Αποτελέσματα live αναζήτησης

66432/2020 Παράταση μέχρι 30/4/2020 της προθεσμίας υποβολής: α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μισθολογικής περιόδου 01/2020 για την υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4387/2016. β) Της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2020 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ), Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

66432/2020
Παράταση μέχρι 30/4/2020 της προθεσμίας υποβολής: α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μισθολογικής περιόδου 01/2020 για την υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4387/2016. β) Της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Αθήνα 26/3/2020
Αρ. Πρωτ.: 66432


Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Δημήτριος Παπαχρήστου
Τηλέφωνο: 210 5285560
Φαξ: 210 5236558
E-mail: [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση μέχρι 30/4/2020 της προθεσμίας υποβολής:
α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μισθολογικής περιόδου 01/2020 για την υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4387/2016.
β) Της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.


ΣΧΕΤ: Οι υπ’ αριθμ. 10/2020 και 11/2020 αντίστοιχα εγκύκλιες οδηγίες της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών e-ΕΦΚΑ.

Α) Με την πρώτη των ως άνω σχετικών εγκυκλίων της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, παρασχέθηκαν ειδικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 α’ και β’ του άρθρου 4 του Ν 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.  Α/12.5.2016), σύμφωνα με τις οποίες, από 1/1/2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του e-ΕΦΚΑ.

Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο, καθορίστηκαν οι διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν από τους υπόχρεους Φορείς στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και ορίστηκε η μισθολογική περίοδος 01/2020 ως περίοδος έναρξης εφαρμογής και ως προθεσμία υποβολής, αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν 4075/2012, ήτοι έως 31/3/2020.

Β) Με την δεύτερη ακολούθως των σχετικών εγκυκλίων, παρασχέθηκαν ειδικές οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν 4225/2014 (ΦΕΚ 2/τ. Α’/7.1.2014), και ορίστηκε η μισθολογική περίοδος 02/2020 ως περίοδος έναρξης εφαρμογής, και ως προθεσμία υποβολής της προβλεπόμενης συμπληρωματικής ΑΠΔ από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν 4075/2012, ήτοι έως 31/3/2020.

Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 4670/2020, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 4075/2012, και ιδιαίτερα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου αυτού, οι προθεσμίες υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και καταβολής των εισφορών, δύναται να μεταβάλλονται με Απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ.

Δ) Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 186 (Αρ. ΦΕΚ 68/20-3-2020) και λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να  διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, η Κυβέρνηση έλαβε έκτακτα μέτρα για την μείωση του κινδύνου από την διασπορά του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του, οι οποίες έχουν διαταράξει την οικονομική ζωή και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων και των Δημοσίων Υπηρεσιών ανά την επικράτεια.

Ε) Με την υπ’ αριθμ. 14/Συν.:2η/26.3.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, μισθολογικής περιόδου 1/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, και της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, μέχρι την Πέμπτη 30/04/2020, χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

Τονίζεται ότι η ως άνω παράταση αφορά μόνο την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και όχι την καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/1951, όπως ισχύουν.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης