Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2039/2020 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α' 68)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2020 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2039/2020
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α' 68)

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Ε 2039/24-03-2020

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες : Ε. Κερασιώτη
Τηλέφωνο: 210 6987414

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 210 6479231

Ε 2039/2020

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου «Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης Μαρτίου 2020 (Α' 68)


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου της ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020 (Α' 68) με το οποίο δίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων άδεια εισαγωγής από τρίτες χώρες, μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0,2 γραμμάρια ανά λίτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol για το διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVED-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας η οποία είναι η 20η Μαρτίου 2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου η εισαγωγή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων από τα δικαιούμενα προς τούτο βιομηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες και τη διάθεση [τους στην ελληνική επικράτεια.

Επιπλέον κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις διαδικασίες και διατυπώσεις παραλαβής της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, τις υποχρεώσεις των παραληπτριών βιομηχανιών καθώς και των ελέγχων που πραγματοποιούνται για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης ισχύουν όσα προβλέπονται στην υπ. αριθ. Φ. 1554/811/2008 (Β'2694) Α.Υ.Ο.Ο. για την παραλαβή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από κράτη μέλη της EE. Σημειώνεται ότι η προς εισαγωγή μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους αποστολής ή στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν να προσκομιστεί, έκθεση εξέτασης από διαπιστευμένο εργαστήριο, σχετικά με το είδος και τη συγκέντρωση του χρησιμοποιηθέντος μετουσιωτικού, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ΠΝΠ.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι η εισαγωγή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιείται με την τήρηση της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας και την υποβολή των κατά περίπτωση τελωνειακών παραστατικών υπό την προϋπόθεση ότι η μετουσίωση έχει πραγματοποιηθεί με φθαλικό διαιθυλεστέρα (DEP) σε ποσοστό 0.2 γραμμάρια ανά λίτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον' 95% vol.

Προς αποφυγή παρερμηνειών και συγχύσεων σημειώνεται ότι για την εισαγωγή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης δεν απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 113 του ν.2960 01 καθόσον αυτές αφορούν την παραλαβή προϊόντων Ε .Φ.Κ. και ως εκ τούτου και της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από άλλα κράτη - μέλη.

Με αφορμή την παρούσα κοινοποίηση και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενους επιτηδευματίες επισημαίνεται ότι η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη ορίζεται με σαφήνεια στις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 όπως ισχύει, ως «η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη ή ακατέργαστη) και μη, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% vol., ως και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη στην οποία έχουν προστεθεί χημικές ουσίες, ώστε να αποκλείεται η χρησιμοποίηση της για παρασκευή αλκοολούχων ποτών χωρίς όμως να επηρεάζονται οι λοιπές βιομηχανικές της χρήσεις». Η συνθετική αιθυλική αλκοόλη ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 9Α(α) του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 όπως ισχύει, ως «η αιθυλική αλκοόλη που λαμβάνεται συνθετικά με εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο χημικών μεθόδων συνήθως οπό τα προϊόντα και παραπροϊόντα της πετροχημικής βιομηχανίας ως και από συνθετικό αέριο ... δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ειδικές βιομηχανικές χρίζεις κατόπιν της ποοηγούμενης μετουσίωσής της...». Ως γνωστόν, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης για παραγωγή ποτών και εν γένει τροφίμων.
Συνεπώς, τόσο η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης όσο και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη μπορούν, κατόπιν της μετουσίωσής τους, να χρησιμοποιηθούν με απαλλαγή του Ε.Φ.Κ.. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001, για την παραγωγή προϊόντων από τα βιομηχανικά εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν την αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη ή βοηθητική ύλη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι από τις κείμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής από τρίτες χώρες της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης ωστόσο στην περίπτωση που ο εισαγωγέας δεν διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης θα πρέπει μαζί με τις λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις να καταβάλει άμεσα και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης