Αποτελέσματα live αναζήτησης

64440/2020 Υποβολή στοιχείων από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς διασταύρωση των εκχωρημένων απαιτήσεων επί ανεξόφλητων τιμολογίων των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Κλάδου Υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2020 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

64440/2020
Υποβολή στοιχείων από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς διασταύρωση των εκχωρημένων απαιτήσεων επί ανεξόφλητων τιμολογίων των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Κλάδου Υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ

Αριθμ. 64440/19-3-2020

(ΦΕΚ Β' 1038/26-03-2020)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 59 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
1.2. Του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/Α΄/23-1-2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3. Του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α΄/28-2-2020) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις».

2. Την παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4670/2020 στην οποία προβλέπονται τα κάτωθι:
«4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως: «δ) διασταυρωθεί η μη ύπαρξη εκχώρησης του τιμολογίου σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο. Μέχρι τις 31.3.2020 τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστείλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με μαγνητικό μέσο τα στοιχεία τιμολογίων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες με το άρθρο αυτό υποχρεώσεις, που τους έχουν εκχωρηθεί. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α καθορίζονται τα στοιχεία των τιμολογίων και η διαδικασία υποβολής. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν ευθύνεται με οιονδήποτε τρόπο έναντι πιστωτικού ιδρύματος, εταιρείας πρακτόρευσης και δικαιούχου-φυσικού ή νομικού προσώπου που παρέλειψε να αποστείλει τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, ακόμα και αν σε οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί επίδοση εκχώρησης.».

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:


Τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστείλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με μαγνητικό μέσο σε εφαρμογή του παραπάνω θεσμικού πλαισίου τα κάτωθι δημόσια ή ιδιωτικά κ.λπ. έγγραφα που αποδεικνύουν τις σχετικές αξιώσεις τους:

1) σε περίπτωση που έχει εκχωρηθεί ολόκληρη η διοικητική σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη σύμβαση μεταξύ του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, θα υποβάλλεται από τον εκδοχέα ακριβές αντίγραφο της σύμβασης εκχώρησης-ενεχυρίασης απαιτήσεων, από όπου θα προκύπτουν οι όροι και οι προϋποθέσεις νομιμότητας της,

2) σε περίπτωση που έχουν εκχωρηθεί συγκεκριμένα τιμολόγια και όχι το σύνολο διοικητικής ή άλλης νόμιμης σύμβασης μεταξύ του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, θα υποβάλλεται από τον εκδοχέα αναλυτική κατάσταση ενός εκάστου των εκχωρημένων τιμολογίων από την οποία θα προκύπτουν όλα τα ουσιώδη στοιχεία του τιμολογίου ήτοι:
α) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου,
β) ο φορέας που εξέδωσε το τιμολόγιο και
γ) ο φορέας που παρέλαβε το τιμολόγιο ήτοι η συγκεκριμένη διεύθυνση του αντίστοιχου φορέα που παρέλαβε το τιμολόγιο,
δ) η ημερομηνία που επιδόθηκε στο φορέα η σύμβαση εκχώρησης-ενεχυρίασης απαιτήσεων,
ε) οι εκθέσεις επίδοσης από όπου θα προκύπτει ότι διενεργήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα όλες οι νόμιμες κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή που τυγχάνουν αναγκαίες για τη νομιμότητα της σύμβασης εκχώρησης-ενεχυρίασης απαιτήσεων σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο,
στ) η πλήρης επωνυμία του εκχωρητή, του εκδοχέα και του υπόχρεου φορέα κοινωνικής ασφάλισης και τα αντίστοιχα Α.Φ.Μ.

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας και σε συμμόρφωση σε αυτήν οι εκδοχείς οφείλουν να αποστείλουν μόνο τα στοιχεία των ανεξόφλητων μέχρι σήμερα τιμολογίων σε πίνακα excel, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Από 1-04-2020 και σε περίπτωση που οι εκδοχείς δεν έχουν ανταποκριθεί στις παραπάνω υποχρεώσεις-προβλέψεις, οι εκκαθαρίσεις, οι πληρωμές και οι εξοφλήσεις των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από φορείς κοινωνικής ασφάλισης οι κλάδοι υγείας των οποίων έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, θα γίνουν με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, από όπου θα εκτίθεται πως δεν υφίσταται εκχώρηση της διεκδικούμενης αξίωσης.

Εκχωρήσεις που αφορούν τιμολόγια που έχουν υποβληθεί απευθείας στα πέντε πρώην νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα οποία και έχουν ήδη ενταχθεί στις αντίστοιχες δομές του ΕΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3918/2011 από την 1-06-2011, δεν υπάγονται στην παρούσα διαδικασία και οι σχετικές εκχωρήσεις παράγουν έννομες συνέπειες προς τις αντίστοιχες δομές του ΕΣΥ ως προς τις οποίες θα πρέπει να απευθύνουν τις όποιες αξιώσεις τους οι εκδοχείς και πλήρως αποδεσμευμένα από το θεσμικό πλαίσιο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από φορείς κοινωνικής ασφάλισης».

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ $ 4 ΑΡΘΡΟΥ 103 ν. 4670/2020

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΧΕΑ

 

 

 

Α.Φ.Μ. ΕΚΔΟΧΕΑ

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΧΩΡΗΤΗ

 

 

 

Α.Φ.Μ. ΕΚΧΩΡΗΤΗ

 

 

 

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΦΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ

(συγκεκριμένη υπηρεσία Φορέα)

 

 

 

Α.Φ.Μ. ΦΚΑ

 

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Εκχωρητή και τ. ΦΚΑ)

 

 

 

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 

 

 

 

ΠΟΣΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ο Διοικητής
Χ. ΧΑΛΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης