Αποτελέσματα live αναζήτησης

5052/2020 Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-03-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

5052/2020
Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι

Αριθμ. 5052/2020

(ΦΕΚ Β' 1018/24-03-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Α' 68),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 και περίπτωσης ε' της παραγράφου 4 αυτού,
γ. της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β' 987),
δ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,
ε. του π.δ. 127/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού” (Α' 157),
στ. του π.δ. 83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α' 121).

2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιους φορείς, και δη:
i. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού
ii. Τις προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

3. Την αναγκαιότητα για συνεχή λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου αυτών, σε όρους ενδεικτικά κατηγορίας, δυναμικότητας και γεωγραφικής διασποράς εντός της εκάστης Περιφερειακής Ενότητας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 605/23.3.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2, κατ' εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β' 987).

2. Η λειτουργία των καταλυμάτων διαρκεί έως και την 30.4.2020 και ώρα 12:00.

3. Οι τιμές διάθεσης των δωματίων και οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή και υπηρεσιών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της κατ' εξαίρεσης λειτουργίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από 15.1.2020 έως και 30.1.2020.

4. Η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων της απόφασης αυτής υπόκειται στον έλεγχο κάθε αρμόδιας καθ' ύλην αρχής.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020.» (Β' 987).

Άρθρο 2

Πίνακας


ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΟΥΡΟΣ

3ο ΧΛΜ

ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

66131

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα

25210-57200

ΠΟΣΕΙΔΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ

640 04

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΑΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΘΑΣΟΥ

Θάσος

25930-22690

ΛΟΥΣΥ

ΥΑΚΙΝΘΟΥ 2

654 04

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα

2510600060

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ - ΕΥΗΣ

3 ΧΛΜ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΛ/ΠΟΛΗΣ

691 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κομοτηνή

25310-33560

ΤΟΥΕΝΤΙ

ΟΥΑΝ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

21

145 62

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά

210-6233521

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΣ

ΚΑΙ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

192 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίνα

210-5589700

ΠΛΑΖΑ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α'2

10564

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήνα

210-3352400

ΕΛΛΗΝΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 177

17121

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ν. Σμύρνη

210-9311494

ΓΚΟΛΝΤΕΝ

ΣΙΤΥ

ΜΑΡΝΗ 46

ΚΑΙ

ΦΑΒΙΕΡΟΥ

104 38

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήνα

210-5226571

ΑΥΡΑ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 2

180 10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΝΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα

22970-22303

ΠΑΡΚ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

103

185 35

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιάς

210-4524611/4

ΚΑΣΤΡΟ

ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

833 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ

Άγιος

Κήρυκος

22750-23480

ΜΥΤΙΛΑΝΑ

ΧΩΡΙΟ

{ΘΕΡΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ}

811 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνη

22510-20653/5

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΜΥΡΙΝΑ

ΛΗΜΝΟΥ

814 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΗΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΛΗΜΝΟΥ

Μύρινα

22540-24002

ΧΙΟΣ

ΧΑΝΔΡΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΑΝΔΡΗ 2 ΠΡΟΚΥΜΑ

821 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΧΙΟΥ

Χίος

22710-44401/10

ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΡΕΜΙΕ ΧΕΡΤ ΧΟΤΕΛ

ΚΑΛΛΕΡΓΗ

ΚΑΙ ΓΛΥΝΟΥ 10

301 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ­

ΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγρίνιο

26410-58661

ΑΣΤΗΡ

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 16

262 23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΑΤΡΕΩΝ

Πάτρα

+302610277502

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ

ΕΠΤΑ ΛΑΚΚΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

511 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενά

24620-85600

ΑΡΤΑ ΠΑΛΛΑΣ

5 ΧΛΜ. ΑΡΤΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ

472 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΑΡΤΑΙΩΝ

Άρτα

26810-61530/2

ΚΙΕΡΙΟΝ

ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΖΕΛΛΑ

431 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα

24410-71923

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 24

412 23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λάρισα

2410-230101/4

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΣΚΙΑΘΟΣ

370 02

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΣΚΙΑΘΟΥ

Σκιάθος

24270-22488

ΑΕΤΩΝ

ΜΕΛΑΘΡΟΝ

ΝΕΑΡΧΟΥ

ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΝΟ- ΠΟΥΛΟΥ

421 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Τρίκαλα

24310-63130

ΙΑΣΩΝ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1

383 33

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΒΟΛΟΥ

Βόλος

24210-26075

ΦΑΜΙΛΙΑ

ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ

283 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΘΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΙΘΑΚΗΣ

Ιθάκη

2674033366

ΙΠΠΟΤΩΝ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4

491 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα

26610-39041

ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

281 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Αργοστόλι

26710-25581

ΜΠΟΣΚΕΤΟ

ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ 1, ΛΕΥΚΑΔΑ

311 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα

26450-20244

ΑΙΓΕΣ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ

591 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια

23310-77777

ΡΟΤΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

97

546 27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη

2310517121

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 26

552 36

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πανόραμα

2310-344871/4

ΒΕΡΓΙΝΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

19

546 29

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη

2310-516021

ΕΛΕΝΑ

ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

7

621 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες

23210-63103

ΜΑΡΕΛΙΑ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

631 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Πολύγυρος

23710-25088

ΛΑΤΩ

ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 15

712 02

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο

2810-228103

ΝΑΪΑΔΕΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 7

721 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άγιος

Νικόλαος

28410-24464

ΕΛΙΝΑ

ΧΟΛΙΝΤΕΙΣ

ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

157

741 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ρέθυμνο

2831-027395

ΙΡΕΝΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 9

73100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Χανιά

28210-94667

ΣΟΥΙΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

 

84701

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Μεγαλοχώρι

2286028856

ΤΙΤΑΝΙΑ

ΠΗΓΑΔΙΑ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

857 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Κάρπαθος

22450-22144

ΚΩΣ

ΧΑΡΜΥΛΟΥ 2

853 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Κως

2242047100

ΑΚΤΗ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ

846 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος

22890-22572

ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝ-

ΝΙΑΝ

ΚΩ 35-37

ΚΑΙ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ-

ΝΟΣ

851 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΝΗ­

ΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος

22410-24661/5

ΜΑΙΝΑΛΟΝ

ΡΗΖΟΡΤ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ 8

221 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝ­

ΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τρίπολη

2710-230300

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

26

201 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝ­

ΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κόρινθος

27410-26701

ΠΛΑΖΑ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 117

241 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝ­

ΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Καλαμάτα

27210-82590

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

321 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Λιβαδειά

22610-89680

ΔΕΛΤΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

41

351 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΛΑΜΙΕΩΝ

Λαμία

2231021600

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ

ΛΙΜΑΝΙ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΟΘΙΑ

85200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΝΗ­

ΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Κάλυμνος

 

ΑΛΦΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 28

58200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα

2381022221

ΔΙΩΝΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 10

45444

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα

2651027864

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 58Α

46100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ηγουμενίτσα

2665028346

ΗΡΑ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β5

21100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝ­

ΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναυπλίου

2752028184

ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

91

23100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝ­

ΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

Σπάρτη

2731022161

ΟΡΦΕΑΣ

ΚΛΑΣΙΚ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 3

60100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κατερίνη

2351077800

ΕΥΡΙΔΙΚΗ

ΣΟΛΩΝΟΣ 15

61100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΚΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Κιλκίς

2341022512

ΑΙΓΕΣ

ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Ν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ

59100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια

2331077777

ΑΥΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19

48100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα

2682021230

ΚΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

84400

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος

2284025001

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ

Ζ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ 28

84200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΗΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΤΗΝΟΥ

Τήνος

2283022422

ΕΡΜΗΣ

ΠΛ. ΚΑΝΑΡΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

84100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ

Σύρος

2281083011

ΞΕΝΙΑ

ΧΩΡΑ

84300

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΞΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

Νάξος

2285025068

ΑΝΕΖΙΝΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΑ

84801

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΗΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Μήλος

2287024009

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ

ΕΛΕΝΗ

ΧΩΡΑ

84500

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος

2282023471

ΜΕΣΣΑΡΙΑ

ΧΩΡΑ

84006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΚΥΘΝΟΥ

Κύθνος

2281031672

ΛΕ ΚΑΝΤΙΝ

1ο ΧΛΜ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ

36100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Καρπενήσι

22310 80132

ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2

33200

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΤΕΑΣ

Ιτέα

2265033413

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

ΑΓΓΗΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 5

34100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Χαλκίδα

2221022375

ΠΑΝΘΕΟΝ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

15

271 00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

Πύργος

26210-29746

ΣΤΡΑΝΤΑ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΩΝ.

ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 14

29100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος

2695042761

ΜΥΡΤΩ

ΛΕΩΦ.

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 34

190 05

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Νέα Μάκρη

22940-39300

ΞΑΝΘΗ

ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ 14

67100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθης

25410 -22996


Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Mαρτίου 2020

O Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης