Αποτελέσματα live αναζήτησης

A.1056/2020 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθμ. Φ.1554/811/17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001», όπως ισχύει.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-03-2020 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

A.1056/2020
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθμ. Φ.1554/811/17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001», όπως ισχύει.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Α.1056

Αριθ. ΦΕΚ:1020/Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521, Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννης,
Σ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο: 210 6479231, 152
Fax: 210 6468272
E-Mail: [email protected]

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Κερασιώτη
Τηλέφωνο: 2106987414
Fax: 210 6987408,424
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ' αριθ. Φ.1554/811/17-12-2008 (Β' 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ' εφαρμογή της περιπτώσεως β' της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.2960/2001», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 83, της παραγράφου 5 του άρθρου 66 καθώς και του άρθρου 183 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
β) του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» και ειδικότερα της παραγράφου 10 του άρθρου 3 και της παραγράφου 7α του άρθρου 8, γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αριθμ. 5294ΕΞ2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)», όπως ισχύει.

4. Tο π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ2/9.7.2019 (Β΄ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.

7. Την αριθμ. 339/18.7.2019 (Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο».

8. Την ανάγκη τροποποίησης της Α.Υ.Ο.Ο. Φ.1554/811/17.12.2008 (Β΄ 2694) προς τον σκοπό του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και προσαρμογής της προς τις επελθούσες εξελίξεις στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθμ. Φ.1554/811/17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 «Εγκρίσεις μετουσίωσης - καθορισμός δυναμικότητας» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η έγκριση αυτή κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία, στο τελωνείο παράδοσης, στο τελωνείο ελέγχου, στην εποπτεύουσα την προμηθεύτρια φορολογική αποθήκη Xημική Υπηρεσία του ΓΧΚ και στην αρμόδια Δ/νση της Κ.Υ. του ΓΧΚ».

2. Στο άρθρο 2 «Εγκρίσεις μετουσίωσης - καθορισμός δυναμικότητας» προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8.α. Στην περίπτωση της, κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 όπως ισχύει, μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης επ’ ονόματι των οινοπνευματοποιών Β΄ κατηγορίας ή των φορολογικών αποθηκών εμπορίας χύμα, παντός είδους, αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες:
Χορηγείται από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., έγκριση μετουσίωσης μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, ως άνω, επιχειρήσεων προς τις αρμόδιες Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
• Η επωνυμία της επιχείρησης και ο τόπος εγκατάστασής της.
• Η ποσότητα και ο αλκοολικός τίτλος (% vol.) της αιτούμενης, σε ετήσια βάση, προς μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης.
• Το είδος και το ποσοστό των μετουσιωτικών υλών που θα χρησιμοποιηθούν, από αυτές που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες μετουσιωτικές ύλες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3006682/1105/0029/2010 Α.Υ.Ο. (Β΄528), όπως ισχύει.
Η χρονική ισχύς των σχετικών εγκρίσεων μετουσίωσης λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο χορηγούνται.
Η μετουσίωση πραγματοποιείται στους χώρους της φορολογικής αποθήκης των ως άνω επιχειρήσεων παρουσία Τελωνειακού και Χημικού υπαλλήλου, οι οποίοι ορίζονται από το Τελωνείο που εποπτεύει την φορολογική αποθήκη και από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, αντίστοιχα. Κατά τη μετουσίωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομογενοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης με εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης, συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης το οποίο συνυπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες υπαλλήλους και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φορολογικής αποθήκης. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου μετουσίωσης τηρείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση και στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που εποπτεύει τη φορολογική αποθήκη.
β. Για την παράδοση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, οι δικαιούχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες πρέπει να κατέχουν έγκριση παραλαβής μετουσιωμένης αλκοόλης, η οποία χορηγείται με την κατά αναλογία τήρηση των προβλεπομένων στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των όσων ορίζονται στις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 3.
γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις και οι έλεγχοι που προβλέπονται από την παρούσα Α.Υ.Ο.».


Άρθρο 2

Στο άρθρο 3 «Δικαιολογητικά παραλαβής - Διαδικασία παράδοσης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης», επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης, εις τετραπλούν, το οποίο συνυπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες υπαλλήλους, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φορολογικής αποθήκης, καθώς και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, εάν παρίσταται.

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 διαγράφεται.

Άρθρο 3

Στο άρθρο 7 «Έλεγχοι για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης» προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθούν υπόλοιπα μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την συγκεκριμένη βιοτεχνία ή βιομηχανία για την παραγωγή των προϊόντων της, μπορεί κατόπιν έγκρισης του Τελωνείου Ελέγχου και εφόσον τεκμαίρονται σοβαροί αντικειμενικοί προς τούτο λόγοι, είτε να επιστραφούν στον προμηθευτή, είτε να διατεθούν σε άλλους δικαιούχους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, παραλαβής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και απαλλαγής της από τον Ε.Φ.Κ., σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενα από δελτίο χημικής ανάλυσης που εκδίδεται από την Χ.Υ. Ελέγχου, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στην παρούσα. Σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής ή διάθεσης ως ανωτέρω, της αιθυλικής αλκοόλης ή μη καταλληλότητας αυτής, δύναται κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας και έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., να καταστραφεί υπό τον έλεγχο του Τελωνείου Ελέγχου, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001.
Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά έξοδα βαρύνουν την ενδιαφερόμενη βιοτεχνία ή βιομηχανία».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης