Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α 1055/2020 Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1048/16.03.2020 (ΦΕΚ 910/Β/17.03.2020) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Α 1055/2020
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1048/16.03.2020 (ΦΕΚ 910/Β/17.03.2020) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού»

Aθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Α.1055

Αριθ. ΦΕΚ: 992/Β/23-3-2020


Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'
2. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'
3. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Κατρινάκη/Ε.Κερασιώτη/Δ. Ράπτης
Τηλέφωνο: 210 6987457,414/ 2107259329
Fax: 210 6987459
E-Mail: [email protected]
[email protected]
Url: www.aade.gr

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Στεφανίτση, Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο: 213-2117221, 231
Fax: 210-6468272
e-Mail: [email protected]

Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1048/16.03.2020 (ΦΕΚ 910/Β/17.03.2020) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας προς το σκοπό παρασκευής αντισηπτικού στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού». 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 54/Α/2020).

2. Τις διατάξεις του Ν.2960/2001 περί Τελωνειακού Κώδικα (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν.2969/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 94/Α/2016).

5. Την υπ' αρ. 1 πράξη της 20.01.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18, τ. Υ.Ο.Δ.Δ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020).

7. Την αριθμ. πρωτ. Α.1048/16-03-2020 (ΦΕΚ 910/Β/17.03.2020) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ

8. Την αρ. πρωτ. Οικ.1632/13-3-2020 επιστολή του Υπουργού Υγείας.

9. Την αριθμ. πρωτ. Οικ 2058/16.03.2020 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

10. Την αριθμ. πρωτ. Οικ. 2288/19.03.2020 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καθώς και το από 20.03.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπόψη Διοικητή ΑΑΔΕ.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1


1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. πρωτ. Α.1048/16-03-2020 (ΦΕΚ 910/Β/17.03.2020) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Διαθέτουμε δωρεάν στο Υπουργείο Υγείας, ελεύθερη από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης εκατόν είκοσι δύο τόνων και εξακοσίων κιλών (122,6 τόνοι), η οποία βρίσκεται υπό τη διαχείριση των Τελωνειακών Αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αλκοολικό τίτλο από 93,5% έως 96,5% vol. και πρόκειται να μεταφερθεί σταδιακά στις εγκαταστάσεις της 441-ΑΒΥΥ του Στρατού, καθώς και σε αυτές των φαρμακευτικών μονάδων παραγωγής ΕΛΠΕΝ Α.Ε., PHARMATHEN A.B.E.E., IASIS Pharmaceuticals HELLAS A.B.E.E., ΡΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε., HELP ABEE, LAVIPHARM A.E., UNI-PHARMA A.B.E.E. προς τον σκοπό της παραγωγής αντισηπτικών ειδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της δημόσιας υγείας».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. Α.1048/16-03-2020 (ΦΕΚ 910/Β/17.03.2020) Απόφασή μας.

Άρθρο 2

1. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης