Αποτελέσματα live αναζήτησης

95/3/2020 Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την υποβολή, την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και τη σύνταξη των εκθέσεων του Γραφείου Κτηματογράφησης δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, όπως ισχύει

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2020 ]
Κατηγορία: Κτηματολόγιο

95/3/2020
Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την υποβολή, την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και τη σύνταξη των εκθέσεων του Γραφείου Κτηματογράφησης δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, όπως ισχύει

Αριθμ. απόφ. 95/3/05.03.2020

(ΦΕΚ Β' 983/21-03-2020)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ)

Έχοντας υπόψη:

1 . Τις διατάξεις των άρθρων 6Α και του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’114), τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 56 περ. δ’ και ζ’ του ν. 4602/2019 (Α’45).

2 . Τη διάταξη του έκτου άρθρου παρ. 2 του ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α’88).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13α του ν. 2664/1998 «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και άλλες διατάξεις» (Α’ 275), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α’162) ρυθμίζονται τα ζητήματα των ορίων συμβατότητας, ήτοι της «ζώνης κανονισμού ορίων» και της «αποδεκτής απόκλισης».

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα ούτε του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, όπως ισχύει στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων το περιεχόμενο της οποίας ορίζει ο φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Οι αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, οι οποίες μπορεί να αφορούν είτε τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, όπως θέση, όρια, εμβαδόν, του ακινήτου, είτε τη διόρθωση στοιχείων εγγραφής του κτηματολογικού πίνακα, υποβάλλονται ανά ακίνητο, συνοδεύονται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, ανάλογα με το περιεχόμενο της αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, υπογράφονται από τον αιτούμενο, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων, ή τον ειδικό πληρεξούσιο του αιτουμένου, ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και υποβάλλονται από τον ίδιο τον αιτούμενο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο ή από τον ειδικό πληρεξούσιο ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή από οποιονδήποτε τρίτο που είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο με απλή εξουσιοδότηση.

2. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης  διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων είναι η προηγούμενη υποβολή δήλωσης του ν. 2308/1995. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 9 του ν. 2308/1995 και κάθε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος έχει έννομο συμφέρον, το οποίο πρέπει να στοιχειοθετείται ειδικώς.

3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 6Α παρ. 4 υποβάλλονται αντί αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων εντός προθεσμίας που ορίζεται με απόφαση του φορέα
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Κάθε αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος δύναται να αφορά σε περισσότερα από ένα ακίνητα.

Άρθρο 2
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ


1. Το Γραφείο Κτηματογράφησης εξετάζει τις αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων πινάκων και διαγραμμάτων, που υποβλήθηκαν σε αυτό, κατά τη διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έγγραφα και για κάθε αίτηση συντάσσει αιτιολογημένη Έκθεση. Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων το Γραφείο κτηματογράφησης λαμβάνει υπόψη του τυχόν μεταβολές είτε στο πρόσωπο των δικαιούχων είτε στα εγγραπτέα δικαιώματα, όπως αυτές προκύπτουν από τις δηλώσεις του ν. 2308/1995, από τυχόν άλλες αιτήσεις διόρθωσης, από τις δηλώσεις που αποστέλλει ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας ή Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, από τα πιστοποιητικά και τις τυχόν πληροφορίες που λαμβάνονται από το υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και από διοικητικές πράξεις που κυρώθηκαν μετά την ανάρτηση. Οι αιτήσεις διόρθωσης, οι οποίες αφορούν στα γεωμετρικά στοιχεία των γεωτεμαχίων, εξετάζονται ανά κτηματολογική ενότητα και λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου που αφορούν και στα όμορα γεωτεμάχια.

2. Η αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων χαρακτηρίζεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης ως εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη.

Άρθρο 3
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ


1. Για κάθε εμπροθέσμως υποβληθείσα αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων το Γραφείο Κτηματογράφησης συντάσσει την απαιτούμενη αιτιολογημένη Έκθεση. Σ’ αυτήν αποφαίνεται το Γραφείο Κτηματογράφησης για κάθε ένα από τα αιτήματα της αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων αναφορικά με την αποδοχή του, ή την απόρριψη του ειδικά και εμπεριστατωμένα. Στην Έκθεση πρέπει να αναφέρονται:
α) Οι μεταβολές που προτείνεται να πραγματοποιηθούν στην/στις εγγραφή/ες των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της Ανάρτησης, οι οποίες εμφανίζονται και στα αντίστοιχα διαγράμματα μεταβολών.
β) Τα επισυναπτόμενα στοιχεία που τεκμηριώνουν την Έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης, όπως π.χ. οι εκθέσεις αυτοψίας, τα διαγράμματα προτεινόμενων μεταβολών κ.λπ.

2. Οι Εκθέσεις του Γραφείου Κτηματογράφησης αποστέλλονται στον Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του. Στις ως άνω Εκθέσεις έχουν δικαίωμα πρόσβασης, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», όσοι υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, καθώς και οι θιγόμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995.

3. Αν η αποδοχή της αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων δυνάμει της έκθεσης του Γραφείου Κτηματογράφησης επιφέρει, είτε διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων εκτός της «ζώνης κανονισμού ορίων» και είτε διαζευτικά, είτε σωρευτικά, εκτός της «αποδεκτής απόκλισης», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13α του ν. 2664/1998, είτε αντικατάσταση στους κτηματολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν μέρει, δικαιώματος πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαιούχου, η ως άνω Έκθεση γνωστοποιείται με επιμέλεια του Γραφείου Κτηματογράφησης στους θιγόμενους δικαιούχους πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας. Η ως άνω γνωστοποίηση στους θιγόμενους υλοποιείται με ενημέρωση τους για τη δυνατότητά τους να λάβουν γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Γραφείου Κτηματογράφησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα. Η ενημέρωση αυτή υλοποιείται είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα είτε με τηλεομοιοτυπία είτε με συστημένη επιστολή. Από την ημερομηνία ενημέρωσης των θιγόμενων για τη δυνατότητά τους να λάβουν γνώση του περιεχομένου της Έκθεσης του Γραφείου Κτηματογράφησης,  άρχεται η προβλεπόμενη στην παρ. 9 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται προκειμένου το Γραφείο Κτηματογράφησης να την καταχωρίζει σε ειδική εφαρμογή του φορέα, μέσα στην οποία προθεσμία οι θιγόμενοι, είτε συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση, με σχετική δήλωση τους ενώπιον συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωση τους, επί της οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους, η συναίνεση δε αυτή δεν συνιστά άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή του τίτλου του ακινήτου, είτε εκφράζουν εγγράφως και αιτιολογημένα τις αντίθετες απόψεις τους σε σχέση με την προτεινόμενη από το Γραφείο Κτηματογράφησης διόρθωση συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο συγκατάθεσης/ αντίρρησης του φορέα και προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία.
Κάθε θιγόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Κτηματογράφησης το έντυπο συγκατάθεσης/αντίρρησης για κάθε γνωστοποιηθείσα σ’αυτόν Έκθεση, το οποίο υπογράφεται από αυτόν, ή το νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων, ή τον ειδικό πληρεξούσιο του θιγομένου, ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Δικαίωμα υποβολής το ειδικού αυτού εντύπου έχει ο θιγόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος των νομικών προσώπων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο με απλή εξουσιοδότηση. Οι προαναφερθέντες κατά την υποβολή του ειδικού εντύπου λαμβάνουν αποδεικτικό υποβολής αυτού.

4. Αν οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες υποβάλουν την έγγραφη αντίρρησή τους εμπρόθεσμα, το Γραφείο Κτηματογράφησης διαβιβάζει την αίτηση διόρθωσης, την έκθεση του, τις απόψεις των θιγομένων και όλα τα συνυποβληθέντα στοιχεία προς εξέταση από τις Επιτροπές του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995. Εάν ο θιγόμενος συγκατατεθεί ή εάν παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, το Γραφείο Κτηματογράφησης προβαίνει στις προτεινόμενες από το ίδιο διορθώσεις.

5. Επιπλέον το Γραφείο Κτηματογράφησης, στο πλαίσιο της υποστήριξης του έργου των επιτροπών εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 7 του ν. 2308/1995, συντάσσει πίνακα προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον να παραστούν στη συζήτηση των αιτήσεων διόρθωσης και τα οποία καλούνται κατά την κρίση της Επιτροπής. Ο Πίνακας αυτός αφορά τα πρόσωπα που δεν εμπίπτουν μεν στις περιπτώσεις της παρ. 9 του άρθρου 6Α αλλά, το δικαίωμα τους μεταβάλλεται.

Άρθρο 4

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις υπό κτηματογράφηση περιοχές,  στις οποίες διενεργείται, είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών το οποίο έχει εγκριθεί με το άρθρο 1 της 15649/31.3.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’923) είτε η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.7 του 7 του Κεφαλαίου 6 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο έχει εγκριθεί με το άρθρο 1 της 49439/16.9.2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’2362).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης