Αποτελέσματα live αναζήτησης

74/2020 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής και τροποποίηση των δικαιολογητικών για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας στο ηλεκτρονικό σύστημα “e-άδειες” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

74/2020
Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής και τροποποίηση των δικαιολογητικών για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας στο ηλεκτρονικό σύστημα “e-άδειες” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167)

Αριθμ. 74/2020

(ΦΕΚ Β' 1010/24-03-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 39 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

3. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και ιδίως των άρθρων 28 και 33 αυτού.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ  Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 82/2017 με θέμα «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α΄ 117).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45) όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 5.

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Κυριάκο Πιερρακάκη» (Β΄ 2902).

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β΄ 3136).

12. Τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/ 23-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας“Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτριο Οικονόμου” (Β΄3107).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση:
α) καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας του άρθρου 23 του ν. 4635/2019,
β) τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 τα οποία υποβάλλει ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός (εφεξής «Διαχειριστής»), στο e-Άδειες του ν. 4495/2017 για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας,
γ) καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιών κατά τον ν. 4635/2019.

Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση «Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας»


1. Η ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραιών άρχεται με πρωτοβουλία του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή της αίτησης. Ως διαχειριστής της αίτησης (στο εξής καλούμενος «Διαχειριστής») νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους έχει ανατεθεί από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών.

2. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας, ο Διαχειριστής επιλέγει την αρμόδια κατά νόμο Υπηρεσία και, με ευθύνη του, εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες τα ακόλουθα στοιχεία:
α) αίτηση για έκδοση Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας με τα απαιτούμενα στοιχεία (περιγραφή έργου, γεωχωρικός εντοπισμός, κύριος έργου κλπ),
β) αριθμός απόφασης ΕΕΤΤ της άδειας κατασκευής κεραίας που έχει ήδη χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ,
γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019,
δ) σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
ε) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή για τη σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα ή τη σύμβαση, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
στ) η προγενέστερη έντυπη Έγκριση Δομικών Κατασκευών κεραίας εφόσον αναθεωρείται, στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται πρώτη φορά υποβολή στο e-Άδειες για τη συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας και δεν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-Άδειες η προγενέστερη Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών.

3. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα και την αποδοχή από τον Διαχειριστή του δικαιώματος της αρμόδιας υπηρεσίας για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που αυτός υποβάλλει, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Από την ηλεκτρονική λήψη του οικείου αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησής του.

4. Το σύστημα εκδίδει αυτόματα την Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, η οποία λαμβάνει μοναδιαίο αριθμό από το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες και αναρτάται αφενός στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αφετέρου στον καθορισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στο έντυπο της Έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, στο τοπογραφικό διάγραμμα και, εφόσον απαιτείται, στο διάγραμμα κάλυψης που τη συνοδεύουν.

5. Ο Διαχειριστής και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν από το πληροφοριακό σύστημα ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω εκδοθείσας ηλεκτρονικής έγκρισης, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων, αυτά χορηγούνται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

6. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα για να το ενημερώνει σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή ανάκλησης της Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας.
 
7. Η αναθεώρηση Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας για τροποποιήσεις και λοιπές διορθώσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αφού εισαχθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης διαχείρισης της αίτησης και τυχόν νέων μελετών,
β) τεχνική αιτιολογική έκθεση,
γ) φωτογραφίες,
δ) οποιοδήποτε στοιχείο ή μελέτη τροποποιείται,
ε) η δήλωση τροποποίησης που έχει υποβληθεί στο ΣΗΛΥΑ, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4635/2019.

8. Σε περίπτωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας, για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4635/2019, απαιτείται τροποποίηση της «Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας» και η προγενέστερη Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραίας ή η Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Κεραίας δεν έχει εκδοθεί μέσω του e-Άδειες και είναι σε έντυπη μορφή η αναθεώρηση αυτής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή εισάγεται επιπλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα η έντυπη προγενέστερη «Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραίας» η οποία τροποποιείται και ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώσει το αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την αναθεώρηση της έντυπης έγκρισης.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις


Μέχρι τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων e-Άδειες και ΣΗΛΥΑ η άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και η δήλωση τροποποίησης υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, από τον Διαχειριστή της αίτησης, σε ηλεκτρονικό αντίγραφο.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υπουργοί
 
Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας   
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης