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ

 

 

ΤΟΣΙΤΣΑ 33

 

 

45444

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   

26511

11370

 

 

ΑΩΟΣ

 

 

ΚΟΝΙΤΣΑ

 

 

44100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

   

2655

022079

 

 

ΡΟΔΟΒΟΛΙ

 

 

ΚΟΝΙΤΣΑ

 

 

44100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

   

2655

029338

 

ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

 

 

ΚΟΝΙΤΣΑ

 

 

49100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

   

2655

029390

 

 

ΛΑΚΚΑΣ

 

25ης Μαρτίου 46, Πέραμα

 

 

45500

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

   

2651

081741

 

 

ΝΙΚΟ

 

 

ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

48100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

   

2682051

720

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ- ΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

 

ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ

 

 

48100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

   

2682054

086

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΘΕΜΟΥ

 

 

ΛΥΓΙΑ

 

 

48100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

   

2682056

270

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΘΕΜΟΥ

 

 

ΛΥΓΙΑ

 

 

48100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

   

2682056

270

 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ- ΡΗΣ

15ο χιλ ΕΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΕΤΡΙΛΟΥ  

 

43060

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

   

2445042

549

 

MOUZAKI PALACE

 

 

Μουζάκι Καρδίτσας

 

 

43060

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

   

2445043

450-2

 

 

ΑΛΟΣ

 

 

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 44

 

 

37100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

   

2422029

080

 

 

ΕΡΜΗΣ

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 12-14

 

 

49100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ

 

2661

039321

 

 

ΜΠΑΥΡΟΝ

 

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

 

 

28100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

 

2671023

401

 

 

ΑΜΜΟΥΣΑ

 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ

 

 

28200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

 

 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

 

2671

094354

 

ΘΟΔΩΡΑ- THODORA

 

 

ΣΑΜΗ

 

 

28080

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

 

2674

022650

 

 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 

57014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

   
 

 

_

 

 

ΔΙΑΒΑΤΑ

 

 

57008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

   
 

 

ΠΕΡΑΙΑ

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15

 

 

57019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

   
ΑΘΗΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙ- ΟΥ -

ATHINA AIRPORT

 

 

13οχλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ

 

 

 

 

57001

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

   
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ- FOUR SEASONS  

 

 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

 

 

 

57500

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

   

 

2392071

591

 

 

_

 

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

 

 

57006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

   
 

 

EUROPA

 

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ 24

 

 

54625

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   

231 044

9077

SKORDAS ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑ-  

 

57010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ -

   

2310357

COMFY RENT ΝΙΚΟΛΑΟΥ 66, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ
ROOMS ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΩΡΤΙΑΤΗ 562
SKORDAS  

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

 

 

57010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ -

   

2310359

COMFY ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ
ROOMS ΟΜΗΡΟΥ 3, ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΩΡΤΙΑΤΗ 088
ΦΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΣΥΧΑ ΔΩΜΑΤΙΑ  

 

 

ΟΜΗΡΟΥ 5, ΕΞΟΧΗ

 

 

 

57010

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΩΡΤΙΑΤΗ

   
 

 

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ

 

1ο χλμ.ΧΑΛΚΗΔΟ- ΝΑΣ- ΒΕΡΟΙΑΣ

 

 

57007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

   

2391023

888

 

 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23

 

 

57007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

   

2391022

015

 

KRISTONIA

hotel

 

 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 69

 

 

61100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

   

2341

077290

 

 

ΑΣΤΡΟ

 

ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ 1, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

 

 

61200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

   

2343023

332

ΘΕΡΕΤΡΟΝ ΤΟΥ ΒΟΡΑ

- VORAS RESORT

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ

 

 

 

58002

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

   

 

2381034

160

 

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΙΣΤΡΟΝ

5ο χιλ.Ε.Ο ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

58100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

   

2382033

070

 

HOTEL MILIONIS

 

Παραλία Λεπτοκαρυάς

 

 

60063

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

   
 

 

ΟΡΦΕΑΣ

 

 

ΣΚΟΤΙΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

60063

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

   

23520-

91430

 

 

ΚΑΝΕΛΑ

 

ΑΝΩ ΟΡΕΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ

 

 

62500

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

   

2321058

514

 

 

ALEXANDER

 

5o χλμ Σερρών - Θεσσαλονίκης

 

 

62100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

   

2321

078777

 

 

AETOPETRA

 

19o χλμ Σερρών - Λαϊλιάς, Σέρρα

 

 

62100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

   
 

 

OLYMPIC

 

Παλατίδη 1, Σιδηρόκαστρο

 

 

62300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

   

2323

023811

 

 

ΑΓΝΑΝΤΙΟ

 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

 

62300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

   

2323

028200

 

 

RΕFANIDIS

ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΑ,

Κάτω Πορόια

 

 

62055

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

   

2327

028000

 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ

 

ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

63074

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ

   

2372

022102

 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕ- ΝΑ MIΑΡ

 

ΔΙΑΒΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

63074

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

   
 

KRITIKOS APARTMENT

 

ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

63078

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

   

2375093

358

 

PYRGADIKIA PARADISE

 

ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

63078

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

   

2375

093380

 

 

ΓΚΛΑΒΑ

 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

 

 

63100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

   

2371024

222

 

 

VANISKO

 

ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 7

 

 

71500

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

2810261

403

 

 

Hera Village

 

ΠΛΕΥΡΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

72100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 
 

 

ΓΕΦΥΡΑ

 

ΚΡΙΤΣΑΣ 1 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

72100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

28410

25411

 

 

MISTRAL BAY

 

 

Μαραθώνος 10

 

 

72100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

28410

90330

 

Σητεία Beach Resort & Spa

 

 

Καραμανλή 14

 

 

72300

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

28430

28821

 

 

EL GRECO

ΓΑΒΡΙHΛ ΑΡΚΑΔIΟΥ 13 ΣΗΤΕΙΑ  

 

72300

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

2843023

133

 

 

ΙΡΙΣ

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 5

 

 

74100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

2831022

030

 

Lefkoniko Bay Hotel

 

Λυκούργου Kαφάτου 3

 

 

74100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

2831

025495

 

 

DOMENICA

ΠΛΑΤ 110 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ  

 

74100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 
 

 

ARISTEA

 

110 ΜΑΡΤΥΡΩΝ , ΜΥΣΙΡΙΑ

 

 

74100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 
 

VARVARAS DIAMOND

 

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

74100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 
 

 

 

ELTINA

ΣΧΟΛΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 39 ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 

 

74100

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

   

 

28310

55231

 

VILLA GERAIOUDAKIS

 

ΜΙΝΩΘΙΑΝΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

 

 

73006

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

   
 

ONIRO RESIDENCES

ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΔΑΣ  

 

73200

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 

2821081

622

OLYMPIC VIEW APTS & ROOMS  

 

ΚΑΛΑΜΙ

 

 

73003

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

ΚΡΗΤΗ

 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΙΚΗ

 

 

ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ

 

 

84500

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

 

 

ΑΝΔΡΟΣ

 

2282

029155

 

Ξενοδοχείο ΟΣΤΡΙΑ

 

 

Γαύριο

 

 

84501

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

 

 

ΑΝΔΡΟΣ

 

2282

071551

 

ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

ΘΗΡΑ

 

 

84700

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

 

 

ΘΗΡΑ

 
 

 

ΑΚΤΑΙΟΝ

 

 

ΛΙΜΑΝΙ ΙΟΥ

 

 

84001

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΙΟΥ

 

 

ΙΟΣ

 

2286

091002

 

ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΣΙΚΙΝΟΣ

 

 

84010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

 

 

ΣΙΚΙΝΟΣ

 
 

 

ILIAS STUDIOS

 

 

Ελιές - Πάνορμος

 

 

85200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΠΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ- ΑΚΗ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

Αμμουδάρα

 

 

 

 

 

 

85200

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

 

 

 

 

 

2243

023138

BIANCO BOUTIQUE HOTEL  

 

Λακκί

 

 

85400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

 

 

ΛΕΡΟΣ

 

2247022

460

CRITHONI’S PARADISE HOTEL  

 

ΛΕΡΟΣ

 

 

85400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

 

 

ΛΕΡΟΣ

 

2247

025120

 

LEROS SUNSET APARTMENTS

 

 

Αγ. Μαρίνα

 

 

85400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

 

 

ΛΕΡΟΣ

 
 

ΒΙΛΛΑ ΖΑΧΑΡΩ

 

 

ΠΑΤΜΟΣ

 

 

85500

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

 

 

ΠΑΤΜΟΣ

 

2247031

529

 

 

ΘΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

 

85700

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

 

2245029

020

 

 

ACHILLEAS

 

 

Γεωργίου Αβέρωφ 4

 

 

85300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

ΚΩΣ

 

22420-

25891

 

 

AGELA

 

 

Χαρμύλου 4

 

 

85300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

ΚΩΣ

 

2242

021247

 

 

LAURA

 

Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών, Λάμπη

 

 

85300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

ΚΩΣ

 

22420-

28981

 

SANTA MARINA

 

 

Μακρυγιάννη 29

 

 

85300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

ΚΩΣ

 

2242

030026

 

ΚΟS Hotel Junior Suites

 

 

Xαρμυλου 2

 

 

85300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

ΚΩΣ

 

2242

047100

 

AMERICANA HOTEL

 

 

Kαραισκάκη 14

 

 

85300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

ΚΩΣ

 

2242

022947

 

PHILLIPION HOTEL

 

Βασιλέως Γεωργίου 14

 

 

85300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

ΚΩΣ

 

22420

26663

SAINT CONSTANTINE HOTEL  

 

Κανάρη 45

 

 

85300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

ΚΩΣ

 

2242

023301

 

 

ΚΟΝΤΙΑ ακτη

 

 

Αρτεμισίας 64

 

 

85300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

ΚΩΣ

 

2242022

663

 

 

ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΑΕ

 

 

Πατακού 5

 

 

85300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

ΚΩΣ

 

2242023

27

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΥΛΟΣ

Αμερικής 33  και Μανδηλαρά Νικηφόρου  

 

85300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

 

 

ΚΩΣ

 

2242

023151

 

 

PALI HOTEL

 

 

ΝΙΣΥΡΟΣ

 

 

85303

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

 

 

ΝΙΣΥΡΟΣ

 
 

Ι. ΡΑΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

 

ΣΕΡΙΦΟΣ

 

 

84005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 

 

ΣΕΡΙΦΟΣ

 
 

ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

ΣΕΡΙΦΟΣ

 

 

84005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 

 

ΣΕΡΙΦΟΣ

 

2281052

332

 

ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

ΣΙΦΝΟΣ

 

 

84003

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

 

ΣΙΦΝΟΣ

 

2284071

142

 

ΚΟΥΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

 

ΣΙΦΝΟΣ

 

 

84003

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

 

ΣΙΦΝΟΣ

 
 

ΠΟΔΟΤΑΣ ΝΙΚΟΣ

 

 

ΣΙΦΝΟΣ

 

 

84003

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

 

ΣΙΦΝΟΣ

 

2284032

353

 

ΨΥΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

ΣΙΦΝΟΣ

 

 

84003

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

 

ΣΙΦΝΟΣ

 
 

ΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΝΑΞΟΣ

 

 

84300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

 

 

ΝΑΞΟΣ

 

2285024

858

Siren ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

 

ΠΑΡΟΣ

 

 

84400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

 

 

ΠΑΡΟΣ

 
 

ΔΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

 

ΠΑΡΟΣ

 

 

84400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

 

 

ΠΑΡΟΣ

 

2284

023972

 

ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

 

ΠΑΡΟΣ

 

 

84400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

 

 

ΠΑΡΟΣ

 

2284024

120

 

POSEIDON HOTEL

 

 

Καστελλόριζο

 

 

85111

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ

 

2246

049212

 

 

AMPHITRION

 

 

Αλ. Διάκου 10

 

 

85100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

 

ΡΟΔΟΣ

 

2241

020680

 

 

BUTTERFLY

 

 

Αμμόχωστου 49

 

 

85100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

 

ΡΟΔΟΣ

 

2241027

680

 

 

ΙΣΚΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Κ. 9, ΖΕΦΥΡΟΣ

 

 

85132

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

 

ΡΟΔΟΣ

 

2241030

063

 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

 

 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ 12

 

 

85100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

 

ΡΟΔΟΣ

 

22410-

37244

 

ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΟΣ

 

 

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ 18

 

 

85100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

 

ΡΟΔΟΣ

 

2241063

897

 

 

IAPETOS

 

 

ΣΥΜΗ

 

 

85600

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

 

 

ΣΥΜΗ

 

2246

072777

 

ODYSSIA APARTMENTS

 

 

Χαράνι

 

 

85600

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

 

 

ΣΥΜΗ

 

2246

071210

SYMI NAUTILUS LUXURY SUITES  

 

 

Μύλοι

 

 

 

85600

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΗ

 

 

2246

072657

 

THE SYMI CENTER

 

 

Γυαλός

 

 

85600

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

 

 

ΣΥΜΗ

 

2246

071329

BOUTIQUE FLORENCE ΔΩΜΑΤΙΑ  

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 31, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

 

 

84100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

 

 

ΣΥΡΟΣ

 

2281

084356

 

VARI BEACH HOTEL

 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΗΣ

 

 

84100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

 

 

ΣΥΡΟΣ

 

2281

061216

ΑΙΘΡΙΟΝ ΕΝΟΙ- ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ  

Ι. ΚΟΣΜΑ 24 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

 

 

84100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

 

 

ΣΥΡΟΣ

 

22810

89066

 

 

 

ΑΚΤΑΙΟΝ HOTEL

ΑΚΤΗ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ

ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

 

 

 

 

84100

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙ- ΟΥ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥ- ΡΟΥ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

 

 

 

 

ΣΥΡΟΣ

 

 

 

2281

081701

 

 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ

 

 

Τζέμι ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

 

 

21061

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

   

27540

51271

 

 

ΣΕΡΑΓΙΟ

 

 

28ης Οκτωβρίου 88

 

 

22100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

   

271 024

2220

 

 

ΛΥΚΑΙΟΝ

 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

 

 

22200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

   

2791025

000

 

 

ΑΡΤΕΜΙΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ- ΛΟΥ 1

 

 

22100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

   

2710-

225221

 

 

ΗΛΙΟΧΑΡΗ

63ο χιλ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

 

20003

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

   

2741067

112

 

 

ΑΠΟΛΛΩΝ

 

 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 84

 

 

23100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

   

2731022

491

 

 

ΣΠΑΡΤΑ ΙΝΝ

 

 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 111

 

 

23100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

   

2731

021021

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ- ΟΝ

 

 

Ναυαρίνου 203

 

 

24100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

   

2721

026821

 

 

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ

 

 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

 

 

24500

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ- ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

   

2761 0

22184

 

Ξενοδοχείο Βικτώρια

 

 

Καϊμέτη, Βασιλικό

 

 

34002

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

   

2229068

100

 

Ξενοδοχείο Κατερίνα

 

 

Ερέτρια

 

 

34002

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

   

222906

8100

 

Ξενοδοχείο Στεφανία

 

Περιοχή Στεφανία, Αμάρυνθος

 

 

34006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

   

2229

067126

 

ARGO

 

ΑΓΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

 

 

34600

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ -

   

2223058

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ
STUDIOS ΕΥΒΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 502
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

 

 

ΜΩΛΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

 

 

34007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

 

 

ΣΚΥΡΟΣ

 
ΚΡΑΝΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ- ΠΗ ΕΠΕ  

 

 

ΕΛΑΤΕΙΑ

 

 

 

35004

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

   

 

2234031

400

 

ΣΚΟΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

ΕΛΑΤΕΙΑ

 

 

35004

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

   

2234031

400

 

 

ΛΟΥΞ

 

 

ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ

 

 

35016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

   

2231059

551

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

 

 

ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ

 

 

35016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

   
 

Ξενοδοχείο Εντελβαις

 

 

Περιοχή Λιβανατών

 

 

35200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

   

2233

031200

 

 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

 

 

ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

 

 

35200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

   

2233089

410

 

 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ

 

 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ

 

 

33051

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙ- ΑΣ

   

2234051

218


 

Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020

O Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης