Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ11/οικ. 13242/461/2020 Τροποποίηση της Δ11/οικ. 8523/236/17.02.2020 απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β’ 490)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2020 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Δ11/οικ. 13242/461/2020
Τροποποίηση της Δ11/οικ. 8523/236/17.02.2020 απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β’ 490)

Αριθμ. Δ11/οικ. 13242/461/24-3-2020

(ΦΕΚ B' 1039/26-03-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1 έως 14 και ιδίως του άρθρου 11 του ν. 4659/2020 «Επίδομα Γέννησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 21).
2. Του ν. 4520/2018 (Α’30) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και ειδικότερα το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση 6 αυτού.
5. Του άρθρου 5 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
6. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.
7. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
9. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύουν.
10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
11. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 146).
12. Της αριθμ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
13. Της αριθμ. Υ6/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
14. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α’ 117).
15. Της αριθμ. 340/18-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).
16. Της αριθμ. Δ11 οικ.8523/236/17-02-2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (ΦΕΚ Β’ 490)

Β. 1. Τους από 08.08.2018 Όρους Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών (WebServices) Α.Α.Δ.Ε.
2. Τις από 01.03.2018 Προδιαγραφές Ημερολογίου Καταγραφής Κλήσεων της Α.Α.Δ.Ε.
3. Την αριθμ. 6412/347/7-2-2020 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. Την αριθμ. 12680/734/18.03.2020 εισηγητική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
5. Την αριθμ 6411/1038/7-2-2020 απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης ύψους 123.000.000,00 €, που καταχωρήθηκε με α.α 16877 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΟΠ246ΜΤΛΚ-ΓΧΦ).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν που προκλήθηκε από την τροποποιούμενη απόφαση,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο


1. Τροποποιείται η με αριθμ. Δ11 οικ.8523/236/17-02-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β’ 490) στα ακόλουθα σημεία:

Α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας του παιδιού μετά την έγκριση της εκ μέρους της υποβληθείσας αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, το επίδομα, εφόσον δεν έχει ήδη καταβληθεί, χορηγείται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής του, στον πατέρα του παιδιού ή στον ασκούντα την επιμέλειά του, αν αυτός είναι δικαιούχος του επιδόματος, μετά την εκ μέρους του υποβολή ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων περί κληρονομικής διαδοχής».

Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«3. Η ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υποβάλλεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δύναται δε να υποβληθεί και μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Κέντρων Κοινότητας και των Δήμων νοούνται οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες για την υποβολή και την διεκπεραίωση των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του νόμου 4472/2017 (Α’74) και της κατ’εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εκδοθείσας νομοθεσίας. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε Δήμου, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Παροχών του ΟΠΕΚΑ, δύναται να ορίζονται έτεροι υπάλληλοι των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες της εφαρμογής Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται απαραιτήτως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του γεννηθέντος παιδιού, η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του, καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο αιτών».

Γ. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 τροποποιούνται ως εξής:
«3. Όταν οι ανωτέρω διασταυρώσεις δεν είναι δυνατές ή δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης, οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων. Προς τούτο, ο αιτών ενημερώνεται από την εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το συγκεκριμένο λόγο, για τον οποίο η αίτησή του παραμένει εκκρεμής, παραπέμπεται δε με ρητή υπόδειξη μέσω της ανωτέρω εφαρμογής σε Κέντρο Κοινότητας ή Δήμο της επιλογής του για τη διεκπεραίωση της αίτησής του, η οποία προϋποθέτει την υποβολή δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος. Όταν η αίτηση έχει υποβληθεί στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού, ο αιτών, μέσω μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή και μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία έχει δηλώσει με την ανωτέρω δήλωση γέννησης, καλείται να εισέλθει στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προκειμένου να ενημερωθεί για την κατά το προηγούμενο εδάφιο εξέλιξη της αίτησης του. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής τους στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., είτε από τον ίδιο τον αιτούντα είτε μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων.
4. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο ενδιαφερόμενος οφείλει, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του, είτε ο ίδιος είτε μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου να υποβάλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου, μέχρι δε την υλοποίηση της ανωτέρω δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται εγγράφως. Όταν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους αιτούντες στην ανωτέρω εφαρμογή, οι αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των αιτήσεων εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΟΠΕΚΑ δύνανται να παρέχουν προθεσμία ενός (1) μηνός στους αιτούντες για την ηλεκτρονική υποβολή τυχόν απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Αντίστοιχη προθεσμία για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών χορηγείται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων, όταν τα αρχικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί μέσω αυτών ηλεκτρονικά ή εγγράφως. Η προθεσμία των δύο προηγούμενων εδαφίων κινείται από τη σχετική ενημέρωση του αιτούντος μέσω μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή και μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία έχει δηλώσει. Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της αίτησης με βάση τα στοιχεία που διαθέτει».

Δ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 προστίθεται περίπτωση ια’ ως εξής:
«ια. Αν ο σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης κατοικεί στην αλλοδαπή, προσκομίζεται έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αλλοδαπής αρχής, στο οποίο βεβαιώνεται με σαφήνεια το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά του από κάθε πηγή προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των τυχόν επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, με την οποία (βεβαίωση) θα αποδεικνύεται το εισόδημα του συζύγου του δικαιούχου ή του συνδεόμενου με αυτόν δυνάμει συμφώνου συμβίωσης, προκειμένου για τον έλεγχου του εισοδηματικού κριτηρίου συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας».

Ε. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:
«3. Στον ΟΠΕΚΑ τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με τα υποβληθέντα από τους αιτούντες δικαιολογητικά. Μέχρι την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής τους από την εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 6, τα υποβληθέντα σε έγχαρτη μορφή δικαιολογητικά ψηφιοποιούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας ή των Δήμων, όπου υποβλήθηκαν, προκειμένου για την από τους ανωτέρω υπαλλήλους ηλεκτρονική ενσωμάτωσή τους στον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και αποστέλλονται σε ψηφιοποιημένη μορφή στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ. Η ψηφιοποίηση και η μετέπειτα καταστροφή των έντυπων εγγράφων διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3979/2011 (Α’ 138)».

ΣΤ. Στην περίπτωση β’της παραγράφου 1 του άρθρου 8, ο αριθμός «1.000,00» τίθεται εντός παρενθέσεων.

Ζ. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 8 τροποποιούνται ως εξής:
«2. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των λογαριασμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης χορήγησης του επιδόματος, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης. Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.
3. Η ως άνω συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή της από την αρμόδια υπηρεσία πληροφορικής, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
β) Το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
γ) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:
i) ο ΚΑΕ/λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
ii) ο φορέας, ο προϋπολογισμός του οποίου επιβαρύνεται,
iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iv) το συνολικό ποσό της πληρωμής.
v) ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός ΙΒΑΝ)
4. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού».

Η. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 11
Κοινοποίηση πράξεων και εγγράφων
1. Η κοινοποίηση πράξεων και άλλων εγγράφων προς τους αιτούντες γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
2. Η κοινοποίηση συντελείται εφόσον η πράξη ή το έγγραφο:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στο λογαριασμό/αίτηση του αιτούντος στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ειδοποιηθεί δε ακολούθως με ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και με μήνυμα στο δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου του. Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη ή το έγγραφο θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την πρώτη ημερομηνία αποστολής είτε του μηνύματος στο δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου του είτε ειδοποίησης στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος ή
γ) επιδοθεί στον αιτούντα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση με άλλον τρόπο.
Πράξη ή έγγραφο που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον αιτούντα για οποιονδήποτε λόγο, ο ΟΠΕΚΑ ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης».

2. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» ( Α’ 55) δεν επηρεάζεται από την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης